Verbijstering na mislukte actie imi iesuwkado Noodwet na affaire Lekkerkerk Amerikaanse commando's stranden in Iran ƒ45.000,- ^egstandwet: krakers Qamloos dagvaarden «Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking en regen HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken De zesde inhuldiging in 166 jaar Dubbelportret van Beatrix en Claus Het zinloze van 'n snelle dieetkuur Gezondheidscentra zijn in opmars Amerika's eigen bootvluchtelingen jfcvoeging aan ontwerp vóór 30 april Vliegramp bij Tenerife: 146 vermisten n ibr rihuana verpakt kippevoer 3e NVPH SHOW POSTZEGEL Voor afstaan woningen aan overheid Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtniging: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR 10925 ZATERDAG 26 APRIL 1980 Veel bewolking en mogelijk wal regen Middagtemperatuur omstreeks 11 graden. Matige wind tussen noordwest en noordoost, windkracht 4 Morgen en overmorgen. Nu en dan opklaringen Ook enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden Morgen Zon op: 0615 onder 2057 Maan op: 1754 onder 0541 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar. Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 17: PAGINA 19: Wetenschap en techniek: een ingenieur in ruggegraten PAGINA 21: PAGINA 23: PAGINA 31: PAGINA 29: Reis naar het Vlaanderen van Guido Gezelle l pagina 7: Moskou woedend Actie bleef diep geheim Israël leeft mee EG weer voor keus Iran kan tegen boycot De voorgeschiedenis WASHINGTON (Reuter, AP, AFP) De Amerikanen hebben gisterochtend een ver geefse poging gedaan de gijzelaars in de ambassade in Teheran door een militaire actie vrij te krijgen. Een actie van de geheime anti-terreurbrigade Delta mislukte, waarschijnlijk door technische mankementen aan een deel van de helikopters. Iran en de Sowjet-Unie reageerden fel op de Amerikaanse actie. De Westeuropese landen namen in afwachting van nadere berichten nog geen standpunt in. De president wees erop dat er geen contact was geweest met het Iraanse leger. Aan Iraanse zijde zijn geen slachtoffers gevallen. De Amerikaanse president Carter verklaarde gisterochtend in alle vroegte voor de televisie dat hij op dracht had gegeven de militairen uit Iran terug te trekken, nadat hem ge bleken was dat drie helikopters van de strijdmacht niet meer functioneer den. Hij zei de volledige verantwoor delijkheid voor de actie en het mis lukken ervan op zich te nemen. Wel kwamen acht Amerikaanse mili tairen om het leven bij een botsing tussen een helikopter en een tran sportvliegtuig. Alle overlevenden, in clusief de gewonden die vielen, zijn weer van het vliegveldje in de woes tijn vertrokken, aldus de president. „Ik wist dat het een moeilijke en gevaarlijke operatie zou worden", zei Carter, „maar er bestond wel een re delijke kans van slagen." 'Oorlogsdaad' De Iraanse autoriteiten veroordeel den de actie als een oorlogsdaad. Ayatollah Khomeini zei dat de Ame rikaanse president heeft getoond dat hij bereid is mensen te doden om zijn herverkiezing veilig te stellen. De Amerikaanse president heeft de illu sie dat hij met dergelijke acties het volk van Iran kan afhouden van de islam en van strijd, aldus de aya tollah. Minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh noemde de actie een oor logsdaad tegen Iran. De minister ver zocht de bezetters van de Amerikaan se ambassade echter niet zenuwach tig te reageren „zoals de Amerikanen hebben gedaan". De minister waar schuwde de Verenigde Sta tón dat hij de veiligheid van de Amerikaanse gij zelaars echter niet zou kunnen garan deren, als de Verenigde Staten op- Vlucht LONDEN (Reuter, AP. AFP) Een Brits chartervllegtuig met 138 vakan tiegangers en acht bemanningsleden is gistermiddag in de AUantische Oceaan gestort niet ver van de plaats van bestemming, Tenerife. Een Spaans vliegtuig ontdekte op twintig kilometer van Puerto Cruz enkele de len van een Boeing 727 van Dan Air, maar er was geen spoor van overle venden Het vliegtuig verloor het contact met de luchthaven van Tenerife om kwart over drie gistermiddag, vijf minuten voordat het zou landen. De meeste passagiers waren afkom stig uit Engeland, vooral uit de streek rondom Manchester, vanwaar het vliegtuig vertrokken was Volgens Dan Air, de grootste Britse chartermaatschappij met zestig vliegtuigen, waren aan boord van het toestel ook drie kleine kinderen. ADVERTENTIE bespaar OD Hp bniiwkn<;tpi Een juichende menigte Iraniërs voor de bezette Amerikaanse ambassade in Teheran: Carters pogingen om militairen de 50 gijzelaars te laten ophalen zijn mislukt. nieuw een poging tot een gewelddadi- in^iemeir op de bouwkostet van uw semibungalow. bel 05470-4848 voor gratis folder bouw-info goor ge bevrijding zouden ondernemen. Ghotbzadeh zei ook dat de arbeiders in de oliewinning de opdracht hebben de olie-installaties in geval van een militaire aanval op te blazen. De ma rine zou hen daarin zonodig bijstaan. ADVERTENTIES ADVERTENTIE HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL heter Almere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 verzekeringen ZEKER WETEN! m 030 - 334145 ADVERTENTIE een on; mzal '0 aie inze parlementsredactie HAAG Krakers zullen e toekomst naamloos len worden gedagvaard, lontruimingsdagvaarding lorden gericht tot „hij, of ie verblijft of verblijven" ft betrokken pand. Zit- krakers zijn daarvan ïonderd. Dat is een van palingen, die het kabi- heeft toegevoegd aan ontwerp van leegstand- lie bepalingen komen in aats voor de anti-kraak- die zal worden inge- en. oorl, ekt ander hebben staatssecretaris van volkshuisvesting en minis- ter De Ruiter van justitie gisteren bekendgemaakt, nadat het kabinet daarover een besluit had genomen. De wijzigingen in het wetsvoorstel van het kabinet zijn gisteren naar de Raad van State gezonden voor ad vies. De indieners verwachten dat het ontwerp nog voor het einde van het jaar wet kan worden. De PvdA heeft donderdag wijzigin gen in het eigen voorstel bekend ge maakt en naar de Kamer gezonden. De Raad van State oordeelt over dat wetsontwerp na afloop van parlemen taire behandeling. De anti-kraakwet is nooit in werking getreden. De behandeling is in de Eerste Kamer aangehouden, nadat duidelijk werd, dat ook de leegstand moest worden aangepakt. In de anti- kraakbepalingen van het kabinet is rekening gehouden met de positie van de zittende kraker. Vervolg op pagina 3 Nederlands Congresgebouw 's-Gravenhage INTERNATIONALE TENTOONSTELUNG 1e Dag van verkoop inhuldigingszegel Koningin Beatrix Bijzondere poststempels onoö: 1-3 ME11980 F uierdag 3 ma 10-18 uur De staf-chef van het Iraanse leger gaf een verklaring waarin hij Allah er voor dankte dat hij de Iraanse natie had geholpen en dat „de Iraanse luchtmacht erin was geslaagd twee Amerikaanse toestellen met CIA- agenten en Amerikaanse mariniers zodanig op te jagen dat zij botsten op hun vlucht uit het land." Iraniërs gingen gisteren na het gebed in de moskee jubelend de straat op in ver band met de mislukte actie. Velen verzamelden zich bij de Amerikaanse ambassade en op het terrein van de universiteit in Teheran. Prestige toegang gratis De dramatische mislukking van de militaire ctie is een zware slag voor de Amerikaanse president Carter. De verwachting is dat het prestige van de president nu aanzienlijk zal dalen. De ontreddering in Amerikaanse re geringskringen was duidelijk merk baar in Washington. Leden van het Amerikaanse congres reageerden met een mengeling van ongeloof en ontzetting op de berichten over de mislukking van de actie. Vervolg op pagina 7 Op pagina 5 ons commentaar. Er h|kt geen einde re komen aan het geweld Een chirurg heeft 36 uur lang aan een sluk doorgewerkt en zegt „Schotwonden, enkel maar schotwonden" De bevolking van El Salvador kan hel geweid mei ontvluchten Zt\ wil veranderingen, maai geen burge roorlog. er zi)n al genoeg doden gevaüen DE VAKCENTRALE CTS waann land be werkers en labrieksarbeiders m samenwer ken STRUDT VOOR SOCIALE VERAN DERINGEN EN TEGEN ONRECHT EN ON DERDRUKKING I tijnsameri- kaanse lan den zijn fa brieksarbei ders en landbewer- kers aktiel in bonden die zijn aangesloten bij de onafhankelijke vakcentrale CLAT Zij rekenen ook op uw steun GIRO 19 18 106 tnv CLAT-Nederland. Utrecht. Zie ook pagina 9 Boetseerset (A) BoeLseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven oven hard. Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in eén Handgreepjc met omslagmechanick. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoiicf AJs onderlegger of voorde sier Iheb al in veertien dagen I257F' gezien -dag) Van onze verslaggevers Op het ministerie van justitie wordt druk gewerkt aan een noodwet, die eigenaars er toe moet verplichten hun huis aan de overheid af te staan. Die noodwet wordt speciaal afgestemd op de situatie in Lekkerkerk, zo zei vice-minis- ter-president Wiegel gisteren na afloop van de minister raad, die voor een flink deel was gewijd aan de toestand in Lekkerkerk. Hij maakte bovendien bekend dat minister Ginjaar van milieuhygiëne en volksgezondheid een brief heeft gestuurd aan alle provincies met de vraag hem te melden of en zo ja waar nog meer stortingen hebben plaats gehad die te vergelijken zijn met die in Lekkerkerk. Op die manier wil de regering een uitgebreide inventarisa tie opzetten. Er wordt bovendien een onderzoek opgezet naar de vraag wie verant woordelijk is geweest voor de dum ping en wie aansprakelijk. Wiegel wees er daarbij op dat het om scha des gaat die enkele tientallen miljoe nen kunnen bedragen. Hij bevestigde nog eens wat minister Ginjaar donderdag al bekend maak te, namelijk dat niemand van de be woners die door deze „ramp" is ge troffen financieel de dupe zal worden. In eerste Instantie zal de gemeente voor de schade moeten opdraaien, althans de instantie die een hinder wetvergunning heeft afgegeven en toezicht zou hebben moeten houden. Het rijk zal echter flink wat aan moe ten zuiveren, zo zei de heer Wiegel gisteren. Ook de kosten van medisch onder zoek van volwassenen en kinderen zullen goeddeels door de rijksover heid worden betaald Burgemeester Ouwerkerk van Lek kerkerk concludeert uit de opmerkin gen van minister Wiegel dat het rijk „kennelijk de huizen die gesloopt moeten worden, wil kopen." Hoeveel huizen in Lekkerkerk afgebroken moeten worden is nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt af van de techni sche mogelijkheden die er zijn om het giftige afval uit de bodem te verwij deren. De kans is echter groot dat de tachtig woningen die op de met afval gedempte sloten zijn gebouwd, afge broken moeten worden. In Lekkerkerk is gistermiddag het afgraven van het parkeerterrein aan de Molenwerf in de „gifwij k" vol tooid. In totaal zijn tweeënveertig vaten met giftig afval afgevoerd. In de loop van de middag konden de bewoners van de tweeëndertig wonin gen naast het parkeerterrein weer naar huis. maar slechts weinigen heb ben dat gedaan. Verwacht wordt dat de meesten pas maandag terugkeren. Vervolg op pagina 3 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: -Giro: _Tel.. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van f7.50 Kado naar keuze. DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam >1 bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bczorginformalie 020-913456 H

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1