Oorlogsvlieger van Oranje Radio- en televisieprogramma's Zin en onzin in spreekuur thuis JSSEN NU EN NOOIT HET WEER door Hans de Jong Weerrapporten Minder vast TROUW/KWARTET P 17/RHS 19 Het omslag, gespeend van elk artistiek gevoel voor vormge ving. Het boek ..Oorlogsvlieger van Oranje" van Bob van der Stok zal zonder twijfel in Nederland druk worden gelezen. Van der Stok was op het vooroorlogse Soes- terberg opgeleid tot jacht- vlieger, en heeft in de mei dagen van '40 met een Fok ker D-21 boven vliegveld De Kooy bij Den Helder zijn eerste schermutselingen met de Messerschmitts van Hitier gehad, en'dat hebben de Duitse vliegers, die hem in de lucht tegenkwamen geweten ook. Wonderlijk genoeg was de Nederlandse luchtmacht na het bombardement van Rotterdam en de aanslui tende capitulatie, best in staat met de resterende ma chines naar Engeland uit te wijken, maar. onervaren als men was, men deed dat niet. De vliegtuigen werden ver nietigd en de vliegers gin gen naar huis. Van der Stok legde zich daar niet bij neer. Hij wist als Engeland-vaar- der te ontkomen (na enkele mislukte pogingen) en was al heel snel een ervaren Spltfire-piloot in de RAF. Bij een z.g. „sweep" boven Frankrijk met driehonderd machines, wordt Van der Stok in '42 neergeschoten (nadat hij eerst twee Duitse machines heeft neerge haald) en raakt in krijgsge vangenschap. Hij is de eni ge Nederlander die de thans door het boek van Paul Brickhill wereldberoemde ontsnapping uit Stalag Luft III (het krijgsgevangen kamp) meemaakt en hij is één van de drie ontsnapten die inderdaad Engeland weet te bereiken. Teruggekomen in Enge land, in het voorjaar van '44, zit hij al heel snel weer in de cockpit van de tegen die tijd sterk verbeterde Spitfi re en wordt commandant van squadron 322. Hij vliegt en vecht tot aan de bevrij ding. Zijn boek is spannend van begin tot eind. Vooral de ontsnapping uit Stalag Luft is een krachtig verhaal. Het boek, dat gestoken is in een smakeloze omslag, heeft slechts één eigenaar digheid: het is een avontu renverhaal zonder meer. Als het in '46 was geschreven, zou het nauwelijks anders hebben kunnen zijn. Be spiegeling en relativering of nadere beschouwing ont breken geheel. Het is alsof Van der Stoks denken over het krijgstoneel in de voor oorlogse jaren is uitgekris talliseerd, en sindsdien on veranderd is gebleven. Bob van der Stok: 'Oorlogs vlieger van Oranje'. Uitg. De Haan, Haarlem. Om vang 188 pag. Geïllu streerd. Prijs 25.-. C. G. v. Zw. Zijn allergieën te genezen? De titel van het boek van W. Ulrich luidt bevestigend: .Allergisch? Genezing is mogelijk." Raar is dat, want uit de inhoud blijkt, dat dat meestal niet het geval is. Zo'n titel, denk ik dan, zal wel iets met de verkoopbe vordering te maken hebben. Gelukkig is er verder weinig op dit boek aan te merken. Goed geschreven, overzich telijk ingedeeld en boorde vol informatie: over de ver schillende allergische ziek ten (hooikoorts, astma, e.d), over de oorzaken en over de behandelingsvor men. Aanbevolen voor wie er mee te maken heeft en zich niet met valse hoop laat paaien. In de serie „Spreekuur thuis" (redactie Aart Gisolf) zijn twee nieuwe boekjes uitgekomen: over spatade ren en over stress. Net als de eerder in deze serie versche nen werkjes biedt ook het deel over spataderen veel uitgebreide, gedegen en overzichtelijke informatie. Het is geschreven door Hel mut Haid. Het bevat aller eerst een beschrijving van het stelsel van de bloedsom loop in het lichaam van de mens en vervolgens een al gemeen deel over het ont staan van vaataandoenin- gen. Daarna komen de on- derzoeks- en behandelings methoden aan de orde, waarna de auteur meer in detail op allerlei ziekten in gaat: hij behandelt onder meer spataderen, trombose en open benen. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het leven met een vaataandoe- ning. Anders is het gesteld met het boekje over „Stress", geschreven door Vemon Co leman. Over het onderwerp stress het is een vaag begrip maar er zou heel wat zinnigs over te melden zijn weet hij bijna uitsluitend oppervlakkigheden te debi teren, terwijl aan de essen tiële vraag geen aandacht wordt besteed. Die vraag is: hoe komt het nu eigenlijk dat emotionele spanningen leiden tot fysieke verstorin gen? En een daarbij beho rende vraag waarop ook geen antwoord volgt, luidt: hoeveel spanning leidt tot fysieke storingen? Wat wel in het boekje staat is ik zei het al opper vlakkig. Om te beginnen een lijst met „brqnnen van stress", die tot de conclusie moet leiden, dat elk mens wel aan stress zal leiden. Vervolgens een aantal ad viezen die hetzij zinloos, hetzij aanvechtbaar zijn: bij dat laatste denk ik aan de (on)zin: „Ieder mens. rijk en arm, edelman en bedelman, heeft een gelukkig gezin no dig om zichzelf in het leven goed te kunnen redden." Het derde deel van het boek bevat een lijst met kwalen, die in verband zouden staan metja, met wat eigen lijk? Soms noemt de auteur het stress, soms „psychi sche aandoeningen", soms gewoon spanning, en soms is het verband in het geheel niet duidelijk. Kortom: de serie „spreek uur thuis" bevat een aantal uitstekende uitgaven, maar dit boek over stress is een misgreep. J.J.R. H. Haid: Spataderen/V. Co leman: Stress. Uitg. Else vier (144 p). prijs 14,90. DE FOSDYKE SAGA FERD'NAND re: door A. Lourens-Koop 45 'ilk vroeg hem wat hij wenste en ik vees hem waar de tafelpootjes hln- n. Daar vroeg hij namelijk om. Hier het". ging hem voor naar de hoek bij de lage en wees naar een rek waar l elpoten in alle vormen en afmetin- hingen. «mijl hij daar bezig was heb ik zijn Itelling voor het andere hout naar tieren doorgegeven en een klant loipen die maar een kleinigheid •dig had. Het andere personeel lp de rest van de klanten, en ik weer bij hem kwam had hij keus gedaan en stond te wachten dat hij verder geholpen zou wor- o". „En heeft hij in die tijd met mand staan praten?" Ze dacht na. ee, dat geloof ik niet", ende u die andere klanten die op I moment in de winkel waren?" ee. Het waren allemaal vreemden •or me. Ik ken natuurlijk veel vaste nten, maar er komen er ook veel omliggende gemeenten die Je zelden ziet". Hij wilde zijn vol- _Jide vraag stellen, maar op dat mo- Jntaal. 1. vonnis. 8. voorzetsel, 10. stoomschip (afk.), 12. noorse 113. soort, 15. wiel, 17. nieuw, 19 zekere, 21. zijtak Moezel. 23. die- verblijf. 24. ledger (afk.), 25. geu- heid, 26. titel (afk.), 27. plaats in N. 28. boerderij, 31. niet dicht opeen ande, 32. badplaats in Duitsland, bar, 35. plaaggeest, 37. pret, 39. lOrdre (afk.), 41. plotselinge rijzing t het zeewater bij eb, 43. telwoord, Welluidend. ticaal. 1. scheik. element, 2. holte en muur, 3. twijg, 4 editie (afk 5. leins keizer, 6. baan voor balspel, toom, 8. heimelijk, 11. richtsnoer, noll. gravin. 14. tennisterm, 16. M, 18. geweldig. 20. dichter. 22. hn der zee, 23. sluiskolk, 28. priem, achting. 32. dus (lat.), 33 soort her, 36. vis. 38. vreemde munt, 40. «zetsel, 52. geneeskundige dienst L)- *3- aanstaande (afk.). Oplossing vorige puzzel Pek, 2. ras, 3. nap. 4. keg, 5. gal, 6. 8- 9 vel-10 eis. 11. aks. kPEGAAIVIS ment kwam er een man binnen. Me vrouw Jansen vroeg hem haar even te excuseren. Ze Uep naar de deur ach ter in de winkel en riep: „Kan er iemand komen helpen?" Meteen daarop kwam er een Jongen naar vo ren, die de klant vroeg wat hij wenste. „Weet u nog bij benadering hoe laat Peters hier was?" vroeg Erik Jager, toen mevrouw Jansen weer bij hem terug was. „Dat moet even na half,twaalf zijn geweest. Ik had om kwart voor elf een afspraak bij de tandarts gehad en ik was om vijf voor half twaalf terug. Kort daarna kwam Peters binnen". Hij was dus regelrecht van huis naar de winkel gereden. Volgens Anna was hij om kwart over elf van huls ge gaan. Met wachten voor verkeerslich ten en zoeken naar een parkeerplaats kon het gemakkelijk over half twaalf geworden zijn voordat hij hier kwam. Veel ruimte voor een ontmoeting of een gesprek met iemand zat daar niet in. „Zou u de mensen herkennen met wie hij in de winkel heeft gestaan?" Ze keek bedenkelijk. „Die mannen niet. Misschien de oudere dame en het meisje. Is het erg belangrijk?" „Alles kan belangrijk zijn. We weten het niet. Helaas". Ze knikte begrij pend. „Hoe laat was het ongeveer toen hij hier wegging?" „Tegen tien voor twaalf, later vast niet, want het ande re hout dat hij besteld had werd me teen al uit het magazijn gebracht. We hebben afgerekend en hij is meteen weggegaan". „Hebt u gezien welke kant hij uit ging?" Ze gaf niet meteen antwoord maar probeerde zich kennelijk voor de geest te halen wat er die vrijdagmor- W. Bruna h Zoon Otrechl Antwerpen tmmmmÊmm gen een week geleden gebeurd was. Erik Jager wist best dat dit heel moei lijk was. Ze schudde teleurgesteld het hoofd. Het spijt mer werkelijk dat ik u niet meer kan vertellen. Ik heb niet meer op hem gelet. Er waren weer klanten binnengekomen. Erik Jager bedankte haar en stond even later weer ih de zon. Het leek er veel op alsof het spoor van Peters door die laatste vijf dagen van zijn leven al doodliep op het moment waarop hij uit de winkel was geko men met zijn hout. Waar was hij heen gegaan? Volgens Anna was hij pas tegen half twee thuis geweest. Hij had dus ruim anderhalf uur zoekge- bracht. En 's middags was hij ook weer weg geweest en pas tegen vijven thuisgekomen. Terwijl hij tegen Anna gezegd had dat hij aan die tefeltjes wilde gaan werken. Er moest dus die morgen iets gebeurd zijn waardoor hij van plan veranderd was. Waar breng je anderhalf uur en dan nog eens drie uur zoek in Castel- lum? Of was hij de stad uitgegaan? Dat zou het er zeker niet eenvoudiger op maken. En 's avonds had hij volgens René de Hollander op het terras van de die rentuin gezeten. Misschien was hij daar eerst iets gaan gebruiken omdat het nog te vreog was om naar Aletta te gaan. Het behoefde niet beslist iets te maken te hebben met het feit dat hij een paar dagen later in die buurt was neergeschoten. Het zat allemaal nog in een hele wijde zak. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) VOO: 7.30 (S) Ook goeie morgen. 9.03 (S) Muziek terwijl u werkt 10.02 (S) Kletskop. VPRO: 10.45 (S) Villa-VPRO. 13.03 (S) Welingelichte Krin gen. 13.30 (S) Een klap op je kop. EO: 14.20 (S) Radio-Kleuterkrant. 14.45 (S) Ronduit- Extra. 15.02 (S) Te mogen leven (herh.), hoorspel. 15 55 (S) Grammofoonmuziek. 16.02 (S) EO-Metterdaad. 16.15 (S) Licht en Uitzicht. 16.55 (S) EO-Actief. 17.02 (S) Tijd sein. NCRV: 17.45 (S) Theaterorgelbespe ling. 18.11 (S) Hier en nu. NOS: 19.30 (S) Langs de lijn, sport en muziek. 22.30 (S) Hobbyscoop. 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 (S) Late date. 2.02 (S) Nachtdienst. HILVERSUM II (402 m) VARA: 7.00 Nieuws. 7 10 Ochtendgymnastiek. 7.20 De Wekkerradio. (7.30, 8.00, 8.30 Nieuws). 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Water standen. NOS: 9.15 Werkbank. VARA: 9.25 De vooruitgang. 9.50 Hoor Haar! 11.10 Schoolradio. 11.30 Vlaardingen-Centraal. 12.16 Overheidsvoorlichting: Mens en sa menleving. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nieuws. 13.11 Vlaardin gen-Centraal verv. 13.30 Oude Schoollied jes. 13.50 Kinderen een kwartje? 14.30 Leef-tijd genoeg. 15.30 Operette. 16.00 Licht, dus eigenlijk, hoorspel (1). 16.45 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 (S) Een blokje Nederlands. 17.24 Mededelingen. SOS- en politieberichten. 17 30 Nieuws. 17.36 Dingen van de dag. 18.00 (S) Vrije tijd, blije tijd, radioportret. 18.30 RVU: De jaren '80-'80 (14). PP: 18.50 Uitzending van de CPN. VARA: 19.00 (S) De Rode Draad. 20.00 (S) Vara Klassiek (1); Omroep Or kest, klassieke muziek. 20.20 (S) De kunst rubriek Het zout in de pap. 21.00 (S) Vara- klassiek (II): Rozdjestvenski-cyclus (II), BBC Symphony Orchestra met viool. 22 30 Nieuws. 22.40 Open School. 23.25 (S) He dendaagse muziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) KRO: 7.02 (S) Des Engels. 9.03 (S) Van negen tot twaalf. 12.03 (S) De Noen Show. 14.03 (S) De Theo Stokkinkshow. 17.03 (S) Stampij. NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. KRO: 19.02 (S) Rauhfaser 22.02 (S) Roek-Tempel. 23.02-24.00 (S) Walhalla. HILVERSUM IV (FM-kanalen) NCRV: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.10 (S) Preludium. 8.30 (S) Musica Sacra. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Kinderen aan het woord (11). 9.15 (S) Onder de hoogtezon. 10.00 (S) Orkestpalet. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Tafel- muziek. (12.02 Pianowerken uit de Roman tiek. 12.35 Promenadeorkest: Licht klassie ke muziek. 13.30 Platennieuws). 13.55 (S) Zojuist verschenen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Meesterwerken uit de Kwartetliteratuur. 14.30 (S) Orgelwerken. 15.00 (S) In kleine bezetting. 16.00 (S) Het grote werk. 16.55- 17.00 (S) Kunst- en vliegwerk. TV vandaag NEDERLAND I 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 KRO: Maja.de Bij 15.55 KRO's Wereldcircus 16.45 De Boris en Bram Show 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.40 Toeristische tips 18.50 Emilie 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest 19.50 P.P. Uitzending van de PPR 20.00 NOS: Mei '45, Herinneringsprogramma 21.37 NOS: Journaal 21.55 NOS: Oen Haag vandaag 22.10 Panoramiek 22.40 Studio Sport 23.10 NOS: Journaal. NEDERLAND II 13.00 NOS: Nieui slechthorer 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.10 TELEAC: Russi les 12 18.55 NOS: Journaal 18.59 IKON-KRO/RKK: Het paard van Troje. actueel gezinsprogramma 20.00 NOS: Journaal 20.27 Film van de Stichting Vluchteling 1976 20.32 VOO: Countdown 21.10 Trillseekers, documentaire 21.35 A man called Sloane, tv-serie 22.25 Scared straight, filmreportage 23.02 TELEAC: Microt les 15 23.37 NOS: Journaal. DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 Documentaire film. 11.10 Amusementsprogramma. 12.05 Actueel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal 16.15 Amuse mentsprogramma. 17.00 Kinderfilmserie. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal progr. NDR 9.30-10.00 Kleuterprogr. 18.00 Repor tage. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterse rie. 18.55 Nirgendwo ist Poenichen. tv- serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 8.05 t/m 11.55 Schooltelevisie (9.30-10.00 Kleuterprogr 18.00 Der Millionenbauer, tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Licht programma). 20.00 Journaal. 20.15 Ein Dorf wie jedes andere, tv-spel. 22.00 Filmreportage. 22.30- 23.00 Actualiteiten. DUITSLAND II 13.30 Sport. 17.00 Jour naal. 17.10 Gib deine Traume nicht auf. tv- serie. 17.40 Gevarieerd programma 18.20 Quizprogramma. 19 00 Journaal. 19.30 Sport. 20.15 Actueel magazine. 21.00 Actu aliteiten. 21.20 Die Strassen von San Fran cisco, tv-serie. 22.05 Consumententips 22 10 Filmreportage. 22.40 Licht muziek- progr. 23.35 Sport. 0.05 Journaal. NDR 7.50-8.05 Yoga 8 05 t/m 13.05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltelevisie 18.00 Kleuterpro gramma. 18.30 Natuurfilmserie. 19.00 In formatieve serie. 19.15 Informatieve serie. 20.00 Journaal. 20.15 Actueel weekover zicht. 21.00 Filmdocumentaire. 22.30-0.10 Zarak Khan, speelfilm. BELGIC Nederlands Net I: 16.30 Jeugd programma. 18.15 Tekenfilmserie. 18.20 Alias Smith en Jones, tv-serie. 19.10 Poli tieke uitzending. 19.30 Morgen. 19.45 Jour naal. 20.10 Weerbericht. Avodprogramma nader te bepalen Lv.m. voetbal: Finale UEFA. Gisteren is er wat veranderd in het weer. In de eerste plaats was dat te bespeuren aan de voortdurend dalen de barometer, ten tweede nam de bewolking in de loop van de dag toe. Dat gebeurde in het zuidwesten al in vroeg op de dag, in de namiddag zagen we ook in het noordoosten de lucht zich gaandeweg vullen met wol ken. 's Avonds was het daar ook ge heel bedekt. Dit had te maken met de ontwikke ling van een lagedrukgebied over West-Europa. De computerkaarten hadden dat al enkele dagen tevoren nauwkeurig aangekondigd. Nu wordt verwacht, dat een minimum uit Frankrijk zich morgen zal bevinden tussen Engeland en ons land. Dit geeft een totaal gewijzigde situatie. De stromingen gaan meer uit zuid oost tot zuid komen, waardoor de aanvoer van droge lucht uit het noordoosten tot het verleden behoort. Een belangrijke stijging van tempe ratuur is in eerste aanleg niet te ver wachten. Op slechts enkele plaatsen in Zuid-Europa komen de middag- kwikstanden boven twintig graden en vervolgens zal er meer bewolking zijn, waardoor de verwarmende in vloed van de zon wordt tegengegaan. Reken de eerstkomende dagen dus maar op wat regen of nu en dan een bui, waarbij onweer niet geheel is uitgesloten. Gisterenmiddag waren er trouwens ook al enkele krakers op de radio te beluisteren. Het nu begonnen weertype kenmerkt zich door hogere nachtelijke tempe raturen. De grondvorst behoort nu wel tot het verleden. Kort geleden vertelde ik u iets ovei de weerkundige activiteiten van Pie ter J. Feteris. Nadat hij zich in KNMI dienst te De Bilt onder meer verdien stelijk had gemaakt met het schrij ven van zogenaamde donderboekjes die waren het resultaat van uitge breider en veel gedetailleerder onder zoek dan daarvóór emigreerde hij in de beginjaren 1960 naar de Vere nigde Staten Aanvankelijk werd hij betrokken bij enkele belangrijke me teorologische projecten. In die tijd zond ik regelmatig neer- slagkaarten uit Friesland naar hem toe, die dan door de computer ver werkt werden. (Toen werd dat in ons land nauwelijks of niet gedaan.) Toen eenmaal de Vietnam-oorlog was uit gebroken, moest hij omzien naar iets anders. Als particulier weerkundige werkte hij enige tijd in het Midden- Oosten. Later werd hij door bemidde ling van de Wereld-meteorologische organisatie uitgezonden naar de Fi lippijnen. Dat waren tijdelijke banen. Eenmaal terug in de Verenigde Sta ten was de meteorologische vetpot voorbij. Er moest geld in het laatje komen. Toen schreef hij het boek „Songs from the Philippines": zestien verhalen over een fascinerend land en een opmerkelijke bevolking. Later volgde een romanachtig werkje, dat zich in het Midden-Oosten afspeelde (Bahrain). Waarom Feteris zich nooit geroepen heeft gevoeld tot het schrijven van een weer-boek? Ik laat hem zelf aan het woord, daarmee citerend uit een brief die hij mij 1 maart jongstleden toezond vanuitzijn woonplaats Jack son: „Dat geleur met koopwaar is iets waar ik een enorme hekel aan heb. Niet alleen dat het mij doet denken aan de jaren dertig „pinda, pinda, lekka, lekka", „moet Je nog veters en klerenborstels hebben", maar ook omdat het een boel verloren tijd is, waarin zoveel nuttige dingen voor onderwijs en wetenschap konden worden gedaan." „Maar tegenwoordig is leuren niet meer beperkt tot de werklozen, ieder een schijnt het hier (in de VS) te doen. Maar toch, als er behoefte aan iets bestaat, en er is iemand die dat ver schaffen kan, hoe krijg je de twee bij elkaar? Er zijn genoeg mensen die mijn boeken willen lezen, ik krijg soms nog wel eens onverwacht een verzoek om een exemplaar ervan. Maar als uitgevers en boekhandels niet meewerken, dan bereik je de lezers niet." „Hier te lande denkt men uiterst con servatief: wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus eet de boer bonen met spek. Sla en boerenkool en de voortreffelijke rijsttafels en Griekse delicatessen worden alleen op huise lijke feestjes voorgetoverd. Ik had misschien ook beter meteorologie- boeken kunnen schrijven, maar dacht dat de markt hiervoor meer dan overvoerd was. Desalniettemin zie ik collega's de ene editie na de andere verkopen, terwijl er van het zelfde soort honderd bestaan. Maar de uitgever wil hetzelfde verhaaltje in een nieuwe vorm, met nieuwe plaat jes en een nieuwe, pakkende omslag." Weerrapporten Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlisslngen Zuid-Limburg Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen HOOGWATER donderdag 8 mei VUSSINGEN 8.34-21 02. Haringvlletslulzen 8 42 21.26, Rotterdam 10 23-23 13. Scheveningen 9 17 22.11. IJmutdcn 10.11-22.57. Den Helder 13.27- Harlingen 3.12-15.55. Delfzijl 5 57-18.20. Locamo Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Panjs Rome Split Stockholm Wenen Züneh Casablanca munis onbewolkt regenbul licht bew geheel bew half bewolkt geheel bew regen onbewolkt zwaar bew zwaar bew licht bew mist regen zwaar bew geheel bew zwaar bew zwaar bew half bewolkt half bewolkt regen onbewolkt zwaar bew zwaar bew licht bew onbewolkt zwaar bew half bewolkt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19