'Voor liefde is moed i doodsverachting nodi 2 Half etmaal Amerikaanse televisie met discussie na fed Synthesizer-rock dwingt onverbiddelijk tot dansen Initiatief VARA staat of valt met praatprogramma Franse slagwerkgroep jsj weer in Nederland Gestolen Rembrandt ontdekt Zweedse tv kan 'Dood prinses' niet uitzenden Danseres uit DDR ontvlucht ensemble Hans Andreus-expositie in Olst Geen onder bij tv-beeldc troonswisse 25 april t/m 3 mei fl WOENSDAG 23 APRIL 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET door Jan van Galen HILVERSUM De media maken een stormachtige tijd door via de ontwikkeling van viewdata en teletekst, aanleg van een gigantisch groot kabelnet en de komst van de tv- satellieten.Ons huidige omroepbestel wordt ondermijnd, politici en tv-makers piekeren zich sul om een alternatief te vinden. De doorsnee kijker begrijpt er niets meer van. Over twee zaken is men het eens: er moet meer zendtijd komen en het bedrijfsleven zal in de toekomst meer en meer op gaan treden als dé grote financier van de omroepmaatschappijen. De vraag blijft dan: hoe groot mag de invloed van het bedrijfsleven zijn en hoe passen wij ons omroepsysteem bij deze ontwikkeling aan? door Ralph Degens 1 tho< AMSTERDAM Voor het eerst sinds 1974 kottel Franse slagwerkgroep Les Percussions de Strasbou>t t aantal concerten in ons land geven. Donderdat j,o wordt gespeeld in Muziekcentrum Vredenburg te UL v< vrijdagavond in het POC in Eindhoven en zaterdag in de Oosterpoort in Groningen. risis piste De groep bestaat uit zes slagwer- Iannls Xenakis dat evened 'A ujt In de discussie wordt door alle partij en doorlopend naar systemen In het buitenland verwezea Het meest ex treme voorbeeld van commerciële tv Is te vinden In de Verenigde Staten. Daar worden kant en klare program ma's aangeboden aan adverteerders. De adverteerder heeft maar één be lang en dat zijn hoge kijkcijfers. Waarderingscijfers doen er niet toe. De tv-produkten worden derhalve ge heel afgestemd op de wensen van de financier. Als de adverteerder zeep verkoopt zal het progTamma geschikt gemaakt worden voor de gemiddelde huisvrouw en wil de financier een after shave verkopen dan kiest hij al snel voor een sportprogramma. De algemene tendens ln de discussies over commerciële tv ln Nederland ls dat we alles behalve het systeem ln de VS moeten overnemen. Maar waar moeten we dan wel voor kiezen? De VARA-tv wil de eindeloze discus sies nieuw leven Inblazen door de kijkers zaterdag een half etmaal Amerikaanse tv voor te schotelen met reclameboodschappen en al om op die manier het publiek zelf te laten oordelen. Het materiaal ls geselec teerd uit programma's van verschil lende produktlemaatschappijen. Het zijn niet de beste maar wel meest bekeken programma's. De kijker schakelt dus in feite mee met het Amerikaanse publiek. Tijdens deze marathonuitzendingen houdt het bureau Intomart een contl- nu-kijkonderaoek. De resultaten wor den later op de avond besproken. Kennis De InlUatlefnemers van ./Hie All American Show" zoals het program ma heet zijn redacteuren Hans Emans en Joop Daalmeyer van Ach ter het Nieuws. Voor de actualiteiten rubriek van de VARA maakten zij al eerder documentaires over de ont wikkeling van kabel-tv en de komst van omroepsatellleten. Emans en Daalmeyer zijn van mening dat er bij alle bij het medium tv betrokken. mensen (Tv-makers, bestuurders, po litici en het ministerie van CRM) een enorm gebrek bestaat aan kennis over de materie. Nota's verschijnen er aan de lopende band, maar ledereen loopt in Nederland achter de feiten aan. Terwijl technische ontwikkelin gen ln vliegende vaart verder gaan. staan betrokkenen met de mond vol tanden. De initiatiefnemers van The All American Show: Hans Emans (links) en Joop Daalmeyer. rtkaanse leest geschoeid praatpro gramma van Sonja Barend en W. L. Brugsma. De „talkshow" begint om streeks twaalf uur en houdt om twee uur 's nacht op. Ook reclamemakers, omroepjoumallsten en mediadeskun digen komen hun mening geven. Daalmeyer en Emans merken terecht 7invnl op dat Hilversum en politiek Den Haag geen enkele Invloed meer heb ben op de media wanneer er niet snel alternatieven gevonden en uitge werkt worden. Vandaar het idee de kijkers te betrekken en de verant woordelijken te dwingen nu eindelijk eens met een duidelijke visie te komen. Na afloop van de twaalf uur durende marathon zullen politici, omroepbon- zen en tv-makers van allerlei soorten en maten met elkaar ln discussie tre den ln „The B arend-Brugs ma Late Night Talkshow", een geheel op Ame- ADVERTENTIE Geen land dat zó veelzijdig is. Wie d'r even tussenuit wil kan nu kiezen uit een gevarieerd aanbod van komplete korte of lange vakanties in Nederland, van lekker rustig tot sportief aktief. Hier zijn voorbeelden, maar er is nog veel meer. Vraag de informatie en ga's lekker weg in eigen land. fietsen: iïutozwerf-ów: ftwdekuSt: Drie dagen fietsen rn schitterende natuur, vanuit gerellige hotels met vol pension Eindelijk weer 's doen wat re vroeger deden Al vanaf f 135.-pp (Boekingen bi; VWi ANVR reuburo's ANWB) Even helemaal weg door oude stadjes of langs de rivieren. Lekker rustig toeren met de auto Een vijfdaagse tocht, met verblijf In verschillende hotels, half pension, is er al vanaf f 255,— pp Boekingen bli ANWB WV i) Lekker een paar dagen uitwaaien, genieten van de zeelucht, de duinen, de ruimte. En altijd een goed hotel en rekreatie te over. Drie dagen al vanaf f 80,— p p half pension (Boekingen bij VW i ANWB) Voor korte of lange vakanties in eigen land, inlichtingenen boekingen bij de VW-i kantoren, ANWB, de NS-stations en de AN VR-reisburo's. Publikatie van het Nationaal Bureau voor Toerisme in Den Haag. Van onze kunstredactie PARIJS Een schilderij van Rem brandt dat begin deze maand was ontvreemd uit het Nationaal Museum in Oslo. ls teruggevonden ln Parijs. In verband met deze diefstal zijn Ln de Franse hoofdstad twee Noren aange- Speciaal vandaag Kenmerk wijdt een reporta ge aan het lot van 8000 Haïtl- aanse bootvluchtelingen. Deze mensen hebben een tocht van 700 mijl over open zee ge maakt in wrakke bootjes, on dernomen om in de Verenigde Staten aan het bewind In Haftl te ontkomen. Ned 2 19.24 uur Countdown besteedt ruime aandacht aan de popgroep The Pretenders. Ned 2 20.32 uur Als Jozef komt. Hongaarse speelfilm regerisseerd door Zsolt Kezdl Kovacs, met In de hoofdrollen Llli Monori en en György Pogany. Ned I 20.00 uur Het Nederland van Juliana. Documentaire over het leven van koningin Juliana en haar gezin. Deel 2: De verwoesting van de welvaart Ned I 22.10 uur houden. Ze werden gearresteerd na een tip die afkomstig was uit de Noor se hoofdstad. Het schilderij stelt de broer van Rem brandt voor en heeft een geschatte waarde van circa 400.000 gulden. De gearresteerde Noren, die naar hun land zullen worden overgebracht, wa ren van plan het schilderij ln Parijs te verkopen. Regisseur Kautner in Italië overleden BERLIJN (AP) Helmut KaQtner, de Oostduitse regisseur, acteur en toneelschrijver, ls onlangs op 72-Jari- ge leeftijd ln Italië overleden. Dit ls meegedeeld door de Kunstacademie van Berlijn. Kflutner genoot ln het bijzonder als regisseur een brede bekendheid ln Duitstalige landen. Hij speelde diver se toneelrollen maar trad ook op ln films. Kautner begon zijn carrière ln het cabaret en was vanaf 1936 werkzaam als acteur en regisseur In Leipzig. Later maakte hij films ln Berlijn en München en regisseerde hij een aan tal films die vlak na de oorlog uitkwa men. Zijn meest bekende films zijn „The devil's general". „The Captain from Köpenlck" en „The Water Glass". De laatste Jaren van zijn leven werkte Kflutner voornamelijk voor de televi sie waar hij onder meer „Stella" van Goethy realiseerde. De Japanse he regering betaalt aan toonder, een oorlog die niet ver dween, door H. L. Leffelaar. Uitg. Sljthoff, Alphen a.d. Rijn. 173 blz 19 50. BIJ uitgeverij Veen te Ede versche nen: Trots en vooroordeel roman van J. Austen. Amstel-paperback. 2e druk 350 blz 16,50, en Jake's geval, satirisch verhaal van K. Amis. 295 blz - 24.80. Van uitgeverij Meulenhoff te Amster dam zijn drie boekjes in de serie „Taalwetenswaardigheden" van de schrijver R. Geel: Al is de waarheid nog so snel. Een vrouw als een ge dicht, en Verliefdheid is een raar gevoel. Per deeltje 62 blz 11 gulden (per set van drie 29.50). STOCKHOLM (AP) Een particu liere videomaatschappij ln Zweden heeft de omstreden Engelse televisie film „De dood van een prinses" op de Internationale televisiebeurs In Can nes opgekocht. De Britse televisie maatschappij Yorkshire bood de film daar te koop aan. De directie van het video bedrijf wil op deze manier voorkomen dat de Zweedse televisie de film zal uitzen den. Of het programma zinvolle visies naar voren zal brengen moet natuur lijk worden afgewacht. Het gevaar bestaat dat de gesprekspartners zich te veel zullen vasthouden aan het voorgeschotelde van die avond. En dat hoeft in feite niet ter discussie te staan, want, iedereen zal het er over eens zijn dat Nederland het Ameri kaanse systeem absoluut niet moet overnemen. BIJ het merendeel van de kijkers zal het bekend zijn dat ln de VS de adverteerders een te grote In vloed hebben op de programma's. De onafhankelijke positie van de media (denk aan de omstreden documentai re De Dood van een Prinses) is een van de belangrijkste verworvenheden van onze samenleving. De discussie moet dus niet gaan over hoeveel macht het bedrijfsleven krijgt op culturele en journalistieke produktles, maar over de vraag: hoe kan, gezien de hedendaagse technolo gie, de macht van financiers Inge damd worden? Als over dat laatste gepraat wordt ls het veel zinniger te kijken naar onze oosterburen of naar Groot-Brittannlë waar de zendtijd verdeeld wordt tussen commerciële (ITV) en niet commerciële zenders (BBC). Hopelijk gaat de discussie die kant op wanneer heel Nederland met eigen ogen heeft kunnen zien hoe het ln leder geval niet moet (model VS). Met grote Interesse kijkt de VARA uit naar de reacties van kijkers tij dens de uitzending. Vla rechtstreekse schakelingen met het onderzoekcen trum van Intomart in Hilversum zul len de onderzoekresultaten worden gepresenteerd. De enquête wordt CANBERRA (Reuter-AP). De rege ring van Australië heeft voor het eerst sedert tien Jaar politiek asiel verleend aan een Oostduitse danse res, omdat de kans aannemelijk werd geacht dat de vrouw anders bij haar terugkeer naar de DDR zou worden vervolgd. In veruit de meeste geval- en verleent Australië alleen de status /an vluchtelingen aan Oost-Europea- ïen die naar het westen komen. De danseres, de 27-Jarige Heldrun 3riesch, had afgelopen zondag het Dostdultse balletgezelschap verlaten waarmee ze een toemee van acht weken had gemaakt. Tegenover rege ringsfunctionarissen verklaarde ze iat „ze ongelukkig was met een aan tal aspecten ln haar land". Vorig Jaar weigerde de Australische regering politiek asiel te verlenen aan de uitgeweken Russin Lilian Gas- kinskaya die in plaats daarvan de status van politiek vluchteling kreeg. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de Australische regering zeer te rughoudend ls ln het verlenen van politiek asiel omdat het een actief antwoord kan ontlokken aan het land waar de asielkrijger vandaan komt doorlopend gehouden onder zo'n 600 gezinnen met een gemiddelde samen stelling van drie gezinsleden. In grote lijnen gaat het om de volgende vra gen: Welke waardering geeft u voor de programma's (Tekenfilms, Bat man, ABC-sportshow, PTL (een reli gieus-programma dat op commercië le wijze aan de man wordt gebracht, een pop-show, famllieserie Ropers en groot showprogramma, om er een paar te noemen); wat vindt u van de „zwevende" reclamespots en kunt u een vergelijking maken tussen het NOS-Journaal en het CBS-nleuws. Verder worden de eerste resultaten bekend gemaakt van een NOS-onder- zoek over de houding van de Neder landse bevolking ten opzichte van het huidige omroepsysteem en de op stelling ten opzichte van mogelijke veranderingen. Een interessant ge heel dus. dat ongetwijfeld hoge kijk cijfers zal halen. Het Initiatief van de VARA valt of staat echter met de discussie achteraf. kers van het Phllharmonisch Or kest van Straatsburg en van het Symfonie Orkest van de Franse radio en tv. Vanaf de oprichting ln 1961 ls de samenstelling, op een wijziging na, gelijk gebleven. Les Percussions de Strasbourg was het eerste westerse ensemble dat zich consequent op het spelen van muziek voor alleen slaginstrumen ten toelegde, hoewel er toen nog maar weinig reportoir voor zo'n ensemble bestond. Tot die weinig stukken behoort Ionlsatlon van Edgar Varèse, dat al in 1931 voor 13 slagwerkers werd gecomponeerd. Les Percus sions kreeg van Varèse toestem ming het ln een bewerking voor zes slagwerkers te spelen, wat on der andere mogelijk ls door de grote virtuositeit van deze groep. Zij spelen het stuk tijdens de con certen ln Eindhoven en Gronin gen. Daar worden ook uitgevoerd First construction in metal van John Cage (uit 1937), Hièrophonie V van Yoshihisa Taira en Aèra van Francois Bernard Mflche. Dat laatste werd in opdracht van de Franse staat voor Les Percussions geschreven en vorig Jaar maart voor het eerst uitgevoerd. Het programma ln Utrecht don derdagavond bevat alleen dit Aèra met daarnaast het ongeveer 50 minuten durende pléiades van p bli Iannls Xenakis dat evene»t Jaar bij Les Percussions in] re ging. Behalve de gebnl slaginstrumenten die ooi? twintigste-eeuwse repertol symfonie orkesten een st«|en langrijker rol zijn gaan spcn C( schikken Les Percussions i groot aantal instrument Ar; speciaal voor hen zijn ontpan en bovendien gebrulken|". naar gelang de te spelen k jn dat vereisen, alles waari worden geslagen, van ljzeifcn 1 nen en lege flessen tot autliten delen. Ook die behoren b^or I gage van Les PercusslosA aantal stuks slagtulg dat podium uitgestald kan |vee' loopt dan ook tegen de 1 ji de Twee stukken die tijdei prna voe tournee gespeeld worden i tion en First construction)van 1971 al in een uitvoering daan. Percussions door Philips, he plaat gezet, samen met V en Tambuco van Carlos r J In 1968, toen de belanf3"- voor slagwerkmuzlek gon d was, bracht Philips ook jjet platen uit van Les Pert met werken van Peter Self nalement), Milan StlbilJ, lz,tt£ Shinohara, Maurice Ohanlzijn koslav Kabelac. Met enlg6jnee zijn deze platen mogelijk 1, krijgbaar. ve c J 'n en n "zóu k «rot» I. In ijk d It in (ar ti Ih a ken ngs» door Jac. Lelsz -i sys fringe met van dal OLST „Ik wil de liefde" schreef de dichter Hans Andreus eens aan Slmon Vinken noemt ment, vervolgde hij. zwevend en halfzacht. Maar, aldus Andreus, ls er vei: hardheid en doodsverachting voor nodig. De brief aan Vinkenoog ls te lezen ln een van kasteel Groot Hoenlo te Olst, waarin een dependance van het Nederlands Lettl Museum en Documentatiecentrum ls gevestigd. a I op I Op Groot Hoenlo wordt op het 't ogenblik een tentoonstelling aan de enige Jaren geleden te Putten op 51- Jarige leeftijd gestorven Hans An dreus gewijd. Een documentaire ex positie. Dus veel brieven, foto's, handschriften en andere materialen uit de werkplaats van de dichter. En aan de wand zijn „Laatste gedicht". Welbewust als zodanig geschreven toen een slopende ziekte bezig was hem te vellen. We wisten dat Andreus een uiterst produktlef literator ls geweest. Zo'n dertig gedichtenbundels, bijdragen ln alle mogelijke tijdschriften, musi cals, hoorspelen, chansons, tv-spelen, vertalingen, enkele romans en vele hooggewaardeerde kinderboeken. Als Je het allemaal eens bijeen ziet, dan kom Je toch weer onder de in druk. Ondanks de vrolijke kleurtjes op deze tentoonstelling vanwege de tientallen fleurig uitgegeven kinder boeken ligt over de expositie als het ware toch een waas van weemoed uitgespreid om de vroege dood van de dichter. Hans Andreus, die aanvankelijk alles aanpakte om wat geld te verdienen. Incluis het op straat zingen met enige vrienderUieeft slechts één betaalde baan gehad, die van corrector bij De Volkskrant. Het heeft maar enkele maanden geduurd. Daarna heeft hij niets anders meer gedaan dan schrij ven, „onderverdeeld", zoals hij zelf heeft gezegd, „min of meer in schrij- vr— rlli 1 Een der laatst genomen foto's van Hans Andreus. ven om den brode en daarnaast poë zie schrijven". In 't begin van de Jaren '50 was hij vier Jaar in Parijs, uitgeno digd door Vinkenoog. Zo kwam hij bij de Vijftigers terecht. De Vijftigers noemden zich wel experimentelen, maar uitdrukkelijk geen experimen- tallsten. Hieraan zou enig groepsstre- ven ten grondslag kunnen liggen, en daar wilde men volgens Gerrit Kou- wenaar niet van horen („wantrouw de man die zoiets zegt, hij is een leuge naar" of woorden van gelijke strek king). Het waren generatiegenoten met een ongeveer verwant levensgevoel. Ieder probeerde op eigen wijze er uitdruk king aan te geven. Na de oorlog moest al het bestaande en bevj de kant, ook de dlchterl eventueel zelfs God. Ex] poëzie betekende: met den, oorspronkelijke nieuwe werkelijkheid ges! een andere houding aann$»*% over het leven. Andreus tl I zwaar aan het predikaat i teel, hij verwijderde er zi(nze het eerst van. Hij schuif zekere hoogte tradition?1 v niet, was evenmin beduciebb' vleug romantiek. aan iboui Eén universeel thema lii_^ tuur, Uefde en dood, Eror^vr11 tos, beheerst goeddeels £eft Daarnaast gevoelens vaijang schuld (De Sonnetten vaien^ waanzin, 1957). Belani inde Ier mi iu fail behe door Stan Rijven AMSTERDAM Wanneer een vol slagen onbekende groep de eer te beurt valt tot vier keer toe ln Paradl- so teruggeroepen te worden, dan moet er toch wel Iets aan de hand zijn. De vierde maal kwam Orchestral Manoeuvres In the Dark niet meer terug op het podium, gewoon omdat ze wegens materiaal armoede drie nummers hadden moeten herhalen. Oorzaak van dit enthousiasme was de metamorfose die ze met hun hyp notiserende synthesizer-rock in de zaal hadden teweeggebracht. Het aanvankelijk sceptische publiek ver anderde, naarmate het concert vor derde. in een dansende menigte zon der dat men er zelf erg in had. De formule volgens welke O. M. In the Dark te werk gaat ls ln feite heel simpel. Zanger Andy McCluskey en toetsenman Paul Humphreys start ten vijf Jaar geleden In Liverpool met het mixen van nachtelijke radiogelul- den en syntheslzerkianken waaraan ze hun groepsnaam ontleenden. Later breidden ze de mogelijkheden hier van uit door met behulp van meer synthesizers tegelijk een dikke laag van ritmepatronen op te bouwen. Met de toevoeging van een monotone zang ontstaat zo een machinaal dwin gend geluid dat onverbiddelijk tot dansen aanzet en dat tegelijkertijd futuristische effecten oproept De Dulte groep Kraftwerk klinkt ln hun muziek heel duidelijk door, ter wijl het pionierswerk van The Silver Apples ln de jaren '60 vermoedelijk ook tot Inspiratiebron heeft gediend. In Paradlso was een levende ritme box, drummer Malcolm Holmes, en een extra toetsenman, Paul Hum phreys, aan het oorspronkelijke duo toegevoegd zodat de uitvoering van hun enige elpee geen bloedeloze aan gelegenheid zou worden. Zanger McCluskey, die af en toe een bas ter hand nam, wist al dansend ln zijn robotachtige motoriek de strekking van zijn composities een extra accent mee te geven. „Red frame, white light", dat associa ties met de B-52's opriep, „Mysteriall- ty" en „Electricity" klonken het meest overtuigend. De laatste twee keerden dan ook terug ln de toegiften waarin „I'm waiting for the man" van Lou Reed, dat met zijn monotone basisritme geheel in de lijn van O.M. ln the Dark ligt, een sterke Interpre tatie kreeg. Het gevaar van deze synthezlser-rock waarmee een koude machinale sfeer wordt opgeroepen, wist O.M. ln the Dark goed te omzeilen door met veel- Inzet de Juiste warmte aan te brengen. hem bok het element gehi wat zich op de achtergroi va bevindt. En dan uiteraard, geten het licht (diverse tit* er van), als fysische werkefctie z» bron, als middel tot har%omt>£ als religieus gegeven, mi de di weert dat zo stellig? God jaa gedichten nogal eens vooirjjZer een kapitale beginletter,Dnt5t;; een kleine g, en vaak sprejvakb tutoyerend aan. Is dat ILj di( dat gemeenzaamheid? Is[de ln me, is het gaan langs deLlf k gen! In zijn „Laatste gedf hij zijn op handen zijnd! „het vallen ln het onverh«_phrn melljke". Of. zo vraagt Hgdi het dat Jij er een onverq dat niet uitgesproken f vindt?" Tot en met 16 mei, op ma^ met zaterdag van 11-17 dag van 12-17 uur. DEN HAAG (ANP) geen mogelijkheid de i televisie-uitzendingen val tigheden rond de troonsw ondertiteling te voorzien Dit ls het antwoord van rie van CRM, na infoi NOS, op vragen van het merlid Verkerk-Terpstra. dat een dergelijke onderf belang kan zijn voor d|jlllli:> honderdduizend doven renden. Uit het antwoord blijkt wel bereid is al het mogeil om onder meer de toesprf ningin Beatrix ln de aan 5, vatting te ondertitelen. openingstijden dagelijks van 09.30 -17.30 uur zondag 27 april en Koninginnedag 30 april gesloten. DONDERDAG VRUOAG MEI MEI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4