e bodem als vloerkleed Tekening van een lezer Aangekondigde wet nog steeds niet ingediend bij Kamer iedrijf stuurt bewust fin op faillissement' het kronkelt en wil niet weg irden] voerde hij niet zozeer de tctlonivan bet tot nu toe gevoerde 'Wapenstilstand' tussen huisartsen en apothekers strop schade wonder witte tijger BINNENLAND TROUW/KWARTET rhoort onmiskenbaar tot de an premier Van Agt om kokkelde problemen te herlei- >bOl^t eenvoudige afmetingen "dag bovendien een eigenschap Ulj vooral in het buitenland rdaBfji pe moeizame economi- risis. die ons land al jaren- ristertblijkt dan plotseling uir door „met zijn allen de uit de mouwen te steken." ontwikkeling van kern blijken opeens alleen maar len te kleven en de uitzen- In een film over een executie Arabisch land behelst niet ;n st in sp ionsi n ontman „eigenzinnige kortzieh- xlken elen wa£ kandidaat ge- bfcor het lijsttrekkerschap van en heeft hij bovendien kan2 |vee' woorden een voortzet- de lil de huidige coalitie bepleit, brnaamse argument voor dit J in deze trant heeft de pre- 3ch nu ook en alweer in ring daan, als wel de in het kabi- hllips» het parlement betoonde van de VVD ook aan deze verkla- gan de charme van de een- ook liet worden ontzegd. Want er meer voor de hand dan lbilj, zittende premier zijn kabi- Dhanizijn beleid tot inzet van de enlgWH maakt? Is het geen 'e^ ve bijdrage aan de duide- 1 in de politiek? en naar Amerikaanse maat- Izou de premier het gelijk Igrotendeels aan zijn kant I. In de VS is het heel ge lijk dat de zittende president It initiatief neemt om zich ien volgende termijn be- f ar te stellen en bovendien ^h al ruim voor voor het ken van de termijn in de Jingscampagne te storten. |s wijs, 's lands eer, maar wij ander land met een ander systeem. Het meest in het ringend verschil is wel dat meerpartijenstelsel kennen van een zodanige samen- ;r"ve^at coa''t'evorm'ng na de ingen een absolute voor- is. Het behoort tot onze dat die coalities gevormd op basis van een program- nker een Letti vergelijking en zover zijn de partij en op dit moment nog lang niet Van Agts verklaring die uitgaat \;;n de partij en niet van het pro gram, is daarom op zijn minst voorbarig, tenzij hij natuurlijk ver vroegde verkiezingen verwacht. Er is echter nog meer. Met zijn kandidatuur heeft de premier een onvermijdelijk voorschotje geno men op het nog niet feitelijk tot stand gekomen CDA. Het getuigt van een behoorlijke pretentie om als nummer 1 van de KVP-kandi- datenlijst min of meer het lijsttrek kerschap te claimen van de federa tie van KVP. ARP en CHU Wel iswaar is de KVP de grootste par tij, maar daarmee is het lijsttrek kerschap nog allerminst automa tisch een KVP-aangelegenheid Het zou daarom van politieke wijs heid hebben getuigd op dit punt terughoudendheid te betrachten en de beslissing aan de organen van de federatie te hebben gelaten. Maar nog afgezien van bovenge noemde partijpolitieke gevoelighe den is het grootste bezwaar nog wel dat de premier een al te een voudig beeld oproept van de Ne derlandse politieke verhoudingen. Zijn kabinet tot inzet van de ver kiezingen maken betekent in feite een zich afzetten tegen de huidige oppositie. En daarmee bevestigt Van Agt het beeld dat bij de laatste verkiezingen al enigszins werd opgeroepen nl. dat het gaat om Van Agt en Den Uyl. De premier bevordert aldus de twee delingsgedachte, waarbij het gaat om alles of niets. Anders gezegd: met Van Agt in het Catshuis of met Van Agt in de oppositie. Zover is het gelukkig nog niet. De woordkeus waarvan de premier zich bediende, liet ruimte genoeg over. Achteraf zal hij gemakkelijk kunnen verklaren niet gezegd te hebben wat iedereen eruit op meende te mogen maken. Maar ondertussen is de suggestie wel gewekt en in de praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig voor verant woordelijke partijbesturen om te gen zo'n beeldvorming te vechten. Zo kon de eenvoud van de een wel eens een probleem zijn voor de ander. door Hans Schmit DEN HAAG De Nederlandse bodem is al vele jaren een prima vloerkleed: als niemand kijkt, sla je een punt op en veeg je het smerigste vuil eronder. Niets meer te zien of te ruiken en het kost bijna niets: wat wil je als chemisch grootgrutter nog meer? Tot in de jaren zeventigl kon deze praktijk tamelijk onopgemerkt voortgang vinden, maar inmiddels wordt duidelijk dat de bodem geen vloerkleed is en wat de tol is die moet worden betaald. aat i Regplmatig dienen zich. vaak dank zij peuringen van milieugroepen, gif1-, handalen aan van een ernst en een omvang die nauwelijks te over zien is De verantwoordelijken hullen zich in hautain stilzwijgen en halen de schouders op; de autoriteiten pro beren eerst de zaken te kleineren en laten vervolgens op vaderlijke toon weten dat alles best in orde zal ko men. Maar ondertussen groeit de be zorgdheid: Wat zit er nog meer in de bodem, op wat voor chemische of radioactieve tijdbommen leven we nog meer. kan ik nog wel drinken wat uit de bodem komt, kan ik het voed sel dat eraf komt nog wel eten? Die bezorgheid wordt gevoed door de trieste reeks gifschandalen waar Ne derland de laatste jaren mee is gecon fronteerd. In Deurne wordt bij stort plaatsen cyanide aangetroffen, in Zundert zijn zoutslakken begraven. Papendrecht kent de gifvaten-affaire van EMK, in Utrecht wordt trichloor- etyleen in het drinkwater aangetrof fen, in Venray sterven koeien die uit een sloot drinken, in Wierden is het grondwater op grote schaal verontrei nigd met volstrekt onbekende broomverbindingen, in Oldenzaal is de bodem met chloor verontreinigd, in Doetinchem met tolueen en in Lek- kerkerk is een woonwijk gebouwd op een terrein dat is volgestort met ge-" vaarlijk afval. In de weken na die laatste ontdekking blijkt dat de hal ve Krimpenerwaard is vergeven van dubieus afval. Kiem Met die opsomming is niet meer dan een tip van de sluier opgelicht. De vrees is gerechtvaardigd dat nog meer verontreinigingen van de bo dem aan het licht zullen treden, ter wijl momenteel de kiem wordt gelegd voor toekomstige gifschandalen. Want het optreden van de overheid getuigt, vriendelijk gezegd, van wei nig doortastendheid. Het probleem zou moeten worden aangepakt via een wettelijke bescherming van de bodem, maar een reeds jaren aange kondigde wet, die klaar ligt op het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne, is nog steeds niet in gediend bij de Tweede Kamer. Het parlement heeft gevraagd dat wets ontwerp uiterlijk 1 mei in te dienen, maar minister Ginjaar zal niet aan die wens kunnen voldoen. De voor naamste oorzaak: gekibbel tussen de betrokken ministers en hun ambte naren. die als de dood zijn een deel van hun bevoegdheden kwijt te raken. Ir Jan Henselmans van de stichting Natuur en Milieu aarzelt niet de over heid als schuldige aan te wijzen: ..De houding van de overheid inzake de bodembescherming is laks. De bo dem dreigt verder te worden veront reinigd als gevolg van een competen tiestrijd tussen ministeries. Jaren ge leden al kon je zien aankomen dat de bodem door afvalstromen zou wor den bedreigd en hadden de functies van de bodem, zoals de voorziening van drinkwater en de vruchtbaar heid, moeten worden veiliggesteld. Dit klemt des te meer. omdat de achteruitgang van de bodem moeilijk valt te constateren en bijna niet is te herstellen. Als het water vuil is. gaan de vissen dood en in de lucht zie je rookpluimen, maar in de bodem zie je niets En als je iets hebt gevonden, is er bijna niets aan te doen. Water kun je schoonmaken, het heeft ook het vermogen zichzelf te reinigen, maar bij bodemverontreiniging ligt dit veel moeilijker. Je kunt niet veel meer doen dan wat grond weggraven als de verontreiniging niet te diep zit. zoals de tuintjes met lood rond Billiton." Sector Toen aan het eind van de jaren zeven tig werd besloten tot ..de grote schoonmaak" van het milieu, werd gekozen voor een wetgeving per sec tor: het water, de lucht, de afvalstof fen. het geluid en de bodem. Die wetgeving is inmiddels ten dele tot stand gekomen, maar de wet op de bodembescherming laat nog steeds op zich wachten. In 1971 kwam de toenmalige staatssecretaris Kruisin- ga met een voorontwerp van een wet op de bodemverontreiniging, maar dat werd een jaar later weer ingetrok ken. Inmiddels was wel duidelijk dat de grootste bedreiging wordt ge vormd door de groeiende stroom che mische afvalstoffen en in 1973 besloot het kabinet-Den Uyl daarom een apart wetje voor de chemische afval stoffen te maken. In 1976 verscheen die wet in het Staatsblad, maar eerst vorige zomer traden de belangrijkste onderdelen in werking. Oorzaak van de vertraging was de vraag wat chemisch afval is en wat er moet gebeuren met het niet verwerkbare afval, zo'n 70.000 ton per jaar. Het betrokken bedrijfsleven toonde zich weinig behulpzaam en leverde in feite niet meer dan één bijdrage: in 1976 lekte uit dat de industrie al enkele jaren werkte aan plannen voor een stortplaats voor het onverwerkbare afval op de hoge zandgronden van Brabant. De plan nen zorgden voor grote beroering en verdwenen in de lade. Vorig jaar stel de minister Ginjaar een commissie in die moest bekijken wat er met dat onverwerkbare chemische afval zou kunnen gebeuren, waarbij de moge lijkheid, het in de bodem te begraven, werd uitgesloten. Het eerste advies zou eind vorig jaar worden uitge bracht. maar het is er nog steeds niet. Ondertussen moet het niet-verwerk bare afval wel ergens blijven en te verwachten valt dat binnenkort een groot aantal ontheffingen moet wor den verleend om het (tijdelijk) in de bodem op te slaan. Touwtrekken Het tweede knelpunt vormt de vraag wat chemisch afval is en wat niet. Het touwtrekken hierover leidde tot een lijst van groepen van stoffen waar voor waarden zijn aangegeven: wan neer zoveel delen van een stof in een kilogram afval voorkomen, is het che misch afval. Voor kwik en cadmium, die tot de gevaarlijkste categorie be horen, ligt de grens op 50 ppm. Die grens is discutabel: milieugroeperin gen zouden die aanzienlijk willen ver lagen. Het afval dat minder dan 50 ppm kwik bevat, valt onder de gewo ne afvalstoffen Dat betekent dat gro te hoeveelheden afval die net onder de grens zitten, gewoon als huisvuil kunnen worden gestort. Extreem ge steld: een kilo afval met 51 ppm kwik valt onder de wet chemische afval stoffen, terwijl je een ton afval met 49 ppm kwik (en met absoluut aanmer kelijk meer kwik dus) als huisvuil mag storten. Hoewel de lozing van (chemische) af valstoffen een belangrijke bedreiging voor de bodem vormt, is het niet de enige. Tientallen andere activiteiten plegen ook aanslagen op de kwaliteit van de bodem. De Tweede Kamer vindt dat niet alleen het in de bodem brengen van verontreinigde stoffen in de nieuwe wet moet worden geregeld, maar dat ook alle andere activiteiten vanuit het oogpunt van het milieu moeten kunnen worden getoetst. Een motie van die strekking werd tijdens de behandeling van de begroting voor Vorige week werden er in Lekkerkerk proefboringen verricht om monsters te verzamelen voor onderzoek naar de aanwezigheid van giftig afval in de bodem. aanni Ireus likaat I er zimze correspondent attonPOVEN De vakbon- beduciebben de oorlog ver- l aan de directie van het bouwbedrijf De Bont in Volgens de bon- f?eft de directie doelbe- ns vatangestuurd op het fail- *n J2ient' van bedrijf. De inderd werknemers tergroi vanaf vandaag op eraard rse tit werke :tie zegt dat het faillissement har ombaar was. Oorzaken zijn en, m de directie de strenge winter God Ijg jaar en de gestegen grond- voofy.yzen Daardoor was een van 4.3 miljoen gul- H?rkvakbonden zetten hun vraag* .irto t die Yerklaring. De bonden rf de '"druk dat de directie de te^edl^ kunstmatiS heeft veroor- i zijnd ^^^gebroeders De Bont. die sa- directie vormen, zijn name- naar van verschillende BV's. ^er meer een werkmaatschap- nu failliet is verklaard. Verder op beheers- en beleggingsmaat- 11-17 I schappij die eigenaar is van de ma chines en de gebouwen. Volgens de bonden heeft de directie geld overge heveld van de werkmaatschappij naar de beheersmaatschappij. Zo zouden machines voor twee miljoen gulden zijn gerepareerd op kosten van de werkmaatschappij. Pikant is verder dat de gebroeders De Bont optreden als schuldeiser van hun eigen werkmaatschappij. Als deelnemers in de bedrijven Havebo en PVBA De Bont hebben ze nog zeven ton tegoed van de werkmaat schappij. De bonden zijn er van over tuigd dat de directeur P. de Bont er van het begin af aan op uit is geweest om het oude bedrijf op te doeken en daarna zelf een nieuw bedrijf te be ginnen. Een machtsstrijd tussen de gebroeders De Bont zou de achterlig gende reden zijn. Directeur Pieter de Bont heeft inmid dels een nieuwe zaak in het leven geroepen. Hij heeft aan de curator van het failliete wegenbouwbedrijf gevraagd de orderportefeuille te mo gen overnemen. Vakbondsbestuurder J. Trooster van de bouw- en houtbonden FNV spreekt over ..een schandalige zaak die het daglicht niet kan verdragen". Tekeningen, bij voorkeur m liggend for maat. sturen aan Trouw. |ury politieke prent, postbus 859. 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden Voor geplaatste prenten is er een boekenbon 1977 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen en het wetsontwerp dat Ginjaar heeft klaarliggen, komt in hoofdzaken aan die wens tegemoet. Alleen andere departementen en hun bewindslieden voelen daar weinig voor. Op 1 maart zou de interdeparte mentale commissie milieuhygiëne advies uitbrengen, maar de moeilijk heden zijn zo groot dat de zaak tot zeker het najaar is vertraagd. De voorstellen komen erop neer dat aan alle activiteiten in en op de bo dem voorwaarden worden gesteld vanuit milieuhygiënisch oogpunt Die activiteiten kunnen aan regels worden gebonden of worden verbo den. Dat betekent dat bijvoorbeeld voorwaarden worden gesteld aan landbouwkundige activiteiten, zoals het gebruik van kunstmest en van bestrijdingsmiddelen, het tot grote diepte ploegen, het vernielen van bo demstructuren en het verlagen van de waterstand bij ruilverkavelingen. Maar ook een groot aantal technische werken zal vanuit milieuhygiënisch oogpunt moeten worden getoetst, zoals de wegen, bruggen, dijken en tunnels van Rijkswaterstaat. De acti viteiten in de bodem zijn nauwelijks op te sommen: de winning van grond water. de aanleg van pijpleidingen, ontginningen, het afgraven en win nen van zand. klei. grind en mergel, het strooien van wegenzout, funde ringswerken. het onderzoek naar het voorkomen van delfstoffen bij al deze activiteiten kan sprake zijn van aantasting of verontreiniging van de bodem. Het is duidelijk dat de minis- ter van economische zaken er weinig voor voelt dat bij een boring naar gas ook de minister van milieuhygiëne wordt betrokken, hoe voor de hand dat vanuit het oogpunt van milieu ook ligt. Bij een boring kan bijvoor beeld een waterscheidende laag wor den doorgeprikt, waardoor grondwa ter door vuil water kan worden ver ontreinigd. Weinig wol Zo wordt door talloze deelbelangen een algemeen belang (de bescher ming van de bodem waarop wij wo nen) telkens gefrustreerd. In 1971 drong het parlement reeds aan op de versterking van de positie van de minister van milieuhygiëne; een ver zoek dat nadien nog enkele keren is herhaald. Brieven hierover van de achtereenvolgende premiers Den Uyl en Van Agt bevatten veel ambtelijk gespin, maar hebben tot nu toe wei nig wol opgeleverd. UTRECHT (ANP) De Landelijke huisartsen vereniging <LHV) en de Koninklijke Nederlandse maatschap pij ter bevordering der pharmacie (KNMP) zijn een soort wapenstil stand met elkaar overeengekomen tot 16 mei. De twee organisaties lig gen al geruime tijd met elkaar in de clinch over de vestiging van apothe kers in plattelandsgebieden waar tot nu toe apotheekhoudende huisartsen de geneesmiddelenvoorziening voor hun rekening nemen. Gedurende deze periode gaan ze vier keer met elkaar praten. Hoewel hun standpunten vrijwel diametraal te genover elkaar staan, willen ze probe ren. een aantal praktische spelregels te formuleren om voorlopig tot een bevredigende regeling te komen Dit heeft de voorzitter van de apotheek commissie van de LHV. dokter A. J Bosch, gisteren meegedeeld De KNMP heeft volgens hem haar leden gevraagd, gedurende de „ijs kas tperiode bij de provinciale com missies voor de gebiedsaanwijzing (die moeten beoordelen of een gebied „apotheekrijp" is) geen verzoeken in te dienen voor het intrekken van ver gunningen van apotheekhoudende huisartsen. De beide organisaties sa men hebben de provinciale commis sies verzocht, de behandeling yan verzoeken die er al liggen aan te hou den. Het zal volgens Bosch van het verloop van de gesprekken afhangen, of het „staakt het vuren" wordt ver lengd ter ïlde 3SC 1 de i va} orzien, d van lnfon m het i •pstra. I ondei 'oor d<[ oven i blijkt i 2 mogepfc CC toespr de a «len. Sperziebonen? Macaroni? Mis. Op de foto staan verschillende soorten spoelwormen. verzameld op de voorplaat van Blijdorp Ge luiden, het maandblad van de Rotterdamse dierentuin, een spoelwormbaby kun je nauwe lijks zien, zo'n onbeduidend klein diertje is het. De larf is maar een millimeter lang, maar heeft ie een prettige omgeving om zich te ont- wkkelen, dan kan hij uitgroeien tot 45 centimeter. En echt prettig vindt het lieve dier alleen de inge wanden en organen van een an der wezen, een mens, een zoog dier of een vogel; daar is het een parasiet voor. Heeft het er zich eenmaal genesteld, dan wil het er liefst z'n leven lang niet meer weg. Zo bescheiden als het dier begint, zo onbescheiden is het als het om zijn nageslacht gaat. Eén spoel- worm, schrijft de heer J. Nijboer van de Veterinaire Dienst in het genoemde „Blijdorp Geluiden", produceert per jaar wel zeventig miljoen eieren. Die zullen wel niet allemaal uitkomen, maar het kronkelige schepsel moet het er toch het hele jaar druk mee heb ben. De dunne darm van gast heer of gastvrouw gebruikt het als verloskamer; daar legt het zijn eieren niet alle zeventig miljoen tegelijk natuurlijk en daar brengen later ook de vol wassen parasieten hun leven door, voor zover ze niet ontdekt worden en voortijdig aan hun eind komen. Het nakroost ver dwijnt als ei naar buiten, waar mensen en dier ze gemakkelijk weer oppikken en dus zelf bin nenhalen. Aten wij van de grond als de dieren, dan zouden we on getwijfeld net zo vaak als vier voeters en vogels zo'n kolonie spoelwormen in ons binnenste herbergen. Dat heeft, wat de mens betreft, alles met slechte hygiëne te maken: „Vroeger vormde deze spoelworm een enorme plaag en in 1950 nog wa ren er 640 miljoen mensen mee besmet", aldus het blad. Tegen woordig zijn er zulke goede medi cijnen, dat ernstige wormbesmet ting steeds minder voorkomt. Minder spoelwormen bij mensen dus, maar dieren blijven gras eten of hapjes tussen het gras vandaan halen, en de eieren zit ten dan ook binnen de kortste keren in een dierenmaag. Daar komt de larf uit het ei. maar voordat die als een volwassen worm comfortabel in de dunne darm zit moet het jonge wormpje een hele reis maken, begrijpen we uit het blad: „Via de grote bloed somloop, het hart en de longsla gader bereiken ze ten slotte de longen. Hier boren ze zich door de longwand. In de longblaasjes aangekomen, worden ze door tril haarbewegingen in de luchtpijp en haar vertakkingen naar het strottehoofd verplaatst. Hier worden ze ingeslikt en via de slokdarm en de maag komen ze dan weer in de dunne darm, waar ze tot geslachtsrijpe dieren uit groeien". Zeven weken duurt de reis, leerzaam en groeizaam, mag je wel zeggen. Onderweg beweegt het dier zich, zoals een worm be taamt, kronkelend voort, op de buik kruipend of door de staart heen en weer te bewegen, want een staartje hebben ze ook. Voor de voortplanting kiezen ze het maagdarmkanaal, waarna het spelletje van buitenom en bin nendoor opnieuw begint. Goed voor de gezondheid kun je zulke logés dus bepaald niet noe men, al stelt het gevaar voor de mens niet veel voor Maar bij een veulen bijvoorbeeld kan de spoel worm er de schuld van zijn dat het veulen diarree krijgt, sterk vermagert of zelfs doodgaat door verstopping. Een sterk dier kan er wel tegen: bij een van ouder dom gestorven zebra die zelden ziek geweest was, zijn eens twee WÉf Wjür' v- Nc duizend spoelwormen van veer tig centimeter in het darmkanaal gevonden. Voor alle duidelijkheid: een spoelworm is geen lintworm. Een heel groot verschil is wel dat dit laatste dier bij de mens wel vijf tot tien meter lang kan worden. Lee Soehnlen woont in het Ame rikaanse stadje East Sparta (Ohio), waar hij een eethuisje drijft. Tien jaar geleden opende hij zijn restaurantje en vanaf die tijd gebeuren er merkwaardige dingen in het etablissement. Nietsvermoedende mannen wan delen er in hun nette pak met stropdas, een extra vleugje after shave en op gepoetste schoenen binnen, maar dan wordt hun al gauw duidelijk dat een heerlijk diner niet samengaat met de stropdas; die zal af moeten. Lee Soehnlen heeft het niet op deze zelfbinders. „Je kunt je zo niet lekker ontspannen, daarom ver biedt we ze," aldus Lee Klanten die zich niets aantrekken van Lee's uitzonderlijke regel worden met harde hand tot de orde ge roepen De ober verschijnt dan met dienblad en schaar en ver volgens knipt hij zonder pardon de stropdas af. De vaste klanten van Lee's restaurant dragen nu sjaaltjes. De collectie afgeknipte stropdassen is al gegroeid tot on geveer tweeduizend, die Lee's versiering aan het plafond heeft gehangen. Eén klant is de baas de baas geweest: die verscheen met een metalen stropdas, waar Lee's scharen niet doorheen kwa men. Eén klant heeft bij hoge uitzondering een nieuwe das ge kregen. De man, een nieuweling n het restaurant, barstte haast in tranen uit toen de ober onver hoeds de das afknipte die hij juist van zijn vrouw voor zijn verjaardag had gekregen. Dat was zelfs Lee te gortig. Fotograaf Lord Snowdon, tot 1978 getrouwd geweest met de Britse prinses Margaret, vindt dat het koninklijke huwelijk zijn carrière danig geschaad heeft. In het tijdschrift „Woman" zegt hij dat hij vóór zijn huwelijk met de prinses (in 1960) veel meer be kendheid genoot dan tijdens die achttien jaren. „In de jaren vijf tig verdiende ik een hoop geld, veel meer dan daarna ooit het geval geweest is", aldus de nu 50- jarige Snowdon. Jan Fillekers heeft onlangs voor het eerst naar de t v.-serie De ulk gekeken en ontdekt dat zich daarin een heus wonder voltrekt zodra de man Davld Benner zich kwaad maakt en in het groene, De Hulk genaamde, monster ver andert: „We zien hoe de borst zich angstwekkend verbreedt. De knopen springen van het over hemd. De voeten spatten uit de schoenen. De ogen worden rood. Het voorhoofd wordt laag en het haar aapachtig. In een paar tel len is de verandering compleet. Een groen monster met ontbloot en opgeklopt bovenlijf grijnst ons tegemoet. Een wonder dus! Maar voor mij is het grootste wonder: hij houdt zijn broek er bij aan! Overal barst hij uit. maar zijn pantalon ondergaat geen verandering Die blijft hem pas sen. Daar hebben de gammastra- len kennelijk geen vat op gehad", schrijft hij in de NCRV-gids. en concludeert dat dat maar een ge luk is ook, anders had de serie nooit uitgezonden kunnen wor den. Fillekers keek een keer naar een aflevering, nadat zijn kinde ren hem dit raadsel hadden voor gelegd: „Pa, wat is het verschil tussen Jou en de Hulk?" Ant woord: „De Hulk wordt weer nor maal." In dierentuin van het Ameri kaanse Cincinnatti (in Ohio) zijn drie Bengaalse tijgertjes gebo ren. Het bijzondere van deze diertjes is dat ze wit zijn. net als hun ouders die in dezelfde dieren tuin geboren zijn. In dit park hebben ze nu al dertien maal een witte welp gehad; het totale aan tal witte tijgers zou ln de hele wereld nog onder de veertig blijven. Hardloper Een Jonge Frans man, Jean-Gilles Boussiquet, heeft het wandelrecord van de Engelsman Benkley met één kilo meter verbeterd, in 24 uur legde Boussiquet te voet niet minder dan ruim 260 kilometer af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5