Geen blijvende plaats, voor pastorale werkers 200F Archie Bunker op een VU-busje Platform-theologen bezorgd over relatie met IKV Geloofsgetuigenis toch in kerkorde n Trouw Youth for Christ zet homofielen onder druk Conferenties Raad van kerken schrijft Breznjew Bisschoppen vragen gebed voor koningin Blanke kerk vindt gemengd huwelijk uiterst ongewenst' Veertig jaar 'evangelisatie woonwagenkampen VOORBIJGA!' WOENSDAG 23 APRIL 1980 TROUW/KWARTET door A J Klei 01st*ren is in het gebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam een afbeelding vertoond van een VU-busje met Archie Bunker erop Nu Ik deze mededeling heb gedaan bekruipt me de vrees dat ik. gelet de gevarieerde samenstelling van ons lezersbestand, genoodzaakt ben zowel uit te leggen wie de heer Bunker is als te vertellen waartoe een VU-busje dient Archie Bunker is de met gave vooroordelen gevulde hoofdpersoon van de Amerikaanse televisie serie ..All In the family", die in ons land door de VPRO op het scherm wordt gebracht. En in een VU-busje wordt geld gestopt, waarmee speciale taken van de VU als confessionele universiteit worden bekostigd Vla de VU-busJes zijn in de loop der Jaren miljoenen bij elkaar gebracht voor de VU Dit is dank zij de stevige organisatie die achter deze busjesactie zit: Vrouwen-VU-Hulp. en in menig calvinistisch gezin zijn de jongedochters opgevoed met de leus geen verloving zonder kusje, geen VU-vrouw zonder busje Welnu, gisteren vergaderde Vrouwen-VU-Hulp en de deelneemsters werden onthaald op een door Ben van Kaam (man van 't VU-magazlne) samengestelde dia-vertoning Deze begon zoals .All in the family" altijd begint Archie en zijn vrouw Edlth getuigen in een lied van hun verknochtheid aan de goede, oude tijd. En aan het eind van de serie kregen de dames dat VU-busje te zien, waarop niet zoals gebruikelijk A. Kuyper (stichter van de VU), maar A Bunker stond Waarom0 Omdat Ben van Kaam. die in dit jubileumjaar van de VU al eerder duidelijk heeft gemaakt dat dia's-kijken volstrekt geen slaapverwekkende aangelegenheid behoeft te zijn. na enig nadenken tot de slotsom ls gekomen dat de denkbeelden van de heren Kuyper en Bunker omtrent vrouwen een niet geringe overeenkomst bezitten Die denkbeelden zijn niet erg aardig, maar zoals Edlth van Archie blijft houden, zo bleven de VU-vrouwen liefdevol het busje met Kuypers beeltenis verspreiden teneinde diens VU overeind te houden Om me nu aan de hand van Ben van Kaams dia-reeks tot Abraham Kuyper te bepalen, deze zette boven het hoofdstuk over ..De vrouw" in zijn boek „Pro Rege" de volgende tekst uit 1 Tlmotheus 2 vers 14: ..En Adam ls niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, ls ln overtreding geweest Had Kuyper een hekel aan vrouwen? O nee. hij keurde hun bestaan zelfs goed: „Een wereld van enkel mannen ware een ondenkbare misgreep ln de Schepping geweest" Kuyper ging ln ..Pro Rege" nog verder door te verklaren dat de vrouw ons menselijk leven veredelt, maar 't ls wel uitkijken! Eigenlijk ls Abraham, net als Archie trouwens, een beetje bang voor vrouwen En Vrouwen-VU-Hulp kreeg daar treffende voorbeelden van ln de vorm van citaten uit „Pro Rege" ..Men kent het spreekwoord, dat bij alle intrigues een leder op de lippen komt. „cherchez la femme", d.wz. „Qa na, wie de vrouw la. die dit spel heeft opgezet.i. Adam was de Heer der Schepping, maar de Invloed ten kwade was op Adam sterker dan de invloed ten goede van Adam op haar. ZIJ ls ln overtreding geweest en door haar ls ook de man verleid." Het zijn. ls Kuypers Indruk, de vrouwen die ln feite aan de touwtjes trekken. „Maar 'tzij ten kwade, 't zij ten goede, de betekenis van de vrouw ln het maatschappelijk leven reikt stellig verder dan die van den man" Velen denken dan wel. dat de mannen het doen, maar feitelijk doen het de vrouwen, zij t al ln den regel door de mannen. Juist deze hoge betekenis van de vrouw voor het maatschappelijk leven maakt haar invloed dan ook dubbel gevaarlijk, zodra deze een zondig karakter aanneemt. Dan toch wordt de eerlijke omgang ln een weefsel van listige intrigues omgezet, de IJdelheid wint hand over hand veld, en ten slotte slaat de kuisheid, die de echte vrouw siert, om in bandeloze wellustigheid." Onkuise literatuur wordt verslonden, onkiese taal ln de gesprekken regel. en op alle manier poogt de zichzelf verlagende vrouw misbruik te maken van den aan den man aangeboren trek naar de vrouw, om hem zedelijk te vergiftigen en tot een speelbal van haar eigen lust te maken. De vrouw zinkt dan veel dieper dan de man die zondigt. Eerst vermoordt ze hierdoor het gezinsleven, door man en zoons in haar garen te lokken. Ze vergiftigt de bloem der natie aan de Universiteit en bij Leger en Vloot En steeds ls ze er op bedacht om haar verderfelijke Invloed op heel het maatschappelijke terrein uit te breiden. Of leert de historie niet. hoe tal van genieën en grote mannen, artlsten, vorsten, veldheren en staatslieden in haar strikken gevangen zijn?" Deze woorden van Kuyper kregen de dames van Vrouwen-VU-Hulp gisteren voorgeschoteld. Ze werden uitgesproken door Aart Staartjes, vergezeld van treffende beelden en ondersteund door griezelige riedels op het orgel door Ewald Koolman, dus kun Je nagaan. Maar de vrouwen hieven 't hoofd omhoog en gaan gewoon door met hun actie Dat is prima, zolang deze maar geen zondig karakter aanneemt. Archie Bunker Van onze kerkredactie ZWOLLE De gereformeerde kerken kunnen het interkerke lijk vredesberaad (IKV) niet laten vallen zonder aan hun eigen geloofwaardigheid afbreuk te doen Dit is de laatste zin van een vrij uitvoerige verklaring, welke de on langs gevormde Platform-groep van linksei gereformeerde theologen heeft afgelegd, naar aanleiding van de voorstellen van een commissie ad hoe inzake de relatie tussen het IKV en de gereformeerde kerken Deze voorstellen komen donderdag op de gereformeerde synode ter sprake De leden van Platform zijn van oor deel dat in de voorstellen de band Vrouwen-beelden (speciaal »n de reclame), voor vrouwen. 6-7 mei. Kerk en Wereld. Driebergen (tel 03438-2241 En de vrouw, die kiestont moetlngsdag gereformeerde vrou wenbond. spreker prof dr J T Bak ker, donderdag 8 mei 10 45-16 uur. Houtnisthallen. Den Haag. Inl en opg tel 02154-13366 Lamplicht-landdag met K. A. den Breejen over ontmoetingen met Is raeliërs en Arabieren, zaterdag 3 mei 10 30-17 uur. Dorpshuls. Maam Aanm tel 03498-1741 Geloven in het werk, voor werkers in verpleeghuizen. 6-7 mei. Den Aler dlnck. Laag Zuthem «tel 05290-541). tussen de gereformeerde synode en het IKV zo niet formeel, dan toch ln feite wordt verbroken Men wil de deputaten voor de bestudering van het oorlogsvraagstuk een contact functie toewijzen ten opzichte van het IKV De gereformeerde kerken hebben echter krachtens synodaal besluit (Middelburg 1966) van de op richting af in het IKV deelgenomen, en dragen dus ook verantwoordelijk heid voor het IKV zélf, niet alleen voor overleg met het IKV De com missie ad hoe gaat ln haar rapport hieraan geheel voorbij en spreekt over het IKV als een extern orgaan, stelt Platform vast Voor het hele rapport geldt, aldus de verklaring, dat het op zeer vrijblij vende wijze over het IKV spreekt, alleen de „gereformeerde deelne mers" ln het IKV komen ln zicht, die ook worden aangeduid als „deelne mers uit gereformeerde kring", ter wijl het ln 1971 nog ging over partici peren ln het IKV namens de gerefor meerde kerken Ten slotte geeft de verklaring van Platform uiting aan bezorgdheid over de aanstaande synodale discussie Deze dreigt (weer) nlet-lnhoudelljk te worden Platform pleit voor „een ste vige inhoudelijke discussie van min stens een Jaar over het IKV, niet op grond van losse verwijten en geruch ten. maar op grond van een analyse van het werk van het IKV" De verklaring is ondertekend door de voorzitter en de secretaris van Plat form. respectievelijk dr C. H. Koet sier en de heer Jaap Huttenga. waarin opgenomen Oe Rotter dammer met Dordta Dagblad. Nieuwe Haagse Courant mat Nieuwe Leidae Courant Uitgave Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammtnga Directeur mg O Poslma HOOFDKANTOOR Postbus 859 '000 AW Amsterdam WOaufstraai 131 Amsterdam iet 020-913456 tetei 13006 Postgiro 66 00 00 Sao* Nad Credmtban* Rêkemirgnr 2300 12 574 REGIO ROTTEROAM/DORDRECHT 3000 AX Ronerdam tel 010-115588 1. bezorging) «el 010-115588 (redactie) lel 115700 (uitsluitend vnor advertenties) PEG© OEN MAAG'LElOf K 101 2501 CC Oen Haag •d 070-489445 (abonnementen en bezorgingi ie) 070-469445 (redaclie) ie* 070-468884 rmtsiurtend vor» tdvedeniies) Parkstraat 22 Oen Haag REG© NOORO/OOST-NEOERLANO l abonnementen en bezorging 8000 AA ZwoMe 'el 05200 17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen Per maand 16 98 Per kwartaal 1 50.95 Per ba« jaar t 101 90 Per jaar f 201 60 aanvraag T eieforvscbe abonnementenop drachten (zw adressen boven i Opgave tam4*b«ncM«n 9-19 30 ran maandag m vr,,dag Op zondag van 18-20 uv teler 020 913456 Opgave 020-*— Mwv-Adv ittHng posOus «S3 <000 AK AMSTERDAM Adr*,*V<nger> "'MwrwxJ jcftnt Ds. P Schmvendeel Van een onzer verslaggevers LUNTEHEN In de gerefor meerde kerken ls geen blij vende ruimte voor zogenaam de „pastorale werkers". Dit heeft de generale synode gis teren uitgesproken. Het gaat hier om mensen, die hoewel ze niet de vereiste academische opleiding tot predikant ge volgd hebben, toch een be noeming hier of daar hebben gekregen, waardoor zij feite lijk het werk van een predi kant doen. Er zijn er momen teel in de gereformeerde ker ken ongeveer 35. Het reeds tamelijk afwijkend oordeel Van een onzer verslaggevers LUNTEREN De „Proeve van een eenparig geloofsgetuigenis" van de professoren O C Berkhouwer en H N Ridderbos heeft toch nog een plaatsje gekregen ln de kerkorde van de gereformeerde kerker# Deze Proeve werd in het begin van de jaren zeventig op verzoek van de sy node opgesteld en wekte aanvanke lijk grootse verwachtingen, als zou dit het nieuwe belijdenisgeschrift kunnen worden waarin de gerefor meerden op eigentijdse wijze hun ge loof verwoorden. Toch werd ze dat niet. Dat kwam goeddeels door de lauwe wijze waarop de Proeve ont vangen werd door de hervormden AMERSFOORT (ANPi De raad van kerken in Nederland heeft zowel aan president Breznjew van de 8ov jet-Unie als aan de synode van de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou een brief geschreven waarin de arres talie van Oleb Jakunin. Dmitri Dud ko. Lev Regelson en andere leden of medewerkers van de RussLsch-ortho doxe kerk ten strengste wordt afge keurd In de bnef aan Breznjew legt de raad van kerken er de nadruk op dat dergelijke arrestaties niet alleen een aantasting zijn van de mensen rechten, omdat de bedoelde personen uitsluitend vanwege hun christelijke geloofsovertuiging zijn gearresteerd maar ook een bedreiging vormen voor de overlevingskansen van de Sovjet-Unie zelf met wie de gereformeerden samen op weg zijn De gereformeerde synode stelde gis teren een uitvoeringsbepaling bij de kerkorde vast, waarin gezegd wordt dat het werkstuk van Berkhouwer en Ridderbos ..niet de status heeft van belijdenisgeschrift ln kerkordelljke zin" maar toch is te beschouwen „als een handreiking tot het belijden en in deze zin aan te bevelen als een sa menvatting van hoofdzaken van het kerkelijk belijden De synode stelde gisteren verder defi nitief de nieuwe ondertekenlngsfor- muLleren vast voor ambtsdragers, predikanten en hoogleraars en ande re docenten ln de theologie Op de valreep werd daarin nog de uitdruk king „de vaderen" overal veranderd ln „het voorgeslacht". Dit op voorstel van de classis Zaandam die de syno de had geschreven dat belijden niet alleen een mannenzaak ls. van het deputaatsschap dat over deze zaak aan de synode rapporteer de, werd gisteren door de synode zelf nog aangescherpt, vooral door een amendement van ds. P. Schravendeel uit Ferwerd in Friesland, die sprak van tweederangs predikanten. De zorg voor de bediening van het Woord en Sacrament dient toevertrouwd te blijven aan mensen met deugdelijke theologische opleiding zei hij. Kleine plattelandsgemeenten worden beter geholpen door streeksgewijs een ech te dominee te beroepen of in samen werking met de hervormden ter plaatse Omdat aan dit verschijnsel niet Ineens een eind kan worden gemaakt werd op voorstel van ds Schraven deel besloten de aanstelling van een pastoraal werker als tijdelijke nood maatregel te accepteren in noodsitu aties vanwege langdurige en onver vulbare vacatures. Met nadruk op het woordje „tijdelijk" Hiervoor zal een regeling worden ontworpen Het bovenstaande heeft betrekking op die pastoraal werkers die in kleine gemeenten solistisch de functie van dominee vervullen. Aan die praktijk moet volgens de synode geleidelijk een eind komen. Ds B J. F. Schoep uit Groningen wees er echter op dat er nog andere pastorale werkers zijn: zij die in een grotere gemeente wer ken naast een of meer predikanten en (in teamverabnd dus) en een deel van het pastoraat voor hun rekening ne men. bij voorbeeld in de cathechese of het bezoekwerk. Tegen deze pasto rale werkers ging de kritiek van de synode niet uit. Om hen beter te onderscheiden van de solisten in de kleine dorpen werd de suggestie ge daan deze mensen voortaan aan te duiden als „pastorale assistenten" Met kerkelijke werkers had de syno de veel minder moeite Dit zijn men sen met een sociaal-wetenschappelij ke agogische of onderwijskundige op leiding in dienst van de kerkelijke gemeente. De synode onderstreepte hun belang, maar achtte wel een op leiding vereist op ten minste HBO- niveau. aangevuld met praktisch theologische kennis. Hierover zal contact worden opgenomen met Kampen, de theologische faculteit van de VU te Amsterdam, enkele so ciale academies en het Nederlands Bijbelinstituut te Bosch en Duin. Deze foto komt uit „Ik woon dicht bij Jou", een (wat de uit geefster noemt) lees-, kijk- en denkboek van de dominee/ schrijver Thijs Weerstra (hij Is gereformeerd evangelisatie- predikant in Brussel) en de Haagse fotograaf Marcel Min- née. De auteur in sijn voor woord: „Dit boekje geeft zo maar wat gedachten bij ver schillende foto's, die een mo ment-opname vormen van de wereld, waarin wij leven". Sa men: vijftig overdenkingen bij vijftig foto's. De auteur, hoe toegankelijk en rechtstreeks hij ook schrijft, wil zich niet alleen tot jonge mensen rich ten. „Ik woon dicht bij jou" ls een uitgave van Zomer Keu- ning te Ede en kost 14,90. UTRECHT In een kanselbood- schap voor de eucharistievieringen van het weekeinde 26/27 april roepen de bisschoppen de roomskatholleken op, bij gelegenheid van de troonswis seling te bidden voor koningin en prinses. De bisschoppen schrijven verder: „Graag willen wij onze dankbaarheid Jegens koningin Juliana uitspreken. Zij vervulde haar taak op een gewe tensvolle en Inspirerende wijze. Daar bij toonde zij een grote en oprechte belangstelling voor mensen die in onze samenleving op enigerlei wijze ln nood zijn." „Wij bidden God dat hij prinses Juli ana nog vele gelukkige Jaren mag schenken, samen met zijne koninklij ke hoogheid prins Bernhard en allen die haar dierbaar zijn." „WIJ wensen koningin Beatrix toe dat zij met Gods hulp de taak die zij nu op zich neemt, zal vervullen op een eigentijdse wijze tot welzijn van het Nederlandse volk." JOHANNESBURG (ANP) De bro ze eenheid van de vier Nederduits- gereformeerde kerken ln Zuld-Afrika over herziening van de gehate wet op het gemengde huwelijk en de on tuchtwet is binnen korte tijd bezwe ken. Op 11 maart hadden de kerken (blank, zwart, gekleurd en Indiër) ver klaard geen principiële bezwaren te hebben tegen heroverweging van deze wetten. Er zou op deze gezamen lijke verklaring geen verdere toelich ting worden gegeven, zo was afge sproken De moderator van de blanke Neder duits-gereformeerde kerk. dr E P. J. Kleynhans, heeft kort daarna gezegd dat deze verklaring geen betrekking had op de ontuchtwet. Het „misver stand", dat de kerk geen bezwaar meer zou hebben tegen gemengde huwelijken enz., moest worden recht gezet. aldus Kleynhans Hij werd hierin gesteund door het dagelijks bestuur van zijn kerk: Kleynhans zou het officiële standpunt „correct en evenwichtig" hebben weergegeven De blanke kerk beschouwt gemengde huwelijken niet langer in strijd met de schrift, maar nog wel „uiterst on gewenst" De niet-blanke kerken hebben ver ontwaardigd gereageerd op deze „trouwbreuk" en „grove verdraaiing" van de gezamenlijke verklaring. Zij eisen dat er op korte termijn bespre kingen tussen de blanke NG-kerk en de Jonge kerken zullen plaats vinden Zij hebben laten weten een volgende keer niet weer een vaag compromis met de blanke kerk te zullen accepte ren, maar op totale afschaffing van de wetten te zullen aandringen OOSTERBEEK (ANP) We moeten de woonwagenbewoners zien als onze naasten, als schepsel Gods, als mede reiziger ln het leven, zei de heer D. van Rosbach, de voorzitter van de stichting evangelisatie woonwagen kampen tijdens de viering van het veertig-Jarig jubileum van deze stich ting in Oosterbeek De stichting begon indertijd met het uitreiken van kinderbijbels aan woonwagenbewoners In 1975 is de doelstelling verbreed. De stichting heeft zich nu als taak gesteld de ver kondiging van het evangelie aan de woonwagenbewoners. De heer Ros bach riep de kerken op zich achter het werk van de stichting te stellen. Er werd afscheid genomen van de penningmeesteresse mevrouw J. H. Noord anus-Elgendaal die veertig jaar deze functie heeft vervuld, en van dominee H. Hoekzema, die bijna twintig jaar secretaris is geweest. De bewogen beweger itaa „De vader van de verloren iste hem terugkomen. „En toei i y veraf was, zag zijn vader h< met ontferming bewogen I» hem toe, viel hem om de hj x de hem". De vader wordt bew beweging van de zoon naai£aa] van de vader brengt een be|ter voort in het innerlijk van dkeVe' Eerst was er een stil wacht fc0o hart van de vader. De hoojwr; terugkeer van zijn zoon hie neri de been, gal hem moed om er d op de uitkijk te staan, een de wachtend water. Maar nu k emoties los. De ban is gebr* h( hart van de vader bonst he jn e omhelst de verloren zoon e vei hem. De gelijkenis is voor efcper ontnomen aan het dagelljki „Ni ons menselijk vlak. Hier te mo verhaal onze vader wiens IK ophoudt. Maar het gaat naf™" naar de zin van het verhaalu y,f Zo'n vader is God, is er bij «pi i ook die Innerlijke „bewegin er bij God. Hij ls niet de „oij beweger", zoals de wijsbegfl 1 noemt. Hij is de bewogen bl 11 Hij ls geen autoriteit, ver bt bestaan, die op strikt ratioi dit bestaan leidt in al zijn ojIY en gebeurtenissen, tegenovfl l alleen berusting behoort. H levende God. De God die nwp mensen meeleeft, in hun zoT bezorgd ls, ln hun pijn meetAA onbewogen beweger kan Jei lai aandoen, is zelf ook onaand God ls aandoenlijk. Maar h.' ook wat aan, namelijk zlj n P naar ons uitgaat, ffij slaat èaa om ons heen en kust ons al^oe kinderen, die weer thuis ko? plaats waar zij welkom zijn" en bewaard voor hun besteva beweegt hij ons tot andere 4 ee dan geluk zoeken ln een ver gedroomd land er g /an 1 is na'°°J ■n de I s Mak vt ran in nj NED. HERV. KERK Lor» Beroepen te Zevenhuizer^^ per to Willemstad; te KtLnd Hendriks te Zuilichem-Nl^ VQ Barendrecht (buitengew. Hek J. H. C. Olie te Linschoteiaa dal (toez.) R. Holwerda te£et Aangenomen naar Daarl^™ Verboom, kand. te Lexmiatin. dankte voor Zijderveld GEREF. GEMEENTEN VOOr Beroepen te MiddelburtjA.e Bregman te Rijssen. Ds. C. G. Mak Op 53-jarige leeftijd i rige ziekte overleden c.- de predikant C. G. Makrk april emeritus was van fi^an was nog voor een deel ywortj geestelijk verzorger van n ge! bethsziekenhuiz te Leidi Mak is van 1956 tot 196 van de gereformeerde keJPGC 'wiJk-Jutphaas geweest. 1 hij legerpredikant tot lflP?sP! waarin hij het beroep i stum aannam. Vandaar v 1973 naar Rijsoord MME en Y All B£ Tot theologisch studles<£relc het secretariaat van c vincie in Utrecht i jarige dr F. de Meijer uit is thans verbonden aan l" nationale fonds voor 1 lijk onderzoek. De bene 1 juli ingaat, is gedaan I schoppelijke beheersconj ke tegelijk bestuur van 1 aat van de kerkprovincie commissie voor de bis ferentie is. Dr De Meijei van Hoof op. die twee r den in dienst is geti KRO lerr Dr F. de Meijerfn itudiesef5e* /an de is benfrd -4arler COC in brochure: ADVERTENTIE Heerlijk.» gebakken iris.' i Schol, schar, makreel, wi|tmg schelvis kabel- K iauw koolvis spiering, tong gebakken f verrukkelijk' Laat de schoongemaakte en licht gezouten vis op vergiet uitlekken Gebruik een pan met stevige bodem Wentel de vis luchtig door de btoem en bak re m hete olie of boter mooi bruin Doe meer met vis omdat 't to lekker is. Produkiscnap «oor Vis «n Vi&p'oduklen t-Grawentsiy, AMSTERDAM (ANP) - „Het evan gelisatiewerk van Youth for Christ brengt schade toe aan de ontwikke ling van jongeren". Dat ls de conclu sie van een pas uitgekomen brochure van het COC over de houding van Youth for Christ ten opzichte van homofilie Youth for Christ zelf wei gert een standpunt in te nemen, maar in de praktijk wordt in de 120 koffie bars in het land een klimaat gescha pen. waarin homofiele jongeren on der druk worden gezet hun gericht heid te „veranderen" Dit leidt niet zelden tot teleurstellingen, men is overgeleverd aan een uitzichtloze strijd tegen eigen gevoelens Youth for Christ zegt. dat de discussie over homofilie tegenwoordig zo „eenzij dig" is Ze wil jongeren de vrije keuze laten tussen een homo- of een hetero identiteit Daartoe legt ze in de voor lichting een zwaar accent op „veran dering" en onthouding De brochure stelt daar tegenover, dat van „vrije keuze" geen sprake is. omdat vrijwel iedere homofiele jongere opgroeit in een hetero-omgeving. Youth for Christ negeert ook de re cente ontwikkelingen in de protes tantse kerken op het gebied van ho mofilie. De brochure roept de kerken daarom op. hun invloed aan te wen den. Youth for Christ tot andere ge dachten te brengen De uitgebreide brochure bevat arti kelen over de technologie van Youth for Christ, haar verhouding tot de kerken, een analyse van haar teksten over homofilie, een interview met IKON-pastor Alje Klamer en per soonlijke verhalen van homofiele mensen die de beweging van binnen uit kennen De brochure heet „Vrije Keuze" en is uitgegeven door de Nederlandse vere niging tot integratie van homosexua- liteit COC Prijs incl verzendkosten 6.90, te bestellen door overmaking op giro 570348 Ln.v NVTH-COC Am sterdam ADVERTEN1D - lisatif jprlan ■■■■■■Vriërs bunci UW OUDE OHM ve, Kom snel langs cn u stcld staan, van de pri bieden voor uw oudi janschal van o J EM 1500 CONCERTO, dif orgels uit de HAMMC 1980 (Grandcc. Auii YAMAHA ESOcifc Huk zeet I.TAK «iTtiimIi di H.inimiind-iicc.isig CimionW-Gr.indiv-Mti nkcli cilukkti Uraxht Muz ivkccftt mm itv laaniliutcml .i.-in HU) dl AmrnliMit Hellestraat 1 etages hmirdeviil n iterr •ngel levi itepol iw bi r een iar n ichb

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2