Terugval economie in najaar verwacht Kiesuwkado Iran buigt niet voor bezetters i Incident Keller Geistep In deze krant Rapport Centraal Planbureau Voorzitter PvdA bepleit werkdagen tot vijf uren met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER Zuidlimburgers langer ziek 'Te veel van de politie gevergd' Koningin bij gewonde politiemannen Benzine zes cent duurder 3e NVPH t SHOW POSTZEGEL In India actie tegen minderheden Voetbalelftal Iran demonstreert Proef de lente op Flevohof. Kom nu kijken. Trouw Vorstelijk Dreigementen in ambassade Londen niet uitgevoerd Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging.- TtOUW Trouw 38STE JAARGANG NR. 10930 VRIJDAG 2 MEI 1980 Droog en zonnig. Middagtemperatuur van veertien graden op de wadden tot achttien graden in het binnenland. Krachtige noordoostenwind, windkracht zes, langs de kust mogelijk af en toe hard, windkracht zeven. Morgen en overmorgen droog en zonnig. Middagtemperatuur ongeveer zestien graden. Morgen: zon op: 06.04 onder. 2T.07 maan op: onder: 06.19 Bij een feest of partijtje, natuurlijk GOLD EXTRA koel. wit, sprankelend LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Wat de bijbel (niet) zegt over de bewapening PAGINA 3: Duitse invalide moet toch land uit PAGINA 4: Regering onderzoekt verslaggeving rellen PAGINA 5: Luchtfoto's van bezet Nederland PAGINA 7: Spaanse concessie inzake Gibraltar PAGINA 9: 'Onderscheid mannen- en vrouwenwerk moet verdwijnen' PAGINA ECONOMIE: Chemie wil van negatief etiket af PAGINA SPORT. Mensen in de sport PAGINA SERVICE: Toerisme, strips, feuilleton, puz zel, weeroverzicht, radio* en tv- programma's MAASTRICHT (ANP) De Zuidlimburgers melden zich niet vaker ziek dan andere werknemers in Nederland, maar ze zijn wel langer ziek. Dat heeft te maken met slechte eet-, drink- en rookgewoonten. Tot deze conclusie zijn mede werkers van de Rijksuniversi teit Limburg gekomen na een onderzoek. De gezondheidstoe stand is volgens de onderzoe kers in Zuid-Limburg slechter dan elders in het land; ook stro men er meer mensen door naar de WAO. Enkele riskante ge woonten komen er vaker voor dan elders in het land; te veel roken, te veel drinken en te vet eten. Ook de aanwezigheid van minder specialisten kan een rol spelen, aldus het rapport. Rechter moet meer op bezwaren ouders letten Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM „Een kronings feest, zoals woensdag opgezet, kan niet meer." Dit is een van de conclusies van dr. Frans Denkers, adviseur voor beleidsaangelegen- heden bij de Amsterdamse ge meentepolitie, in een beschou wing op de pagina Podium in deze krant over de gebeurtenis sen rondom de inhuldiging van koningin Beatrix in Amsterdam. Er is te weinig gedaan, schrijft- Denkers, om van Amsterdam een bruisende en feestelijke stad te maken. De overheid, vindt hij, is er te zeer van uitgegaan dat het feest zou zijn, wanneer er geen wanordelijkheden zouden zijn en wanneer ter voorkoming daarvan maar voldoende maatregelen wa ren getroffen. Denkers is ook van mening dat van de politie te veel is gevergd. Wie prijs stelt op een ongeëmotio neerde politie, schrijft hij, doet er goed aan de politie niet te tarten op een manier zoals op koningin nedag in Amsterdam is gebeurd. Hij waarschuwt ervoor de politie hij voorbaat de Zwarte Piet toe te spelen, of haar te bedelven onder lofprijzingen. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Prof. Van den Beid, directeur van het Centraal Planbureau, vindt de economische politiek van veel regeringen vergelijkbaar met de politiek die in de jaren dertig werd gevoerd. Hij hoopt het niet, maar sluit niet uit, dat deze politiek tot gevolg heeft dat de wereldeconomie steeds verder afglijdt. Het planbureau verwacht dat vooral in het najaar, internationaal maar ook in Nederland, de economie flink zal verslechteren. De prijsstijging zal toenemen, en het aantal werklozen zal snel stijgen. (Uitgebreider nieuws over het planbureau staat op de economische pagina.) Koningin Beatrix is gisteren in het Amsterdamse VU-ziekenhuis op bezoek geweest bij twee politiemannen, die gewond werden bij de rellen op 30 april. Op de foto drukt zij André Oud uit Maarheeze de hand. ADVERTENTIE DEN HAAG (ANP) De maximum prijs voor benzine gaat met ingang van morgen. 3 mei, zes cent per liter omhoog. Een liter super mag dan ten loogste 151,6 cent kosten, een liter normaal 148,6 cent. Ook andere olieprodukten worden duurder. Dieselolie mag van het mi nisterie van economische zaken 6,9 cer.t per liter meer gaan kosten en petroleum 7 cent. Voor huisbrand- en gasolie mag de leverancier 5,9 cent meer vragen (exclusief btw). De olieprodukten worden om twee redenen duurder. Ten eerste wegens de prijsverhogingen op de wereld markt tot 15 maart (ze werken altijd met een zekere vertraging door in de consumentenprijzen. Ten tweede om dat de koers van de dollar gestegen is. Internationale olieprijzen worden al tijd in dollars genoteerd. Van onze sociaal-economische redactie DEVENTER PvdA-voorzit- ter Max van den Berg meent dat de werkloosheid voor het grootste deel alleen béstreden kan worden door „op grote schaal herverdelen van het beschikbare werk". Van den Berg denkt hierbij aan ver korting van de werkdag tot vijf uren. Daarbij zouden de werknemers in twee ploegen kunnen gaan werken. De bedrijven zijn dan tien uren per dag open. Overheidsdiensten kunnen dan meer dienstverlening aanbieden en bedrijven halen een beter rende ment uit hun dure machines. Van den Berg zei dit gisteravond op een één-mei-bijeenkomst in Deven ter. Zijn suggestie voor een vijfurige werkdag in combinatie met een tien- urige „bedrijfsdag" zag hij met name zitten voor overheidsinstellingen en bedrijven die nog een grote vraag naar hun produkten en diensten hebben. Deze suggestie is eerder geuit in de Verenidgde Staten, en vandaar over gewaaid. Op voorstel van het CNV is dit idee al in studie genomen bij de Sociaal-Economische Raad. Volgens de PvdA-voorzitter zijn de komende jaren honderdduizend nieu we banen per jaar nodig. Slechts een deel daarvan kan ontstaan in bedrij ven die nog groeien en bij de over heid. De rest zal moeten komen uit herverdeling van het werk. Dit hoge aantal per jaar is nodig omdat er elk jaar zich 56.000 nieuwe werkzoeken den schoolverlaters, gehuwde vrouwen melden op de arbeids markt, terwijl het aantal werklozen (210.000) zal moeten dalen naar 150.000, en het aantal arbeidsonge schikten (thans 600.000 geheel of ge deeltelijk arbeidsongeschikten) moet dalen naar 200.000. tlUI Nederlands Congresgebouw 's-Gravenhage INTERNATIONALE TENTOONSTELUNG ie Dag van verkoop inhuldigingszegel Koningin Beatrix Bijzondere poststempels t 1-3 ME11980 O O O l\ donderdag 1 mei 12-17 uur n vrijdag 2 mei 10-18 uur 1 zaterdag 3 mei 10-18 uur toegang gratis Van den Beid zei dit gisteren bij de presentatie van het „centraal econo misch plan 1980", een van de twee overzichten die het planbureau elk jaar uitbrengt over de economische toestand. De vergelijking van Van den Beid met de crisisjaren dertig sloeg op de pogingen van nationale regeringen om de problemen af te wentelen op andere landen. In de jaren dertig pro beerde men de positie van het eigen bedrijfsleven overeind te houden door als landen elkaar te beconcurre ren met devaluaties van de munt. Eenzelfde soort concurrentie tussen landen zag Van den Beid thans in de strijd tegen de inflatie. Daarin probe ren landen nu elkaar de inflatie af te wentelen via geleidelijke opwaarde ring van de munt en via hoge rente standen. Als voorbeeld wees Van den Beid op de Verenigde Staten. De strijd tegen NEW DELHI (AFP) In Imphal, de hoofdstad van de kleine Indiase deel staat Manipur. hebben studenten honderden woningen in brand gesto ken van Bengalezen en Nepalezen, die zij het land uit willen hebben. Tienduizend mensen werden dakloos. In de naburige deelstaat Assam is een soortgelijke actie tegen deze minder heden aan de gang. de inflatie heeft daar geleid tot een bijzonder hoge rentestand. Andere landen volgden die hoge rente, omdat zij anders kapitaalvlucht naar de Ver enigde Staten zouden krijgen, en als gevolg daarvan koersdaling van hun munt, en verlaging van die koers be tekent dat importen in prijs stijgen. Op die manier betekent het niet mee gaan in de hoge Amerikaanse rente het aanvaarden van invoer van infla tie. „Ik hoop dat de internationale conjunctuur (economische bedrijvig heid) niet afglijdt, maar het gevaar zit er wel in," aldus Van den Beid. CNV Het CNV ziet in het centraal econo misch plan een bevestiging van zijn vrees dat de sterke loonmatiging de koers van de gulden ten opzichte van buitenlandse munten opstuwt, met als gevolg dat de gunstige uitwerking van loonmatiging op de werkgelegen heid voor een belangrijk deel ver dwijnt. Het werkgeversrecept om met nog meer loonmatiging de werkloos heid te bestrijden, werkt niet, aldus het CNV. Er moet een gerichter beleid komen. Het NCW (christelijke werkgevers) meent daarentegen dat uit het „plan" juist blijkt dat de lijn van matiging van arbeidskosten vruchten afwerpt De jarenlange achteruitgang van Ne derland in concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland lijkt sinds vorig jaar tot staan gebracht, aldus het NCW Het KNOV (middenstand) voorspelt, dat in het midden- en kleinbedrijf dit jaar 20.000 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Dat komt doordat, als gevolg van de zwakkere koopkracht, de consumptieve bestedingen niet stijgen. De oplossing ligt volgens het KNOV in verdere verlaging van de collectieve lasten. Het VNO (werkge vers) stelt ontevreden vast dat de collectieve lasten onverminderd blij ven stijgen, en de bedrijfswinsten on der druk blijven staan. Het vraagstuk van de verdeling van de nationale koek zal volgend jaar nog scherper worden, voorspelt het VNO. De FNV had gisteren nog geen commentaar ADVERTENTIE MEDAN (AP) Het Iraans voetbalelftal heeft tijdens de openingsceremonie van een groot internationaal toernooi in Medan op Sumatra voor een in cident gezorgd. De Iraniërs pa radeerden in het stadion voor 30.000 toeschouwers met een grote poster waarop de ayatol lah Khomeiny stond afgebeeld. De verbaasde en verbolgen or ganisatoren grepen niet in bij deze demonstratie. Eerder had de politie in samenwerking met officials voorkomen dat de voetballers foto's van de ayatol lah onder het publiek uit deelden. Aan het toernooi om de Mar Halim Beker neemt onder meer ook het Nederlands amateurelf tal deel. NS-DAGTOCHT NR. 4 KIEK DE KLEUREN MET KODAK. FLEVOHOF IN DE FLEVOPOLDER. Dat was op het nippertje. Koningin Elisabeth van Engeland op staatsbezoek in Zwitserland, en bijna was haar ondergoed voorwerp geworden van een diploma tiek incident. Geruststellend bewijs dat je om interna tionale betrekkingen ook nog wel eens gewoon kunt lachen. Een groep Iraniërs bood gisteren aan de plaats in te nemen van de 20 gijzelaars. Hier bid de groep bij de ambassade in Londen. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolief Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren één momentje graag! LONDEN, TEHERAN (Reu ter, AP, AFP) De Iraanse president Bani-Sadr heeft ge zegd eerder de gijzelaars in de Iraanse ambassade in Londen te laten omkomen, dan in te gaan op de eisen van de drie bewapende bezetters. Die hebben gisteren twee ultima tums laten verstrijken, zon der hun dreigement uit te voe ren het gebouw met alle men sen er in op te blazen. De Britse politie probeert momenteel in de eerste plaats tijd te winnen. De bezetters, die gisteren rond het mid daguur één van de drie Britse gijze laars, een Britse journalist, vrijlieten. zeiden gistermiddag dat de Iraanse minister van buitenlandse zaken Ghotbzadegh spijt zou krijgen van zijn uitspraak dat er niet op de eis vrijlating van 91 gevangenen in Khoezestan zou worden ingegaan. Ghotbzadegh zei dat als er wat met de gijzelaars gebeurt, dit op die ge vangenen zal worden gewroken. In een zeer gespannen situatie lieten de bezetters gistermiddag om een uur hun eerste ultimatum verstrijken en twee uur later deden ze hetzelfde. De drie mannen, die hadden verklaard de Britten onder de gijzelaars onge deerd te zullen laten gaan, dreigden toen ieder uur twee van de gegijzel den te zullen doden maar niets wijst er op dat dit is gebeurd. Terwijl vlak bij de bezette ambassa de duizenden aanhangers van ayatol lah Khomeini luidkeels betoogden en slaags raakten met duizenden aan hangers van de verdreven sjha, pro beerde de Britse anti-terreurpolitie tijd te winnen. Men houdt er rekening mee dat de bezettingsactie lang zal duren, maar wijst er ook op dat met het rekken van de tijd de politie al eerder twee zeer spannende gijze lingsaffaires tot een goed einde ge bracht heeft. De Britse premier Margareth That cher heeft president Bani-Sadr haar verontschuldigingen aangeboden. Zij veroordeelt de actie als „een terroris tische daad en schending van de di plomatieke onschendbaarheid". De snelheid waarmee en de bewoordin gen waarin dit excuus is gemaakt, is volgens waarnemers ook een bedekte aanwijzing aan het adres van Tehe ran hoe een regering op de bezetting van een ambassade moet reageren Het Iraanse ministerie van buiten landse zaken heeft de bevolking op geroepen de Britse ambassade in Te heran vooral niet te bezetten. Woord voerder Salami zei op de radio dat de gijzeling in Londen het werk is van „agenten van de Iraakse Baathisten en Amerika" en dat een aanval op de Britse ambassade hen alleen maar voordeel brengt. Bij de Britse ambassade zijn ver scheidene dreigementen binnengeko men. Ambassadeur Graham zei dat herhaaldelijk is aangekondigd dat er een bezetting zou komen. In het ge bouw zijn nog vijf of zes diplomaten werkzaam. Een beschouwing staat op pag. 7. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: -Tel. Voor het kwartaalabonnement geldi voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1