Vul deze bon in om uw caravan te verkopei Nieuw: voor slechts1000punten Ie nieuwe Standaard-8 van Douwe Egberts. Nieuw: voor slechts1000pi f49,50 zet u lekkere koffie metdi jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (of voor2000puntenf4130) Hollandsche Beton Groep nv (HBG) Of uw huis, uw boot, uw bandrecorder, uw antiek, uw brommer, uw auto, of wat dan ook. Een MINI advertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. U hoeft alleen maar de Bon in te vullen. Schrijf hier uw tekst. Douwe Egberts koffie... lekkere koffie. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de Hollandsche Beton Groep nv. gevestigd te Rijswuk roepen aandeelhouders op tot de te houden op donderdag 8 mei 1980 te 15 30 uur ten kantore van de vennootschap aan de Generaal Spooriaan 489 te Riiswiik De agenda en het verslag over 1979 met de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting liggen vanaf heden tot na afloop der vergadering ter inzage te Amsterdam, s-Gravenhage en Rotter dam bi| de Amsterdam-Rotterdam Bank N V Pierson. Heldring en Pierson NV en de Algemene Bank Nederland N Valsmede te Rijs wiik ten kantore van de vennootschap en zi|n aldaar kosteloos verkrijgbaar Houders van aandelen op naam zijn verplicht, teneinde ter vergade ring hun rechten uit te oefenen - hetzii m persoon, hetzu door hun schriftelijk gevolmachtigde - hun aandeeibewiizen of depótbewijzen uiterlijk vnidag 2 mei 1980 ten Rantore van de vennootschap aan de Generaal Spooriaan 489 te Riiswijk te deponeren tot na afloop van de vergadering Het daarvoor uit te reiken ontvangstbewijs strekt tot bewijs van toegang Houders van aandelen aan toonder zijn verplicht, teneinde ter ver gadering hun rechten uit te oefenen, hun aandeelbewijzen of depót- bewijzen uiterlijk vrijdag 2 mei 1980 bij één der voornoemde ban kierskantoren te deponeren tot na afloop van de vergadering Het daarvoor uit te reiken ontvangstbewijs strekt tot bewijs van toegang Ri|Swi|k 23 april 1980 Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. Inopenenvelopzonderpostzegelopsturenaan:MINI-advertenties. Antwoordno.2470,1000PA Amsterdam. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no. f 3.- extra. Prijs per plaatsing (excl.4% BTW) Plaatsingsdatum(s>_ Naam Adres Plaats Telefoon Handtekening WOENSDAG 23 APRIL 1980 TROUW/KWARTET P 20 - Ril Met de nieuwe ivoor-witte Standaard-8, voor acht kopjes koffie, kunt u snel in het bezit komen van een' echt Douwe Egberts koffiezetapparaat. 100 Misschien heeft u de benodigde puntelOP zelfs al bijeengespaard. iek Bij de Standaard-8 komt het hete a om IRD/ water op exact de juiste temperatuur irf'££ het koffiefilter. Want net als bij alle Douwe Egberts^ koffiezetapparaten wordt het water nie^°' via het warmhoudplaatje maar via een m aparte boiler verwarmd. tUSe, U geniet daardoor volop van de va smaak en het aroma van Douwe Egbert, koffie. U kunt de Standaard-8 meteen >ig«i afhalen bij één van de Douwe Egberts ,een UJ Ie v Geschenkencentra, of de bestelbon jfy gebruikea 1*31 zielcl zieki Bestelbon wg Stuur mij s.v.p. de nieuwe Standaard-8 voor: 1000 waardepunten f49,50 bijbetaling «f n< 2000 waardepunten f 41,50 bijbetaling (uw keuze aankruisen Bijgaand mijnD.E.-waardepunten (gTaag gebundeld per 1000 punten) logen Tevens heb ik bijgevoegd mijn ingevulde en ordertekende Bistel (t.n.v. Douwe Egberts Standaard-8, gironummer 79900, UtrechtL girobetaalkaart bank- of Eurocheque Idem] girooverschrijvingskaart j op Het ingevulde bedrag op het betaalmiddel is f Naam: Adres: Postcode:Plaats: Indien u deze bestelbon, het betaalmiddel en de D.E waarde punten samen in een aangetekende enveloppe stuurt aan: Douwe Egberts Standaard-8, Postbus 2076,3500 GB Utrecht, g krijgt u na enkele weken het koffiezetapparaat thuisgestuurd. De Douwe Egberts Geschenkencentra vindt u in: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Enschede, Eindhoven, Heerlen, Joure.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 22