Bij ongeregeldheden in hoofdstad veel gewonden zilve:r Koningin Beatrix aanvaardt 'grote en mooie opdracht' ZUIVER De officiële inhuldigingsmunten. Direkt van 'sRijks Munt. met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Vuurwerk Indrukwekkend Politie was toestand laat in avond meester POSTZEGEL Trouw H 38ste jaargang nr 10929 donderdag 1 mei 1980 Losse nummers 65 cent Inhuldiging in rumoerige stad PAGINA 5 Voor Trouw was gister middag in de Nieuwe Kerk aanwezig Anton Koolhaas, niet alleen be kend als schrijver van tal van boeken, maar ook als de samensteller van de Oranjefilm: „Juliana, dertig bewogen jaren". Koolhaas was ook in 1948 aanwezig en dat leidt tot een boeiende vergelijking van toen en nu TomJanssen maakte de tekening PAGINA 3: Kraakactie loopt uit de hand PAGINA 17: Boze telefoontjes voor de NOS na de rellen PAGINA 9: De teksten van de redevoeringen PAGINA 15: Fotoreportage PAGINA 21: Juliana ontroerd bij het tekenen van de abdicatie-acte Balkonscène soberder dan in 1948 Van onze verslaggevers AMSTERDAM In een grimmig Amsterdam is prinses Beatrix gisteren ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Overigens drong er bij de feeste lijkheden in de Nieuwe Kerk en het paleis op de Dam nauwelijks iets door van de ongeregeldheden, waarbij een groot aantal gewonden viel. In haar toespraken wees koningin Beatrix erop, hoe moeilijk, maar ook hoe mooi de taak is, die zij heeft aanvaard. „Het is een functie waar geen mens om vragen zou, waarvan wel zichtbaar is de uiterlijke glans, maar veelal niet de last en zelfbeperking zonder onderbreken. Toch sta ik hier, wel voorbereid, maar ook onwetend, waarheen de weg ons voert. Ik wil deze functie aanvaarden als een grote en mooie op dracht," aldus koningin Beatrix. Veel dankbaarheid jegens haar moe der klonk ook uit haar woorden: „U bent niet alleen mijn moeder, u bent ook mijn voorbeeld. Ik kan alleen maar hopen, dat mij de kracht ge schonken wordt om het koningschap uit te oefenen op een manier, die in de lijn ligt van uw wijsheid en uw mede menselijkheid, op een manier, die u waardig is. Hoe u uw taak als konin gin heeft opgevat vol plichtsbe trachting en diep menseijke be langstelling heb ik van dichtbij mogen meemaken. Uw onwankelbaar geloof was u een sterke steun, ook wanneer tegenslagen u niet bespaard bleven. Steeds was u geduldig, mild. aanvaardend en in uw grote hart werd veel bewaard" Het geloof, dat voor haar moeder zoveel betekent, speelt ook voor ko ningin Beatrix een belangrijke rol in haar leven en werken. Zij zei daar over: „In mijn geloof hoop ik kracht te vinden om dit werk te doen. Mijn allerdiepste wortels liggen in ons volkslied: „Mijn schild en de betrou wen zijt Gij, o God. mijn Heer!" PAGINA 19: Fotoreportage Bij de verslaggeving voor onze krant van de gebeurtenissen van gisteren waren betrokken: Clsca Dresselhuys, Frans Dijkstra, Arend Even huls, Frits van Exter, Jan van Galen, Wlm de Hair, Haro Hielkema, Leo Kleyn, Fred Lammere, Antta Löwenhardt, Dick R Ingle ver en Jan Roelfs. Speciaal voor Trouw waren de hele dag de fotografen Willem Diepraam en Erwin Verheyen op pad. Ook maakten wl) voor de illustratie van deze krant gebruik van het foto-materiaal dat ons door de foto-persbureaus werd geleverd. Bestel vóór 30 mei h L van f 25,- per set aan a.s. sets van 1 gulden y\ V 's Rijks Munt en 1 rijksdaalder in Inhuldiging te Utrecht verzamelaarskwaliteit op postrekening 1730480 f.d.c, compleet met messing onder vermelding van uw legpenning en munt- naam en adres, beschrijving in fraaie cassette Aflevering van juli 1980 al met het Rijkswapen. per aangetekende post U bestelt door overmaking thuis. Publikatic van het Ministerie van Financiën. Verdraagzaamheid Volgens koningin Beatrix moet een vrije samenleving, waar de sterken voor zichzelf zorgen, haar evenwicht vinden door de zorg voor zwakkeren, minderheden en hen, die vergeten en alleen zijn. Ook verdraagzaamheid vindt de nieuwe koningin een heel belangrijk aspect van een goede sa menleving. „Vrije ontplooiing van een ieder vooronderstelt, dat wij ook elkaar daartoe de ruimte gunnen- en geven. Alleen in bescheidenheid en in eerbiediging van grenzen ontstaat die ruimte voor de vrijheid van de een en van de ander. Voor de oplossing van tegenstellingen, die er zijn, is het on ontbeerlijk de tegenstander niet te zien als een vijand, doch als een dra ger van een andere mening" Minister-president Van Agt zei in zijn toespraak voor radio en televisie, dat hij blij is, dat we „weer een vorstin krijgen, die belang stelt in mensen en met hen begaan is". Na de plechtigheden in het paleis op de Dam. waar koningin Juliana offici eel afstand deed van de troon ten gunste van haar oudste dochter, en de Nieuwe Kerk, begaf het gezel schap genodigden zich weer naar het paleis, waar een ontmoeting plaats vond tussen de nieuwe koningin en alle kamerleden tijdens een koud buffet De dag werd afgesloten met een groots vuurwerk in de Amsterdamse haven. Het vuurwerk werd onder meer gadegeslagen door een gezel schap van tweeduizend gasten, dat zich aan boord van vier schepen be vond: de Americanis, de Nicoliene, de Kasteel Staverden en de Prinses Beatrix. Een vaart door vijftien verlichte his torische boten openden het schouw spel. waarna het vuurwerk volgde, dat volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zestigduizend gulden gekost heeft. De gasten wer den naar de schepen vervoerd met autobussen. rondvaartboten en auto's. Het vuurwerk was om tien over half twaalf afgelopen, veertig minuten la ter dan was gepland. De Oostelijke Handelskade, waar duizenden men sen het vuurwerk hadden gadegesla gen, liep snel leeg. Minister-president Van Agt zei gister avond dat koningin Beatrix haar re geringsperiode op indrukwekkende en aangrijpende wijze begonnen is. Koningin Beatrix heeft haar toe spraak gehouden onder verantwoor delijkheid van de minister-president, aldus Van Agt, maar de verdiensten van het vervaardigen van deze „in drukwekkende tekst" vallen volgens de premier toe aan de koningin per soonlijk. ADVERTENTIE ApVERTENTIES ^NVPH# SHOW Nederlands Congresgebouw "s-Gravenhage INTERNATIONALE TENTOONSTELLING ie Qag van verkoop inhuldigingszegel Koningin Beatrix Bijzondere poststempels CDDDÖU 1-3 ME11980 'nnl'nTTT, toegang grabs Drink hem puur. in de koffie, op ijs. of halfom half met koolzuur houdend bron water. Verrassend lekker! Van onze verslaggevers AMSTERDAM Na een dag vol rellen in Amsterdam, leek de politie de toestand tegen middernacht onder controle te hebben. Wel bleef de dreiging van onrust aanwezig, maar de elschoppers leken zich verspreid te hebben. De rellen in de stad werden in de loop van de dag steeds heviger. De ongere geldheden, die gistermiddag in alle hevigheid losbraken, verspreidden zich later naar de Dam, het Rokin, de Munt, de Vijzelstraat en het Rem- brandtsplein. Op verscheidene plaat sen werden barricades opgebouwd die in brand werden gestoken. Met inzet van allerlei materieel werden de barricades gisteravond laat opge ruimd. De poltile, die zich in de middag en vooravond vooral bezighield met het weren van oproerkraaiers die naar de Dam wilden trekken, arresteerde gis teravond 34 mensen. Dat gebeurde door politiemannen In burger die zich onder de menigte hadden gemengd. Gisteravond laat telde de politie 92 gewonden onder haar gelederen. De meesten hadden slechts lichte ver wondingen. Onder de relschoppers zouden vele tientallen gewond zijn geraakt, onder wie enkelen ernstig. Strandboulevard 1. Harderwijk. 03410-16041 Schattingen spreken van tweehon derd gewonden in totaal De kraakbeweging heeft gisteren ge zegd dat zij niets met de rellen te maken heeft. Op de inhuldigingsdag. die door de kraakbeweging tevoren als grote kraakactie-dag was betiteld, werden in de hoofdstad slechts drie panden gekraakt. Bij de kraak van een nieuw kantoorpand in de Kinker straat kwam het gistermorgen tot on geregeldheden toen de krakers hun ..overwinning" op straat wilden vie ren. De politie trachtte dit letten met Koningskrcxin gewaarmerkt De exclusieve 100% zuiver zilveren couverts van Gerritsen Zilversmeden zijn dn jaar wel héél bijzonder Als sti|lvolle herinnering aan dit feestelijke kronmgsjaar worden onze couverts door de Rijkswaarborg voorzien van een met Koningskroon gewaarmerkte jaarietter Deze couverts zijn een sieraad op Uw tafel Door het hoge zil vergehalte. de verfijnde afwerking en gekroonde jaarietter een waardevol bezit Kenmerk van rijkdom en goede smaak Omdat U rechtstreeks bij da zilversmid zalf koopt profiteert U van zeer aantrekkelijke prijzen. Een complete 6 pers. 39-dellga zuiver zilveren cassette leveren wij al voor I 6.495.—. Alle informatie treft U aan in onze uitgebreide documentatie Stuur vrijblijvend de bon in of bel 03404- i 3677 Tijdens kantooruren, en na afspraak ook op zaterdag, bent U welkom in onze showroom aan de Van Reenenweg 155 te Zeist l BO N Graag ontvang ik vrijblijvend uitgebreide documentair l over de 100% zuiver zilveren couverts J Naam Adres Plaats Bon zenoen aan SolaPacmeK.M J GerntsenNv Antwoordnummer 105. 3700VB Zeist Postzegel »s niet nodig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1