Tuinbouw gaat groenten uit iZuidoost-Azië testen W MEUBELTROEF VROOM DREESMANN 39- 29.- 49- 24.- 15.- amer wil onderzoek Situatie in Argentinië Kamer hekelt uitblijven hulp oorlogsslachtoffers VAKANTIEPLANNEN: LEUKE ROKKEN, BLOUSES, T-SHIRTS EN BETAALBAAR BOVENDIEN. Bij proefstations in Naaldwijk en Alkmaar fais wil acht tudentenstops nstellen ^Mensenrechten ernstig geschonden' Nog geen spoor van ontsnapte gevangene 'Pais beslist zonder horen betrokkenen' van Vroom Dreesmann Opwekkingssamenkomsten DRAAGT UW KIND LOSSE STEUNZOLEN? ZONNEHEMELS LEESIN DE KRANT, WATU MORGEN IN UW WEEKBLAD KUNT VINDEN. fOÉNSDAG 7 MEI 1980 TROUW/KWARTET H 15 1 1! '89 Van een onzer verslaggevers NAALDWIJK Een twln- igtal groentevariëteiten uit Zuidoost-Azië zullen vol- end jaar getest worden bij de proefstations in Naald wijk en Alkmaar. Bekeken ijHsal worden of zij onder glas of op de volle grond geteeld junnen worden, dan wel he emaal niet geschikt zijn 2 voor Nederlandse bodem. urbc Een driemanschap, uitgezonden het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingenheeft ze als he „niet bij voorbaat kansloos in 1-43 Noordwest-Europa", geselecteerd —Suit een lijst van 145 groenten of groepen van groenten, die in Zuid- oost-Azië verbouwd en gegeten wor den. Die lijst hebben de drie: Ir. A. rh~ït Greep, dr. G. A. Grubben en ir. C. fean Winden, kunnen opstellen tij dens een vijfweekse reis, waarop vi halve India, Singapore, Taiwan en longkong ook Japan en het zuiden -an Californië werd aangedaan. De proefstations moeten nu gaan uitzoeken of de exotische gewassen onder westeuropese omstandighe den ook tot hun recht kunnen ko- men. Daarbij zullen de deskundigen jplossingen moeten vinden voor de lagere lichtintensiteit, de andere daglengten, en de afwijkende varia tie tussen dag- en nachttempera- tuur, dan waaraan de produkten gewend zijn. Ook zal bekeken moe ten worden of de oogst ook te me chaniseren is, want de tuinder die het aandurft deze uitheemse gewas sen te gaan verbouwen moet kun nen concurreren met landen als Tai wan en Singapore, waar de arbeids krachten tien keer zo goedkoop zijn als in Nederland. Examen Sweep en van Winden die de pro dukten presenteerden, zien de uit slag van het teelttechnisch examen met gematigd optimisme tegemoet. Dat teeltechniek waarmee men zoals gezegd volgend jaar start, zal naar verwachting twee jaar duren, daarna volgt nog het „mondeling": Als een gewas netjes de grond uit blijkt te komen moet men de consu ment nog rustig de tijd geven om het te proeven en het te accepteren in het voedsel pakket. De drie geleerde heren hebben om de integratie van de gewassen een handje te helpen op voorhand re ceptenboeken op hun reis verza meld. Zij verwachten overigens dat wanneer het lukt de groenten te verbouwen, het nog wel een jaar of vijf zal duren voor er van hun vond sten iets is terug te vinden bij de n de motie wordt de regering ge- aagd voor 1 oktober met een notitie erover te komen. Minister Van der hauw (buitenlandse zaken) zegde (gisteren toe. In de motie staat dat Kamer met verontwaardiging ken- l heeft genomen van ernstige hendingen van fundamentele men- nrechten in Argentinië. )e motie, ondertekend door CDA, WD, D'66, PSP en GPV, werd liend naar aanleiding van de a van de regering over mensen- ïten in het buitenlands beleid. !r die nota is geruime tijd geleden in gedachten gewisseld in een com- 'evergadering. jen tweetal andere moties over Ar- itinië, ingediend door Waltmans PR) en Van der Spek (PSP), werden worpen. In de ene motie wordt de Kring gevraagd afstand te nemen n een Nederlands project voor de iginning van een gasveld in Argen- ië. In de andere motie wordt erop ïgedrongen niet mee te werken het bevoordelen van economi- le relaties tussen Nederland en Ar- lünië. Alleen de linkse partijen imden voor. Kamer nam gisteren ook een mo- aan waarin de regering wordt ge- |Ui onze parlementsredactie N HAAG Minister Pais (onder st wil het komende studiejaar voor )t universitaire studies een studen- stop instellen, namelijk voor ge- iskunde, tandheelkunde, dierge- tskunde, sociale gezondheidskun- lichamelijke opvoeding, farmacie, ilogie en landbouwwetenschappen. volgt daarin het advies van de idemische Raad, het advies- en rlegorgaan van de universiteiten hogescholen. Hij wijkt echter af het advies van de raad om in il zestig studenten meer toe te ën dan aanvankelijk met de uni- siteiten was afgesproken. gens Pais laten de financiële mid- ?n en de beperkte ruimte op de versiteiten een dergelijke verho- niet toe De Academische Raad met name voor geneeskunde bdmaal 1985 studenten), lichame- Je opvoeding (130), farmacie (330), [biologie (990) een hogere opname- iciteit geadviseerd. Pais wil ech- dat er voor deze studies niet meer resp. i960.120. 325 en 970 studen- worden toegelaten tot het eerste lejaar vindsman maakt zijn definitie- standpunt uiterlijk 1 juni bekend. I E ^ens schrijven zich voor studies I t een studentenstop doorgaans «er studenten in dan het vastge- 'de maximum. Het afgelopen jaar 1 dit bij alle niet-medische studies - geval. 'IJK - Tomaten «350-1530. vlees 1430- Andljvie 105-140 Komkommers 33-109. Kg 74 88, grof stek 48 Pepers groen 950-1070. v"**1 1550 Paprika groen 440-570, paprika J~°"580, paprika geel 150-510, paprika punt- 1810-590 Aardappelen 20 Aubergines 275-440. u29-40 Sla 15-31 »a. Rettig 23-83. IJs- «a 127-130 Bleekselderij 25-124 Koolrabi 9- ourgcttes 87-116 Selderij 10-29 Krulpeterse- if.,'642; bospeen 200-235 Radijs groot 65-80. tRn 20"*1 Snijbonen 420-590 Bloemkool •*'0 Chinese kool 140-195 groentemannen in Nederland en het Ruhrgebied. Sweep hoopt dat ze dan een tijdige en waardige voortzetting zullen zijn van de reeks assortimenteverrijkin gen van de Nederlandse tuinbouw. Van wat minder ver gehaalde nieu wigheden zoals broccoli, knolven kel, roodlof en courgette uit Italië, groenlof uit het Middellandse zee gebied en meiknolletjes uit de Ne derlandse vergetelheid, maken nu nog hun introductieperiode door. Eerder al hebben de paprika en de aubergine er een lange tijd over gedaan een plaats te verwerven in de Nederlandse en Duitse keuken. Stagnatie Motief voor de vernieuwingsdrang is de stagnatie bij de afzet van de Nederlandse „grote drie": Tomaten, sla en komkommers, die niet op kunnen tegen de concurrentie uit 677fan onze parlementsredactie )EN HAAG De Tweede Kamer vindt dat de regering de lensenrechtensituatie in Argentinië diepgaand moet onder eken en moet aangeven hoe die situatie verbeterd kan mien. Een motie van die strekking werd gisteren in de ler aangenomen. Alleen de Boerenpartij stemde tegen. vraagd de discriminatie van homo seksuelen te betrekken in haar men- senrechtenbeleid. Volgens de Kamer wordt homoseksualiteit in verschil lende landen vervolgd, wat niet zel den een langdurige vrijheidsstraf of zelfs de doodstraf tot gevolg heeft. SGP, GPV, Boerenpartij en de CDA- er Van Dijk stemden tegen deze motie. Met dezelfde stemmenverhouding werd een motie aangenomen, waarin de bepalingen over homoseksualiteit" in de Ierse strafwet aan de orde wor den gesteld. Volgens de motie stro ken die bepalingen niet „met tegen woordig algemeen aanvaarde denk beelden." De Kamer wil dat de rege ring deze uitspraak overbrengt aan de Ierse regering met de mededeling dat de gewraakte bepalingen zouden moeten worden aangepast. De Kamer verwierp een motie van het D'66-Kamerlid Brinkhorst over overheidssteun aan exportbevorde rende maatregelen en exporttransac ties. De linkse partijen vinden dat die steun niet gegeven mag worden als het om landen gaat waar sprake is van een „grove, en voortdurende, dan wel ernstige en stelselmatige schen ding van mensenrechten." Een meer derheid in de Kamer denkt daar ech ter anders over. andere Europese landen. Dan rest nog de vraag, waarom nu juist in Zuidoost-Azië gezocht is naar nieu we produkten. Volgens Sweep en van Winden leent dit gebied zich bij uitstek om gewassen uit te ontlenen door haar uitgestrektheid, variëteit in klimaat en hoogteverschillen. De tropische gedeelten van Zuid oost-Azië waren voor het drietal niet het eerste reisdoel. De meeste tijd bracht men door in streken die meer op de onze lijken en waar men van sommige bekende cultuurge wassen een groter soortenrijkdom vindt, omdat daar hun land van oorsprong ligt. De aubergine bij voorbeeld komt oorspronkelijk uit India. Men constateerde dat in vooral Japan en Taiwan, op de voe dingswaarde van de gToenten gelet wordt, dat groenten er door geringe re produktiviteit en een minder ui- gekiend distributiesysteem duurder zijn dan bij ons, en dat geen groente domineert zoals bij ons de tomaat. Ook stelde men vast dat er minder vlees wordt gegeten dan bij ons en er vaak ook meerdere groenten ge presenteerd worden op tafel. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De politie heeft nog geen spoor van de 20-jarige B. V., die maandagavond uit de gevangenis van Scheveningen is ontsnapt. B. V. zat in afwachting van zijn selectie voor een gevangenis voor langge straften in het zogenaamde „selectie centrum" van de Scheveningse ge vangenis. De man is door de Utrechtse recht bank begin dit jaar tot 7 jaar gevan genisstraf veroordeeld. Hij wordt er van verdacht in opdracht van de Turkse fascistische organisatie De Grijze Wolven een moord te hebben gepleegd. De ontsnapping heeft maandag avond tussen 2015 en 21.15 uur plaatsgevonden. De tralies van een raam in zijn cel waren doorgezaagd. ORGELCONCERT I De beken de Kampense organist Klaas J. Mul der zal morgen een concert geven in de St. Agathakerk in Lisse. Aanvang: 20.15 uur, toegang ƒ5,-. ORGELCONCERT II Krijn Koetsveld zal morgen in de Oude Kerk van Delft het openingsconcert verzorgen van de traditionele zomer- serie van orgelconcerten. Aanvang 20.15 uur, toegang: ƒ5,-. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteren ernstige kritiek geuit aan het adres van staatssecretaris Wallis de Vries van CRM. De Kamer verwijt de staatssecretaris lang te hebben gewacht met het komen van voorstellen over de niet materiële hulp die oorlogsslachtoffers dienen te krijgen. De vorige regering stelde in 1975 een werk- en adviescollege in dat de mo gelijkheden moest onderzoeken om deze gedupeerden te helpen. Het col lege bracht twee jaar geleden een rapport uit met een grote reeks aan bevelingen. De fracties van CDA en WD waren van mening dat het onjuist is dat de huidige regering bij de hulpverlening een grens trekt bij diegenen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. De regeringspartijen vinden het juis ter dat men die grens trekt bij de tweede generatie. Ter illustratie gaf mevrouw Cornelis- sen het voorbeeld van een jongen, die op last van zijn ouders per se een ambacht moest leren, omdat zulks in tijd van oorlog zo van pas kwam. De Jongen had echter andere toekomst plannen maar kon die pas veel later verwezenlijken. Daarmee is duidelijk dat ook naast de ruim honderdduizend mensen, die direct problemen hebben overgehou den aan de oorlogsjaren en de tien tot twintigduizend die nu nog doorlo pend hulp nodig hebben ook nog een gigantisch aantal jongeren is. dat door hun ouders ook nog veel van de oorlog te lijden heeft gehad, zonder er direct betrokken bij te zijn geweest. Dat geldt overigens evenzeer voor kinderen van NSB'ers. De PvdA bestrijdt het regerings standpunt. dat aan mensen met een verzetsuitkering in het buitenland geen immateriële hulp kan worden geboden. De socialisten menen dat de regering in deze een bijzonder for meel standpunt inneemt. OPERAKOOR Het Zuid-Hol lands Operakoor, dat 30 jaar geleden werd opgericht, zal morgen in het Circustheater in Scheveningen een jubileumconcert geven. Solisten zijn Henny May (sopraan). John van Kes- teren (tenor) en Marco Bakker (bari ton). Toegang ƒ11,50, CJP en 65+ ƒ90,-. Inl.: 070-85.83.12 Vereniging boos Van onze Haagse redactie DEN HAAG De vereniging ter be hartiging van de belangen van het gezondheidsonderwijs (VBBG) is boos op minister Pais omdat hij de vereniging had uitgenodigd voor een vergadering die drie dagen eerder was gehouden. Hierdoor zullen er straks nieuwe tweedegraads leraren opleidingen kunnen beginnen zonder dat er met de betrokkenen overleg'is geweest. Bovendien gaan de plannen van Pais dwars tegen de gedachten van de vereniging in. De vereniging en de sectie sociaal- pedagogisch onderwijs van de raad voor het hoger beroepsonderwijs heb ben zich nu ten einde raad tot de Tweede Kamercommissie voor on derwijs en wetenschappen gewend. Zij hopen dat die commissie de be windsman ertoe zullen kunnen bewe gen zijn beslissing terug te draaien en eerst te graan praten met de betrok kenen. De vergadering die de vereniging heeft gemist, betrof het regelmatige overleg van Pais met de overkoepe lende onderwijsorganisaties op 21 april. De vereniging kreeg de uitnodi ging hiervoor pas op 24 april. De overkoepelende onderwijsorgani saties wilden niet over de plannen van de minister praten, omdat deze zijn beleidsvoornemens al had gepu bliceerd. Die plannen komen erop neer dat de nieuwe lerarenopleidin gen verpleegkunde worden opgehan gen aan de middelbare opleidingen in Utrecht en Arnhem De VBBG en de raad van het hoger beroepsonderwijs willen dat deze op leidingen worden verbonden aan de bestaande docentenopleidingen. Dan hoeven deskundigheid en ervaring niet verloren te gaan. aldus de vereni ging en de HBO-raad. WM Schitterende 2-zits bank in exclusieve romantische stijl Deze bank bier'.t niet alleen perfekt zitkomfort door een steungevende onder- konstruktie met losse zitkussens, maar is bovendien een lust voor het oog door de subtiele cretonne bekleding met een exclusief dessin m bruin of groen. Een stijlvol - middelpunt van een sfeervol interieur! U bent DONDERDAGAVOND D.V. 8 mei hartelijk welkom in „De Haard' Daguerrestr. 16, Den Haag. Aanv. 19.45 u. SPREKER: REV. D. L. RICHARDS Onderw. DE STEEN JERUZALEM Comité Leven en Overvloed Bij 't Konijn Benjamin hebben ze geschikte schoenen in vele modellen en 5 breedte maten. Plus de vakkennis om u goed te adviseren in een sfeer, waarin uw kind zich thuisvoelt. 't Konijn Benjamin. Goed voor de kindervoet. Print Hendrikstraat 134. Dan Haag. tal. 070-637519 Geo pand dinsdag t/m vrijdag 9-6 uur. Zaterdag 9-5 uur. Ta bereiken mat tram 3. 10.11 en bus 13. TE KOOP AANGEBODEN v.a. 695.- Tevens de nieuwste UVA-LAMPEN Bruinen 3x sneller. Tel. 010-660820. na 18.00 uur 010-662464. Alles voor uw tuin en een goed stuk antiek ingang voor beide Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG. LEIDERDORP TEL. 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). Van links naar rechts: Polyester/katoenen zomerblouse in wit, fuchsia, aqua en lila. Mt. 36 t/m 44 Rok in 100% katoen met lakceintuur. Kleuren, cyclaam, marine, turquoise en ice-blue. Mt 36 üm 46 Blouse in 100% katoenen crêpe in wit, bleu en lila. Mt 36 t/m 46 Waaier plissé-rok in polyester/viscose in rose, bleu en lila. Mt. 36 t/m 46 Katoenen sweatshirt in wit, bleu, rose cerise en turquoise. Mt. S, M en L. Katoenen T-shirt met V-hals in multi-colour streep/e. Mt. S, MenL* Den Haag - Ley weg 954, Spuistraat 32. Leidsehage Jasmiinhof 8. MAAKT MODE BETAALBAAR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15