Juliana wil niet werkloos worden F Metaal Kiesuwkado i Voor economie was 1979 verloren jaar [oningin Juliana mdertekent laatste irie wetsontwerpen Hitchcock overleden *cyi EMBASSY SHERRY 'Na aftreden zinvol bezig blijven' -i deze krant Muskie volgt Vance op Trouw tt Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolking HET WEER KOERDISTAN Bomalarm betrof jerrycan met water Reacties op jaarverslag van De Nederlandsche Bank: an (42) bedolven Friesland Bank Trouw Ook op feestdagen 3e NVPH e SHOW POSTZEGEL Bezorglroaw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7/YH/W 38STE JAARGANG NR 10928 WOENSDAG 30 APRIL 1980 rouw Vee« bewolking en mogelijk nog een bui. Mkttagtemperaturen ongeveer el» graden Matige wind uit noordelijke richtingen windkracht vier. Morgen en overmorgen: droog weer met zonnige perioden Morgen zon op: 05.23. zon onder 21 49. maan op: 23.09. maan onder 06.59 een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa, 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-1311 78) ouderwetse service volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Koningin Juliana wil na haar aftreden niet werkloos worden. Ze heeft in haar gisteravond gehouden afscheidstoespraak gezegd dat ze „graag ergens zinvol mee bezig wil zijn. ergens te mogen helpen op gebieden, die mij bijzonder interesseren." De koningin zei niet welke werkzaamheden zij nog wil blijven uitoefenen. j gaande p een onzer verslaggevers ISTERDAM Bij de Tweede Kamer zijn gisteren de laatste drie wetsont- foen ingediend, die door koningin Juliana zijn ondertekend. Het zijn de isontwerpen tot verhoging van de motorrijtuigenbelasting, verlaging van Boon- en inkomstenbelasting en verhoging van de tijdelijke zelfstandigen- Irek in de inkomstenbelasting voor 1980 voor kleine zelfstandigen. De drie irstellen maken deel uit van het pakket maatregelen dat het kabinet voor arbeidsvoorwaarden- en inkomensbeleid voor dit Jaar heeft aangekon- deze drie wetsontwerpen ondertekende koningin Juliana maandag reen groot aantal koninklijke besluiten. Het laatste officiële stuk dat zij (staatshoofd ondertekent is de abdicatie-akte, vanochtend in het Paleis op jDam, waarmee zij afstand doet van de troon en waardoor Beatrix de i koningin is. Verder zei zij. dat zij, hoewel haar gezondheid nog uitstekend ls, toch de eerste tekenen van ouderdomsslijta- ge gaat vertonen: ze is vaak erg ver moeid. Dit is een van de redenen, waarom zij besloten heeft nu af te treden. In haar toespraak, die rechtstreeks door radio en televisie werd uitgezon den. ging de koningin In op haar taak. die zij „zwaar en mooi" noemde. Het mooie van die taak is. volgens haar, dat de koningin het algemeen welzijn kan dienen, dat zij een rustpunt is temidden van alle stromingen, dat zij mag helpen bij het streven naar een samenleving, waarin de mensen res pect hebben voor wat een ander be weegt. Ook het feit, dat een koningin iets'kan doen voor wie achter geble ven zijn, voor hen, die speciale aan dacht en hulp nodig hebben, noemde koningin Juliana een mooie kant van haar taak. Het meewerken aan het tot standkomen van het nog zo verre ideaal van vrede, harmonie en welzijn noemde zij eveneens als een mooi aspect van haar werk Uit haar toespraak bleek duidelijk dat de koningin wel vaak moeite ge had heeft met de publiciteit rondom haar persoon en haar gezin. Waarheid „Er steekt veel waarheid in het spreekwoord 'hoge bomen vangen veel wind.' Die sterkere beweging trekt de aandacht en wordt bespro ken. Dit maakt, dat wat er in of rondom onze familie voorvalt vele malen vergroot in de samenleving overkomt! Dit feit beheerst ons doen en laten en legt ons voortdurend zelf beperking op en kan allerlei offers vergen. Wij allen maar bijzonder degene die het koningsschap uitoe fent wonen in een huls vol Die ramen zijn blijkbaar van verschil lende kleuren glas en him tinten kun nen flatteren, maar ook het tegendeel doen. De geïnteresseerde toeschou wers blijken toch hoogst zelden het ware beeld voor liefhebbers van de nuchtere waarheid. En wij zouden zo Pag. 4: Troonswisseling op radio en tv Pag. 5: het draaiboek ons commentaar Pag. 9: De toespraak van koningin Juliana Pag. 11: de lintjesregen Pag. 13: De Nieuwe Kerk vandaag graag goed gekend worden en begre pen in onze eigenlijke bedoelingen. Bovendien zouden we de intimiteit van ons familieleven als een goed en onaantastbaar recht gerespecteerd willen weten, net zoals leder ander dat wenst." Feestprogramma De 71-ste verjaardag, die koningin Juliana vandaag viert, zal voor het eerst sinds vele jaren volledig ln de schaduw staan van de twee andere grote gebeurtenissen van vandaag: het aftreden van de oude en het in huldigen van de nieuwe koningin. De oranjeverenigingen, die program ma's hadden opgesteld voor de ver- jaarsviering, hebben daar Inderhaast Inhuldigingsprogramma's van ge-1 maakt. Omdat vandaag een groot deel van het Nederlandse volk de officiële gebeurtenissen op de televi sie zal willen volgen, zijn tal van feestprogramma's uitgesteld tot ko mende zaterdag of bevrijdingsdag. Overigens ziet het er, volgens onze weerkundige medewerker naar uit, dat de feestelijkheden van vandaag zich kunnen voltrekken in geleidelijk beter wordend weer: er zal misschien nog een enkel buitje vallen, maar het zal langzamerhand droger en warmer worden. Metaal-detectors Bezoekers van de Nieuwe Kerk, die v J Jm ••K en het komende staatshoofd vandaag de inhuldiging zullen bijwo nen, zullen langs metaal-detectors de kerk moeten binnengaan. De van Schiphol geleende apparaten staan opgesteld bij de westelijke en noorde lijke ingang van de kerk. Deze appa raten reageren op metaal. Dat ze be hoorlijk zullen piepen staat op voor hand vast. Veel militairen, oud-mili tairen. oud-strijders en hoogwaardig heidsbekleders zullen namelijk hun onderscheidingen met medaille dragen. Ook de potten bloemen en planten, die vandaag ln de Nieuwe Kerk en omgeving zijn geplaatst, zijn door rechercheurs onderzocht op spullen, die de plechtigheid zouden kunnen verstoren. Met breinaalden hebben de rechercheurs ln alle bloempotten gepord. Trouwens alle goederen die de kerk zijn binnengebracht zijn aan een nauwkeurige inspectie onder worpen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een Jerrycan met water, geplaatst voor het kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschap pij El Al aan het Rokin ln Amster dam, heeft gistermorgen voor enige opschudding gezorgd. Nadat bij El Al een bomalarm was binnengekomen werd een groot deel van het Rokin door de politie voor alle verkeer afge sloten. Aangezien de politie het niet uitsloot dat er benzine ln de Jereycan zat werd een speciale „bomverkenner" erop uitgestuurd om de zaak te onderzoe ken. Bij deze Inspectie bleek de Jerry can slechts enkele liters water te be vatten. Over de herkomst ervan tast de politie ln het duister. PAGINA 2: Evangelisten op commerciële toer PAGINA 3: Shell stortte vaten in Nieuw-Beijerland PAGINA 4: Stilleven behoudend maar nog erg vitaal PAGINA 7: Afrika staat er beroerd voor PAGINA 15: Verplichte rechtsbijstand is uit de tijd PAGINA SPORT: Bekerfinale: Ajax-Feyenoord Van onze redactie economie DEN HAAG Het Nederlands Christelijke Werkgeversver bond (NCW) zegt in een reactie op het jaarverslag van De Nederlandsche Bank, dat president dr J. Zijlstra van De Nederlandsche Bank een „vernietigend oordeel over het be grotingsbeleid van het kabinet Van Agt" ten beste geeft. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zegt in een commentaar dat Zijlstra zich onverbloemd achter het kabi netsbeleid schaart, omdat ook daarin niet de werkgelegenheid maar de bezuiniging centraal staat. PAGINA SERVICE: Boekenrubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzlcht. LMOND (ANP) Een bedrijfson- al bij de metaalfabriek Begemann in Helmond heeft gistermiddag leven gekost aan de 42-jarige F. der Hurk uit Asten. De man im terecht onder een ton oud ijzer man verrichtte reparatiewerk- mheden aan een vorkheftruck die oud ijzer was geladen. Hoe tegengesteld deze meningen ook mogen klinken, over één ding zijn Zijlstra, de bonden en de werkgevers organisaties het eens: 1979 is weer een verloren jaar geweest voor onze onevenwichtige economie. Dr. Jelle Zijlstra concludeert ln zijn jaarverslag, dat de politieke bereid heid (of de politieke mogelijkheden) ontbreken om de juiste maatregelen te treffen. „Hoewel er moeilijkheden te over zijn," aldus Zijlstra, „behoort een economisch en financieel herstel nog steeds tot de mogelijkheden." Arbeidsmarkt Het zeer onbevredigend functioneren van de arbeidsmarkt, zal ln de nabije toekomst een van de grootste proble men van ons land worden. De toenemende financiering van de Nederlandse schatkist door gelde schepping, tonen volgens Zijlstra aan dat Nederland zich op de verkeerde weg bevindt, en onmachtig is om op het terrein van de publieke financiën orde op zaken te stellen. Het CNV vindt, net als de FNV dat De Nederlandsche Bank in haar jaarver slag met dezelfde boodschap komt als andere jaren: matigen. „Maar op nieuw wordt geen antwoord gegeven op het kernvraagstuk: Hoe moeten die matigingen worden gebruikt om de werkgelegenheid te verbeteren." 'ADVERTENTIE De grootste regionale bank Balanstotaal 1.425.000.000- Garantlevermogen 94.800.000.- Leeuwarden Telefoon 05100-43123 L08 ANGELES (AP) De in Ameri ka wonende Engelse fllmregiseur Al fred Hitchcock is gisteren op 80-jari- ge leeftijd overleden. Hij was in Los Angeles bezig aan zijn 54-ste speel film, gebaseerd op het leven van een beroemde Britse spion. Hitchcock was een meester in het vervaardigen van griezelfilms, waar bij hij moord met humor en geweld met stijl mengde. Veel van zijn films kregen wereldwijde bekendheid. Toch won hij geen enkele oscar, de hoogste fllmonderschelding, hoewel vier van zijn films waren voorgedra gen. De regisseur van klassieke films als Spelbound, Lifeboat, Shadow of a doubt en Psycho werd vorg Jaar door koningin Elisabeth van Engeland ge ridderd. De oorzaak van het overlijden is niet bekendgemaakt. Hitchcock had zich onlangs nog laten onderzoeken ln een ziekenhuis in Hollywood, waarbij geen ernstige gebreken werden ge constateerd. Volgens een woordvoer der stierf Hitchcock „een natuurlijke dood". Een in memoriam staat op pag. 10. ADVERTENTIE MET DE AUTO OP VAKANTIE IS DUBBEL 20 LEUK IN STEREO Mpioiveen L Wbsi&ZoonBy..HocMfyu<un?5.l3ttlK Wcesp tel 07940 1501! Gisteren een voldragen bomalarm voor een Jerrycan met water. Vandaag metaaldetectors voor de Nieuwe Kerk, die feilloos registreren dat eremedailles niet van plastic zijn. Schijn en wezen uit elkaar houden ls niet eenvoudig. Voor ons is het dagwerk. Eensgezind ADVERTENTIE Nederlands Congresgebouw "s-Gravenhage INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 1© Dag van verkoop inhuldigingszegel Koningin Beatrix Bijzondere poststempels 5501 1-3 ME11980 JOC donderdag 1 me Q-17uur 'me «uw toegang gratis Het Nederlands Christelijk Werkge- versverbond (NCW), en het Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) zijn het in grote trekken wel met elkaar eens: „Als Zijlstra zegt dat de huidige manier waarop lonen en salarissen van ambtenaren en trend volgers en uitkeringen aan elkaar ge koppeld zijn, het economisch herstel proces ingewikkelder maken, dan is dat hèt understatement van het jaar", vindt het NCW. Volgens het NCW legt de hoge rente de treurige werkelijkheid bloot. De hoge koers van de gulden versluiert die werkelijkheid: onze betalingsba lans geeft een vertekend beeld door in beginsel tijdelijke gasexporten. De hogs rentestand heeft op zijn beurt weer alles te maken met het grote beslag, dat de overheid op de kapi taalmarkt legt. Het gevolg daarvan is volgens het NCW. dat de investerin gen uit de markt worden gedrukt. Ook het VNO toont zich ongerust over het feit, dat een steeds gToter gedeelte van ons financieringstekort door de overheid monetair wordt gefi nancierd. Het VNO noemt dit „een graadmeter van politieke onmacht" Overigens denkt ook het VNO dat, hoewel de problemen op economisch terrein ons tot over de oren reiken, deze niet onoplosbaar zijn. Meer nieuws op de pagina eco nomie. WASHINGTON (Reuter, AP, UPI) Senator Edmund Muskie ls de opvol ger van Cyrus Vance als minister van buitenlandse zaken van Amerika. President Carter heeft vannacht de benoeming van de Democraat uit Maine bekend gemaakt Mus kies benoeming komt als een volslagen verrassing. Algemeen was aangenomen dat de tweede man op het State Department, Warren Chris topher of Carters adviseur voor vei ligheidsaangelegenheden Zbignlew Brzezinski. de nieuwe minister zou worden. Tevergeefs De 66-Jarige senator uit Maine was ln 1968 kandidaat voor het vtce-presi- dentschap onder Hubert Humphrey en deed zelf in 1972 tevergeefs een gooi naar de Democratische nomina tie voor de presidentsverkiezingen, hoewel hij als favoriet te boek stond Muskie volgt Cyrus Vance op die maandag aftrad omdat hij zich nlet- kon verenigen met de Amerikaanse reddingspoging in Iran. President Carter maakte de benoeming bekend op een speciale persconferentie. De woordvoerder van het Witte Huis Jody Powell weigerde eerder op de dag commentaar te geven op het be richt dat Muskie zou worden benoemd. Muskie ls voorzitter van de senaats commissie voor de begroting en was lid van de senaatscommissie voorbui- tenlandse betrekkingen. HIJ is de zoon van een Poolse immigrant. Boetseerset (A) BoelseerkJei met verf in 3 kleuren en penseelijc. Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote. kJeine en kruiskopschrocvc- draaierinéén Handgreepje met omslagmechaniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopenje als garantie voor zacht gekookte eieren ADVERTENTIE «JKET Spanje 's Koningsgoud Peler Buurman International - Amstelveen Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel,. Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadanaar keuze: DA DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1