Volkshuisvesting wil niet bezuinigen Suriname gerucht Inval in een loos veiliiieidsn Tweede Kamer verdeeld over opslag van kernafval Herrie ïesuwkado I X Ormskerk aan verhoor bezweken 'Lange reis geen reden tot weigeren van werk' met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wolkenvelden Conflict tussen ministers -AAGAARD- PROPOLIS Zuidlimburgers langer ziek In deze krant "Oneerlijk om alleen VARA schuld van ellen te geven' Albeda verscherpt norm passende arbeid Vijf mei weer elk jaar vieren Bevrijding ook voor boeren in Paraguay Voetbal op tv Portier gewond bij ontvoering vrouw en drie kinderen Trouw Sssst! Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw 38STE JAARGANG NR. 10934 - WOENSDAG 7 MEI 1980 HET WEER Wolkenvelden en een enkele bui. Minimumtemperatuur van tien graden op de Wadden tot vijftien graden in Brabant en Limburg. Matige noordoosten wind windkracht vier Morgen en overmorgen eerst af en toe buien, vooral later ook opklaringen Middagtemperatuur ongeveer veertien graden. Zon op: 05.55. onder: 21.15. maan op: 03.22. onder: 13.17. /Mui*"*"* Voor Bouw en Inteneu/ LESTELLA B.V. Willem Barentszstraat 19 Leiden Tel 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van der Stee (financiën) vindt niet dat het inzakken van de woningbouw mag worden voorkomen ten koste van de extra bezuinigingsronde van drie miljard, waarover het kabinet eerder al overeenstemming had bereikt. Met deze opstelling is de minister in conflict gekomen met minister Beel- aerts van Blokland en diens staatsse cretaris Brokx (beiden van volkshuis vesting» Laatstgenoemden vinden dat hun ministerie als gevolg van de nieuwe situatie geheel verschoond dient te blijven van bezuinigingen. De voorzitter van de grootste rege ringsfractie in de Tweede Kamer. Ruud Lubbers (CDA) heeft gisteren inmiddels partij gekozen voor Beel- aerts en Brokx. Op een CD A-bij eenkomst in Beunin- gen-Ewijk stelde Lubbers zich op het standpunt, dat „de overheid bij de uitwerking van de drie miljard ter verkleining van het financieringste kort ervoor zorg dient te dragen, niet zelf de werkgelegenheid aan te tas ten". Die aantasting zal vrijwel zeker onvermijdelijk zijn, wanneer minister Van der Stee vasthoudt aan de eerd gemaakte afspraak, dat volkshuis- ADVERTENTIE Natuurlijke kithars heeft een onge- I looflijk krachtige en natuurlijke antibiotische ird Propolis Kithars Capsules voor •ondersteuning van de lichaamseigen af weerkrachten tegen infekties een opmerkelijke lichamelijke en gees telijke vitaliteit tot op hoge leeftijcL Verkrijgbaar bij de betere drogist of reformhuis. Import Reform waren Van Leuwen B.V. totbus 118/ 2130 AC Hoofddorp Telefoon 02503-12945* Een interview met de betrokkenen staat op pag. 4. vesting voor ongeveer driehonderd miljoen gulden zal moeten bijdragen in de bezuinigingsronde. Zowel Beelaerts als Brokx hebben minister Van der Stee voorgerekend dat er op die manier weinig terecht kan komen van maatregelen, die er toe moeten leiden dat het woning bouwprogramma dit jaar wordt ge haald (106 duizend). De geringe be langstelling voor koopwoningen (zo wel die met premie van het Rijk als geheel door particulieren betaalde woningen) kan er volgens Brokx toe leiden, dat er slechts vijfenzeventig duizend worden gebouwd. Voor de werkgelegenheid kan dat betekenen, dat er in de komende twee jaar meer dan vijftigduizend banen verloren gaan. Nog afgezien van deze financierings kwestie is het kabinet het ook nog niet eens over de aard van de te nemen maatregelen. Het kopen van een woning kan aantrekkelijker wor den gemaakt door het geven van een extra premie, dan wel door de pijn van de te hoge rente weg te nemen door het geven van rentesubsidie. Beide suggesties zijn eerder gedaan door het CDA in een motie. Fractieleider Lubbers heeft inmid dels duidelijk gemaakt welke lijn het kabinet naar zijn mening dient te trekkken. „Het zal." zei hij in Beunin- gen-Ewijk, „de tijdelijke terugval van de vrije sectorbouw zoveel mogelijk met sociale woningbouw, inclusief de premiebouw. moeten compenseren." De tegenvaller in de woningbouw is overigens niet de enige moeilijkheid waarmee het kabinet te kampen heeft om het lijstje van drie miljard gulden bezuinigingen in te vullen. Mi nister Scholten (defensie) ziet steeds grote moeiijkheden om zijn aandeel te kunnen leveren en ook minister Gardeniers (CRM) blijkt moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. PAGINA 2: PAGINA 7: Een dopers geluid over chocolademelk Parijs mengt hulp met eigenbelang PAGINA 3' PAGINA 9. Betere bescherming mobiele eenheden Meisjes in techniek hebben PAGINA 5: sneller een baan Geluidshinder PAGINA ECONOMIE: wordt grootste milieuprobleem 'De kleine letterjes dienen te verdwijnen' Van onze verslaggevers AMSTERDAM PARAMARIBO Autoriteiten in Frans Guyana hebben gisteren bevestigd dat er geen sprake kan zijn geweest van een huurlingenleger dat vanuit dit land Suriname is binnengevallen. Wel is vorige week de leider van de mislukte tegencoup, Frits Ormskerk, bij de grens door het Surinaamse leger gearresteerd. Hij zou vrijdag tijdens een gewelddadig verhoor zijn bezweken. Tot nu toe deed het verhaal de ronde dat Ormskerk standrechtelijk was veroordeeld en vervolgens was geëxe cuteerd. nadat hij met een legertje van driehonderd man Suriname pro beerde binnen te vallen, vanuit Frans Guyana. Betrouwbare bronnen be vestigden gisteren dat Ormskerk. met nog minstens één medeplichtige, echter gevangen was genomen bij een poging Suriname binnen te dringen. zien als het brein achter het complot. Kasantaroeno vluchtte kort na de staatsgreep van de sergeants op 25 februari via Cayenne naar Nederland. Hij ontkende maandag echter tegen over Trouw elke betrokkenheid bij de actie van Ormskerk. Premier Van Agt heeft gisteren in de Joegoslavische ambassade in Den Haag het condoleance-register voor de overleden president Tito onderte kend. Ook Breznjew Tito. Pag. 7. naar begrafenis ADVERTENTIE 'ERDAM De voorzitter van tVARA, dr A. H. van den Heuvel, vindt het „uiterst oneerlijk en onge- nceerd" om alleen deze omroep- tniging de schuld te geven van de eregeldheden in Amsterdam bij de inhuldiging van koningin Beatrix. Het is wel duidelijk dat er fouten zijn gemaakt, maar niet alleen door ie VARA." Fan den Heuvel zei ons dit gisteren in in telefoongesprek vanuit Miami each, waar hij verblijft in verband iet afspraken die hij nog als secreta- is-generaal van de Nederlandse her vormde kerk. zijn vorige functie, ift gemaakt. „Er zijn." meent hij. itiefouten gemaakt door de Fierheid. door de mobiele eenheid en k door de krakers, anders zou het (t op zo'n manier uit de hand gelo pen zijn." Over het aandeel van de VARA wil hij na terugkeer met be en programmamakers praten, alvorens hij zijn conclusies trekt. Fan den Heuvel ontkende dat hij zich tijdens de omstreden radio-uitzen ding tevreden heeft getoond over de werkwijze van de VARA op 30 april, zoals van de zijde van de programma makers wordt gezegd. Hij was op die dag wel aanwezig in het Amsterdam se hotel Schiller, waar de centrale presentator zetelde De uitzending heeft de VARA inmid dels 1500 opzeggingen gekost. De VARA houdt er rekening mee dat er nog meer zullen volgen. De omroep maakt ook gewag van honderden telefonische reacties, bom meldingen en andere bedreigingen. Internationale 6-9 MG Openingstijden: 9-18 uur Amsterdam rtaii Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Minister Albeda (sociale zaken) vindt dat werkzoekenden in de Randstad voortaan genoegen moeten nemen met reistijden van meer dan een uur. Ook vindt hij dat vierploegendiensten in beginsel voor iedere werkzoekende „passende arbeid" zijn. De minister wil de arbeidsbureaus in deze geest nieuwe instructies geven bij het bemiddelen van werklozen naar een nieuwe baan. Meerderheid Kamer Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een overgrote meer derheid van de Tweede Kamer wil dat de vijfde mei weer een nationale feestdag wordt zoals vroeger het ge val was. Dat bleek gisteren tijdens een debat over de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen. De fracties van de PvdA en de CPN wilden de rege ring eventueel bij motie afdwingen er weer een jaarlijks terugkerend gebeu ren van te maken. Mevrouw Cornelissen (CDA) wees in haar betoog op de „uitbundige wijze waarop maandag de 35e bevrijdings dag werd gevierd en vroeg zich daar bij af of het wel juist is die dag slechts een keer in de vijf jaar te vieren. Binnen de WD was enige verdeeld heid, maar volgens het lid Keja was er ook daar niemand met overwegen de bezwaren. Eerder had CPN'er Wolff er al bij de regering op aangedrongen de vijfde mei in ere te herstellen, nadat in de jaren zestig onder het kabinet-De Jong werd besloten eens in de vijf jaar bij de bevrijding stil te staan. Albeda deelt dit mee in een notitie aan de commissie sociale zaken uit de Tweede Kamer. De notitie gaat ei genlijk over het werven van buiten landers en met name het verzoek van Hoogovens om vijfhonderd Joegosla vische metaalarbeiders naar Neder land te mogen halen. Morgen overlegt de minister hierover met de Kamer commissie De minister maakt niet duidelijk of hij met „een uur reistijd" zowel heen reis als terugreis bedoelt ofwel heen en terug samen Over vierploegen- dienst zegt Albeda dat dit „passende arbeid" zal behoren te zijn voor iede reen „tenzij individuele omstandig heden zich hiertegen, verzetten." Bij de vakbeweging kijkt men ver baasd op over de aankondiging van Albeda inzake „passende arbeid". Hoogovens ADVERTENTIE Wellicht las ook u op 5 mei j.l. deze oproep. Wegens een telefoonstoring konden velen ons niet bereiken. Vraag alsnog informatie aan: 030-319675, of schrijf: Clat Nederland, |l Nieuwe Gracht 47, A 3512 LE Utrecht. U De aankondiging van de minister komt na een uitvoerige uiteenzetting over de intensieve pogingen van Hoogovens om Nederlandse werklo zen te werven in plaats van nog meer buitenlandse werknemers. Er zijn ge sprekken gevoerd met rond 1100 werkloze metaalarbeiders uit het hele land Rond zeshonderd trokken zich terug, voornamelijk omdat ze zouden moeten verhuizen, terwijl in Velsen en omgeving wachttijden van rond een half jaar zijn voor een nieuwe woning. Anderen zouden lange reistijden krij- Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag, wat er moet gebeuren met radioactief materiaal uit de twee Nederlandse kerncentrales. De WD is de enige grote partij, die nu al met de regering meent dat bestraalde splijtstof elementen naar het buitenland verzonden moeten worden. u eens Gé! CDA en PvdA willen de regering (nog) niet volgen. Het CDA denkt zelfs seri eus aan een mogelijkheid, waartegen minister Van Aardenne (Economi sche Zaken) ernstig gewaarschuwd heeft: de opslag van splijtstof in ei gen land. De PvdA wil in feite geen keuze maken, omdat daarmee een voorschot wordt genomen op de ko mende maatschappelijke discussie over (kern)energie. Minister Van Aardenne heeft de Ka mer gevraagd ja te zeggen tegen nieu we contracten tussen de Nederlandse kerncentrales (Dodewaard, Borssele) en zogeheten opwerkingsfabrieken in Frankrijk en Engeland. Bij opwer king wordt gebruikte splijtstof ge scheiden in bruikbaar materiaal en afval. De WD noemt het „redelijk", dat het afval naar ons land kan worden te ruggestuurd. Het alternatief van op- werking. te weten de opslag van be straalde splijtstof in eigen land. kan geen genade vinden in de ogen van de liberalen. De WD vreest evenals de minister sterk verzet van de bevolking uit, omdat „een langdurige opslag niet werd voorzien." Het CDA. de grootste regeringspartij, houdt daarentegen wel rekening met opslag in eigen land. Het CDA wil van de regering weten, of die mogelijk heid geheel van de baan is als de Kamer de opwerkingscontracten zou goedkeuren. Op dit moment heeft het CDA „grote moeite met een onherroe pelijk ,ja' tegen opwerking." De PvdA, de grootste oppositiepartij, ziet geen heil in een spoedige keuze tussen opwerking en opslag De Ka mer kan naar de mening van de socialisten geen oordeel vellen, om dat de inhoud van de opwerkingscon tracten geheim wordt gehouden. Ormskerk zou inderdaad plannen hebbben gehad om door middel van een staatsgreep het huidige bewind van sergeants omver te werpen. Ormskerk heeft het verhoor over dit complot niet overleefd. Aangenomen wordt dat de militairen in Paramari bo het gerucht over de inval hebben verspreid en de dood van Frits Orms kerk aannemelijk te maken. Overi gens is noch binnen de Nationale Militaire Raad noch binnen de rege ring van premier Chin A Sen ooit bevestigd dat er sprake was van een invasie in Albina In de maandag nacht afgelegde verklaring sprak Chin A Sen slechts over de arrestatie van een aantal „onverantwoordeljke elementen die het land in gevaar brachten". Daarbij was 'één persoon' mhet leven gekomen. Officiële bronnen in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, beves tigden gisteren dat het onmogelijk is een huurleger hoe klein ook onopgemerkt door deze Franse kolo-, nie trekt. Maar men achtte het zeer waar schijnlijk dat Ormskerk de man was, die vorige week door Surinaamse au toriteiten werd ingerekend, toen hij vanuit Frans Guyana de grensrivier de Marowijne overstak. Men kon niet zeggen onder welke naam Ormskerk had gereisd. Vanuit Suriname is gis teren nog geen reactie verkregen op deze versie van de dood van Orms kerk, een 56-jarige creool met de Ne derlandse nationaliteit. Brein In Paramarbio is rustig gereageerd op de berichten over een verijdelde omverwerping. In de straten van Pa ramaribo is vrijwel niets te merken van een verhoogde paraatheid van het leger. Premier Chin A Sen ver klaarde dat het land niet langer meer in gevaar is en dat leger en politie volledig paraat en goed uitgerust zijn „om het hoofd te bieden aan dergelij ke subversieven en contrarevolutio naire activiteiten." Ook buitenlandse zaken in Den Haag zette gisteren enige vraagtekens ach ter de ware toedracht van de coup in Suriname. De woordvoerder zei gis termorgen: „Het is geen kwestie van wantrouwen in mededelingen van de Surinaamse regering, maar je vraagt je wel af hoe een legertje van 300 man onopgemerkt vanuit Frans Guyana' naar Paramaribo dacht te kunnen gaan. Er is maar één weg. en bij de grensovergang zouden Zoveel mensen zeker zijn opgevallen." De Nederlandse ambassadeur in Pa ramaribo heeft wel opdracht gekre gen te protesteren tegen de vermelde standrechtelijke executie van Orms kerk. „Als dit inderdaad zo is gegaan, betreurt de Nederlandse regering dat de normale rechtsgang niet heeft plaatsgevonden." aldus de woord voerder. Buitenlandse zaken heeft de weduwe van Ormskerk, die in Neder land woont, maandagmiddag offici eel van de dood van haar man op de hoogte gesteld. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Van de finale-wed strijd Arsenal-Valencia om de Euro pacup voor bekerwinnaars zal de NOS-televisie woensdag 14 mei een In Suriname gaat intussen het on derzoek naar de mensen achter de verijdelde tegencoup door. Volgens een woordvoerder van de Nationale directe reportage verzorgen, die be- gen, of voelden niet voor ploegen dienst. In veel gevallen waren deze weigeringen niet in strijd met de hui dige regels over „passende arbeid". In een groot aantal gevallen hadden de werk.ozen trouwens al een baan el ders sort na de gesprekken bij Hoog ovens. Albeda's conclusie uit dit verhaal is dat Hoogovens nu vijftig Joegoslaven mag gaan werven voor tijdelijke dienst. Verder trok Albeda de conclusie „dat ook in de Randstad Holland de inter nationaal als normaal geaccepteerde forensentijden voor de grote steden- centra gaan gelden. De in de maat schappij wel levende gedachten dat een uur reistijd een maximum norm is. is onjuist. Het ligt in de rede dat met name in de Randstad ten aan zien van reistijden meer concessies worden gedaan OOSTERBEEK (ANP) Twee nog onbekende mannen hebben gister ochtend in alle vroegte met geweld een moeder met haar drie kinderen ontvoerd uit de Paulastichting in Oosterbeek. Deze stichting is een op vangcentrum voor in moeilijkheden verkerende alleenstaande ouders en kinderen. De nachtportier van de Paulastichting. een 43-jarige man uit Arnhem, werd door de overvallers be schoten en ligt momenteel levensge vaarlijk gewond in het Arnhemse ge meenteziekenhuis. De ontvoerders arriveerden om streeks kwart over twee bij de ingang van de Paulastichting. Direct nadat de portier de deur had geopend, werd hij overmeesterd en naar een badka mer op de eerste etage van het ge bouw gebracht. De overvallers wilden weten waar de door hen gezochte moeder met kinderen verbleef. De portier zei dat niet te weten De overvallers mishandelden de por tier en beschoten hem met een pis tool. Er werden in totaal vier schoten gelost. Twee kogels troffen de portier in de maag De gewonde portier sprong vervolgens in paniek uit ee" raam. Met een stiletto dwongen de ontvoer ders vervolgens een bewoonster van de Paulastichting de kamer aan te wijzen, waar de gezochte vrouw woonde. De bewuste vrouw en haar drie kinderen werden mee naar bui ten genomen. Van de overvallers en het ontvoerde gezin ontbreekt thans nog elk spoor Militaire Raad is er gisteren een offi ciéél bevel uitgegaan voor de opspo ring van ex-minister Kasantaroen, die in Parmaribo blijkbaar wordt ge- gint om 20.10 uur op Ned. 1. De wed strijd wordt in Brussel gespeeld. De NOS-radio geeft flitsen in „Langs de Lijn". Rijke landen mogen dan een aantal problemen niét hebben, vijftien procent van de bevolking leeft er in een onaanvaardbare herrie. Slechts een minderheid kan zich verheugen in de afwezigheid van oncomfortabel lawaai. Een conferentie dus. En een voorbeschouwing. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder men ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje mei Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermolief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- gemak »lu" randlopenje ah garantie voor zacht gekookle eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochlendblad met een over tuiging. L il erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats L u naam: Uw adres: _Giro Postcode en plaats _Tel. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eersie betaalperiode een welkomsikorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. OB. DL DD. (aankruisen a u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uilsluitend voor opgaven) Voor bezorginlbrmatie 020-91.3456 Lees een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1