3 amer wil betere argumenten jor hogere vervoersprijzen Groeiend verzet onder gevangenen Mini-hoorzitting over scheepsbouw Woningen leeg bij graven in gifwijk Veilplicht voorkomt verkoop 'zwarte vis' litact multinationals en imercommissie indirect 0 wil kantoor in Nederland fbifèrzoeksprocedure omstreden Tegen kabinetsbesluit geen gratie te verlenen Maatregel van ministerie niet vergeten; bloemen sturen JSa Zoeken naar metalen voorwerp onder Lekkerkerks parkeerterrein verongelukt 'Dringend advies': dagje weg Omscholing Rita ;DAG 23 APRIL 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 3 nze parlementsredacite ar vervoer in oktober van dit jaar met zeven procent !PVS strippenkaart te voon-ien. „Dat ri la^nt S'ijfn' gister Tuijnman van verkeer en pn AVt'aan" Ss de "mSTter.8' taat, die de tariefsverhoging aan de Tweede Kamer had orenjsteld, zal eerst met betere argumenten moeten komen Het idee werd gisteren in het debat i toei i voorstel te onderbouwen. Ier hi m DEN HAAG Minister Tuijnman V k JAAG Een meerderheid in de Tweede Kamer is nog van verkeer en waterstaat voelt er ^#ivertuigd van de noodzaak om de tarieven van het 111618 voor om heel Neerland van een 5eri; t dat de Tweede Kamer gis- de hi x wijdde is met dat b€W chorst. Vandaag zal verder naai zaak worden gesproken, als en beigr schril te lijk een overzicht 'an digven van alle uiteenlopende acht ■hogingen, zoals door het hoopnerlid Castricum gevraagd. >n hit nerlid Cornelissen wil eerst d omier de stijging van de energie een de spoorwegen, rnu 1 gebr j herhaalde gisteren in de st he jn argumenten voor een ge- oone verhoging van de tarieven /oor ifcpenbaar vervoer met zeven gelljkf„Niemand vindt het leuk, ier te moet eenvoudig," aldus de ens li at nar minister. Als de stijging van de kos ten normaal zouden worden doorbe rekend zouden de kaartjes per 1 okto ber nog duurder worden. Alleen voor' de extra kosten aan duurdere energie zou zeven procent meer moeten wor den gevraagd dan nu het geval is, zo redeneert de minister. Om negatieve effecten voor het openbaar vervoer te voorkomen wilde het kabinet daar niet toe overgaan. Gemiddelde De nu voorgestelde tariefsverhoging is echter een gemiddelde, wat in houdt dat er kaartsoorten zijn waar voor een hoger percentage wordt op- over de tariefsstijging van het open baar vervoer geopperd door PvdA- Kamerlid Castricum. Alle Nederlan ders krijgen wél een folder in de bus over de nieuwe kaartsoorten die bin nenkort worden ingevoerd en de daarmee samenhangende tarieven. Zou het dan niet aardig zijn om ieder een daarbij een gratis strippenkaart te leveren, zodat men de trein, tram of bus eens kan proberen, zo rede neerde het PvdA-Kamerlid. De strippenkaart geeft recht op zes of vijftien ritten, afhankelijk van het aantal strippen, dat vla een automaat kan worden ontwaard. De PvdA dien de een motie in om via een eventuele Kamermeerderheid de minister als nog zover te krijgen het openbaar vervoer te bevorderen via een gratis kaartje. het autorijden zeker met 1,25% stij- gem. Bovendien wordt met de verho ging bereikt, dat de tarieven in het kader van harmonisatie een jaar eer der overal in Nederland op een gelijk niveau koment dan voordien. De bewindsman kreeg gisteren alleen steun van WD-woordvoerder De Beer. De PvdA wil via een motie bereiken dat het gelijktrekken van tarieven geleidelijk verloopt, om te grote prijsstijgingen te voorkomen. wegin Je „oi| jsbeg genl verbt ratioi. zijn ?eno\ ort.H unzare Parlemen^sre^actie i meelAAG Nederlandse ondernemingen met vestigingen canjei landen (multinationals) krijgen voorlopig niet recht- faarw maken met onderzoekende Kamerleden. Er komt czijnP bijzondere Kamercommissie voor multinationals, slaat &aar de mening van een Kamermeerderheid (CDA, >ns akfcoet die zich eerst wenden tot internationale organisa- ilziin de Nederlandse regering. De initiatiefnemers van een besteJntair onderzoek, Van der Hek (PvdA) en Jansen (PPR) idere d een andere aanpak op het oog. en ver concerns al bij voorbaat „in de be klaagdenbank" zou plaatsen. Zij er kenden wel dat de inititatiefnemers „die schijn wensen te vermijden'" (Bolkestetn). Van Dijk zei. dat slechts in het uiterste geval „eenzijdig natio nale regelgeving" tot stand kan komen. gelegd. In een persbericht van de gemeentelijke vervoersbedrijven wordt gesproken van twintig procent in enkele gevallen. De gemeenten achtef dat onaanvaardbaar, evenals PvdA en D'66. PvdA-woordvoerder Castricum wilde daarom van de mi nister een lijst met alle tariefsverho gingen. voordat verder kon worden gesproken. PvdA en D'66 willen dat de tariefsver hoging wordt beperkt tot die waar mee de kosten voor levensonderhoud stijgen. Volgens de laatste berichten ligt het prijsniveau van maart 1980 5,8 procent hoger dan dat van maart een jaar eerder. Om die reden zou volstaan kunnen worden, zo meent de oppositie, met een gemiddelde stij ging voor het openbaar vervoer van 5,5 procent, evenals vorig jaar. Ook het CDA acht de tariefsverho ging van gemiddeld zeven procent te Van een onzer verslaggevers fors, zo bleek uit de woorden van VTTTTPQPHF Tn Hp Cornelissen. De christen-democraten EAUh, VUUKbblib in ae willen, dat die verhoging met name gevangenissen en huizen van voor de spoorwegen wordt beperkt bewaring groeit het verzet te- tot vijl en een half procent. Voor gen het kabinetsbesluit geen stads- en streekvervoer is zeven pro- t verlenen ter crelecren- cent voor het CDA wél aanvaardbaar fra"e 16 ver'enen «r gelegen Het argument van Cornelissen is. dat held van de troonswisseling de NS minder te lijden hebben van op 30 april. Volgens een be- hogere energiekosten dan de stads- stuurslid van de Belangen- De moeder van een gedetineerde leest bij de zij-ingang van kasteel Drakensteyn de tekst van een voor prinses Beatrix bestemde petitie voor er gaat akkoord met de in- van een bijzondere commis- ^t gedrag van multinationals ^loep moet nemen. Dit onder in— naar de mening van Jan- "*an der Hek moeten uit- in nationale wetgeving. t handeling van het initiatief- uuzengtelden CDA en WD zich Hjtaend op. Bolkestein (WD) ;m-Ni4 volstrekt met Jansen en yw- Hek oneens, dat nationale chotet aan interationale regels ■da te ^et gaan. „U draait de zaak DaarlftnopingSpUnt moet zijn wat kf^nationaal tot stand is ge- reld (twierp de WD-er zijn linkse rEN voor de voeten. lelbur^ e,. Van Dijk verzette zich 1 at hij noemde, een „eng na- pzet", te beginnen met hoor- waarop Nederlandse mul- Is worden uitgenodigd hun is nafoor ons te openen." Van n de i*5 reeds veel internationaal w.jA verricht naar multinatio- van ïkan door ons verzameld en deel vworden- voordat we over- van n SesPrekken en hoorzit- Leidi ot 19S. J i de keigdenbank tot i^gspartiJen waarschuwden, oep rfirlementair onderzoek naar daar wse multinationals deze MMERMEER (ANP) Een jen heeft gistermiddag op J in Badhoevedorp een hoe- k verloren. Een auto en jder zijn daardoor geslipt, ider overleed ter plaatse. en streekvervoersbedrijven. Op dat punt wil Cornelissen nadere informa tie van de minister omdat gegevens van de NS over duurdere energie niet kloppen met gegevens die de minister daarover heeft verschaft. Tuijnman acht de stijging met zeven procent gemiddeld geen gevaar voor de aantrekkelijkheid van het open baar vervoer, omdat de kosten van groepering wetsovertreders (BWO) is het op het ogenblik „aan het rommelen" in de ver schillende inrichtingen. „Het staat als een paal boven water dat er iets gaat gebeuren." Deze waarschuwing viel gisteren te beluisteren na afloop van een demon stratie bij de hekken van kasteel Dra kensteyn in Lage Vuursche. waar een voor prinses Beatrix bestemde petitie werd overhandigd aan een kapitein udit m de is bei ijer uil i aan >or ben< luto die de drek heeft ver- irgereden. De bestuurder ichijnlijk niets in de gaten •daarTj118 de politie van Haarlem- erscorflEte politie van Haarlem- r van nog naar de chauffeur ovincifchtwaSen met drek- e biss^ Meijei wee get Van onze Haagse redactie DEN HAAG Over uiterlijk drie maanden zal een definitief eind komen aan de .zwarte vis" in Nederland. Zwarte vis, wordt niet via de veiling aan de man gebracht, maar komt in de handel buiten elke registratie om. Op het ministerie van naar» zijn „gerechtvaardigde ver landbouw en visserij legt de juridische afdeling de laatste jvachtrngen gewekt die «rvolgau bruusk zijn genegeerd Het kabi- hand aan een beschikking die vissers gaat verplichten hun vangst via de veiling op de markt te brengen. van de marechaussee. In het verzoek schrift wordt de prinses gevraagd „te bevorderen dat alsnog collectieve gratie zal worden gegeven". De zonder Incidenten verlopen de monstratie was georganiseerd door het comité „Beatrix, laat ons niet zitten", dat bestaat uit gedetineerden en hun familieleden. Het wordt on dersteund door onder andere de Vere niging van reclasseringsinstellingen, de Coomhert-liga. de BWO en de PSP. Volgens het comité gaat het niet aan ..alle franje om oranje te handhaven", maar wel van collectie ve gratiëring af te zien. In een optocht naar de zlj-lngang van het kasteel werd onder meer geroe pen: „Als gratie verouderd is. is ko ningschap zeker modern". „Geen gra tie. geen koningin" en „Beatrix, zon der gratie is er niks". Op een van de spandoeken die bij het hek werden ontrold, viel te lezen. „Nieuwe konin gin, wij zijn met u oh zo blij. Laat dan a.u.b. onze mannen en kinderen vrij. Geef ons gratie. Daar .hebben wij zo op gehoopt". In de petitie wordt gesproken over een „laatste mogelijkheid" om gratie te kjrijgen. Volgens de onderteke- netsbesluit. zo wordt gesteld, „heeft in veel gezinnen groot verdriet ver oorzaakt". Nieuwe acties Op een bijeenkomst na afloop van de demonstratie zei BWO-bestuurslid Roelf Havinga dat de reactie op de vorige week gehouden staking van gedetineerden de onrust in de strafin richtingen heeft versterkt. In Breda zouden maatregelen worden geno men tegen 42 stakers, hoewel eerder was gezegd dat zou worden volstaan met de inhouding van loon. De staking werd gehouden uit protest tegen de beslissing geen gratie te verlenen. Volgens Havinga zijn er nieuwe acties te verwachten, waarbij het wel eens „niet zo zachtzinnig" zou kunnen toegaan. De Rotterdamse advocaat Oertird de Jonge zei dat de demonstratie was bedoeld om „door de afwijzende hou ding van de regering en de meerder heid van het parlement" heen te bre ken. Hij verklaarde optimistisch te zijn over de kans dat toch gratie wordt verleend, omdat daartoe ln 1948, 1955 en 1965 ook is besloten. Hij vond dat het ministerie van justitie, door nu anders te beslissen, zich heeft schuldig gemaakt aan willekeur: „Men doet maar wat op het minis terie". PvdA-fractievoorzitter Den Uyl trad gisteren voor het eerst op als voorzitter van de Tweede Kamer bij de besprekingen tot wijziging van het Reglement van Orde onl t n jci^cht iss^* Die veilplicht is een gevolg van de laatste besprekingen van Europese ministers in Brussel, begin dit jaar. Daarbij werd overeengekomen dat elk land op eigen initiatief een veil plicht mag instellen. Wat andere lan den nu gaan doen is nog niet bekend. Minister Van der Stee, in die tijd nog van landbouw en visserij, heeft zich er altijd over beklaagd niet over het instrument van de veilplicht te be schikken. Om die reden kon hij ook niets doen tegen het zogenoemde „zwarte viscircuit". Het is namelijk een publiek geheim dat de meeste Nederlandse vissers veel meer van een bepaald soort vis vangen, dan volgens Brusselse afspraken is toege staan. De overheid kan daar echter geen vinger achter krijgen, zolang vissers hun vangst direct aan de kade in een vrachtauto laden. Vooral in Urk en Den Helder wordt al jaren de hand gelicht met de quoteringen. Nu de algemene inspectiedienst naar verwachting vanaf 1 augustus kan ingrijpen bij deze praktijken, kan alle vis worden geregistreerd. rie niet dat de Nederlandse vissers naar het buitenland zullen uitwijken om hun waar aan de man te brengen. Minister Van der Stee heeft in zijn pleidooi voor het communnautalre instellen van de veilplicht altijd bot gevangen bij zijn toenmalige Engelse collega Silkin. Nu die verdwenen Is hebben de onderhandelingen ln Brus sel in dit opzicht weinig problemen opgeleverd. ADVERTENTIE Bedrog frarlementsred ac tie :RTEN1D De Palestijnse bevrij- lisatie PLO wil een kan- Ierland openen. Palestijnse ■■^riërs van het Palestine buncil hebben dat gisteren OFN verklaard aan «het einde eedaags bezoek aan Neder- inodiging van CDA-Kamer- I MÉholten en PvdA-Kamerlid „Zoiets is dan ook een kwestie van wijs beleid, dat niet geforceerd zal moeten geschieden," aldus Scholten Het CDA-Kamerlid achtte het be langrijk. dat de delegatie van Pales- tijnen. die Nederland bezocht niet uitgaat van de vernietiging van de staat Israël, zoals in de vroegere ver klaringen van de PLO wél het geval was. Khaled el Hassan zei maandag op een door de Arabische ambassa deurs aangeboden receptie in Den Haag dat „de PLO niemand in zee wil drijven". Gisteren pleitte hij op een persconferentie voor het stichten van een tweede staat Palestina, op de nu door Israël bezette gebieden. Hij hoopte dat de twee Palestina's later via een democratisch proces samen gevoegd kunnen worden tot één staat. Tegen het „grijze circuit" is nog niets te beginnen. Onder die term verstaat men het verschijnsel van vissers die op een kist bij voorbeeld schol zetten, terwijl er tong in zit. Volgens een woordvoerder van het ministerie is er tegen dat bedrog alleen iets te doen door steekproeven van de inspectie dienst. Hoewel dus nog niet bekend is of ook het buitenland een veilplicht in zal stellen, verwacht men op het minis te- Van onze parlementsredactie DEN HAAG/ROTTERDAM Aan de vooravond van een nieuw Kamerdebat over de scheepsbouw houdt de Kamer commissie voor economische zaken vandaag nog een mini- hoorzitting. Nu de regering hardnekkig weigert de Rotterdam se scheepsbouw en off-shore combinatie (ROS) op te richten, zoeken de betrokkenen naar andere mogelijkheden om zoveel arbeidsplaatsen te redden. In een alterrntief van de vakbonden commissie voor economische zaken. wordt de VDSM-werf op' Rozenburg gezien als bouwplaats- bij-uitstek voor off-shore (materiaal voor olie- en gaswinning op zeei In deze opzet zou ook de reparatie-afde ling van VDSM een rol kunnen spe len. Ideeën van de commissarissen-in spe van de ROS gaan ook in die richting. Het alternatief zou goedko per moeten uitpakken dan honderd miljoen, het door de regering steevast geweigerde extra bedrag voor de op- richüng van de ROS PNV-bestuurder Berkhout: „Door de opstelling van de regering zijn we terug in de situatie van begin vorig Jaar Net als toen is nu de vraag aan de orde hoe behou den we de werkgelegenheid van de mensen op Rozenburg?" Bonden en commissarissen worden vandaag gehoord door de Kamer- .WJS Wettelijk bestaan daar- lemmeringen. Waar het ter om gaat is, zo ver- gatievoorzitter Khaled el teren, datzo'n kantoor ook rijgt van de Nederlandse lat de Palestijnen dus ook diplomatieke status krij- wijzigingen in het be- Nederlandse regering ten i de PLO, is het nog niet Van een onzer verslaggevers LEKKERKERK/ROTTERDAM De bewoners van de dertig woningen die binnen een straal van vijftig meter van het parkeerterrein aan de Molenwerf de PLO-erkennirig kan - jn Lekkerkerk-west staan, hebben van het gemeentebestuur het „dringende advies" gekregen morgen niet thuis te blijven. Morgenochtend om half negen wordt een begin gemaakt met de afgraving van een deel van het parkeerter rein. ITO, diftonden Icc. Aiuj V ESOeii nlandspecialist J. N. t het een goede zaak als kantoor krijgt ln Neder- ,t er echter vanuit dat de arvan in Nederland nogal op zal .roepen. «In Mi» jcetakk (ANP) In Maas- stermiddag de 67-jarige engel bij een verkeerson-' t leven gekomen. Volgens ktepolitie van Maastricht uw bij het plotseling over- r een personenauto aange- aar niet meer kon ontwij- :htoffer overleed korte Metingen hebben uitgewezen dat onder dit terrein een groot metalen voorwerp ligt. Aange nomen wordt dat dit één van de metalen vaten is met giftig afval, die in het begin van de jaren zeventig zijn gestort bij het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk Lekkerkerk- west. Hoewel er volgens gemeente secretaris D. van de Dool geen sprake is van „acuut gevaar", is de bewoners van de vier huizenblokken naast het par keerterrein toch aangeraden de donderdag elders door te brengen. Van een evacuatie kan volgens Van de Dool niet worden gesproken, al zal het merendeel van de bewoners gehoor geven aan het advies van het gemeentebestuur. Het is de bedoeling de graaf werkzaamheden ln één dag af te ronden. Lukt dat niet dan zal morgennacht worden doorgewerkt Er zal een gat van tien bij vijf meter worden gegraven. De aarde en het grondwater zullen met contai ners worden afgevoerd voor nader onderzoek. Het par keerterrein zal hermetisch worden afgesloten. Alleen werknemers van een in ver werking van giftig afval ge specialiseerd bedrijf, ambte naren van de arbeidsinspectie en de brandweer zullen toe gang hebben op vertoon van een pasje. Er zal een geluidwa gen gereed worden gehouden voor het geval er tijdens het graven iets mis gaat en de nog in hun huizen achtergebleven bewoners moeten worden ge waarschuwd of geëvacueerd. Dagelijks worden er in Lek kerkerk-west vierentwintig bewoners medisch onder zocht De eerste resultaten van dit geneeskundig onder zoek worden vrijdag bekend, maar de conclusies die daar aan kunnen worden verbon den, worden op z'n vroegst begin volgende week gepre senteerd. Dit betekent dat de Aalscholverschool. die middenin de „gifwijk" staat. waarschijnlijk nog een week gesloten blijft. De ouders van de leerlingen van deze school staan er namelijk op dat eerst de resultaten van het medisch onderzoek bekend moeten zijn. alvorens ze hun kinderen' weer naar deze school sturen. Metingen die tot nu toe in en rond de Aalscholverschool zijn uitgevoerd, hebben niets verontrustends opgeleverd. Behalve ln de Krimpener- waard wordt ook in het Rijn mondgebied een onderzoek ingesteld naar de aanwezig heid van illegale vuilstort plaatsen Ook worden legale stortplaatsen gecontroleerd om eventueel aanwezige ge vaarlijke stoffen te kunnen opsporen Op verzoek van een bedrijf dat bezig is met de bouw van een handelscen trum ln Rotterdam-oost. on derzoekt TNO grondmonsters die zijn genomen op het bouw terrein. Onlangs werd een kraanmachinist van het bouwbedrijf onwel bij graaf werkzaamheden Bekend is dat ln 1973 op dit terTein ille gaal afval, waaronder afge werkte olie, is gestort Met be hulp van Justitie zijn de bak ken met afval toen wegge haald om verbrand te worden bij de Afvalverwerking Rijn mond Niet uitgesloten is echter, zegt een woordvoerder van de ge meente Rotterdam, dat toen toch een hoeveelheid van deze clandestien gestorte afval in de grond terecht is gekomen. Besloten is daarom TNO in te schakelen. Een eerder bodem en wateronderzoek door TNO op dit terrein heeft overigens niets verontrustends opgele verd. De Kamer besloot gisteren, op initia tief van de socialist Van der Hek. het geplande debat morgen te houden Het Rijn Schelde Verolme-concem heeft sinds het debat van vorige week niets vernomen van regeringszijde over de „afbouw" van de grote scheepsbouw en off-shore in het Wa-' terweggebied. De regering wil de af wikkeling van de ROS in handen leggen van het concern, dat wel mo gelijkheden ziet om tweederde deel van de betrokken werknemers aan een andere baan te helpen Daarbij rekent men wel op de bereidheid tot om- en bijscholing van het personeel Het oorspronkelijke ROS-idee werd gisteren door de RSV-top bij de pre sentatie van de JaarsciJfers over vorig jaar, als een onhaalbare kaart be stempeld. Volgens RSV heeft de rege ring voldoende financiële armslag in petto van de „afwikkeling Onver hoopt financiële tegenvallers mogen ln geen geval ten laste komen van het concern, de overheid zou dan op nieuw moeten bijspringen. Meer nieuws over de RSV op pagi na economie. „Waarom niet? Die andere dames hebben toch ook een hoed op

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3