geeft McDonalds n openbare berisping Pais en Almelo op één lijn Examentijd lijkt op een wedloop met hindernissén Kritiek op abortusvoorstel en uitspraak kabinet ïr gebruik foetussen 'Voordat we staken moet er heel wat gebeuren' Ook vloeibaar aardgas uit Nigeria bond wist niet van verkoop roersbonden: ies in haven uitgesloten ^Qrzoek in ziekenhuis Leiden Van der Meulen, CNV: flSDAG 23 APRIL 1980 TROUW/KWARTET tze parlementsredactie HAAG Niet alleen iar aardgas (LNG) uit Algerije ook uit Nigeria moet in de i ^ven worden aangevoerd. Dat I pvatting van minister Van Aar- li (economische zaken), die op fcit staat een contract tussen de ie en de Nigeriaanse onderne- Ponny Lng Limited goed te De bewindsman gaat ervan uit dat de Gasunie met kracht zal langs gesloten overeenkomst tussen Dg prijS is, in de ogen van de minister streven naar aanlanding in de Eems- Europese gas-importeurs, waaronder aan de hoge kant". Maar hij is toch haven. de Gasunie, en de Nigerianen. Het is van plan het sein voor de Gasunie op Van Aardenne heeft de Kamercom- de bedoeling dat Nederland jaarlijks groen te zetten, „omdat de import missie voor economische zaken giste- een miljard kubieke meter aardgas past in het door de regering gevoerde ren schriftelijk ingelicht over een on- afneemt, gedurende twintig jaar. actieve gaslnkoopbeleld en het stre ven om niet van een land afhankelijk te zijn". De moeilijkheden met de Algerijnse leverancier Sonatrach hebben dat streven een nieuwe im puls gegeven. De minister verwacht overigens dat de prijs van het Nigeri aanse gas de marktwaarde van het aardgas in Nederland wel zal „weer spiegelen". Verwacht wordt, dat in de zomer van 1984 de eerste LNG-tanker uit Nigeria de Eemshaven zal binnenvaren. arVnze sociaal-economische redactie „xHAAG De Nederlandse tak van het Amerikaanse J Hn McDonalds heeft een 'openbare berisping' gekregen 4. p Sociaal-Economische Raad, (SER). MCDonalds heeft lO|e tweede keer binnen enkele maanden de fusieregels ARNHEM (ANP) Er zijn plannen om het overschot aan voorna melijk witte neus hoorns in de Nederland se dierenparken terug te brengen naar Afrika. Dit maakte dierentuin- directeur Van Hooff van het Burgers dieren park in Arnhem in Rhe- nen bekend tijdens een persconferentie, waar een campagne van de tien Nederlandse die rentuinen werd gelan- Overschot witte neushoorns naar Afrika ceerd om weer publiek in de parken te krijgen. Van Hooff kon nog niet zeggen om welke aan tallen het gaat en het zal volgens hem ook nog wel enkele Jaren duren voordat de eerste neushoorns daadwerke lijk naar hun „vader land" terugkeren. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de kolos sale dieren in de vrije natuur los te laten. De gedachten gaan in eer ste instantie uit naar de nationale wildparken in Afrika. De plannen, waarover onder meer met stamboekorganisa ties op internationaal niveau overleg plaats vindt. sluiten recht streeks aan bij de vorig Jaar door het Wereldna- tuurfonds begonnen ac tie 'Red de neushoorn'. eri SER overtreden, nu met de verkoop van een restau- |Een openbare berisping is de zwaarste straf die de ommissie van de SER kan opleggen. De afgelopen tien dat de fusieregels bestaan, is slechts enkele keren een dng uitgesproken. ilds een netwerk van res- s voor eenvoudige maaltijden :ks is het laatste Jaar al in het nieuws geweest door 'an werkende jongeren. Hun- jiiging was dat McDonalds de nimumloon ontduikt door ilienend personeel van de res- 6 te lage lonen te betalen, eregels schrijven voor dat be de betrokken vakbonden inlichten op het moment dat ■^partners denken dat ze het js zullen worden. De definltie- j p mag vervolgens pas door- I inneer de bonden gelegenheid gehad hun oordeel erover te raak epalingen zijn door McDoalds len bij de verkoop, in decem- n een Utrechts McDonalds- int aan de heer J. Kooy. De (RDAM (ANP) De vervoers- [fnv achten de mogelijkheid gesloten dat de havenarbei- §LIËxotterdam op een grote leden- imanfinz zondag 11 mei voor ac- hictn Pleiten- nu in het voorlopi- sïtaat van de CAO-onderhan- groeu met de werkgevers weinig of 0 terug te vinden van de oor- ^Wijke eisen van de vervoers- rief aan de leden in de haven, CAO-situatie uiteen wordt écrphrijft het Centraal bedrijfs- 'qI enestuur haven van de ver ijlden dat de onderhande- ^fegatie nog steeds vasthoudt g oorspronkelijke eisep, maar werkgevers in verband met de Itregel geen toezeggingen wil- enmaf- 1laraN— bonden kregen 26 november te horen dat een verkoop op handen was, en maakten een afspraak voor 6 decem ber om meer erover te horen. Toen de bonden die dag 's middags bij McDo nalds arriveerden, kregen ze te horen dat Juist die ochtend de verkoop via de notaris was afgewikkeld. Boven dien bleek de fusiecommissie bij na der onderzoek, dat op 26 november de verkoop al definitief was afgespro ken, en dat mag niet zo lang de bon den nog niet zijn ingelicht. Daar komt bij dat McDonalds drie maanden eerder het ook al met de fusiecommissie van de SER aan de stok had gehad. Toen ging het om de aankoop van een Amsterdams res taurant, waarover de vakbonden niet waren ingelicht. Op 18 november nog had McDonalds de SER-commlssie beterschap beloofd, en die commissie maakte daarvan melding in haar rap portje van 29 november, niet wetend dat op dat eigenste moment McDo nalds al in recidive was gevallen. Dat was voor de commissie dan ook reden om nu de zwaarste straf uit te delen, een 'openbare berisping'. Van onze onderwijsredactle ARNHEM De eindexamenperiode lijkt dit jaar veel op een wedloop met hindernissen. Behalve twee weekends vallen er ook drie extra vrije dagen in: de koninginnedag, de dag van de arbeid en de bevrijdingsdag. Voor de kandidaten heeft dat wel het voordeel, dat ze tussendoor wat meer tijd hebben om hun boeken nog eens in te zien. Het eerste deel van het examen, het door de eigen leraren afgenomen 'schoolonderzoek, is inmiddels ach ter de rug. Het eindcijfer komt tot stand door de resultaten van schoolonderzoek en centraal schrif telijke examen bij elkaar op te tel len en vervolgens door twee te delen. Een groot deel van de opgaven heeft de vorm van een meerkeuze- toets, waarbij de leerling uit ver schillende mogelijkheden het goede antwoord moet kiezen. Daarnaast zijn er ook opgaven met open vra gen. Alle opgaven worden vastge steld door centrale examencommis sies. Deze zijn ook verantwoordelijk voor de vaststelling van de beoorde lingsnormen. Het Centraal Instituut voor Toets ontwikkeling (Cito) is nauw betrok ken bij de vervaardiging en met name de meerkeuzetoetsen. De cor rectie daarvan geschiedt machi naal. De computers van het Cito hebben zestien dagen en nachten nodig om de meer dan 750.000 ant woordbladen na te kijken. Elk ant woordblad waarop onduidelijkhe den voorkomen wordt door de lees- apparatuur geweigerd en moet af zonderlijk bekeken worden. De beoordelingsnormen staan niet bij voorbaat vast. Er wordt reke ning gehouden met de zwaarte van het werk. Als blijkt dat leerlingen met bepaalde onderdelen erg veel moeite hadden, kan de beoordeling iets soepeler uitvallen. Volgens het Cito krijg je daarvan pas een goed beeld als alle opgaven binnen zijn. Het komt regelmatig voor dat lera ren of leerlingen zeggen dat een opgave zo moeilijk was. terwijl het resultaat dan best meevalt. Het om gekeerde komt natuurlijk ook voor. De grootste aantallen examen kandidaten die meerkeuzetoetsen van het Cito krijgen voorgelegd zit ten op scholen voor mavo, havo en vwo. Voor het vak Engels krijgt de computer meer dan 190.000 kandi daten te verwerken. De aantallen voor Duits (ruim 100.000) en Frans (ruim 50.000) steken daar een beetje schril bij af. Bij de vakken Spaans en Russisch gaat het voorlopig nog maar om een paar honderd enthou siastelingen. In het lager beroepsonderwijs komt het Cito er alleen aan te pas als de leerlingen een of meer vakken op C-niveau doen. Frans komt hier praktisch niet voor, Duits zeer zel den. Engels wordt door 45.000 lbo- leerlingen op C-niveau gedaan. En voor het overige, ach. elk Jaar zitten tienduizenden weer in de ze nuwen en dat zal nu niet anders zijn. Een van hen, André Berends, leerling van het Cals-college in Nieuwegeln, zal dit Jaar voor Trouw een dagboek bijhouden. In de krant van morgen staat de eerste afleve ring. André Berends doet examen vwo en zijn pakket bestaat uit de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en economie I. Een ongewoon gezicht op de Hofvijver in Den Haag: gisteren was er plotseling een zeilplank te zien. Een 23-jarige kelner kon er zijn sport in alle rust, zonder gehinderd te worden door andere zeilplank enthousiasten, bedrijven Vervolg van pagina 1 WD, PvdA en D'66 hebben beide wijzigingen op zich positief beoor deeld. De oppositiepartijen behou den evenwel onoverkomelijke bezwa ren tegen de bedenkperiode. Zij zien dit als betutteling van de vrouw. Gezamenlijk Voor de liberalen is na de uitleg van de ministers komen vast te staan, dat de vrouw beslist. Minister de Ruiter benadrukte echter, dat het gaat om een gezamenlijke beslissing van de vrouw en de arts, waarbij de vrouw „een belangrijke inbreng" heeft. Positief waren ook de reacties op de andere wijzigingen die de bewindslie den voorstellen: de arts moet uiterlijk na acht da gen aan de vrouw laten weten of hij aan een abortus wil meewerken. de gegevens die bij een abortus worden geregistreerd, mogen niet tot individuele patiënten herleidbaar zijn, dit om een volledige bescher ming van de privacy van de vrouw te- waarborgen. De ministers dienden de wijzigingen op hun voorstel gisteren bij de Twee de Kamer in, te zamen met een uit voerige beantwoording van de vragen die vanuit de fracties waren gesteld. Zij hebben hier ruim tien maanden over gedaan. Het ligt in de bedoeling nog voor de zomervakantie over het voorstel een debat te houden, maar het is niet zeker of dit lukt. Het CDA heeft op een spoedige behandeling aange drongen. ize parlementsredactie JAAG De regering wil nog geen oordeel uitspreken Bedenkingen i toelaatbaarheid van onderzoek waarbij gebruik wordt kt van foetussen. tnogelljk gebeuren nadat de pidsraad advies heeft uitge- C/er de vraag of het nodig is erzoek van deze aard wette- els op te stellen. Staatssecre- Ier-Smit van volksgezond- t dit geantwoord op vragen inerleden van CDA en GPV dergelijk onderzoek in het Sch ziekenhuis in Leiden. onderzoek werd gebruik ge- an elf foetussen die beschik- amen na abortus provocatus Öememhovekliniek in Heem- iel van het onderzoek was I vinden om tot een vroegtij- pekking te komen van bloe- van de vrucht tijdens de Ichap. Thans is het niet mo- e ziekte tijdens de zwanger- onderkennen. Volgens de -etaris kan de preventief-ge- Jlige waarde van een onder- i Leiden, belangrijk worden —fcrganger Hendriks heeft drie len de gezondheidsraad ge lvies uit te brengen over de leid van een wettelijke re it advies is nog niet gereed. lng is niet bereid na le gaan j het onderzoek in Leiden ras van strafbare of onzorg- dische handelingen. Vol- ister De Ruiter van justitie afrecht niet geschreven voor Vallen. De bewindsvrouwe zegt, dat in de regel geen toestemming wordt ge vraagd aan de moeders. Op een vraag van de GPVer Ver- brugh antwoordt mevrouw Veder, dat levend ter wereld gekomen foetussen na enige minuten geen tekenen van leven meer vertonen. Het stoffelijk overschot wordt doorgaans verbrand, aldus de staatssecretaris. Ondanks hun grote bedenkingen te gen het kabinetsvoorstel hebben PvdA en D'66 andermaal een besluit over de indiening van een eigen inlti- .atief-ontwerp opgeschort. Zij willen opnieuw bekijken of het mogelijk is het voorstel Ginjaar-De Ruiter vla wijzigingsvoorstellen op hun lijn te brengen. De ministers hebben hun besluit, om de huisarts bij de voorbereiding van een abortus in te schakelen, genomen op sterke aandrang van de Kamer. Aanvankelijk kwam deze arts niet in het stuk voor. Vrijwel alle fracties vonden dat onbegrijpelijk. Ginjaar en De Ruiter hebben de kritiek ter harte genomen. Zij menen, dat inschakeling van de huisarts past in hun streven naar een zo zorgvuldig mogelijke besluitvor ming omtrent abortus. De vrouw zal over 't algemeen met de huisarts ver trouwelijker kunnen spreken dan met een vreemde dokter. De huisarts zal ook beter op de hoogte zijn met de situatie en achtergronden van de vrouw, waardoor het gesprek meer inhoud kan krijgen, zeggen ze. Zware kritiek van buitenaf is ook aanleiding geweest voor de ministers om het afbreken van „late" zwanger schappen in klinieken toe te staan. Aanvankelijk zou dit alleen in zieken huizen mogen gebeuren. Na het ad vies van medisch-deskundige zijde, dat voor het verrichten van deze abortussen grote medische vaardig heid is vereist die Juist in gespeciali seerde klinieken voorhanden is, zijn zij overstag gegaan. Een voorwaarde is wel, dat de kliniek een juridische binding heeft met een naburig ziekenhuis. De kliniek mag alleen werken met een vergunning, die wordt verstrekt wanneer de band met het ziekenhuis bestaat. Bezwaren De bewindslieden menen, dat de be zwaren tegen de registratie van be paalde gegevens over zwangerschapsafbrekingen onge grond zijn. De nieuwe bepaling heb ben zij opgenomen om onzekerheid over aantasting van de privacy uit te sluiten. Zij verdedigen de registratie op grond van hun standpunt, dat abortus zich wezenlijk onderscheidt van andere medische behandelingen. Volgens hen rechtvaardigt dit ook, dat deze ingreep wettelijk een uitzonderings positie inneemt in vergelijking met andere geneeskundige verrichtingen. De bepaling dat een dokter uiterlijk na acht dagen aan een vrouw moet meedelen of hij wil meewerken aan de abortus, is opgenomen om te voor komen, dat een arts een patiënt onno dig lang aan het lijntje houdt. Het niet meedoen aan de FNV-actles en het nee-zeggen tegen een loon maatregel zijn voor het CNV princi piële keuzes. „De christelijke vakbe weging is vaak gedwongen om strijd vaardig „nee" te zeggen als wij me- De voorbereiding op de inhuldiging op 30 april begint zichtbaar te worden in het Amsterdamse straatbeeld: de bankjes op de Dam zijn al weggehaald. Hier zijn stratenmakers bezig de daardoor ontstane gaten te dichten Van onze sociaal-economische redactie VEENENDAAL „Wie lid wordt van een christelijke vakor ganisatie moet beseffen dat hij het niet gemakkelijk zal hebben. Een christen-werknemer zal in deze maatschappij kritisch bezig moeten zijn, lettend op anderen en in volle verantwoordelijkheid. Die solidariteit en medeverantwoorde lijkheid zetten het eigenbelang onder zware druk". Dat zei CNV-voorzitter H. van der Meulen gisteren in een CNV- bijeenkomst in Veenendaal. nen dat mensen de dupe worden. En dat wordt ons vaak niet in dank afge nomen". aldus voorzitter van der Meulen. Het CNV kan nee zeggen, zei de CNV-voorman verder, als het van mening is dat er echte onrechtvaar digheden gebeuren. „Vandaar ook, dat een christelijke vakbeweging het stakingswapen erkent als een moge lijkheid om foute situaties recht te trekken. Er moet echter heel wat ge beuren voor tot staking of werkon derbreking besloten kan worden". Staken is volgens van der Meulen een middel, een wapen. Praten is belang rijker. Over fundamentele zaken moeten werkgevers, overheid en vak beweging in gesprek blijven en moet men elkaar confronteren. „Wij moe ten naar een maatschappij, waarin stakingswapens niet meer nodig zijn. Een stakingscode is daarom heel be langrijk". aldus de CNV-voorzitter. Het CNV blijft bij de opvatting die het in de Jaren dertig al hanteerde dat „Aan elke staking, hoe rechtvaardig ook, ernstige nadelen kleven. Verbit tering bij patroons en arbeiders, eco nomische verliezen, een ontregeld ge zinsleden. onverdraagzaamheid en vaak felle haat tussen stakers en werkwilligen. Staken is een paarde- middel. WIJ zouden de dag zegenen, wanneer staking voor ons geen strijd middel meer behoeft te zijn". Dat is, aldus de CNV-voorzitter anno 1980 nog steeds onze opvatting. arlijk nUi I Veder vindt het bezwaarlijk :el te geven of onzorgvuldig leid zolang er nog geen nor- ivoor het beschikbaar stellen en of foetaal materiaal enschappelijk onderzoek. staatssecretaris is in ons' fel voor onderzoek als voor lng van patiënten), reeds Ébruik gemaakt van foetus- etussen waren afkomstig ïieken en ziekenhuizen. Na de storm van het afgelopen weekeinde wordt er in de badplaatsen hard gewerkt om de strandpaviljoens weer op te bouwen voor de zomer. De foto laat herstelwerkzaamheden zien aan een windafzettlng bij een terrasje in Zandvoort. Van een onzer verslaggevers ALMELO Voorkomen moet wor den dat Jonge mensen, behorend tot etnische minderheden in Nederland, zich vreemdelingen gaan voelen in twee culturen, namelijk die van het land waar ze vandaan komen en die van Nederland. Daarop wees minister Pais (onderwijs), toen hij gisteren in Almelo op werkbezoek was in ver band met het onderwijs aan de cultu rele minderheden. Almelo, dat zich tot een kleine metro pool heeft ontwikkeld, vierduizend anderstaligen telt, hetgeen zesenhalf procent van de totale bevolking is, bleek aardig op één lijn te zitten met het concept van de minister be leidsplan „culturele minderheden in het onderwijs". Pais op zijn beurt zei veel waardering te hebben voor de pioniersrol die Almelo in dit opzicht vervult („het is exemplarisch voor heel Nederland wat hier gebeurt"). Toch waren er, hoezeer het beleids plan van minister Pais Almelo aan spreekt. nog wel een paar verlangens. Een daarvan is dat de lijnen van de verschillende ministeries, die bij de kwestie van de etnische minderheden betrokken zijn, terwille van een goe de coördinatie beter op elkaar zullen worden afgestemd. Daarop wees bur gemeester F. J. H. Schelders. En de wethouder van onderwijs, de heer G. 8tuivenberg, zei dat de formele pro cedures vaak te tijdrovend zijn. Voor alle gemeenten met grote aantallen anderstaligen, zou ruimte moeten worden geschapen om in dwingende situaties te kunnen handelen naar bevind van zaken, ook al zou dat soms voor uitlopen op de formeel benodigde toestemmingen bete kenen. Cijfers Met cijfers blijkt men telkens weer te kunnen jongleren. Volgens het CBS heeft Almelo 4,23 procent buitenlan ders. De eigen rekenmeesters van deze stad zijn echter ook eens aan het cijferen gegaan, en zij kwamen op zesenhalf procent. Hoe het zij, men is het er wel over eens, dat Almelo per centueel. na Rotterdam, de meeste anderstaligen van Nederland heeft De grootste groep bestaat uit Turken, 2634. Met aanzienlijk kleinere aantal len volgen de Spanjaarden. Italianen, Marokkanen. Verder zijn er dan nog een kleine duizend Zuidmolukkers. Surinamers, Antillianen en Oegan- dezen. Almelo heeft al een zevenjarige erva ring met een aantal zaken, die in de landelijke nota aan de orde worden gesteld. Er is niet alleen respect voor de culturele achtergrond van de gas ten, tot uitdrukking gebracht in din gen als het bouwen van een moskee, allerlei bijeenkomsten met feestelijk karakter, het stichten van een specia le huisartsenpraktijk, en mogelijkhe den voor taallessen aan buitenlan ders, maar er kwamen ook werkgroe pen ter begeleiding van geïntegreerd 'wonen. Bovendien startte er een initi atiefgroep waarin naast het lokale bestuur de culturele minderheden vertegenwoordigd zijn, met als belangrijkste doel te komen tot deel name aan de plaatselijke democratie. Probleem Jaren geleden al heeft Almelo uit eigen middelen Turkse leerkrachten aangesteld, die de leerlingen les ge ven in de eigen taal en de eigen cul tuur. De buitenlanders werden in be paalde woongebieden geconcen treerd. Een ontwikkeling die op een gegeven ogenblik als het ware tot een omgekeerd probleem ging lelden. Zo zitten er bijvoorbeeld op de Jan Ligt- hartschool zelfs 425 Turkse leerlin gen. Binnen één Jaar kwamen er, ei genlijk onverwachts bijna honderd bij. Zo'n nauwelijks voorspelbare groei vraagt om een snel kunnen rea geren van de nodige voorzieningen. Almelo is. deelde wethouder Stuiven- berg mee, thans bezig waar dat kan met een geleidelijke vorm van de concentratie. Bijzondere aandacht moet ook geschonken worden aan het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs aan de Nederlandse leerlin gen Mot enige vrijmoedigheid vroeg het Almelose gemeentebestuur, dat zelf in de begroting geen ruimte meer heeft, van Den Haag extra steun voor de uitvoering van nieuwe projecten. Minister Pais wees erop dat men in Nederland tegen de kwestie van de etnische minderheden veel te lang heeft aangekeken als een voorbij gaand verschijnsel. „Nederland is een multl-culturele samenleving gewor den en zal dat blijven." aldus de mi nister Of de buitenlanders nog eens terugkeren naar hun vaderland dan wel hier blijven, ze zullen volgens hem vreemd mogen staan noch te genover de ene noch tegenover de andere cultuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9