Woningen in Lekkerkerk moeten worden ontruimd Minister draait vergaande bevoegdheden politie terug Opera Kïesuwkado 7i KEURTJE ..proeft de iessener bóven Ajax struikelt Nieuwe Haagse/Nicuv. I >c cnrant Trouw Droog HET WEER van der klugt aat.ioofdstad dreigt nteioneelstekort iekenhuizen i iel bedrog in [se schouwburg Kleine winst voor Kennedy Intertraffic Duitsland en Canada tegen Spelen ft 50% korting op alle tapijten q I I Trouw Het betere libretto Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I Lees een krant met overtuiging: TrOUW H 38STH JAARGANG NR 10923 - DONDERDAG 24 APRIL 1980 Wolkenvelden en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur ongeveer tien graden. Matige noordwesten wind. Morgen en overmorgen. Wolkenvelden en overwegend droog. Middagtem- peratuur omstreeks elt graden Morgen: Zon op: 06 20 zon zonder 20.54 Maan op. 15.47 maan onder: 04.57 bedden centrum ffN ZAAK MET HART VOOR U Haarlemmerstr.202 Leiden Tel: 131846 •matrassen «dekenscledikanten e.d.» LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 3: Illegale lozing van afvalwater PAGINA 4: Oude film uit Wilhelmina's tijd PAGINA 5: Inhuldiging 'plezante chaos' PAGINA 9: Koningin worden niet e> vanzelfsprekend u* een' n onzer verslaggevers IRDAM BIJ de twee acade- ïr irtziekenhulzen van de Unlverei- Amsterdam, het Wilhelmlna Is en het Binnengasthuis, 'een groot personeelstekort. [de twee ziekenhuizen moeten CITSgen heeft de directie besloten lei aanstaande het dienstver iet alle uitzendkrachten te mep iberfc» -en i een personeelslid van het ilna Gasthuis dreigt door latregel op verschillende afde- ...een enorme chaos" te ont- VOlpJ noemde in dat verband, ie verpleging en de civiele waaronder de keukens en inmaak diensten vallen. >lgen voor de patiënten zijn. t te overzien, maar volgens >ordvoerder zou al besloten aantal ziekenzalen te sluiten, leer op de afdeling neurologie. It in beide ziekenhuizen c" chaal gebruik gemaakt van crachten vooral vanwege het ziekteverzuim. Alleen al over m ^id Januari van dit Jaar hebben ziekenhuizen 1,2 miljoen gul- gegeven aan salarissen voor trachten. er nu geen uitzendkrachten ibgen worden aangenomen en 'latleplaatsen op de verschil- (delingen maar tot 98 procent logen worden, dreigt er groot pis tekort. 'taeggenschapscommlssle van idemlsch Ziekenhuis beraadt g op de situatie, de directie te ren niet bereikbaar voor Itaar. r een Cubaanse militaire Cubaanse vluchtelingen op een Amerikaans Jacht worden geëscorteerd i patrouille ais zij het land verlaten. Van onze parlementsredactle DEN HAAG Minister De Ruiter van Justitie heett de vergaande bevoegdheden die de politie zou krijgen voor de opsporing van verboden wapenbezit aanmerkelijk ingeperkt. Dit blijkt uit een aantal wijzigingen die hij heeft aangebracht in de ontwerp-wet wapens en munitie die zijn voorganger Van Agt drie Jaar geleden bijde Tweede Kamer indiende. Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK De nieuwbouwwijk Lekkerkerk-West, waarvan de bodem is vergiftigd, moet worden ontruimd. Dit kan betekenen dat de 270 woningen tellende wijk geheel of gedeeltelijk zal moeten worden gesloopt. Voorlopig is de wijk onbewoonbaar geworden: de 750 bewoners van deze nog geen tien Jaar oude wijk zullen waarschijnlijk ln sta-caravans worden ondergebracht, nu ook ln het waterleidingnet zwaar vergiftigde stoffen zijn aangetroffen. Het ministerie vmn volksgezondheid nam gisteravond ln overleg met het gemeentebestuur van Lekkerkerk en het provinciaal bestuur deze beslis sing. De bewoners van Lekkerkerk-West zijn gisteravond laat tijdens een spoedvergadering Ingelicht. Gister middag ontdekte het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening tij dens metingen ln de „glfwijk" veront rustend hoge concentraties gevaarlij ke stoffen ln het drinkwater. Volgens minister Ginjaar van volks gezondheid, die persoonlijk aanwezig was ln Lekkerkerk, gaat het om de zelfde stoffen met uitzondering van benzeen die eerder bij bode monderzoeken ln de wijk zijn aange troffen. Met Ingang van negen uur gisteravond ls het drinkwatercircuit ln Lekkerkerk-West afgesloten van het overige net. De bewoners mogen het water alleen nog gebruiken voor andere doeleinden dan consumptie, zoals douchen en wassen. Voor drink water kunnen ze voorlopig terecht bij acht tappunten die her en der ln allerijl ln de wijk zijn geplaatst. De ontdekking van de giftige stoffen ln het drinkwater heeft volgens een woordvoerder van het gemeentebe stuur de doorslag gegeven tot het besluit de wijk ln zijn geheel te slODen. Na de sloop zal de grond enkele me ters diep afgegraven worden. Wat er daarna met dit deel van Lekkerkerk gebeurt, ls van latere zorg, aldus een woordvoerder van het gemeentebe stuur. Sta-caravans ADVERTENTIE :ht, maar 4.45 per literl Het wetsvoorstel was van begin af aan sterk omstreden. De meest zach taardige kritiek was nog. dat de voor gestelde verruiming van de mogelijk heden tot bestrijding van het Illegale wapenbezit op gespannen voet stond met de rechten en vrijheden van de individuele burger. Minister De Rui ter ls aan de bezwaren een eind tege moetgekomen. Een van de meest aangevochten be palingen, die opsporingsambtenaren de mogelijkheid zou geven zonder ernstige verdenking burgers te foui lleren. mag alleen indien tegen een burger „ernstige bezwaren" bestaan. Geschrapt ls de bevoegdheid om alle plaatsen, met inbegrip van woningen, te betreden. De bevoegdheid om dat van burgers te verlangen ls beperkt tot personen die beroepshalve met wapens omgaan of die verlof hebben voor het bezit van een wapen. Het zelfde geldt voor de bevoegdheid om Inzage te vragen van boeken of ande re zakelijke bescheiden. Illegaal kom Je bedrogen uit Minister De Ruiter ls het met zijn voorganger eens, dat Illegaal wapen bezit moet worden beschouwd als een ernstig kwaad. Hij vindt het derhalve gerechtvaardigd, dat voor de bestrij ding daarvan middelen worden geko zen die naar Nederlandse maatstaven betrekkelijk ingrijpend zijn. „Daarbij mag echter niet zo ver worden ge- PHILADELPHIA (Reuter. AP, AFT) Senator Edward Kennedy heeft ln de Amerikaanse staat Pennsylvania een zeer kleine overwinning behaald op zijn democratische rivaal presi dent Carter. Edward Kennedy wist de steun van 94 afgevaardigden te krij gen terwijl de president 91 afgevaar digden achter zich kreeg. In de strijd om de democratische nominatie leidt Carter met 1038 tegen 569 stemmen vóór Kennedy. De percentages van belde democratische kandidaten wa ren gelijk, namelijk 46 procent. Dit zijn de uitslagen nadat 95 procent van de stemmen was geteld. De Ame rikaanse televisiemaatschappijen durfde gisteren slechts te stellen dat Kennedy „de winnaar lijkt te zijn". De perschef van het Witte Huls, Jody Powel. verklaarde gistermorgen ech ter: „Ik geloof dat het erin zit dat lk senator Kennedy geluk wens met zijn overwinning In Pennsylvania. BIJ de Republikeinen lijkt Ronald Reagan niet meer ln te halen al ver loor hij dan van George Bush. Deze vergaarde 54 procent van de stem men tegen 45 procent voor Reagan. gaan, dat de burger voor dit doel een onevenredig deel van zijn persoonlij ke vrijheid moet opofferen." aldus De Ruiter. De bewindsman heeft voor het aan brengen van de wljilglngen en de beantwoording van de vragen uit de Kamer ruim twee Jaar de tijd geno men. Ter verklaring van deze lange periode wijst hij onder meer op de Indringende kritiek vanuit het parle ment, die hem aanleiding heeft gege ven voor een „zorgvuldige heroverwe ging" van het oorspronkelijke voor stel. De minister zegt, dat hij geprobeerd heeft een evenwicht te vinden, waar bij met een zo gering mogelijke aan tasting van de burgerlijke vrijheden het illegale wapenbezit zo goed moge lijk kan worden bestreden. Dit heeft ertoe geleld, dat het toezicht en de Op de drempel van de finale om de Europa Cup voetbal voer landskam pioenen is Ajax gestruikeld. De Am sterdamse ploeg won gisteravond weliswaar met 1-6 van Nottingham Forest, houder van de Europa Cup, maar waste daarmee de nederlaag van veertien dagen geleden niet weg (2-0). Ajax won door een doelpunt van Lerby (helemaal links op de foto tijdens een aanval van Ajax). In de finale speelt Nottingham Forest te gen Hamburg SV dat Real Madrid opzij zette met 5-1. De finale wordt in Madrid gespeeld. opsporing „meer gericht" zal gebeu ren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het gewijzigde wetsvoorstel voorziet verder Ih een verhoging van de maxi mumstraf voor het illegaal bezit van meer dan éèn pistool of revolver. Vol gens de minister kan hierdoor doel treffender worden opgetreden tegen de veel voorkomende kleine Illegale handel. Hij wil ook de maximumstraf voor het dragen van een pistool of revolver verhogen, teneinde ook hier doeltreffender te kunnen optreden te gen lieden die zich met een geladen wapen op straat begeven. De wet wapens en munitie moet de bestaande wetgeving op dit gebied vervangen. We kennen momenteel de wapenwet van 1890, de vuurwapen- wet van 1919, en de wet tot wering van ongewenste handwapens. ADVERTENTIE de Jaren 1970 zijn bij het bouwrijp maken van het terrein, waar zich nu de nieuwbouwwijk bevindt, sloten ge dempt met chemisch afval. Het Rot terdamse vullvervoerbedrljf Wijnste kers heeft ln die periode op grote schaal afval gestort ln dit deel van Lekkerkerk; dat gebeurde overigens met Instemming van het toenmalige gemeentebestuur, dat op die manier Wijnstekers stortte gratis de bouw van goedkope woningwetwo ningen kon doorzetten. Ook ln die periode ls overigens al door diverse milieugroeperingen gewezen op het feit, dat Wijnstekers behalve bouw en sloopafval ook vaten met che misch afval stortte ADVERTENTIE Internationale vakbeurs voor verkeerstechniek 5C52/S8/24/25 APRIL Maandag 21 apnl 13-17 uur Ovenge dagen 10-17 uur AMSTERDAM rai Van onze sportredactie BONN/LAU8ANNE De regeringen van West-Duitsland en Canada heb ben zich belde uitgesproken voor een boycot van de Olympische Spelen van Moskou. De twee landen volgen daarmee het voorbeeld van de Vere nigde Staten waar president Jimmy Carter de boycot gebruikt als wapen tegen de Russische aanwezigheid ln Afghanistan. Overigens betekenen de uitspraken niet automatisch dat er geen sport ploeg van deze landen op de Spelen aanwezig zal zijn. De eindbeslissing ligt uiteindelijk bij het Canadees en het Westduits Olympisch comité. Maar aangenomen mag worden dat die onder deze druk ook zullen beslui ten dat er niet wordt deelgenomen in de Russische hoofdstad. BIJ de landen die de Spelen boycot ten heeft zich verder ook Gambia gevoegd. In Japan wacht het Olym pisch comité nog op uitspraken van meerdere Westeuropese landen voor een definitief standpunt wordt inge nomen. Verwacht mag worden dat het Duitse besluit van grote invloed zal zijn op de standpuntbepaling van landen als Frankrijk en ook Neder land. ADVERTENTIE Vandaag zal al een begin worden ge maakt met het zoeken van vervan gende woonruimte voor de zevenhon derdvijftig bewoners van Lekker kerk-West Gedacht wordt aan sta caravans. Financieel hoeven deze mensen zich geen enkele zorg te ma ken, zei minister Ginjaar gister avond: het belang van de volksge zondheid moet hier prevaleren. Of zich mogelijk ook ln de overige sec ties van het drinkwaterleidingnet van de gemeente Lekkerkerk gevaarlijke stoffen bevinden, ls volgens een woordvoerder van de gemeente op dit moment niet te zeggen, omdat nog nagegaan wordt hoe het waterlei- dingcircult voor Lekkerkerk-West precies loopt. Wel worden er nu over al ln de gemeente metingen verricht. Het milieuschandaal in Lekkerkerk- West kwam bijna drie weken geleden ln de openbaarheid. In het begin van BRUSSEL (ANP) De EQ-commls- sle ln Brussel heeft gisteren positief gereageerd op de overeenkomst tus sen zes Europese autofabrikanten om samen technologisch onderzoek te gaan doen. De Europese auto-Industrie besteedt ongeveer twee drie procent van haar omzetcijfers aan wetenschappe lijk onderzoek. (Bekendmaking) SENSATIONELE VERKOPING van een •LIQUIDATIE PARTIJ Perzische en Oosterse tapijten™ Uit een liquidatie van een der grootste Importeur» van PrrsMche -n Opatenc lapijtrn, kregen wij opdracht een enorme partij I tapijten rechtstreek» aan publiek en H. Handelaren te verkopen met Donderdag 24, Vrijdag 25 en Zaterdag 26 april, liggen deie tapijten bij 9 Donderdag 24, Vrijdag 25 en Zaterdag 26 april, liggen deie tapijten bij on» ter verkoop. GRIJP UW KANS. om ondank» een HANDELS-EMBARGO met Perxie, nu nog léér voordelig een echte Per» te kopen. Alle maten en soorten vindt U in deie partij. o.a. SAROUGH, KESHAN. KJRMAN. NAIN. QUOM, TABRIZ. BIDJAR, ISPHAHAN. BELOUDJ, BAGHTIAR, SHIRAS. AFCHANEN. etc. etc Alle tapijten mei Re»erveren moge DONDERDAG Achtarhakkar Helemaal in Japan zit ie onze belangen te behartigen, en waar denkt ie dan aan? De infrastructuur van de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam. Dit ligt op de grens tussen zorgzaam en zorgelijk, als u ons vraagt. Een dramatische tenor-aria in de politiek. Boetseerset (A) Boeiseerklci mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kmiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoticf Ah onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad niet een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB DC. DD. (aankruisen au b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Thniw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456 t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1