'Integratie Haagse Surinamers mislukt' 'Geen zorgen over lege kantoren in Den Haag' Ml Van der Luit PvdA en CDA will vijfde wethouder college Zoetermeeai yi 'In meer bestaande stadsdelen aanleg van stadsverwarming' A Directeur Ramlal van Stichting voor Surinamers: Ondernemers willen niets weten van afremmen kantoorbouw Man verongelukt Begrafenissen - Crematies Transporten KORT KORT NIEUWS Den Haag is voorbeeld Problemen rondom De KlokkenbergS lijken opgelost WOENSDAG 23 APRIL 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTETSDAG door Chris BruIJnlus DEN HAAG De Surinaamse gemeenschap in Den Haag is in ontbinding. Voor veel Surinamers zijn alle zekerheden weggevallen. Menigeen had een stukje grond gekocht in Suriname, omdat men er zeker van was na enige tijd terug te gaan. Nu wordt het weer verkocht. De Surinamers zijn gaan twijfelen; willen ze nog wel terug naar hun geboorteland? Intussen verliest hun oude cultuur In onze moderne maatschappij haar waarde. Een cultuur, die zo lang mogeujk door de Surinamers was vastgehouden, ook met het oog op de terugkeer. De strenge familiever houdingen. de man-vrouw-relatle. Alles ls op de tocht komen te staan. Kinderen lopen weg. huwelijken gaan kapot. Van de 4000 gezinnen in Den Haag zijn er 1900 onvolledig, vaak door scheldingen. In kinderte huizen ls het aantal Surinamers ze ker Uen procent. Zorgelijk constateert directeur Dowlatram Ramlal van de Haagse Stichting voor Surinamers het bo venstaande. HIJ ls bezig de achter gronden te schetsen, die volgens hem essentieel zijn om de onlangs in de publiciteit gekomen conflic ten binnen de Haagse Surinaamse gemeenschap te kunnen begrijpen. Het wordt een relaas, waaruit mag blijken, dat alles wat er met de Surinamers In Den Haag mis kon gaan. ook mis gegaan ls. Raciale tegenstellingen, gebrek aan Initiatieven uit de Haagse gemeen schap en vooral de mislukte integratie tussen de uit Zuid-Ameri ka gearriveerde rijksgenoot en de Haagse bevolking, zijn overheersen de punten in zijn betoog. Gezamenlijk Het volstrekt uitgebleven samen gaan van Hagenaars en Surinamers ls volgens Ramlal de oorzaak van alle kwaad. De bevolking van de residentie accepteert hoogstens ge laten de komst van zo veel gekleur de medemensen, maar staat lang niet te trappelen samen een betere maatschappij op te bouwen. AwountanUomleneeli Haagse Stichting voor Surinamer» i in diskrediet Uit de krant van donderdag J.1. Wat moet integratie volgens Ram lal Inhouden? ..Ten eerste het geza menlijk ontplooien van activiteiten. Dat gebeurt niet. De enige integra tie tussen Surinamers en autochto ne Hagenaars vindt plaats aan de Prinsegracht 39 (trefcentrum voor verslaafden, red Juist in achter standsgebieden als de Schilders wijk en Molenwijk, waar 18 procent van de bevolking uit Surinamers bestaat, moeten de mensen samen hun moeilijkheden aanpakken. Begin maar in de buurt- en clubhul zen met het organiseren van geza menlijke bijeenkomsten. Negen k tien procent van de Haagse bevol king bestaat uit minderheidsgroe peringen. Over tien Jaar zal dat 15 20 procent zijn. Het Haagse gebeu ren zal compleet veranderen. Er zijn structurele punten Eds verbe tering van huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid, waarbij Inte gratie direct door de gemeente moet worden aangepakt. Het uit gangspunt moet gezEimenlljke aan pak zijn. Er moet een begin komen. Tot nu toe ls er weinig of niets gedaan. Ja. culturele bijeenkom sten in de wijk. maar daarna komen de mensen niet terug om gezamen lijk hun problemen aan te pakken. Pispaal Dan komt het functioneren van de Stichting voor Surinamers ter spra ke. dat volgens Ramlal zwaar wordt overschat. ..Wij zijn er om de hiaten in het welzijnswerk voor Surina mers op te vullen, gezinsbegelei ding. het werken met kinderen. Maar de Surinamers die naar ons toekomen, hebben andere, structu rele problemen. Huisvesting, werk loosheid. aanpassingsmoeilijkhe den. De verdwenen hoop. Een grote groep kwam hierheen om geld te verdienen en dan terug te gaan. Die Illusie is weg. De mensen worden paniekerig en komen naar ons. ter-' wijl wij lang niet genoeg kunnen bieden. Er komen hier mensen om kwart voor vijf, die om vijf uur een huls willen hebben. Het veroorzaakt agressie, als we niet kunnen helpen." Gemeentelijke instellingen als het arbeidsbureau, de sociale dienst en woningbouwcorporaties hebben volgens Ramlal maar al te snel de neiging om 8urin£uners, die zij niet Dowlatram Ramlal. kunnen helpen, naar de Stichting te verwijzen. De stichting vervult een 'vuilnisbakfunctie*. die zij niet aan kan. Wordt dan ook als pispaal be handeld door de Surinamers die nul op het rekest krijgen. Juist de ge meentelijke Instanties zouden met Initiatieven moeten komen om Su rinamers te helpen, maar de stich ting ervaart dat alle initiatief van haar moet komen. Raciaal In het licht van de door hem ge schetste achtergrond moeten de be schuldigingen worden gezien, die vsmuit de Surinaamse gemeen schap op de stichting neerdalen, aldus Ramlal. De aantijgingen zijn niet mis: vriendjespolitiek, corrup tie en intimidatie, om er een paar te noemen. In Den Haag bestaan ongeveer 45 Surinaamse organisaties. Een aan tal van hen bundelde zich ongeveer een jaar geleden in de Stichting Surinaamse Belangen i.o. en kwam met een zwartboek, waarin de acti viteiten van de Stichting voor Suri namers sterk werd bekritiseert. Daarbij komen de raciale tegenstel lingen om de hoek kijken. Ramlal: ..De organisaties zijn verdeeld, wer ken met andere uitgangspunten: soms vanuit religie, soms politiek. Vaak op etnische basis georgani- >eerd. Een politieke groepering als ie Loson, (Landelijk Organisatie voor Surinamers in Nederland) stapte een jaar geleden uit het be stuur van de Stichting voor Surina mers. De Loson is gericht op buitenparle mentaire actie. Wij zijn nog niet zo ver. We kiezen eerst voor het over legmodel. al hebben we indertijd meegedaan aan kraakacties. Maar we kunnen niet steeds op de kraak- toer. Van de 21.000 Surinamers in Den Haag. zijn er 18.000 van Hindo- staanse afkomst. De Elfgescheiden groep, die zich onlangs opnieuw in een brief met harde beschuldigin gen aan het adres van de Stichting tot de gemeenteraad wendde, be staat volgens Ramlal hoofdzakelijk uit creolen. Daarmee is de histori sche tegenstelling uit Zuid-Amerika naar Nederland verplaatst. REimlal wil er niet te veel de nadruk op leggen. maEir erkent het essentiële ervan. ..De verschillen spelen mee, dat moeten we niet verdoezelen." Op de beschuldigingen wat betreft corruptie en oneerlijke verdeling van subsidies (de Stichting fungeert als tussenpersoon tussen de subsi diepiot van gemeente en rijk en de 45 Surinaamse organisaties) wil hij niet ingaEin. Accountants van het ministerie van CRM en een onaf hankelijk bureau controleren mo menteel de boeken. Alles wordt vol gens de directeur openbaar. Pers Intussen is men binnen de Stichting bezig met een herstructurering, in een poging de eenheid te herstellen. In plaats van een adviesraad vanuit de organisaties, moet er een „plat- formraad" komen, die beslissings bevoegdheid krijgt. Die voortaan de (11) bestuursleden gaat benoemen en inspraakbevoegdheid heeft. Het verwijt dat de Hindostanen in Den Haag de dienst uitmaken, is volgens Ramlal overigens niet ge heel terecht. „Met een zo grote groep Hindostanen in Den Haag is het functioneel meer bestuursleden uit die groep te hebben, die de men sen beter begrijpen. Toen het zwart boek verscheen hadden we in het bestuur ook twee creolen en twee blanken." De directeur van de Haagse Stich ting voor Surinamers betreurt de recente publikaties over de ver meende malversaties in hoge mate. „Het brengt de Stichting niet in discrediet, maar de hele Surinaam se gemeenschap. De publieke opi nie dat het „bij die Surinamers al tijd rotzooi is" wordt bevestigd. De pers is een bepalende factor. De negatieve berichtgeving over Suri namers in de misdaadsfeer, het breed uitmeten van uitspraken dat de grote toevloed aan Surinamers de woningnood verergert, dat werkt allemaal door in de meningsvor ming van de Nederlander en brengt slechts verwijdering tot stand." Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De grote leegsttand van kantoorgebouwen ln Den Haag en randgemeenten geeft geen reden tot zorg. Het gemeentebestuur van Den Haag slaat de plank mis door te zeggen dat de groei van het aantal kantoren in de stad moet worden afgeremd. De werkgelegenheid is daar niet mee gediend. ADVERTENTIE De kamer van koophEmdel en fabrie ken stelt dit in een commentaar op uitlatingen van het gemeentebestuur over beperking van kantoorbouw in de stad De ondernemers trekken cij fers in twijfel waarmee de gemeente wil aantonen dat er te snel veel nieu we kantoren worden gebouwd. Er moet ruim voldoende aanbod van kantoorruimte blijven, wil Den Haag de functie van „schrijftafel van Ne derland" behouden, stelt de kamer van koophandel ln de brief aan het gemeentebestuur. De gemeentelijke dienst voor de stadsontwikkeling rekende kort gele den uit dat in Den Haag. Rijswijk. Voorburg en Leldschendam in febru ari ruim honderdduizend vierkante meter kantoorruimte leeg stond. Meer dan dit cijfer lijken de bereke ningen te zeggen die aantonen dat de nieuwbouw van kantoren vooruit loopt op de planologie Den Haag vond h?t nodig dat er tot 1990 zo'n 400 000 vierkante meter kantoorruim te werd bijgebouwd. In 1980 zal ech ter al tachtig procent van deze uit breiding gebouwd zijn. Maar volgens de kamer van koophandel hanteren de planologen van de gemeente ver keerde cijfers en moet er rustig wor den doorgebouwd in de kantoren sector Achterhaald De gemeente gaat er van uit dat ln nieuwe kantoren met een oppervlak te van gemiddeld 25 vierkante meter per werknemer moet worden gere kend Dat is volgens de kamer achter haald. er zou mèèr ruimte nodig zijn. Ook stellen de ondernemers dat men op het stadhuis te weinig rekening houdt met kantoren die van een oud pand naar nieuwbouw verhylzen en dan steevast meer ruimte nodig heb ben dan voorheen Wanneer kantoren uit een oud herenhuls vertrekken mo gen deze oude panden bovendien niet meer tol de beschikbare kantoor ruimte in de stad worden gerekend omdat ze niet meer als efficiënte werkruimte kunnen worden aange merkt. Van de zijde van het bedrijfsleven is de leegstand van kantoren ln Den Haag al eens gerelativeerd door de opmerking dat voor een gunstig even wicht op de kantorenmarkt een over aanbod van vijf procent gunstig is De leegstand van honderdduizend vierkante meter is nog geen vijf pro cent van het totale kantoorvloerop pervlak in de stad. Spreiding De kamer van koophandel noemt in de brief een ruim aanbod van kan toorruimte niet alleen noodzakelijk om internationale bedrijven naar Den Haag te blijven trekken maar stelt ook dat de rijksoverheid geen argument in handen mag worden ge geven om de spreiding van de riiks- DE LUTTE (ANP) De 31-jarige Marinus Oude Egbering uit De Lutte (gem. Losser) is gisteravond bij een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen Hij reed op zijn fiets en verzuimde voorrang te verlenen aan een vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. diensten nog verder door te zetten. Bij een beperkter aanbod van Haagse kantoorruimte zou het rijk dat kun nen overwegen, vrezen de onderne mers. De kamer vraagt voorts om kwalitatief goede kantoren, vooral voor internationale bedrijven. Deze bedrijven zullen, zo weet men. niet gemakkelijk ruimte accepteren in de randgemeenten maar vooral uit zijn op een vestiging in het centrum van Den Haag. 1 II P— In het rouwcentrum is gelegenheid lot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus432. 2300 AK Leiden. Telefoon 071-142644* DUTCH SWING COLLEGE In de Houtrustrotonde ln Den Haag vrij dagavond een jazz-concert door The Dutch Swing College Band. Aanvang 20.30 uur Bedoeld om jonge mensen ln contact met de „Jazz" te brengen. Peter Schilperoort geeft korte toe lichting op geschiedenis van deze muziek. MANNENKOOR Het Basing- stokes Mannenkoor uit Engeland concerteert vrijdagavond (20 15) ln de Stadsgehoorzaal ln Leiden. Het is een uitwlsselingsconcert. Vorig jaar bracht het RtjnlEuids Christelijk Mannenkoor (dat vrijdag ook op treedt) een bezoek aan Basingstoke DE CLUB De musical „de Club" van Eve Merriam wordt vrijdagavond opgevoerd ln de Stads Doelen in Delft (20.15 u> Medewerkenden: Jen ny Arean, Adèle Bloemendaal. Sylvia Alberts. Anne Haenen. Jes Vriens, 8ytha Bolt en Llesbeth Ooudover Den Haag twee weken homo-stad Van een onzer verslaggevers DEN HAAG „Den Haag Ho- mostad", ls de naam vEin de ma nifestatie die van 1 tot en met 14 mei in de Residentie wordt ge houden. Een groot aantal homo organisaties manifesteren zich ln die twee weken ln Haagse the aters en trefcentra. De projectgroep Hagenatirs '80 heeft bijeenkomsten, filmavon den en voorstellingen georgani seerd in het Kijkhuis, het Paard van Troje. de Houtzagerij, het trefcentrum Feniks aan de Sta tionsweg. en Theater aan de Ha ven. Zo wordt in het Kijkhuis op 1 mei de tentoonstelling ..Homo op de foto" geopend, is er op 3 mei in het Paard van Troje een „feest voor flikkers en potten met lollepot". speelt de Nieuwe Komedie in Theater aan de Ha ven «en aantal avonden het stuk „La Vie en Rose" en zijn er in Feniks op 5 mei een discussie avond over de homo-geschiede nis en op 7 mei een politiek vrou wenforum. In de twee weken zal ook het steuncomité actief zijn dat zich sterk maakt voor de oprichting van een homo-monument in Am sterdam. „Geen zieligheid op een sokkeltje, maar een levend mo nument dat informatie verschaft over actualiteiten ln de homo- strijd en dat zich door zijn plaats ln de hoofdstad ook leent tot het houden van mEinifestaties." Jongeren DEN HAAG Bestuursleden van het huis-aan-huisblad „De Schilders wij ker" hebben een stichting opge richt die zich gaat inzetten voor meer jongerenaccommodaties in de Haag se Schilderswijk. In deze oude buurt met meer dan 50.000 inwoners, onder wie zo'n 8.000 jongeren, zijn vrijwel geen clubhuizen voor de jeugd tussen veertien en twintig jaar. Het pro bleem speelt al jEu-en. acties hebben tot nu niet meer succes gehad dan dat enkele jongeren van het JOS ge bruik mogen gaan maken van een oud CJV-pandje in de Gerard Douw- straat. De nieuwe stichting, waarin onder meer het PvdA-raadslid D.ui- vesteijn zitting heeft, vindt zichzelf een „onafhankelijke instelling, die nog fris en onbevangen tegen het probleem kan aankijken". Schoonmaakactie DEN HAAG Het Mercuriushofje in het Haagse Schipperskwartier (bij het Rijswijkseplein) krijgt vanmid dag van twee tot vier uur een grote schoonmaakbeurt. De actiegroep Het Vergeten Dorp en het buurthuis Vlieghage willen hiermede de aan dacht vestigen op het feit dat de maandelijkse veegbeurt van de ge meente onvoldoende is en verder überhaupt op de vervuiling van de stadsvernieuwingswijk. Er is een spelletjesdag van gemaakt voor kin deren. die op „ludieke" wijze het schoonmaakgegeven zullen uitbeel den De gemeentereiniging stelt ma teriaal ter beschikking en zal na af loop de zaak op professionele wijze afmaken. Politie-inval DEN HAAG De Haagse politie heeft bij een inval in een Turks koffie huis aan de Van Limburg Stirum- straat ln Den Haag drie personen aangehouden, die worden verdacht van handel in heroïne. Verder werden Van een onzer verslaggevers nze c 5ALI ZOETERMEER - Het CDA en de PvdA die sar meerderheid hebben in de gemeenteraad van ZoetCvJ.pi vinden dat er een vijfde wethouder bij moet kom ovenge partijen hebben laten weten op dit ogenr noodzaak van uitbreiding van het college nog niet te Arab itnoc Dit blijkt uit een gesprek dat het college van b en w heeft gehad met de fractievoorzitters ln de gemeente raad. Aanleiding voor het gesprek was het kemakkoord dat de coEilitie- partners CDA. PvdA. D'66 en WD aan het begin van de rit zijn aange gaan. In dit akkoord is vastgelegd, dat wanneer Zoetermeer in hetzelfde tempo blijft uitbreiden het gewenst is dat er een wethouder bijkomt. Het CDA en de PvdA vinden dat de gemeente zich tijdens deze raads periode dermate heeft ontwikkeld, en dat daarmee het takenpakket van de wethouders zo is gegroeid dat het dagelijks bestuur een extra kracht broodnodig heeft. De andere fracties WD. D'66, SGP en SIP achten uitbreiding niet nodig gelet op de uitspraak van het college van burgemeester en wethouders. Daar slaat de btilans namelijk naar de andere kant door. De w< Nagtegaal (CDA) en Groei zijn net als hun fracties v< ding. en ook beide andere wi Jenné (WD) en Molenki volgen hun fracties en zijn Hieruit blijkt dat bui 5, Hoekstra een doorslaggeveir heeft voor de tegenstandersft,ee.ra. meerdering van het college. aa£ 1 le kat 'eizms ?n siti gistei "voe itkeni Jden Het is overigens niet zo verwf dat PvdA en CDA zich uï voor een vijfde wethouder. Jroord' er tot uitbreiding besloten de Ier den is het gezien de huidiged dat dingen in het college vrijwel iHadd de toe te voegen wethoudeioudei van beide partijen zal komfiadda t het vordei In de komende vergadering gemeenteraad op maandje staande zal de wethoudea aan de orde worden gesteldP1"®^ d l er to rust i: Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De ervaringen die in Den Haag in Va opgedaan met stadsverwarming moeten worden gebrn van in meer gevallen in Nederland bestaande stadsdelen over t breken om er een dergelijk warm-water-verwarmingssf°°r<i aan te leggen. Een topambtenaar van het minister, Pal economische zaken heeft dat gisteren in Den Haag gezheeit de opening van een hulpketelhuis. a gee roor d 1WA] Arafc ijk 1 ale i De rijksoverheid ondersteunt op dit moment twaalf stadsverwarmings projecten in Nederland. Den Haag onderscheidt zich omdat daar niet alleen stadsverwarming wordt aange legd voor nieuwbouw maar ook een buizenstelsel wordt ingegraven in be staande stadsdelen, met name in het centrum. Bij de stadsverwarming in Den Haag wordt het water heet ge maakt met restwarmte van elektrici teitsfabriek en vuilverbrandingsoven alvorens het in buizen naar de kachel systemen van verschillende grote ge bouwen wordt gestuurd. Plaatsvervangend directeur-generaal van energie op het ministerie VEin economische zaken, mr. A. A. T. van Rhijn opende gisteren een hulpketel huis voor het systeem in het nieuwe Haagse stadsdeel achter het Centraal Station. Het Koninklijk Conservato rium en het Rijksarchief daar zijn al op stadsverwarming aangesloten, in de toekomst volgen onder meer de Koninklijke Bibliotheek en het nieu we ministerie van buitenlandse za ken. Al eerder zijn delen van de wijk Kortenbos en het ziekenhuis West einde op het grote centrale verwar- lestem mingssysteem aangesloten.Cver.s centrum denkt men onder jandig Binnenhof en de grote wanhet e atin te sluiten. bsen west* VEin Rhijn zei gisteren dat fyvte< warming in vergelijking meP de energiebesparende maatre#aar 0 zeer hoge brandstofbespariF Invi vert, van circa vijftig procenfn> d0( voorts blijken kritiek te he duidi een besluit van (onder meq^rouv meente Zoetermeer geen i"et warming aan te leggen. den h roept Naast het voordeel van ener#e °PJ ring draagt stadsverwarmin bij dat het energiegebruik tgj| spreid wordt over verschillen giebronnen. Zo kan er in plse troi aardgas gebruik worden |n 124 van kolen, hetgeen dan oabrach gepropageerd. In Den Haag 'in de warmtebron voor de stack, bij ming overigens wel gestochet aardgas. De gemeente Dfleren. heeft tot nu toe veertig miljm de den geïnvesteerd in het verwerd n: net, de rijksoverheid neemt tde Al ne veertien miljoen van de li Kej kosten voor rekening. negen gram neroine, ïbü gram hasj- poeder en 35.000 gulden in beslag genomen. De verdachten zijn de 42-jarige eige naar van het koffiehuis, zijn 47-jarige vrouw en een 21-jarige klant. De laat ste had twee gram heroïne en een weegschaaltje bij zich. Onder de bar en in een schuurtje achter het huis trof de politie de hasjpoeder en zeven gram heroïne aan. De vrouw bleek 35.000 gulden in haar b.h. verstopt te hebben. Filmhuis DEN HAAG Het bestuur van de Haagse Filmstichting heeft Djon Spelbrink benoemd tot directeur van het Filmhuis in Den Haag. De benoe ming gaat per 1 juli aanstaande in. Zoals bekend is het de bedoeling het Haagse Filmhuis op 1 maart 1981 te openen, in het voormalige Al-Veka- pand aan de Denneweg 56 te Den Haag. Djon Spelbrink is 33 jaar oud en werd geboren in Veendam. Hij studeerde westerse sociologie aan de rijksuniversiteit van Utrecht en spe cialiseerde zich op film. Sinds 1 juli 1975 werkt hij in het centrum 't Hoogt ln Utrecht waar hij is belast met de organisatie vsin het filmhuis. Handtekeningenactie tegen Tankercleaning SCHIEDAM De bewonersvereni ging Schiedam-zuid zal morgen (don derdag) ruim duizend handtekenin gen overhandigen aan minister Gin jaar (Volksgezondheid en Milieu). Op deze manier wil de vereniging de be windsman overtuigen van de nood zaak dat het tankerschoonmaakbe drijf Tankercleaning uit haar wijk moet verdwijnen. De bewonersvereniging voert al jaren actie om het bedrijf weg te krijgen Volgens de bewoners veroorzaakt het schoonmaakbedrijf veel overlast en levert gevaar op voor de bevolking. In dit verband wijst de vereniging op het feit dat het bedrijf onder meer benzeen-tankers reinigt. jrna |wor( ila. inhe Het hulpketelhuis voor de Haagse stadsverwarming in het Bezuinig luw Van een onze verslaggevers BREDA Na de Klokkenberg ls gisteravond ook het Ignatius-zieken- huis akkoord gegaan met de voorstel len van prof dr. J. J. M Greep, die is aangetrokken als bemiddelaar ln het conflict in de Bredase hartkliniek. Het ziet er dan ook naar uit dat op niet al te lange termijn de problemen uit de wereld kunnen worden ge holpen. „Ik heb het groene licht gekregen en mag verder op weg om zo snel moge lijk te proberen de nu gerezen proble men op te lossen", aldus de hoogle raar. die naar hij zei ook zelf niet gedacht had zo snel te zullen slagen. Eind deze week hoopt hij met een rapport te komen, waarin zijn conclu sies en voorstellen verder zijn uitge werkt. Er zal verder op zo kort 1 termijn een manager wordè. trokken van het topburceur hartchirurgisch centrum ort der te versterken, terwijl dr.i der Schaar als hartchirurj haafd kan blijven Daarnal overigens ook het middenlj sterkt te worden, maar al C moeten nog nader worden I Dr Van der Schaar heeft pir inmiddels laten weten zicj kunnen vinden in de nu voi opzet. Staatssecretaris Veder-Srf volksgezondheid heeft gisl vaste kamercommissie ingef de problemen in de Klokkeijj heeft gezegd positief te sU over de bemiddelingspogirf prof. Greep en verder af te' wat daarvan het resultaat f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6