'Aanbod levensmiddelen moet specialistischer' Prijzen premiebouw zullen moeten dalen Veel meer banen weg bij Philips Glas De oplossing voor grote problemen in het buitenland zit vaak in een klein boekje., \«tern^êffié Wetgeving nodig tegen kleine lettertjes Hulp voor gehandicapten Omzet geneesmiddelen stijgt minder hard Lokpremie In de rij voor cent van 1980 Schuitema-concern: ïe,SM.980 Mening over reclame Daglicht op zolder FINANCIEN EN ECONOMIE Van onxer verslaeeevers .ttrFCHT - De stijeing in de omxet ITTgeneesmiddelen in Nederland is hel alxelopen jaar verder terueeelo- r„ voor het volgend jaar ver- ïachl de farmaceutisehe industrie «vuweiijhs meer groei. Er is een flin- Jjiinn van de uitvoer van genees middelen. terwijl daarnaast de kos- vc)or ondenoek naar nieuwe me- dirijnen nog steeds toenemen. nit blijkt uit het ovenieht „Farma- rljten 1980," dat Nefarma. een orga- lisatie van 92 importeurs en produ cten van geneesmiddelen, heeft lltgegeven. De organisatie heeft ruim negentig: procent van de totale omzet in farmaceutische merkartie- kelen in handen. Hoewel de overheid verwachtte, dat de geneesmiddelenmarkt in 1979 nog met 7,7 procent zou groeien, steeg de omzet in dat jaar met maar vier procent (tegen 7,6 procent in 1978) tot ruim één miljard gulden. Van die vier procent was 2,1 procent het ge volg van prijsstijgingen en 1,9 pro cent van een toeneming van de afge zette hoeveelheden. Volgens Nefarma hebben alternatie ve geneesmiddelen, zoals kruiden, het gebruik van merkgeneesmidde len beïnvloed, terwijl verder de art sen minder geneesmiddelen zijn gaan voorschrijven. Ook de markt voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn (zelfmedicatie) slinkt, want in twee jaar tijd daalde de omzet met 3,5 procent tot 116 miljoen gulden. In deze ontwikkelingen ziet Nefar ma een beginnende bedreiging voor de werkgelegenheid. „En wellicht zelfs voor het voortbestaan van een aantal bedrijven." Ze voegt er aan toe, dat dit nog meer geldt als be paalde plannen van de overheid en de ziekenfondsen doorgaan om op geneesmiddelen te bezuinigen. AMSTERDAM (ANP) Er was gisteren een run op de laatste centen van 1980, tevens de laatste centen waarop nog de beeldenaar van koningin jaliana voorkomt. Het hoofd postkantoor in Amsterdam had er gisteren vierduizend te verdelen, maar was binnen twee uur door de voorraad heen. Dit ondanks het feit dat er per persoon slechts tien exemplaren werden uitge deeld. Oorzaak van de verzamelwoe de is behalve het aftreden van koningin Juliana het feit dat erop het ogenblik geen officië le muntmeester is. Om dit aan te geven bevatten de munten behalve het bekende haantje een sterretje, wat de curiosi- teitswaarde verhoogt. Volgens de Rijksmunt in Utrecht zijn er 15 miljoen cen ten van 1980 geslagen, maar het publiek houdt ze kennelijk vast. Volgens een muntenhan- delaar worden de gekste be dragen voor een cent van 1980 betaald, variërend van vijftig cent tot een gulden met een uitschieter naar een tientje. Volgens dezelfde handelaar zakt de hausse vanzelf weer in, want er zijn centen genoeg. Alleen houdt iedereen ze nu vast. Van onze redactie economie AMERSFOORT Een van de grootste problemen waar de detailhandel zich de komende jaren voor zal zien geplaatst is een vraag naar steeds meer uiteenlopende produkten. De vraag naar kwaliteit en vooral diversiteit neemt sterk toe. Maar de neiging om aan die verlangens tegemoet te komen moet een grens hebben. Zoals de winkeliers het zelf zeggen: „Het schap is niet van elastiek". j DE EUROPESE INVESTE RINGSBANK gaat een 10,5 procent bijftienjarige lening van 150 mil joen uitgeven waarvan de koers uiter- Rijk 12 mei voor beurs bekend wordt, jop 14 mei kan op de lening worden 'ingeschreven, de storting is op 16 Juni. De aflossing begint in 1991. Het Schuitema-concern, dat onder andere de Centra-winkels belevert en de Famila-zaken, de Micro- en Massa markten exploiteert, is van mening dat de winkel, tegenover een veel soortige vraag van consumenten een gesegmenteerd aanbod moet stellen. Met name het compromis „van alles wat", dat in de kleinere winkels wordt gehanteerd, gaat volgens Schuitema een wisse ondergang tegemoet. In het algemeen zullen de winkels een speci alistischer karakter moeten krijgen. Bepaalde onderdelen van het assorti ment zullen sterker worden bena drukt. Voor duidelijke speciaalzaak- jes ziet Schuitema een groeimarkt, vooral in kaas, verse vis en reform- produkten. Viewdata Het concern verwacht op korte ter mijn, als gevolg van de invoering van het viewdata-systeem. een uitbrei ding van de service en dienstverle ning in de detailhandel. Schuitema in haar jaarverslag '79: „De consument zal binnenkort zelf vanuit de huiska mer (vergelijkend) kunnen winkelen. Hij kan via de televisie bestellingen fCwpfchasir plaatsen die dan thuis worden bezorgd. In de winkel zelf zullen ontwikkelin gen op het gebied van automatisering zich beperken tot gebruik achter de schermen, vooral ten behoeve van bedrijfsvorming, voorraadbeheer- sing, kostenbewaking en dergelijke. In een aantal moeilijkheden die al geruime tijd bestaan, ziet Schuitema vooralsnog geen verbetering optre den. Met name het chronische tekort aan goed winkelpersoneel bezorgt de detaillist hoofdbrekens. De winkel zal in de toekomst met een interessanter aanbod moeten komen om het werk aantrekkelijker te maken. Deeltijd banen ervaart Schuitema als een stap in de goede richting. Voor dit probleem en een aantal an dere (zoals de invloed van de overheid op de distributie) zou het een oplos sing zijn om flexibeler openingstijden te hanteren. Het distributie-systeem zou dan doeltreffender kunnen wor den benut, en opstoppingen zowel in het koopverkeer als in de winkel wor den erdoor voorkomen. Ook zou deel tijdarbeid op die manier beter wor den benut. Met een nieuwe tak van het Schuite- ma-bedrijf wordt tegemoet gekomen aan het gebrek aan kennis bij de detaillist over randgebieden van het ondernemen: Tegen betaling worden door „Ecodis" bedrijfs-economische en fiscaal-juridische adviezen gege ven, en wordt raad gegeven inzake personeelsbeleid, organisatie en effi ciency, hypotheken en assurantiën enzovoort. Het concern noemt zijn resultaten over 1979 bevredigend: De omzet steeg van 954 miljoen tot 1.023 mil joen gulden, een stijging van 7,2 pro cent. De nettowinst bedroeg 4,54 mil joen gulden. Dit jaar wordt ongeveer een even grote winst verwacht. Overigens is het Schuitema-concern, alle klachten op dit gebied ten spijt, van mening dat de levensmiddelen branche als geheel geen bijzondere kwetsbaarheid voor de slechte econo mische ontwikkelingen vertoont: De omzet van voedings- en genotmidde len nam met 5 procent toe tot circa 39 miljard. In 1978 bedroeg die toename 8 procent (tot 37 miljard gulden). Wel liep het aandeel van voedings- en genotmiddelen in het totaal van de consumptieve bestedingen terug, van 22,2 tot 21,7 procent. Die terugslag was echter kleiner dan in voorgaande jaren. Nationaal Grondbezit: meer standaardisatie Van onze redactie economie AMSTERDAM De prijzen van vooral de premiebouw zullen niet alleen niet verder mogen stijgen, maar zelfs moeten dalen. Een dergelijke prijsdaling is bij een seriematiger bouw met ruimere gebruikmaking van geprefabriceerde onderdelen zeker te verwezenlijken. l Claus heeft in Amsterdam de Veiligheidsbeurs geopend. Op i rondgang beproefde bij onder meer een laskap. Dit schrijft de raad van bestuur van Nagron (Nationaal Grondbezit) in het jaarverslag over 1979. De moderne bouwmethoden laten, volgens Na gron, ruimte genoeg om binnen een bepaalde standaardisatie voldoende variatie aan te brengen. Men zal zich meer ervan bewust moeten worden, dat vernieuwingsdrang moet worden pan een onzer verslaggevers NDHOVEN De reorganisatie bij Philips Glas gaat veel meer arbeidsplaatsen kosten dan Hips beweert. De bedrijfsledengroepen van de industriebond FNV schrijven dat in een wartboek over de situatie bij Philips Glas. afgewogen tegen de wensen en draag kracht van de uiteindelijke eigenaar- bewoner Het bestuur schenkt in het verslag ook aandacht aan het naoorlogse huurbeleid. Het wijst erop dat dit beleid van het streng aan banden houden van het huurprijsniveau ter vermijding van excessen als gevolg van het woningtekort, tot op de dag van vandaag voortduurt en allengs is uitgegroeid tot het kunstmatig laag houden van de huren van woningen. Jarenlang, aldus Nagron, zijn de stichtings- en onderhoudskosten vaak veel meer dan tien procent per jaar gestegen, terwijl het huurpeil de laatste jaren gemiddeld slechts ongeveer 6,5 procent op jaarbasis is verhoogd. Het steeds groter worden de verschil tussen de economisch mi nimaal noodzakelijke huur voor nieuwbouw en de maximaal toelaat bare huur voor oudbouw, heeft uit eindelijk en onvermijdelijk geleid tot een praktisch volledige stilstand van de bouw van niet-gesubsidieerde huurwoningen. Volgens Philips moeten in Winscho en 120 arbeidsplaaten verdwijnen en Eindhoven 260. In totaal dus 380 Isplaatsen. Volgens het zwart te zullen door de reorganisatie al- i al in Eindhoven en omgeving fO'n 1000 banen wegvallen en staan rder ruim 1600 banen op de tocht in '"S en Engeland. toillps heeft aangekondigd dat de [>eciaal-glasfabriek van Eindhoven Winschoten moet worden over heid. Daarnaast zal volgens het -Zwartboek. de persglasfabriek uit Eindhoven moeten verdwijnen en zal aama ook de vestiging van Elcoma •eeldbuizen in Eindhoven moeten luiten. Het zwartboek komt daar- loor op een veel groter verlies aan rbeidsplaatsen dan Philips had be- üjferd. ADVERTENTIE 'logelijkheden Volgens het zwartboek hadden de Problemen bij Philips Glas voorko- k men kunnen worden. Het zwartboek m erwijt de directie slechte organisatie n wanbeleid. Woordvoerder Frans 'osch van de bedrijfsledengroep "NV: „de directie heeft aan dé lopen- e band geblunderd. Er zijn genoeg mogelijkheden om de werkgelegen heid bij Philips Glas niet alleen te >ehouden, maar zelfs uit te breiden. fï>e reorganisatieplannen zijn zowel rijfsmatig als sociaal onaan- dbaar" olgens het zwartboek heeft Philips las een gouden toekomst voor zich de directie zich meer zou richten Opta-elektronica en de mirco- ektronica. Niet uitstellen; nu halen! Bij uw ANWB-kantoor, de Rabobank en de Grenswisselkantoren. Standaardcontract eenzijdig" en daardoor onrechtvaardig Zoals bij vele onderwerpen, gaat het bij een beoordeling van eenzijdige standaard- voorwaarden bekend of berucht als de kleine lettertjes het gezegde „zoveel hoofden, zoveel zinnen" op. Over de voor- en nadelen van de contracten en wat er eventueel tegen gedaan zou moeten wor den, is de afgelopen jaren al heel wat geschreven. De kwestie is echter weer hoogst actueel door het proefschrift „Ge bondenheid aan standaardvoorwaarden", waarop dr H. G. van der Werf onlangs in Nijmegen promoveerde en waarin tegen dit hete hangijzer fundamenteel anders wordt aangekeken dan in het proefschrift „Standaardvoorwaarden", waarop dr E. H. Hondius twee jaar geleden in Leiden pro moveerde. Het verschijnsel stan daardvoorwaarden kan inderdaad op verschil lende manieren worden benaderd. Het antwoord op de vraag of er al dan niet (wettelijke) maatre gelen getroffen dienen te worden, is afhankelijk van de wijze waarop de bestaande situatie wordt beoordeeld. Vanuit het oogpunt van de consument bezien, zijn standaardvoorwaar den in feite een vorm van „particuliere wetge ving", die eenzijdig door een branche of onderne ming wordt opgelegd. In het geval van standaard voorwaarden, kan de consument niet (of nau welijks) in vrij overleg een contract afsluiten. De consument is zo hij of zij al van het bestaan daarvan op de hoogte is in zo'n geval gedwon gen, de door een bedrijf eenzijdig opgestelde le veringsvoorwaarden te accepteren. Het is slik ken of stikken". Uithollen Met behulp van de kleine lettertjes achterop koop contracten, polissen en andere overeenkomsten, trachten vele bedrijven de verplichtingen te be perken of op een aantal punten uit te sluiten. De rechten van de consu ment worden in elk geval vaak zo uitgehold, dat een consument bij een geschil al gauw denkt maar beter van een pro ces te kunnen afzien. Bo vendien wordt in stan daardcontracten dik wijls bindend advies of arbitrage voorgeschre ven, waardoor de consu ment in geval van klach ten de mogelijkheid om naar de rechter te stap pen geblokkeerd ziet. De heer Van der Werf on derkent deze problemen uiteraard ook. Maar hij vindt dat regels van dwingend recht uitslui tend dienen te worden voorgeschreven in geval van een duidelijk dwin gende noodzaak. Naar zijn oordeel heeft de rechter nu al een aantal mogelijkheden, om de bezwaren tegen stan daardvoorwaarden tot hun recht te laten ko men. Bovendien acht hij terughoudendheid ten aanzien van wetgeving op dit gebied nodig, in verband met het „waar devolle beginsel van de contractsvrijheid". Op grond hiervan komt de heer Van der Werf tot de conclusie, dat het in ons land bestaande sys teem nog voldoende mo gelijkheden biedt, om, de nadelen die standaard voorwaarden kunnen hebben, op te heffen. „Het zwaard behoeft niet te worden gehanteerd, zolang nog een floret aanwezig is," luidt zijn standpunt. Want naar zijn mening zijn de mogelijkheden voor een krachtiger aan pak van de rechter op dit gebied, tot nu toe onvol doende benut. Hieruit volgt dan het oordeel, dat een wettelijke rege ling ongewenst en onno dig is en dus achterwege dient te blijven, zolang de noodzaak daarvoor onvoldoende is aange toond. Overigens tekent de heer Van der Werf hierbij aan, dat nog veel gedaan kan worden aan de verbete ring van de rechtshulp aan de particuliere con sument Ook deze moge lijkheden dienen, aldus de heer Van der Werf te worden benut, voordat wetgeving in overweging wordt genomen. De heer Hondius beoor deelt eenzijdige stan daardvoorwaarden. uit een oogpunt van recht vaardigheid als negatief. Door de eenzijdige vast stelling zijn vele stan daardcondities „zo zeer ten gunste van de één komen luiden en dat in zulke ruime bewoordin gen. dat een beroep op deze condities onder vele omstandigheden tot on rechtvaardige resultaten leidt," zegt hij. In dit verband haalt de heer Hondius een uit spraak aan van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf Die komt erop neer, dat het be staan van standaard voorwaarden de rechts gelijkheid en rechtsze- Het is weliswaar nog niet zo ver dat de banken voor elke nieuwe spaar der de rode loper uitleg gen, maar wel worden (mogelijke) nieuwe spaarders door middel van advertenties en fol ders benaderd om een spaarrekening te ope nen. Daarbij wordt dan een lokpremie van 7,50 in het vooruitzicht gesteld. Een van de grote banken tracht het openen van een nieuwe spaarreke ning nu helemaal aan trekkelijk te maken met een spelletje (iets invul len). Daarmee hebben vier deelnemers de kans op een „foto-safari" ter waarde van 2.500!! naar een ver land, terwijl daarnaast nog veertig nieuwe spaarders kans maken op een prijs van ƒ1.000 Kennelijk valt er voor de banken lekker op spaar geld te verdienen. Dat ze daarom proberen zoveel mogelijk publiek naar het eigen loket te trek ken, is begrijpelijk. Ge zien vanu—t het oogpunt van het publiek, zou het echter beter zijn de rente op spaarrekeningen te verhogen. kerheid in gevaar brengt. De rechtsgelijkheid, om dat het van de brutaliteit en de machtspositie van de consument afhangt, of die erin zal slagen een toepassing van de stan daardcondities te ontlo pen. De rechtszekerheid, omdat het van de welwil lendheid van de onder nemer afhangt, of deze al dan niet zal vasthouden aan de voorwaarden. De mogelijkheden van de rechter om misbruik van standaardvoorwaarden tegen te gaan, acht hij ontoereikend. Op grond van deze over wegingen komt de heer Hondius tot de conclu sie, dat er in ons recht een procedure dient te worden ingevoerd die kan leiden tot een toet sing van standaardvoor waarden voor consumen tentransacties. Deze toetsing zal ertoe moe ten lelden, dat stan daardvoorwaarden voor taan in overleg tussen de branche-organisaties en de consumentenorgani saties tot stand komen. Als ik voor de keus stond, zou ik eerder de kant van de heer Hondi us kiezen, dan de zijde van de heer Van der Werf. Gezien de huidige situatie daarbij vooral in aanmerking nemende dat, als ergens de macht van de sterkste geldt, dat is in gevallen dat een leverancier ten opzichte van de consument een standaardcontract han teert zou ik denken dat wettelijke maatrege len op dit gebied beslist nodig zijn. Want achter het begrip contractsvrij heid moet in gevallen dat standaardvoorwaar den worden gehanteerd, grote vraagtekens wor den gezet. Het is daarom toch maar te hopen, dat het minis terie van Justitie dat al enige tijd een vooront werp van wet ten aan zien van standaardvoor waarden gereed heeft spoed maakt met een wettelijke regeling van standaardvoorwaarden Voor mensen die het ge- bru—k van een hand missen, is een apparaat je met een aantal hulp stukken ontwikkeld. Daarmee kunnen hande lingen worden gedaan, waarvoor twee handen nodig izjn. Deze „helpen de hand" wordt momen teel in Engeland in de praktijk getest en ver wacht wordt dat dit arti kel nog dit jaar in Neder land kan worden geïntro duceerd. Het apparaatje bestaat uit een klem, die op het aanrecht of werkblad kan worden vastgezet. Daarop kunnen hulp stukken worden aange bracht, waarmee van al les kan worden aange pakt; van alle maten blikken zelfs moeilijke sardineblikjes tot een heel brood. Het is ook mogelijk met dit appa raatje aardappelen te schillen, kaas te raspen, te breien of nagels te lak ken. Andere mogelijkhe den worden nog onder zocht. De fabrikant het En gelse concern Metal Box weet nog niet hoe duur het apparaat zal worden. De bedoeling is de prijs, gezien de sociale functie, zo laag mogelijk te hou den. Verwacht mag dus worden dat het niet „zo'n vreselijk kostbaar" ap paraat zal zijn. aldus de woordvoerder van het pr-bedrijf Forman Partners in Amsterdam A. van der Pol (economoom): De felste pleidooien voor opheffing van de Ster uitstrooiingen, om de consumenten te beschermen tegen de reclame, ko men uit hoeken waar men alle Nederlanders boven achttien jaar onvoldoende onafhankelijk in hun denken acht om ze het actief kiesrecht te geven en waar men briesend voorstellen zou verwerpen om ze te beschermen tegen politieke propaganda, bijvoor beeld door de uitzending van Tweede-Kamerdebat ten te verbieden. (Bijeengebracht door FIIV/BBDO) De reeks brochures van het Bouwcentrum in Rotterdam is uitgebreid met de uitgave „Dag licht in het schuine dak". Hierin wordt een over zicht gegeven van dak kapellen en dakramen die te koop zijn. Het overzicht bevat foto's en verdere belangrijke ge gevens. zoals de leveran cier, materiaal en soort beglazing, leverbare ma ten en. niet te vergeten, de prijzen. Voorts wordt de con structie van dakkapellen en dakramen beschre ven. omdat deze vaak als doe-het-zelf-pakketten worden geleverd. Daar bij wordt aandacht be steed aan water- en tochtdichte afwerking, ventilatie en veiligheid. Van belang is ook dat gewezen wordt op de be paling, dat het verboden is te verbouwen (en dit geldt ook voor het aan brengen van een dakka pel of dakraam) zonder, of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het gemeentebe stuur. De brochure kan worden besteld door ƒ7,40 over te boeken op postgiro 357696 van het Bouwcen trum in Rotterdam, on der vermelding van de gewenste uitgave. De reeks informatieve uit gaven van het Bouwcen trum omvat namelijk eenentwintig delen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13