l Top in Luxemburg mislukt Aftreden Vance iiep betreurd Ook Nieuw-Beijerland heeft vaten in de bodem Kïesuwkado i Verrassing i deze krant Geen akkoord over Britse bijdrage aan EG 'Slechte dag voor Europa' jpt Meubelfabriek Sr Oisterwijk Trouw Mist HET WEER Amstelhotel zwaar bewaakt de België schrapt vignet voor autosnelweg Philips weigert koopkracht te garanderen toonaangevend in eiken Trouw Elke nuance Bezorg Trouw ecu nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H S 38STE JAARGANG NR 10927 DINSDAG 29 APRIL 1980 iet Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Eerst nog enkele mistbanken, overigens at en toe zon en mogelijk een bui Middagtempera tuur ongeveer ett graden Matige, noordenwind Morgen en overmorgen zonnige perioden en overwegend droog Iets hogere middagtemperaturen Morgen zon op: 06.09 zon onder 21 03 maan op: 21.07 maan onder 06 47 Deze krant heefi een speciaal telefoon nummer\oor mensen die zin hebben in een abonnement: 020 659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT pagina 2: Zwarte kerken zijn verdeeld pagina 9: Politie beëindigt actie dienstweigeraars pagina 3: Verlies koopkracht één procent pagina economie: 'Woningtekort neemt drastisch toe' pagina 5: P&rlementsrubriek pagina service: Verkeersrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht pagina 7: Vluchtelingen Cuba in zwaar weer door Ferry Mingelen gen, dat de Engelse regering zich een Bondskanselier Schmidt heeft daar- LUXEMBURG De Europese topconferentie in Luxemburg is een mislukking geworden. Regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken van de negen EG-landen konden gisteravond het niet eens worden over de Britse bijdrage aan de Gemeenschap. Door het stranden van de topconfe rentie is het akkoord over de land bouwprijzen waarover de ministers van landbouw het eerder eens waren geworden van de baan. Zij moeten opnieuw bijeen komen om nieuwe afspraken te maken over de land bouwprijzen. Een definitieve breuk tussen Groot- Brittannië en de acht andere Europe se lidstaten bleek onafwendbaar, toen i de Britse premier Thatcher de laatste financiële compromis-voorstellen van de hand wees. Terwijl de Franse president Giscard zijn auto al liet voorrijden om te vertrekken, werden toch nog weer nieuwe compromissen uitgewerkt. Zonder succes. Bij de andere EG-landen was grote irritatie ontstaan over de starre op stelling van Thatcher. Franse en Duitse woordvoerders spraken van een „gebrek aan solidariteit", en „een onredelijke onverzettelijkheid." Zij benadrukten dat een crisis door de ontwikkelingen rond Iran en Afgha nistan wel zeer ongelukkig uitkomt. Door onenigheid over de begroting kan de EG op internationaal terrein geen krachtig beleid voeren. Het is allerminst de tijd voor ruzies in de familie, zo werd in diplomatieke kringen opgemerkt. De crisis kwam als een grote teleurstelling, omdat juist in verband met Iran men de laatste weken de indruk had gekre- LsHINGTON (Reuter, UPI) Binnen en buiten de Verenig- Staten is gisteren met uitingen van spijt en teleurstelling feageerd op het aftreden van minister Cyrus Vance van Itenlandse zaken. Zijn onderminister Warren Christopher ire in hel irdt voorlopig waarnemer. leider van de democratische meer heid in de Senaat, Robert Byrd, ik van een toegewijd, patriottisch n die gemist zal worden. De leider de republikeinse minderheid, Stevens, noemde Vance de gema- le factor in de regering. Senator >rge McGovern, Democraat uit d-Dakota, lid van de commissie r buitenlandse betrekkingen, zei r Vance: „In een tijd van storm- tige wijzigingen in wereldgebeur- ssen schreeuwde hij nooit tegen weer. maar probeerde hij altijd zeilen bij te zetten om de buiten- Jse politiek in een goede koers te Eden." Linowitz. de speciale afgezant h president Carter voor het Mid- 1-Oosten, noemde Vance een zeer leesvol minister van buitenlandse :en die erg gemist zou worden. In 6kou zei een commentator van de Vjet-televisie dat het heen gaan 1 Cyrus Vance de kloof tussen Was- igton en zijn Westelijke bondgeno- zal vergroten en de nadruk zal -ijde - ente Van een onzer verslaggevers BRUS8EL - Het speciale vig- tiet voor de Belgische auto snelwegen is van de baan. Er Jparen plannen om auto's, die [ebruik maken van deze snel- toegen te verplichten een vig net te voeren, dat per jaar zo'n 15 gulden zou kosten: een ver kapte vorm van het heffen van K ^Bij de onderhandelingen om te ;omen tot een nieuwe regeling 5 een streep gehaald door dit plan. aangezien geen van de lrpr7.tt?nderhandelende Partijen erg Enthousiast over het vignet tvzan °week te zijn. ester-Behalve binnenlandse protes- tegen deze extra heffing, er ook veel buitenlandse k Feeipezwaren. o.a. uit Nederland en Kerrwest-Duitsland. Wanneer het inflJignet zou zijn doorgevoerd tad dit de Belgische overheid e baarlijks 4.5 miljard franc «on geveer 300 miljoen gulden) ex- ra opgeleverd. leggen op de avonturierspolitiek van het Witte Huis in Iran. Hij prees de gematigdheid en de werkelljheidszin van Vance in de Iraanse crisis. Maar „Brzezinski, de Amerikaanse advi seur voor nationale vieligheid, heeft het overwicht gekregen hetgeen toont dat het Amerikaanse beleid een politiek van avonturiers is geworden. 'Zwaar hart' Carter aanvaardde gisteren Vance's ontslag dat deze op 21 april had aan geboden. Dat was vier dagen voor de commando-actie in een woestijn in Iran tot bevrijding van de gijzelaars. In zijn ontslagbrief zei hij met een zwaar hart te vertrekken. „U zou in de komende weken en maanden niet goed gediend worden door een minis ter van buitenlandse zaken die u niet de publieke steun zou kunnen bieden; een ^beshïf van^zSk^n^bStinge- Het Amstelhotel in Amsterdam, waar dezer dagen een groot aantal vorstelijke fasten uil het woon belang, hoezeer ik u ook steun buitenland logeert in verband met feestelijkheden van morgen, wordt zwaar bewaakt door de politie, in andere kwesties." „Zulk een situa- Het hele hotel is omringd met hekken. Aan de achterkant van het hotel zijn stalen pontons aangelegd tie zou onhoudbaar zijn en onze rela- en staan schutterskoepels opgesteld. tie, die ik zo hoog schat, zou er voort- durend onder lijden. Ik zal steeds het diepste respect en sympathie voor u hebben en u kunt rekenen op mijn steun voor uw voortdurend leider schap van onze natie", aldus Vance. Hij zei veel voldoening te hebben gevonden in de resultaten die de bui tenlandse plitiek van Carter oplever de, zoals het verdrag inzake het Pana makanaal, de akkoorden van Camp David voor het Midden-Oosten, het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag, de normalisering van de betrekkin gen met China en Salt-2 tot beper- king van de strategische bewapening. Van een onzer vei slaggevers NIEUW-BEIJERLAND/LEKKERKERK In een grasland in de gemeente Nieuw-Beijerland President carter aanvaardde het ont- in de Hoeksewaard zijn gisteren vaten en resten van vaten opgegraven met afval, afkomstig stag met diepe spijt. Maar omdat u mt de chemische industrie. Om wat voor stoffen het gaat, is volgens de gemeente niet bekend mijn besluit inzake de reddingsopera- Een laboratoriumonderzoek moet dat uitwijzen. Ook zijn gistermiddag grondmonsters genomen om na te gaan of mogelijk de bodem en het grondwater verontreinigd zijn. tie niet kon steunen, heeft u het juiste besluit om af te treden genomen." Jody Powell heeft meegedeeld dat onder-minister van buitenlandse za ken Warren Christopher onmiddellijk plv. minister van buitenlandse zaken zou worden en dat hij tot degenen zou behoren die in aanmerking kwamen om Vance definitief op te volgen. Meer nieuws op pag. 7 Ons commentaar staat op pag. 5 Burgemeester B. Kolbach van Nieuw- Beijerland heeft dit gistermiddag meegedeeld. Volgens hem staat vast dat tussen 1951 en 1953 ln het bewus te weiland aan de Langeweg vaten met chemisch afvai zijn gestort. De inhoud van de vaten die tot nu toe zijn opgegraven, bestond volgens Kolbach uit „een zwarte substantie, hard als beton". De burgemeester wil niet zeggen om welke stoffen het zou kunnen gaan. „Er zijn hier wat stof fen genoemd, maar zolang het labora toriumonderzoek niet afgerond is, wil ik hier niets over zeggen. Dat zou tot allerlei paniekreacties kunnen leiden, misschien geheel ten onrechte". ADVERTENTIE 30 april per trein naar Amsterdam lemactie verhuur igstaande woningen Op de dag van de inhuldiging van Koningin Beatrix is de hele Amsterdamse binnenstad afgesloten voor alle autoverkeer. Alleen noodzakelijk bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Maak daarom op 30 april gebruik van de trein als u naar Amsterdam komt. De Dam ligt op slechts tien minuten lopen van het Centraalstation En de Nederlandse Spoorwegen rijden die dag met extra lange treinen naar Amsterdam. Parkeren Als het echt niet anders kan en u toch per auto komt, dan zijn er aan de rand van de stad parkeerterreinen. Van deze terreinen rijden gratis pendelbussen naar het Centrum, De routes naar de parkeerterreinen worden op de rijkswegen reeds aangegeven met oranje borden waarop de tekst: 'P 30 APRIL' Vervolg op pagina 3 ftrgt dus voor een gratis behang in 1 kamers Mededeling Morgen, woensdag 30 april, aal Trouw normaal verschijnen. De PTT verzorgt echter geen postbestelling. Onze postabon- nees zullen de krant van mor gen dus pas donderdag ont vangen. Onze kantoren zijn morgen ge sloten. Alleen de service-afde ling is voor nabezorging ge opend tot uiterlijk 11.30 uur. (Telefoonnummers staan op pagina 2). Familieberichten voor de krant van donderdag 1 mei kunnen woensdag tussen 17.00 en 19.30 uur worden opgege ven uitsluitend onder tele foonnummer 020-91 34 56. Directie Trouw stuk soepeler zou gaan opstellen. Ook de Europese lidstaten hadden hun standpunt verzacht en waren bereid dubbel zoveel aan het Britse pro bleem bij te dragen dan op de eerdere topconferentie ln Dublin. Groot-Brittannië betaalt in 1980 zo'n 4.8 miljard gulden meer aan de Euro pese Gemeenschap dan het er uit terug ontvangt. De Britten weigeren dit grote verschil te aanvaarden. Een bedrag van een miljard gulden is het maximum, zo heeft mevrouw That cher laten weten. De Europese part ners waren bereid Engeland ver tege moet te komen. De Britse bijdrage zou door deze tegemoetkoming in 1980 slechts beperkt blijven tot 1,4 miljard gulden. Mevrouw Thatcher wilde die 1.4 miljard-bijdrage wel aan vaarden, mits het bedrag voor zes jaar zou gelden. Daartoe waren de Europese partners niet bereid. De Duitse woordvoerder wees erop, dat de Europese tegemoetkoming voor het grootste deel (veertig procent) door de Duitse regering zou moeten worden gedragen. Ons voorstel kost Duitsland 1,2 miljard, zei hij. Van onze soc.-econ. redactie EINDHOVEN De vakbonden zijn teleurgesteld over de onduidelijkheid die Philips tijdens het gisteren voort gezette CAO-overleg heeft laten be staan over de financiële ruimte die er is om de loonsom te verhogen. Dit zei Aalko van der Veen van de Industriebond FNV gisteravond na afloop van het overleg. Phllips-dlrec- teur ing. F. van den Brand heeft de bonden voorgehouden dat de onder neming af wil van de prijscompensa tie zoals die nu bestaat. Dat betekent dat in ieder geval het automatisme dat de gestegen prijzen zonder meer in de lonen worden gecompenseerd dient te verdwijnen. Van den Brand heeft verder laten weten dat Philips in een tweejarig contract niet de ga rantie kan opnemen dat de koop kracht volledig wordt gehandhaafd. mee zijn nek ver uitgestoken, maar dat heeft niet geholpen, aldus de woordvoerder. Meer nieuws over de landbouw prijzen op pag. 13 Van een onzer verslaggevers LUXEMBURG „Dit Is een slechte dag voor Europa. Het Is een tegen slag van belang voor de Europese integratie." Dit was de eerste reactie van een vermoeide premier Van Agt gisteravond, direct nadat duidelijk was geworden, dat de Europese top conferentie mislukt was. De rege ringsleiders en ministers van buiten landse zaken zijn er niet in geslaagd om de meningsverschillen over het Britse betalingsprobleem èn de land bouwpolitiek te overbruggen. De Italiaanse voorzitter van de Europe se Raad. premier Cossiga zal de ko mende weken proberen alsnog een oplossing te vinden. De zaak is nog niet verkeken, zei premier Van Agt. Duidelijk is wel dat een oplossing bijzonder moeilijk zal worden. Engeland en de overige EG-landen zijn elkaar dicht genaderd, aldus Van Agt. Het verschil was op een gegeven ogenblik niet groter dan een kleine vierhonderd miljoen gulden. Maar ook dat was voor mevrouw Thatcher niet aanvaardbaar. Pre mier Van Agt zei, dat ondanks het grote meningsverschil er formeel in de Europese Gemeenschap nog geen breuk is ontstaan. Op de volgende topconferentie in Venetië zal op nieuw over het meningsverschil ge praat kunnen worden, maar dan moet er wel eerst duidelijk zijn, dat een oplossing in zicht is. Een tweede bijeenkomst op deze manier kan niet, zo zei premier Van Agt. Hij verwachtte overigens niet, dat premier Thatcher nu haar eerde re dreigementen zal uitvoeren om ieder verder besluit van de Europese Gemeenschap te boycotten en ook de gewone Engelse betalingen aan het Europese budget te staken. ADVERTENTIE veronderstellen dat het om gevaarlij ke stoffen gaat. Uit het feit dat brand weer en arbeidsinspectie gistermid dag bij het graven in het weiland beschermende kleding en perslucht maskers droegen, mag volgens hem niet geconcludeerd worden dat de stoffen ook inderdaad gevaarlijk zijn De burgemeester meent dat er tot nu toe geen enkele aanleiding is om te ,(We hebben het zekere voor het onze- kere genomen en daarom opdracht gegeven beschermende kledij te dra gen. Maar ik herhaal: vooralsnog is er geen reden voor ongerustheid. Er zwemmen daar volop vissen in de sloten. Er is ln dat gebied nooit spra ke geweest van abnormale vissterfte en de koeien van de eigenaar van dat weiland hebben er altijd vredig ge graasd". Hoe zeg je zoiets nou. Je grote broer is tot bijna het uiterste getergd, heelt al één klap uitgedeeld. Zo dan maar: Wij willen dat Amerika afziet van werkelijk militair ingrijpen; wat ze nu deden was geen militaire operatie, wel een verrassing. Van Agt. Onmisbaar Boelseerset (A) Boelsecrklei met verf in .1 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard SchroevedraaiersetlBI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechamek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blunkhouten hang- piankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Vlaak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee; Adres nieuwe abonnee Postcode en plaatsGiro U'w naam Uw adres Postcode en plaats Te! Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: GA. DB DD (aankruisen a u b l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven I Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1