iwan vonnist verzet Open brief aan Lord Killanin Gromiko naar Parijs Sociaal verdrag door Nederland geratificeerd 'TET AG 23 APRIL 1980 TROUW/KWARTET I medewerkster ppruiing en een poging de regering van Taiwan omver te werpen heeft een militaire k op het eiland vorige week vrijdag zeven oppositieleiders tot gevangenisstraffen van t veertien jaar veroordeeld en één tot levenslang. Tegen de meesten was de doodstraf drama is een nieuwe uit- i de spanningen tussen de Rijke Taiwanezen (14.5 l de in 1949 naar het eiland Nationalistische vastelan- leiding van Tsjang Kai- ^ïiljoen). De Nationalisten politieke en militaire leel in handen, terwijl de Jhe macht bij de Taiwane- I Een georganiseerde oppo- toegestaan, hoewel er de kn wel onafhankelijke Tai- I het provinciale parlement pmen. p. de Kwomintang, preten- •gering van het hele Chine- I zijn en zolang er op het kprake is van „communis- |liie". worden er geen alge- Bezingen uitgeschreven en Tan de staat van beleg van irdoor zijn allerlei grond- rijheden. zoals de vrijheid ksuiting. opgeschort. istratie in de havenstad die op 10 december ter van de dag van de rech- mens werd gehouden en rechtljiiseerd was door de uitge- lacteuren van het politieke Formosa, liep uit de hand. die daar op volgden, zijn twomintang dankbaar ge- vrijwel de gehele oppositie ten. officieel geregistreerd, doch zijn nu verboden. De directeur van „Formosa". SJih Ming-teh, wist in eerste instantie te ontsnappen, doch werd begin januari gearresteerd en met hem acht men sen die er van beschuldigd worden Sjih te hebben geholpen bij zijn vlucht, hem verborgen gehouden te hebben en plastische chirurgie op hem te hebben toegepast. Deze acht mensen worden nog verhoord en ook tegen hen kan de doodstraf geëist worden. Sjih Mingnteh was de zwaarst gestrafte; hij kreeg levenslang. Op 11 januari deelden de autoriteiten mee dat er 65 mensen voor onderzoek werden vastgehouden en dat er 87 waren vrijgelaten, de meesten op borgsom Terzelfder tijd publiceerde de regering de namen van 24 mensen die verdacht werden van opruiing. Op 1 februari werden de namen van 65 mensen vrijgegeven die nog steeds in hechtenis zaten. Onder hen waren de schrijvers Tsjen Tsjoeng-hsin en Tsjen Po-wen en negen Christenen, van wie er acht tot de Presbyteriaan se kerk behoren. Deze kerk heeft zich de laatste jaren zeer kritisch ten op zichte van de Kwomintang opgesteld. Op 20 februari werden acht verdach ten officieel aangeklaagd inzake op roer, ongeveer twaalf mensen werden op borgtocht vrijgelaten en 37 wer den overgedragen aan gewone bur gerrechtbanken. rellen waarbij voor zo- MOOTCl d geen buitenlandse jour- inwezig waren, zodat er al- orde informatie voorhande tn 183 agenten van de vei- ewond, van wie verscheide- Aan de zijde van de de en vielen geen gewonden. knelfkheid mag niet uitgesloten aan net geweld ontketend is choonjcateurs. De politieagenten die l&ikte opdracht om niet te- *ln. zodat de bevolking niet id van de demonstranten sclu-e©e openbare mening was iw in jrect na het incident sym- ode afc opzichte van de regering, „de v< atrooifc die volgden werden tallo- bevredgearresteerd, onder wie de f te kiti en de uitgevers van het de S<„Formosa", en 24 opposi- en hm onder wie Huang Hsln- Taiwanees parlementslid, ;voren een beweging voor chten had opgericht. •ke tijdschrift „Formosa was een maandblad uitge- p Jrorf de oppositie, evenals het LrnloiDe Jaren Tachtig". Beide jrden in 1979 opgericht en Het proces tegen de acht mensen zou begin maart starten. Lin Yi-hsioeng vroeg echter om uitstel, omdat op 28 februari twee van zijn dochters, een tweeling, en zijn moeder doodgesto ken zijn in hun huis. De datum van de moord, de dag dat in 1947 de Taiwa nese opstand tegen de Kwomintang uitbrak, en het feit dat de moorde naar geld en waardevolle artikelen liet liggen doet de politie vermoeden dat het hier om een politieke moord gaat. De vrouw en de overgebleven dochter van Lin (10 jaar oud) die de aanslag overleefd heeft, en de gezin nen van de andere zeven verdachten zijn onder politiebescherming ge-* plaatst. Het proces werd op humanitaire gronden uitgesteld tot 18 maart en Lin werd op borgtocht vrijgelaten om zich bij zijn gezin te kunnen voegen. Lin heeft tot vertrouwelingen gezegd dat de behandeling in de gevangenis verre van goedaardig is geweest. Hij is totaal geïsoleerd geweest, geslagen' en beroofd van slaap, waarna hij ge dwongen werd een verklaring te teke nen dat hij deelgenomen had aan een complot om de regering omver te werpen en dat hij de menigte in Ka- ohsioeng tot geweld had aangezet. Huang Hsoen-hslng verklaarde ech ter dat Lin niet aan de organisatie van de demonstratie heeft deelgeno men en dat hij niet tot de menigte gesproken heeft. Noodzakelijk Hoeang Hsin-tjieh ontkende kort na de opening van het proces dat het tijdschrift was bedoeld om de mas sa's op te zwepen om de Nationalisti sche regering omver te werpen. „Een sterke oppositiepartij is noodzakelijk in elk democratisch land. Ik vind een éénpartijstelsel niet passend voor het huidige Taiwan," verklaarde hij. Lin Yi-hsioeng is niet op het proces aanwezig geweest wegens een menta le inzinking en zijn slechte gezond heid. Zijn proces zal later gevoerd worden. Het proces, dat openbaar was en waarbij de pers vertegenwoordigd mocht zijn. werd onder anderen bij gewoond door een afgevaardigde van Amnesty International. PARIJS (AP) De Russische minis ter van buitenlandse zaken Andrej Gromiko arriveert vandaag in Parijs voor besprekingen met zijn Franse collega Jean Frangois-Poncet over de gespannen verhouding tussen Oost en West sedert de Russische inval in Afghanistan. De besprekingen wor den enerzijds beschouwd als een aan wijzing voor een mogelijke Russische bereidheid om de slechte verhouding met het Westen weer wat te verbete ren. Anderen ^ien er juist een poging in om West-Europa enigszins los te weken uit de Atlantische verbonden heid met de Verenigde Staten. De ministers van buitenlandse zaken van de landen van de NAVO. voor zover hun landen deel uitmaken van het gemeenschappelijke militaire op perbevel. komen 14 mei in Brussel bijeen in een speciale vergadering gewijd aan de gevolgen van de Russi sche inval in Afghanistan. Dit is gis teren bekend gemaakt in het hoofd kwartier van de NAVO in Brussel. Het stond al vast dat de ministers van defensie van genoemde landen op die datum bijeen zouden komen, maar de uitbreiding van de bijeen komst met de ministers van buiten landse zaken heeft tot doel „de vast beslotenheid van het bondgenoot schap te onderstrepen om haar hou ding van afschrikking en verdediging te handhaven en te versterken na de Russische inval in Afghanistan". Ik wend me tot u in de hoop een antwoord van u te krij gen. Ik wend me tot u, want alle problemen betreffende de voorbereiding en verwezenlij king van de Olympische Spe len 1980 gaan u, als president van het Internationaal Olym pisch Comité rechtstreeks aan. Ik ben de echtgenote van een van de mensen die het slachtoffer werden van de ko mende Olympiade. Mijn man. Vladimir Borisow, werd op 27 maart 1980 in Leningrad op straat opgepakt en tegen zijn wil geplaatst in de psychiatrische inrichting no. 9, genaamd Skwortsow-Stepanow, waar hij zich tot op de dag van van daag bevindt. Deze volkomen onwet tige actie van de autoriteiten met betrekking tot mijn man houdt recht streeks verband met de „voor-Olym pische schoonmaak" van de Olympi sche steden. Deze schoonmaak heeft een massaal krakter. Voortdurend worden er men sen gearresteerd die opkomen voor de rechten van de mens, en worden „ongewenste" personen uit Moskou en Leningrad verwijderd. Op last van de autoriteiten zijn er beperkingen ingesteld op het reizen naar deze ste den en zijn er maatregelen genomen om deze steden van de rest van het land zoveel mogelijk te isoleren. Zo worden dus de persoonlijke en zelfs medische contacten van de burgers opgeofferd ten behoeve van een (naar de opvattingen van de sowjet-autori- teiten) „rimpelloos" verloop van het hele Olympische gebeuren. Tot de facetten van een dergelijk „rimpelloos verloop" behoort een vol ledige „interne pacificatie" van het land ter voorbereiding van het grote feest. Het uitoefenen van kritiek op het doen en laten van de autoriteiten, elke vorm van optreden van „anders denkenden", ja zelfs het op grote schaal onderhouden van contacten met buitenlanders wordt in de Sow- jet-Unie als ontoelaatbaar be schouwd. Meneer de president, via u wend ik mij tot ale sportlieden en sportlief hebbers, zonder wie het houden van sportwedstrijden ondenkbaar is! Men zal u in Moskou gastvrij ontvangen cn men zal alles doen om het u naar de zin te maken. Speciaal geselecteer de mensen zullen u de illusie geven dat ze vrij met u kunnen omgaan. En dat zal dan volledig volgens de tradi ties zijn van het gesloten Sowjqt- systeem! Maar de mensen die vóór uw komst zijn verbannen, gearresteerd of in psychiatrische inrichtingen zijn opgeborgen, de mensen die u zouden kunnen vertellen welke hoge prijs dat feest gekost heeft dl mensen zult u niet te zien krijgen. Iemand die u hierover alles zou kun nen vertellen is Vladimir Borisow, lid van de Vrije Valkbond van Arbeiders (SMOT). Jarenlang heeft hij gestre den tegen de schendingen van de mensenrechten in de USSR. Maar kijk, dat u met Borisow zou kunnen praten. Juist dót kunnen de autoritei ten niet toelaten. En daarom heeft men hem geïsoleerd van de maat schappij en bij krankzinnigen opge borgen. Lord Killanin! Ik kan u onweerlegba re bewijzen aan de hand doen van de grote onrechtmatigheid van de ge dwongen ziekenhuisopname van Vla dimir Borisow. Zijn vorige opsluiting in ditzelfde ziekenhuis, in 1976-1977, werd veroordeeld door het Internatio nale Congres van Psychiaters in Ho- noloeloe. in 1977. Sindsdien stc-nd hij tot aan 1980, het Olympisch Jaar, niet meer bloot aan psychiatrische repres sies En alleen naar aanleiding van de „Olympische schoonmaak" werd een gedwongen ziekenhuisopname van Borisow weer mogelijk, met andere woorden van iemand bij wie niet al leen de Engelse psychiater O. Low Behrln 1978. maar ook een Sowjetp- sychlater in augustus 1979 geen van de ziekteverschijnselen constateerde die indicatief zijn voor opname in een psychiatrische inrichting Ik begrijp, meneer de president, dat u niet verantwoordelijk bent voor de daden van onze autoriteiten. Maar u bent wel de president van het Inter nationaal Olympisch Comité, en de Olympische principes zijn gebaseerd op het humanisme. Ik weet dat u sport en politiek niet met elkaar in verband wilt brengen Ook ik bemoei me hier niet met politiek en ik stel hier ook niet de vraag hoe de beteke nis van de Spelen moet worden ge ïnterpreteerd: als „een overwinning van sport en vriendschap" of als „een concessie aan de bezetters van Af ghanistan". Maar menselijkerwijs valt het niet te ontkennen, dat niet mag worden toegestaan dat Olympi sche strijdwagens levende mensen vermorzelen. Maar Juist dót gebeurt er op dit moment in mijn land. Welke sportsuccessen kunnen opwegen te gen het lijden van levende mensen? Kan Olympisch goud de prijs van menselijk lijden waard zijn? Ons lot hangt af van uw antwoord op deze vraag. En daarom smeek ik u: luister naar mij, sla acht op mijn stem, de stem van een echtgenote en moeder. Stel als voorwaarde voor het plaatsvinden van de Olympische Spelen in Moskou dat mensen als mijn man, V. Borisow, die ten gevolge van de Olympische „schoonmaak" zijn gearresteerd, worden vrijgelaten. Sta niet toe dat dit sportfestijn als dekmantel wordt gebruikt, waarmee de schendingen van de rechten van de mens in mijn land aan het oog worden onttrokken. Realiseer u; toch dat, wanneer het Westen naar dit schouwspel komt kijken of eraan deelneemt, ik (geboren en woonach tig in Moskou, als ik en mijn baby tenminste tegen die tijd nog niet uit ons huls zijn gezet vanwege deze brief) niet eens naar Leningrad kan gaan om daar mijn man te bezoeken, omdat hij ter ere van uw feest in een psychiatrische inrichting is gestopt. Ik verzoek de westerse pers mijn op roep te publiceren, opdat niet alleen u als geadresseerde, maar allen die in ons lot geïnteresseerd zijn er kennis van kunnen nemen. IRINA KAPLOEN STRAATSBURG (ANP) De per manente vertegenwoordiger van Ne derland bij de Raad van Europa, Bre- man, heeft gisteren het sociale ver drag van Europa geratificeerd. Hij deed dit in aanwezigheid van de se cretaris-generaal van de organisatie, de Oostenrijker Karazek. Nederland is de twaalfde lidstaat die het verdrag ratificeert. Oostenrijk. Cyprus, Denemarken, Frankrijk, de Bondsrepubliek. IJsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Zweden en Groot- Brittannië ondertekenden eerder. 22 mei zal het verdrag in Nederland in werking treden. Door de ondertekening garandeert de Nederlandse regering aan de Neder landse bevolking negentien funda mentele sociale en economische rech ten: het reèht op werk, het recht op rechtvaardige werkomstandigheden, het recht op veilige en gezonde werk omstandigheden. het recht op een billijke beloning, het recht op organi satie. het recht op collectieve onder handelingen, stakingsrecht (ambte naren zijn hiervan uitgezonderd), het recht op sociale zekerheid, het recht op een vakopleiding en begeleiding, het recht op sociale en medische hulp, het recht van gezinsleden op sociale wettelijke en economische be scherming en het recht van gastarbei ders en hun familie op bescherming en hulp. Nederland heeft zich tevens verplicht periodiek rapport uit te brengen over de manier waarop in ons land het verdrag wordt toegepast. IOYALE VORM VAN ZUINIGHEID. De nieuwe Sotara van Talbot heeft ailes wat u van 'n royaie auto mag verwachten. Hij is fors gebouwd, je voelt je erin ais 'n vorst, alles zit erop en eraan en hij zoeft geruisloos. Voorat in z'n 5e versnelling (GLS meerprijs, SX standaard). De 1600 cm3 motor draait soepel en blijft, ook als u krachtig optrekt, uitermate kalm. En u hoeft minder vaak te schakelen. Bovendien geeft Talbot als eerste Franse automerk 6 jaar garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit. Formidabele wealioaing. Onafhankelijke wiel ophanging en goede gewichtsverdeling zorgen ervoor dat u zelfs bij bochtenwerk 't gevoel krijgt in een luie stoel te zitten. Daarbij geeft de voorwielaandrijving een stevige grip op de weg. Luxueus interieur. Aan de buitenkant valt 't comfort van de vier deuren en de royale bagageruimte al meteen op. En als u die deuren opent, ontdekt u een luxueus interieur. Met ruime zetels, veel beenruimte en alle denk bare instrumenten in het fraaie dashboard. Sterk bij lage toeren, 'n Royale auto om mee met vakantie te gaan. Want de kombinatie van degelijke bouw en robuuste motor maakt de Solara een caravantrekker bij uitstek, (koppel: 13,7 daN.m bij 3000 t/m). Maar 1 op 16.4. Nog het meest verrassende aan de nieuwe Solara is naast z'n prijs z'n benzineverbruik (116,4 bij 90 km/u constant, 112,2 bij 120 km/u constant en 110,3 in de stad). Zeg dus maar rustig het benzineverbruik dat past bij doorgaans kleinere type auto's. Een belangrijk argument, dunkt ons, om de Solara eens in de showroom te gaan bekijken. Of, beter nog. om er een zoef rit in te maken. m* AAA vanaf IO«yyU|" Prijs inclusief BTW Aflevenngskosten f 285 - Wijzigingen voorbehouden Een vol yaar garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers DE WARE LIEFDE VOOR AUTO'S Afbeelding technische gegevens. SOLARA 1 6 GLS (5 versnellingen).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19