Veertig vaten gif uit bodem gehaald ,,^7^" Kleine groep illegalen j nderson gaat Jleen verder Taboe Kïesuwkado i deze kra Burgemeester Lekkerkerk verwacht sloop tachtig woningen LM se/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt HET WEER s£xGINA 5 CDA stemt in met overgangsregeling ïingin voor kan in Nederland blijven en tv fhankelijk presidentskandidaat VS -oef de lente op Flevohof. Kom nu kijken. China dreigt met boycot Trouw Veelzijdiger Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Leca een krant met overtuiging: TrOUW leuwe H S 38STE JAARGANG NR 10924 - VRUDAG 25 APRIL 1980 Hall tot zwaar bewolkt en een kleine kans op regen. Middagtemperatuur ongeveer tien graden. Matige wind uit noordwest tot noord windkracht vier. aan de kust nu en dan krachtige wind, sterkte zes Morgen en overmorgen. Overwegend droog met zonnige perioden. Middag- temperatuur ongeveer tien graden Deze krant verhuist met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met de datum én het nieuwe adres. LOSSE NUMMERS 65 CENT adv m ikel dar AGINA 2 lereformeerde ook erantwoordelijk or het IKV jlGINA 3: ïbtenaren bang nieuwe ezuinigingen iGINA 4 veemaal meiden Afschaffing van iboe's geen svrijding LGINA 9: ]£\agboek van een vamen-kandidaat te s IGINA 17: leuwe films tGINA ECONOMIE: oekhandel ofiteert nper van JCJfeshonger JGINA SPORT: snsen in de sport nfGINA SERVICE: lek toerisme, strips, jilleton, puzzel, radio- en igramma's, weeroverzicrit Het gat met daarin een vat, waaruit het gif nog stroomt. Het is opvallend hoe dicht het vat onder de oppervlakte lag. IAAG Koningin Juliana linsdagavond 29 april om acht radio en televisie een toe tot het Nederlandse volk. De Vaak. die wordt uitgezonden via liozenders Hilversum 1, 2 en 3. televisiezenders Nederland 1 en T>ngeveer twintig minuten du- toespraak wordt ook overge- I door de Wereldomroep Neder- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een kleine groep illegale gastarbeiders maakt een kans in Nederland te mogen blijven. Het wekenlange touwtrekken tussen regering en Tweede Kamer resulteerde gisteren toch in een overgangsregeling, die binnenkort in werking zal treden. De regeling zal zulke scherpe voorwaarden bevatten, dat naar verwachting slechts een gering aantal Illegalen ervan zal profiteren. U |le televisieprogramma's bete- ingelaste uitzending dat idere programma's gedurende lere avond opschuiven. De uit- zou, door middel van een •mroep met Midden-Oosten- ook door de Nederlandse sol- Libanon beluisterd kunnen De oplossing kreeg ook de instem ming van de CDA-fractie, die zich de avond tevoren nog tegen elke over gangsregeling had verklaard. Dit was. zo deelde woordvoerder Van Dam gisteren in de Kamer mee, het gevolg van een vergissing. Bij het tellen van de stemmen in de fractie was een fout begaan, waardoor hij het standpunt van de minderheid naar voren had gebracht. De overgangsregeling die uiteindelijk uit de bus is gekomen zal alleen gel den voor illegalen die gedurende een bepaalde pierode sociale premies en loonbelasting hebben betaald. Bo vendien zal het verzoek tot legalisatie jhu ;1 litei door de werkgever moeten worden ingediend. Voorts zal de periode waarin van de regeling gebruik kan worden gemaakt, kort zijn. De regering heeft het initiatief om twee redenen bij de werkgever ge legd. In de eerste plaats wordt hier mee voorkomen dat zich nieuwe groe pen illegalen naar ons land zouden begeven, ten tweede wordt vermeden dat zich illegalen op ondeugdelijke gronden zouden aanmelden. Van de romp-slomp die dit tot gevolg zou hebben in de administratieven en ju ridische sfeer blijft men bij deze op lossing verschoond. De PvdA-fractie. die aanvankelijk be pleitte ook de werknemer bij de aan melding te betrekken, legde zich uitr eindelijk neer bij de regeling die mi nister De Ruiter van justitie schetste. De socialist Buurmeijer trok zijn mo tie in, waarin op een ruime over gangsmaatregel werd aangedrongen. VVD tegen INGTON (Reuter. AP, AFP) Het Amerikaanse Con- John Anderson heeft besloten niet meer mee te doen je race om de Republikeinse nominatie voor het presi- ichap Anderson gaat nu verder als onafhankelijke mee- aan de presidentsverkiezingen. De WD-fractie bleef zich als enige togen een overgangsregeling verzet ten. Volgens de liberaal Nijpels is zo'n regeling in strijd met de Wet arbeid buitenlandse werknemers, die illega le gastarbeid verbiedt. Minister De Ruiter zei echter dat de komende regeling binnen de grenzen van deze wet zal blijven. De regeling die nu verder zal worden uitgewerkt, bleek de uiterste tege moetkoming van de regering aan de wensen van een Kamermeerderheid. Aanvankelijk wezen de bewindslie den elke vorm van legalisatie van illegale buitenlanders af. Minister De Ruiter maakte echter woensdag avond een openingetje, vooral om de CDA-fractie, waar de kwestie tot gro te interne verdeeldheid had geleid, een handje te helpen. De vijf en twintig CDA-afgevaardig- den die aanwezig waren trokken zich hierop terug voor hernieuwd beraad, waarbij de kleinst mogelijke meer derheid (dertien) zich voor de sugges tie van De Ruiter verklaarde. Door de vergissing bij het tellen van de kop pen. kwam Van Dam echter terug met het standpunt van de minder heid, dat grote verbijstering in de Kamer verwekte. Na het debat trok de CDA-fractie zich opnieuw terug voor een reconstructie van de stemming. Hierbij werd de vergissing ontdekt. Van Dam beklom gistermiddag het spreekgestoelte om de Kamer hiervan mededeling te doen. Hij zei: „Meneer de voorzitter, er is de vorige avond in mijn fractie iets menselijks gebeurd." ril idstrel j congreslid uit Illinois heeft .lissing genomen omdat het idelijk is dat hij de republi- nominatie niet kan winnen. De Wverneur van Californië. Ro- leagan. lijkt op het ogenblik per te verslaan. De 58-jarige <n stelde dat zijn onafhanke- ididaatetelllng niet beteken- hij zich uit de Republikeinse rug zou trekken. Hij is al laar lid van de Republikeinen, iluit was ingegeven door het „te veel mensen in ons land lusioneerd zijn over de keuze partijstructuur biedt. Het dat een belangrijk deel van niet mee zal doen in het politieke proces van november 1980," aldus Anderson. Een onafhankelijke kandidaat kan volgens Anderson de keus voor „miljoenen potentiële stemmers" gemakkelijker maken. Morgen begint Anderson zijn cam pagne Erts onafhankelijke. Hij zeiI een tocht maken langs New York. Wash ington. Atlanta. West-Virginia. De troit, Lansing, Michigan en Boston. Anderson heeft afstand gedaan van de 57 Republikeinse afgevaardigden die tot dusverre op hem hadden gestemd. Een analyse staat op pagina 7 ADVERTENTIE NS-DAGTOCKT NR 4 KIEK DE KLEUREN MET KODAK. FLEVOHOF IN DE FIEVOKXDER. De gemeenten Dronten is erin geslaagd een van de piloten terug te vinden van het vliegtuig, dat in de Tweede Wereldoorlog boven het toenmalige IJsselmeer werd neergeschoten en waarvan een propeller als monument in Dronten staat. De piloot, de Canadees W. T. Spingle, was de enige overleven de en is nu op bezoek in Dronten. Op de foto: ex-oorlogsvlieger Pingle bij de propeller. Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK Bij de afronding van de proefgraving gisternacht in Lekkerkerk-west zijn in totaal ruim veertig va ten met giftig afval te voorschijn gekomen. De gemeente Lekkerkerk houdt er ernstig reke ning mee dat in de „gif- wijk" een aantal wonin gen moet worden ge sloopt. De vaten, waarvan een groot aantal lek was, zijn met de sterk verontreinigde grond en het bodemwater overge bracht naar een bedrijf in de Botlek, waar onderzocht zal worden om welke gevaarlijke stoffen het gaat. Burgemeester Ouwerkerk verwacht dat in ieder geval tachtig van de 270 woningen in Lekkerkerk-west ge sloopt zullen moeten worden. Deze woningen zijn namelijk gebouwd op de met afval gedempte sloten. Het afgraven van de zwaar verontreinigde grond onder deze woningen zal waar schijnlijk alleen mogelijk zijn als deze huizen afgebroken worden. In de loop van volgende week zullen de eerste bewoners van de nieuw bouwwijk vertrekken en tijdelijk el ders onderdak krijgen, vertelde bur gemeester Ouwerkerk gistermiddag. Nu ook het drinkwater niet meer voor consumptie geschikt is, zo zei de bur gemeester. Ujkt de grens van onbe- rnbaarheid bereikt. Of de komen- weken de totale wijkbevolking geëvacueerd moet worden, is nog on duidelijk eri hangt onder meer af van de resultaten van nader onderzoek. Ministerraad Het Lekkerkerkse gifprobleem zal van nu af aan op rijksniveau worden gecoördineerd. Vandaag komt de zaak aan de orde in de ministerraad. Het Rijk heeft volgens burgemeester Ouwerkerk de toezegging gedaan fi nancieel over de brug te zullen ko men, ook wat de schadeloosstelling van de bewoners betreft. Bij het afgraven van het parkeerter rein in Lekkerkerk-west zijn volgens een woordvoerder van de gemeente geen gevaarlijke benzeendampen vrijgekomen. Wel zijn hoge concen traties tolueengas, gemeten. Volgens minister Ginjaar (volksgezondheid en milieuhygiëne) heeft deze eerste proefgraving duidelijk gemaakt dat er „heel wat aan de hand" is. Al bij de eerste metingen sloegen de wijzers direct uit in de richting van het maxi mum. De werknemers van een in de verwerking van giftig afval gespecia liseerd bedrijf, die belast waren met de graafwerkzaamheden: moesten speciale pakken en gasmakers dra gen. De graafplaats is hermetisch af gesloten. De bewoners van de dertig woningen naast het parkeerterrein hebben gisteren de dag elders doorge bracht. Van onze sportredactie PEKING China heeft Rusland een maand de tijd gegeven om de troepen uit Afghanistan terug te trekken. In die ultimatieve vorm hebben de Chi nezen hun dreigement van een boy- 'cot van de Olympische Spelen van Moskou gegoten. Als de Sowjettroe- pen op 24 mei nog in Afghanistan aanwezig zijn gaat het juist weer tot de Olympische beweging toegelaten land, niet naar het steeds verder aan belangrijkheid inboetende evene ment. Op 24 mei moeten de aanmel dingen in Moskou binnen zijn. Lan den die zich dan niet ingeschreven hebben kunnen dan niet meer deelne men aan de Spelen Tweede Kamer De Tweede Kamer zal half mei opnieuw een dé bat wijden aan al dan geen deelne ming van Nederlandse sportlieden aan de Olympische zomerspelen in Moskou. De Kamer is gisteren ak koord gegaan met een verzoek van de CDA'er J N. Scholten daartoe. Dat debat zal, op voorstel van de socialist Van der Stoel, een bieder karakter krijgen dan alleen over de Zomerspe len. Daarover wordt volgende week beslist Kamervoorzitter Dolman zal de rege ring vragen voordien nog met een notitie over deze zaak te komen. De communist Bakker was het met deze gang van zaken niet eens Hij be schuldigde Scholten ervan pressie te willen uitoefenen op de sportwereld, die 24 mei zijn uiteindelijke beslis sing genomen moet hebben. „Chanta ge" noemde Bakker het Scholten liet dat voor rekening van de communist. Het begin van de graafwerkzaamheden: met een grijper worden de straatstenen verwijderd. De ontdekking van concentraties to lueen en xyleen in het drinkwater in Lekkerkerk-west heeft het Goudse drinkwaterleidingbedrijf doen beslui ten ook eldem in dp gemeente, metin gen te verrichten. Omdat de giftige stoffen door de waterleidingbuizen van de kunststof PVC zijn heenge drongen. worden nu ook de gasleidin gen in de gif wijk (die eveneens van PVC gemaakt zijn) gecontroleerd In het drinkwater in de nieuwbouwwijk zijn de volgende concentraties per liter aangetroffen: zestig microgram tolueen. 25 microgram ethylbenzeen en honderdvëertig microgram xyleen Deze concentraties zijn gemeten in water dat acht uur stil had gestaan in dc leidingen. Concentraties in stro mend water zijn volgens de onderzoe kers nauwelijks meetbaar, maar wel aantoonbaar. Voor drinkwater kun nen de bewoners terecht bij verschil lende tappunten. Ook in Stolwijk zal het drinkwater worden gecontro leerd. alsmede in Berkenwoude. In deze gemeenten heelt het Rotter damse vu II vervoerbedrijf Wijnste kers ook afval gestort. Wijnstekers wordt ervan verdacht in het begin van de jaren zeventig behalve bouw en sloopafval ook chemisch afval ge stort te hebben in de Krimpener- waard. Volgens gedeputeerde J. Hoek van Dijke (milieu) bestaan er geen plannen schadeclaims in te dienen bij Wijnstekers. Ook strafrechtelijk kan niets gedaan worden omdat de over treding al lang verjaard is. Wel zou den de gedupeerde bewoners via ci vielrechtelijke procedures schadever goedingen kunnen eisen. De firma ontkent ooit giftig afval te hebben gestort. De spanning onder de bewoners van Lekkerkerk-west is volgens voorzitter Ben van Veen van de bewonersverc niging „ten top gestegen". „Dit kan niet te lang meer duren. Vervolg op pagina 3 „Waar gelijkheid en vrijheid wenkten, schiepen afne mende machtsverschillen slechts grotere problemen." Inderdaad, een doordenkertje. Maar u leest nu eenmaal een krant die soms even dieper wil gaan dan de opper vlakte. Pagina 5. Voor liefhebbers. penseeltje Wordt zonder oven 'ovenhard. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Roetseerklei met verf in J kleuren en kleedje (C) met fraai diernioiiel-Als nndcr- lejffier of voor de sier Schroevedraaierset <B> Houten eiertJopjes (D, Groic. kléine en kruiskopsch moe- draaier in ren Handgreep*- mtl °P blanlhmrlen hang omsiagnuxhanick.nm «Ir., gtnuk. pl3nk*' plus "n '-'nd npen,,- als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze ktidoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Giro Uw naam - Uw adres .- Postcode en plaats .Tel Voor het kwartaal abonnement geldl voor de eerste betaalperiode een wclkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: QA DB CJD (aankruisen a u.b 1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden a.m Trouw, Antwoordnummer 27V2.1000 PA Amsterdam M bel 020-65V3K8 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormauc 020-^13456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1