I /eizman wil verzoening ean Unifil met Haddad Pretoria dreigt stakers «Is toerist Guatemala mijdt is geweid te stoppen' Openbare executie ministers Liberia Bani Sadr wil een culturele revolutie ;ypte levert rebellen Afghanistan wapens Europa wacht met boycot panning tussen Jeruzalem en Dublin Ji- jlï-a Brand kost leven van 21 bejaarden DAG 23 APRIL 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET R H S sar oet nze correspondent IALEM Israëlische officieren hebben van minister van defensie Weizman opdracht Jen alles te doen om een wapenstilstand tot stand te brengen tussen het Ierse contingent vredesmacht van de Verenigde Naties en de milities van majoor Haddad in het zuiden ;on? Danon. Israël heeft de Ieren voorgesteld in te gaan op een voorstel voor een „sulhaeen ren Arabieren gebruikelijke verzoeningsceremonie. De Unifil heeft nog niet gereageerd op itnodiging. Ie kabinetszitting bracht mi- 'eizman verslag uit over de ;n situatie in Libanon, waar, gisteren weer onrustig was. rdvoerder van de Verenigde itkende dat Unifil op de stel- in majoor Haddad had ge- zoals eerder door de milities -eerd.Wel zei de VN-woord- lege !dat Haddads mannen een in de Libanese kust onder verw?den eenomen. ufl Woordvoerder ontkende ver aten üe Ieren die gelegerd zijn in lidiged dat grenst aan het terrein jwelHaddad wordt beheerst, ver- oudeiouden zijn door Noorse mili- kom€addad eiste eerder dat de t het aangrenzende gebied worden teruggetrokken, lering aand|e DudeiL steidïsraël zegt geen controle op Haddad te kunnen uitoefe- ^^^en de bemoeienissen van i er toch nadrukkelijk op ge rust in het zuiden van Liba non te doen terugkeren. Voorts zijn ze een inlossing van de belofte die pre mier Begin zondag deed aan de Ierse ambassadeur in Israël. Sean Ronan. Volgens Ronan heeft Begin hem be loofd dat de beschietingen van Ierse stellingen gestaakt zullen worden. Ronan zei gisteren dat Ierland voor de korte termijn vrede heeft met de situatie, als de beschietingen ge staakt worden, maar hij beklemtoon de de aanwezigheid van Unifil op iets langere tijd weer door alle betrokke nen niet te worden aanvaard en dat er een minimum aan samenwerking dient te bestaan. Hij doelde hiermee op het feit dat Haddad weigert de grenzen van het Unifil-gebied te er kennen. Majoor Haddad verklaarde tegenover ons: „Wanneer ik de Unifillijnen als een grens moet beschouwen, dan moet ik de Unifil als een bezettings macht behandelen. Ik ben een Liba nees en geheel Libanon staat voor mij open. Unifil heeft geen recht om een grens tussen ons en hen te trekken." Met dit argument rechtvaardigt Had dad ook zijn aanval van ruim een ry7 IWAR, KABOEL (AP, AFP, Reuter) Egypte is het had voorkomen. Arabische land dat de Afghaanse opstandelingen daad- M ijk militaire steun geeft. Leden van het Afghaanse Jeruzalem ïek^n'^teren"veïde'r te lale Bevrijdingsfront toonden in Egypte gefabriceerde verslechteren door berichten in de ^'n van een Russisch ontwerp. ebru van het front klaagden ove- nog niet erg tevreden te zijn over de toenadering die tot dusver heeft plaats gevonden. De opmerkingen van Dost sluiten aan bij een eerder door de Afghaanse president Karmal gelanceerd voorstel van vijf punten voor een verbetering van de verhou dingen met de buurlanden. Afghanis tan gaat door met pogingen het hui dige regime aanvaard te krijgen in de wereld. Twee vertegenwoordigers van jhet er over eens dat de op- het huidige bewind brengen momen gen slecht uitgerust zijn. teel een bezoek aan Turkije, terwijl len Over een acuut gebrek aan ness?oordat vele islamitische lan- i^tproor hen beloofde steun niet ustejje Pakistaanse president Zia l gez heeft laten weten dat hij van d geen doorvoerkanaal wil [oor de Afghaanse opstande- lestemde wapens. Westelijke loten.®vers die bezoeken brachten rider jandige gebieden in Afghanis- warnt hg( westelijke waarnemers pro- minister Dost boodschappen heeft dat jypte- dat indertijd geweerd de islamitische top in Isla- over de gevolgen van de inval in Afghanistan werd door steun aan de opstan- "té "hij duidelijk te maken dat het meqb-ouwe islamitische bondge- "Tet feit dat andere islamiti- len het slechts bij woorden roept veel irritatie op bij ener#® opstandelingenleiders, armirj in plBe troepen zouden de afgelo- den In 124 opstandelingen om het' an oabracht hebben tijdens een Haag 'in de omgeving van de stad stad», bij de grens met Iran. Dit gestoihet Russische persbureau Dderen. Of ook Russische mili- g mil>n de actie hadden meege- verwerd niet gemeld. Overigens eemttde Afghaanse vice-premier, in de ii Kesjtmand, de Russische [heid in Afghanistan van ang voor de verdediging van Ble soevereiniteit van het ees er verder op dat met le Sowjet-Unie de afgelo- k?r 140 ontwikkelingspro- |n opgezet in industrie en Van groot belang voor de van Afghanistan noemde rt van gas naar de Sowjet- tanse minister van buiten- iken, Mohammed Dost, die iel in Oost-Duitsland is, ver lat hij blijft streven naar een van de relaties met del jen Iran en Pakistan. Hij zei gestuurd aan de leiders van Libië, Syrië, Irak en de Palestijnse Bevrij dingsorganisatie (PLO). President Karmal hééft nu ook de samenstelling van de nieuwe vlag van Afghanistan bekend gemaakt, die de kleuren zwart, rood en groen zal hebben. Israëlische pers over een groeiend an- ti-semitisme in Ierland. Volgens Maariv hebben joodse leiders in Du blin anonieme telefoontjes gekregen, waarin met wraak werd gedreigd voor de moord op de Ierse soldaten. De Londense correspondent van de krant maakte melding van een „anti- Israëlische hysterie" in Ierland. Na een bezoek aan Ierland kwam hij tot de conclusie dat de Ierse regering „gebrek heeft aan elementaire infor matie om de Israëlische positie te begrijpen omdat die informatie uit sluitend gebaseerd is op de opper vlakkige berichtgeving in de Ierse pers." De Irish Times wist gisteren te melden dat uit Ierland geëmigreerde joden die Keltisch spreken het Israë lische leger zouden helpen het Ierse communicatienetwerk in Zuid-Liba- non af te luisteren. Een andere Ierse krant zou hebben opgeroepen tot een boycot van Israël wegens de steun van dat land aan majoor Haddad. ADVERTENTIE OPROEP VAN PAX CHRISTI NEDERLAND, KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA, WERKGROEP KAIROS Op 20 mei aanstaande vindt in Oen Haag weer de jaarlijkse aandeelhou dersvergadering plaats van de ..Ko ninklijke", de Nederlandse moeder maatschappij van de Shell-groep. Op deze vergadering willen we massaal protesteren tegen de voortdurende samenwerking van Shell met het blanke minderheidsregime in Zuid- Afrika. U KUNT ONS HELPEN Bent u aandeelhouder, kom dan naar deze bijeenkomst en steun ons pro test. Indien u geen aandelen heeft, kunt u protest-aandeelhouder wor den. Wij sturen u graag nadere inlich tingen. Daarnaast vragen wij u om uw finan ciële steun. Giro 63.26~86 t.n.v. Kai- ros. Utrecht. Actieadres: Kairos, Corn. Houtmanstr. 19. Utrecht. Tel. 030-710614. MONROVIA (AP. AFP) In de Libe riaanse hoofdstad Monrovia zijn gis teren voor een grote menigte dertien ministers en hoge functionarissen uit het vorige kabinet terechtgesteld. Onder hen bevonden zich de oud- minister van buitenlandse zaken Ce cil Dennis. de broer van de bij de staatsgreep van 12 april vermoorde president. Frank Tolbert en de oud- minister van economische zaken Franklin Neal. De militaire recht bank had de dertien veroordeeld we gens „hoogverraad, buitensporige corruptie en grove schending van de mensenrechten". Het nieuwe staatshoofd van het, Westafrikaanse Liberia, sergeant Sa muel Doe, verwierp op het laatste moment de oproep van westerse di plomaten om het leven van de veroor deelden te sparen. Doe was zelf niet aanwezig bij de executies die plaats hadden voor een joelende menigte van honderden soldaten en ongeveer duizend burgers. Doe zei enige uren voor de executies dat president William Tolbert des tijds gedood was, omdat hij zich ver zette tegen zijn arrestatie. Hij ver klaarde dat de „Volksverlossings- raad" die is ingesteld na de coup. Liberia zal doen terugkeren naar een burgerregering en verkiezingen zal uitschrijven zodra de „zaak gekal meerd is". Nog 83 andere functiona rissen uit de regering van William Tolbert wachten op een veroordeling. De geëxecuteerden van gisteren had den tijdens de rechtzaak alle aan klachten ontkend. Onder de terdood- gebrachten gisteren bev-nden zich verder de minister van justitie. Jo seph Chesson Richard Henries, de „spreker" van het huis van afgevaar digden. Reginald Thownsend. de voorzitter van de regerende ..Whig* partij". James Pierre, de opperrech ter in Liberia. James Phillips, de mi nister van financiën. Frank Stewart, de directeur van de „schatkist" en John Sherman, de oud-minister van handel. De dertien geëxecuteerden behoor-x den tot een groep van veertien be klaagden. Minister van informatie John Mc Clain, die vier maanden voor de staatsgreep werd benoemd, werd niet ter dood veroordeeld. week geleden op het in het Unifil- gebied gelegen dorpje Al-Tiri, waar afgelopen vrijdag twee Ierse soldaten werden vermoord in een bloedvete, ontstaan door de dood van een zes tienjarige jongen. Schadevergoeding Op de eis van Haddad dat een „sul- ha" wordt georganiseerd om de vete te beëindigen, wil de Ierse ambassa deur in Israël niet ingaan. Hij meent dat de VN hierover dienen te beslis sen, maar deze zouden tot dusver niet gereageerd hebben. Tot de „sulha" behoort het betalen van een schade vergoeding. Haddad wijst erop dat het betalen van een schadevergoe ding door Unifil is aanvaard. Zo be taalde het Nederlandse contingent 30.000 Libanese ponden aan familie leden van een man die per ongeluk door dronken Nederlandse militairen werd doodgeschoten. Ook betaalden zij 25.000 Libanese ponden aan een winkelier wiens zaak door Nederlan ders beschadigd werd tijdens een schietpartij. Generaal Eitan bevestigde gisteren tijdens het Israëlische kabinetsbe raad impliciet de kritiek van majoor Haddad dat Unifil onder een hoedje met de Palestij nen speelt. Hij ver klaarde dat de Israëlische aanval op Palestijnse stellingen in het zuiden van Libanon een Palestijnse aanval op de twee-en-dertigste verjaardag van de Israëlische onafhankelijkheid President Abolhassan Bani Sadr van Iran spreekt de op de campus van de universiteit van Teheran verzamelde menigte toe, terwijl gewapende revolutionaire gardisten een oogje in het zeil houden. TEHERAN (Reuter. AP, AFP) De Iraanse president Bani Sadr heeft gisteren de culturele revolutie aan de Iraanse universiteiten uitgeroepen tijdens een toespraak op de cam pus van de universiteit in Teheran. De president hield zijn toespraak nadat de linkse fedayien net terrein van de univer siteit hadden verlaten na de zware gevechten van eergisteren. Het centrum van Teheran was giste ren het terrein van een massale de monstratie die georganiseerd was door de autoriteiten. Veel arebeiders uit de fabriekengordel om de hoofd stad stroomden samen bij het terrein van de universiteit, waar president Bani Sadr in een toespraak uitriep: „Dit is de grote culturele revolutie die is beloofd door de Koran en die de soevereiniteit van het volk vertegen woordigt". Van gevechten was gisteren geen sprake meer nadat de fedayien zich van het terrein van de universiteit hadden teruggetrokken. In zijn toe spraak keerde Bani Sadr zich fel te gen hen. Als de fedayien willen dat de universiteiten open blijven, waarom hebben ze dan geprobeerd er een bol werk van te maken gericht tegen de wil van de natie, zo vroeg hij zich af. De fedayien verzetten zich tegen de islamisering van het onderwijs. In Koerdistan was het gisteren weer raak. In de stad Sanandaj werd hevig gevochten bij de belegering van een officiersclub en het kantoor van de JOHANNESBURG (AP, AFP, Reuter) De Zuidafrikaanse regering heeft gisteren gedreigd de scholen voor kleurlingen te sluiten als niet nog deze week een einde wordt gemaakt aan de staking van gekleurde scholieren. Meer dan 100.000 studenten nemen deel aan de boycot van de lessen, die op sommige plaatsen al eer. week duurt. De Zuidafrikaanse rellenpolitle heeft gisteren een demonstrerende menig te van 8000 kleurlingen in Kaapstad met traangas uiteengedreven. Voor zover bekend, was het de eerste keer gedurende de boycot dat het tot een botsing kwam tussen de studenten die beter onderwijs verlangen en de politie. Een leraar die werd aangehaald in een Afrikaanstalige krant noemde de boycot al een „explosieve situatie die zou kunnen leiden tot een tweede Soweto". De studentenleiders heb ben inmiddels scholieren in de zwarte woonstad Soweto opgeroepen zich te voegen bij de vreedzame demonstra tie tegen het „inferieure onderwijs". Minister Marais Steyn van kleurlln- genzaken deed gisteren een dringend beroep op ouders en leerkrachten erop toe te zien dat de orde wórdt hersteld en dat de leerlingen weer naar school gaan. Hij verklaarde dat buitenlandse agitatoren achter de boycot zitten en dat er meer dan 20.000 scholieren aan meedoen. Ande re schattingen spreken echter over een aantal van 100.000. Marais Steyn stelde ook de pers ver antwoordelijk voor de acties omdat ze op onverantwoordelijke wijze ver slag zou hebben gedaan. Ruim de helft van de stakende scho lieren woont in het gebied rondom Kaapstad waar een groot deel van de 2,4 miljoen Zuidafrikaanse kleurlin gen wonen. De gekleurde scholieren hebben gro te bezwaren tegen het feit dat blanke scholieren voorgetrokken worden. Voor blanke scholieren wordt vier maal zoveel geld uitgetrokken als voor niet-blanken. Bovendien is er een tekort aan leerkrachten, worden er nog lijfstraffen toegepast en zijn er te weinig boeken voorhanden. De oppositie in het Zuidafrikaanse parlement heeft er al voor gewaar schuwd dat de stemming onder de gekleurde gemeenschap te vergelij ken is met de gevoelens die de zwarte gemeenschap kenmerken. Studenten van de blanke universiteit in Kaap stad hebben zich voor een deel achter de stekers opgesteld. plaatselijke omroep door Koerdische opstandelingen. Volgens legerwoord- voerders zouden er al twintig doden en 36 gewonden zijn gevallen. Irak Iran uitte gisteren ook weei* nieuwe beschuldigingen aan Irak. Nadat de Iraanse autoriteiten eerder op de dag Irak ervan had beschuldigd duizen den Iraniërs het land uit te Jagen, onthulde ayatollah Khomeini gister middag dat de Iraakse autoriteiten de leider van de Iraakse sjiieten, aya tollah Bakr el Sadr en diens zuster om het leven hebben gebracht. Kho meini deed een beroep op het Iraakse leger het regime van president Sad dam Hoessein ten val te brengen. De moord op de sjiïtische leider zou drie dagen geleden hebben plaatsgevon den. In verband daarmee is in Iran een periode van drie dagen rouw afge kondigd. WASHINGTON (AP) De Verenig de Staten zijn teleurgestled over de houding van de westelijke bondge noten in de kwesties Iran en Afgha nistan. Die indruk heeft de Belgische minister van buitenlandse zaken Si- monet gekregen tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Amerika heeft het gevoel dat de bondgenoten de Verenigde Staten opzadelen met de lasten van het bondgenootschap, zonder dat zij zich verder veel be kommeren om de zorgen van dat land. Simonet waarschuwde dat de Sowjet-Unie altijd gebruik probeert te maken van een verwijdering tus sen West-Europa en de Verenigde Staten. Verder wees Simonet er wel op dat in verscheidene landen ver kiezingen op komst zijn, wat de poli tieke standpuntbepaleing mede be paalt. Simonet is in Amerika in ver band met het bezoek van koning Bouwdewijn en koningin Fabiola van België aan dat land. Vervolg van pagina 1 Niet meer verlenen van financiële faciliteiten zoals leningen en kre dieten Inkrimping van de diplomatieke missies Niet meer afsluiten van contracten voor de service van belangrijke in dustriële projecten in Iran. DIJON (Reuter. AFP) Een van de bewoners van een Frans bejaarden huis in Dijon heeft met opzet het gebouw in brand gestoken. Van de meest invalide bewoners vonden 21 de dood. De brand was op vier ver schillende plaatsen aangestoken. De 39 bewoners lagen op het moment dat de brand uitbrak in bed. De leeftijden van de slachtoffers variëren van 74 tot 96 jaar. In het boycotpakket is nadrukkelijk niet een stop op de olielnvoer opgeno men. De Europese landen sluiten niet uit dat Iran hier zelf toe zal overgaan als de economische boycot werkelijk een feit wordt. De Europese landen •wilden echter niet zelf import stop zetten onder meer uit vrees dat men de Iraanse regering dan in de armen van de Russen zou drijven die wel bereid zijn de olie af te nemen. Onder de Europese landen is nu wel in navojging van Japan afgesproken dat er geen Iraanse olie wordt ge kocht boven de internationaal afge sproken prijzen. Overigens is dit niet officieel vastgelegd. Dat was niet no dig, aldus minister Van der Klaauw, omdat de oliemaatschappijen zich uit eigen beweging daaraan houden. Het kostte gisteren zeer veel tijd en moeite om alle Europese lidstaten technisch en juridisch achter de in vulling van het boycotpakket te krij gen. Er zaten aan dat pakket nogal wat haken en ogen. Aanvankelijk wilde men de boycot invoeren als maatregel van de Gemeenschap als geheel maar dit bleek niet mogelik. Nu zal het gaan om een gezamenlijk stelsel van natio nale boycotbesluiten. Sommige lan den moeten daartoe nog maatregelen aan hun parlementen voorstellen om een wettelijke basis voor de boycot te verschaffen. Voor Nederland is dit niet het geval omdat de Tweede Kamer de nieuwe sanctiewet heeft goedgekeurd die voorziet in de mogelijkheid van een boycot. In het overleg bleek met name de positie van Italië een groot struikelblok. Italië heeft grote belan gen in Iran. Momenteel werken zo'n drieduizend Italianen aan de service- contracten die volgens de nieuwe boycotmaatregelen niet door zouden mogen gaan. Voorts heeft Italië niet de beschikking over grote Iraanse banktegoeden waaruit eventuele schade van de boycot zou kunnen worden betaald. i Jansen ernationale boycot van het toerisme naar Guatemala moet een I worden in de strijd tegen het tomeloze politieke geweld in pala. De oppositie in dit Middenamerikaanse land, die langzaam lenheid begint te vertonen, hoopt dat op die manier de economi- isis voor het bewind van generaal Lucas Garcia zal wegvallen. •ere is een prachtig vakantieland: iuwe meren tussen rokende vulka- noude Maya-tempels midden in id en vele schilderachtige mark- klucht er naar toe is aan de dure lar het leven in het land zelf is- t maatstaven spotgoedkoop. Èn id voor Europese toeristen vooral kort fckkelijk maakt, is de Indiaanse word$, die ondanks de grote armoede ïkste van heel Latijns-Amerika s hebben Guatemala al weer een i geleden ontdekt. Sinds die tijd Isme pijlsnel gestegen, en het is l| één na grootste bron van lnkom- regering heeft die groei op tijd i een overheidsapparaat voor het opgezet, waarop menig Westers i kan zijn. veel Inwoners van Guatemala niet ontwikkeling. Want om toeris- Iven trekken, zo redeneren zij, •ring zorgen dat het rustig blijft En dat heeft de afgelopen jaren steeds krachtiger optreden tegen i-5 a?^elvan de ^volking, voor het groot- iltaat ste gedeelte Indianen die op het land werken. Jacht Die onderdrukking heeft tot een schijnbaar grenzeloos geweld geleid. Rechtse terreur groepen openen letterlijk de jacht op ieder een die in het openbaar kritiek durft te leveren op de regering of afgeleide zaken zoals de hoge kosten voor het levensonder houd. Zij publiceren eerst een doodvonnis in de kranten en jagen dan vaak met behulp van het leger net zo lang achter die persoon aan tot ze hem te pakken krij gen. Deze aanpak heeft weer geleid tot de vorming van een aantal linkse guerrilla- groeperingen. die zij het nog op relatief kleine schaal de tegenaanval hebben geopend. Amnesty International, de internationale organisatie voor de mensenrechten, schat dat er dagelijks in Guatemala tussen de tien en vijftien doden vallen als gevolg van het politieke geweld. De meeste slachtoffers vallen op het platteland, waar Indianen de bezetting van een stukje grond met de dood moeten bekopen. Folklore en armoede verkoopt goed, maar de bevolking van Guatemala wordt er niet beter van. Al jaren maken de kranten in Guatemala dagelijks melding van de moorden, vaak met foto's van de afschuwelijk verminkte lijken. Nooit staat er echter bij vermeld dat het om een politieke moord gaat „Motief onbekend", of de suggestie dat het ging om een vechtpartij tussen dronken Indianen is meestal de enige verklaring. Front Tot voor kort was er van een goed georgani seerde oppositie tegen de regering van pre sident Lucas geen sprake. Het afgelopen jaar hebben echter steeds meer organisaties en vakbonden zich aangesloten bij het vorig jaar februari gevormde Democratisch Front tegen de Onderdrukking. De regering heeft wettelijke erkenning van deze snel groeiende organisatie geweigerd, officieel omdat de naam niet deugt. („Onderdruk king bestaat hier niet", luidde de toelich ting die de regering gaf bij de afwijzing.) •Volgens een delegatie van het Democra tisch Front die voor drie dagen in Neder land is. hebben zich inmiddels vrijwel alle oppositiebewegingen in Guatemala bij het Front aangesloten, inclusief de vakbonden en boerenorganisaties. De enige groepering die nog ontbreekt, is de christen-democrati sche partij, die ook oppositie voert tegen het huidige bewind. De christen-democra ten streven er echter naar om net als in het buurland El Salvador met behulp van de Verenigde Staten een junta van christen democraten en militairen te installeren. Dit model heeft Inmiddels in El Salvador echter bewezen niet levensvatbaar te zijn. Attractie Een van de leden van de delegatie Is Carlos Gallardo Flores. die ook in het congres van Guatemala zit namens de sociaal-democra tische partij. Hij is sterk voorstander van een toeristische boycot en denkt niet dat de armsten in het land er onder zullen lijden. „De Indianen verdienen nauwelijks wat aan de duizenden toeristen die hun dorpen be zoeken. Ze dienen als attractie, zonder er zelf beter van te worden. De toeristen wor den van de ene bezienswaardigheid naar de andere gesleept, en houden zich niet bezig met de omstandigheden waarin het volk moet leven. De enigen die er geld aan over houden zijn de overheid en de internationa le hotelketens, die hun winsten naar het buitenland overhevelen. De Indianen be schouwen het als een belediging dat ze zo door hun regering te kijk worden gezet." Het is een moreel bezwaar tegen het toeris me. Maar Gallardo verwacht dat het econo misch effect van een boycot minstens zo sterk zal tellen Als één van de belangrijkste bronnen van inkomsten wegvalt, is het ge makkelijker het bewind van Lucas Garcia te bestrijden. Gevaren Het congreslid Is niet tegen elke vorm van toerisme: „Als er ooit een democratische regering aan de macht komt, zal die de Inkomsten uit het toerisme hard nodig heb ben om de armen te helpen. Nu worden de folkore en de armoede van de bevolking aan het buitenland verkocht, zonder dat er iets verbetert in hun positie. Je kunt ook een ander soort toerisme stimuleren, waarin meer aandacht wordt besteed aan de eigen waarde van de bevolking en waarvan de opbrengsten ook worden gebruikt om het land op te bouwen." Voor Gallardo is internationale druk een van de weinige overgebleven middelen om kritiek op de regering te laten horen. In het congres heeft hij weinig mogelijkheden. Het enige dat hij daar kan doen ls af en toe zijn stem verheffen, met alle daaraan verbon den gevaren voor zijn leven. Verder slikt het congres, waarin de regeringspartij een rui me meerderheid heeft, braaf alle voorstel len van hogerhand. Het congreslid heeft goede hoop dat een internationale toeristische boycot van zijn land zal aanslaaan. De internationale vak bond van horecapersoneel (IUF) nam tij dens een congres, in december vorig Jaar in Genève, een resolutie aan ter ondersteu ning van die boycot. De IUF wees op de voortdurende schendingen van de mensen rechten in Guatemala en op het groeiende gevaar dat ook toeristen het slachtoffer zullen worden van het geweld. De interna tionale bond wil een volledige boycot van het toerisme totdat de mensenrechten in het land weer worden gerespecteerd In Nederland heeft de Stichting Guatemala Komitee een brief gestuurd naar alle reisor ganisaties die Guatemala in hun program ma hebben opgenomen. In die brief vragen ze de touroperators mee te werken aan de boycot of op z'n minst de toeristen voor te lichten over de situatie in dit vakantieland. Ook heeft het comité zelf een folder opge steld. waarin vakantiegangers wordt uitge legd in wat voor land ze hun vertier gaan halen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7