>ver oorlog gesproken Radio- en televisieprogramma's L°d! >SEN NU EN NOOIT en puzzelen HET WEER Weerrapporten Tijdelijk rustig NS DAG 23 APRIL 1980 VARIA TROUW/KWARTET |DER BOEKEN KINDER BOEKEN KINDERBOEKENKINDERBOEKENKINDERB EKENKIND rerj ig is op vele manieren ven in boeken voor iren: als „frame" voor irenverhalen, vol glo- triomf van het slag en nationale zelfver- king. In meer recente heeft het oorlogsver soms geprobeerd men ie misère te schilderen zijn best enige pacifis- gedachten op te roe- Vooral na de eerst en na de tweede wereld- ig maken helfhaftige en ivinistische denkpatro- i plaats voor onromanti- en humane inzichten, ilging, rassenvooroor- worden behandeld, eerder alleen over lagen gesproken werd. dan andere boeken igaiovkn jeugdboeken over i e pg een goede plot die- luxejte hebben, en duidelijke aan Ikters. wil men geen t avonturenverhalen Goedrhouden- Ook hoeft het lNJ altijd over „onze" oor- Bv. pJte gaan. In De vluchte- 02208Pn van het moeras be- de Duitse Lotte Betke (jnbaar tam over Am- r~ty International en een die in triomf aan zijn vertelt dat hij is aange- 5en bij Ontwikkelings- in Columbia. Zoon ba'tystian is er niet opgeto- uw te over; zijn moeder is ge- Jven en veel meer dan :ren, spijbelen en van il gestuurd worden over hem niet te mei- Maar hij wil niet alleen worden en enig drammen dat hij bij zijn tante zijn moeders zuster, ilumbia mag logeren zo zijn vader er werkt. Pas ;is erheen begint het vaart en interesse te :n. Informatie wordt in én handeling duide- en niet „meegedeeld". Noord de geheimzinnigheid trnieu* veler levens in onvrij- 3 karri en vervolging. Met zijn heeft Christian on er mejdellijk een goed con- vert. en al is en blijft hij per jatenstaander", zijn in te- pand (e is voor het eerst ge in dit land waar de 84l75fcht in handen is van en igen, waar mensen zon- proces zijn opgepakt of ms vermoord (de man van tante?) en waar elk lied, LEIN (spel op de gitaar bar- limte. ERBEL rs o.| dam. Maar ruj v, gel. wiergelaten stensvol van emoties is „vol van kletterende druppende regen, door modder soppen de voetstappen, klappen, onderdrukt gehijg, lopen, angst, kreunen, woede, en de kracht van stenen hon derdduizend jaar vóór ze verbrokkelden." Moeras in Zó schrijft deze auteur. Als ze je op de hielen zitten en de weg loopt ten einde, duik dan het moeras in. Daar zit ten de ondergedoken men sen die hulp nodig hebben. In afgeluisterde nachtelijke gesprekken en ontmoetin gen van zijn tante hoort Christian veel: hij combi neert wat hij op de vreemde nieuwe school (ordepro bleem onbekend) en via zijn vaders werk te horen krijgt, en leert bij het Spaans dat hij van zijn moeder al kende zelf het Guaranl, zodat hij de geheime besprekingen kan volgen. Hij wil niet lan ger ontzien worden, maar de guerrilla's helpen in hun ge vecht tegen onrecht en wreedheid. Tegen de slechte verdeling van grond en geld en macht. Tegen het ge trapt worden van mensen, omdat ze toevallig onder liggen. Van de moerasmen sen komt hij steeds meer te weten, en wat hij niet weet dat puzzelt hij uit: het pad in het moeras houdt je voet vast, zelfs de slang is goed en de kolk en het wortelpad. Maar hij die de cel opent, je erin duwt, je laat verdorren onder de zon, de honger je aanreikt, geen deken in de wind: wie is hij, dat hij dit doet? Zoals de kleine Carmencita dwars door helmen, unifor men en laarzen is gelopen om génade voor haar vader te vragen zo wil Carlos, op school, recht voor zijn va der, die niets gezegd niets gedaan heeft, maar die van het veld is gehaald en in de kazematen gegooid: wie is het die ons laat verdorren in de zon? De president. Met vaart geschreven, ingehou den, bereikt dit verhaal de climax waar Christian, vroeger geïnteresseerd in niets, de brief schrijft voor Amnesty International. Die wordt onderschept en hij en zijn vader worden het land uitgewezen: maar de vol gende brief zal zijn doel be reiken! Goed wordt duide lijk hoe een Jongen volwas sen wordt en verantwoorde lijkheid wil dragen als hij eenmaal ziet waarvóór. Goed is de plot, en duide lijkheid van karakters, ge voegd bij onopzettelijk ver werkte informatie maken dit boek tot een goed oor logsboek. Anders Geheel anders is het Friese verslag van de oorlog in die provincie: Ze kwamen bij nacht, dat opent met het wakker worden van Auke, die vliegtuigen hoort brom men en meent dat ze op weg zijn om Engeland te bom barderen. Dat had hij dus mis. De toestand wordt door helt, pake en beppe besproken en Auke heeft al in de krant gelezen over de Vijfde Colonne en over Mus- sert, die met de armen over elkaar zou gaan zitten als Duitsland ons land mocht binnenvallen. Ook heeft Auke al fietstochten ge maakt door de Ardennen en langs Yperens slagvelden, waar hij in een optocht van pacifisten verzeild is ge raakt, door zijn omgeving wordt daar minachtend over gedaan. Veel tijd is er voor bespiegelingen en an dere bekgevechten (SDAP, militarisme en zo meer) maar nadat Auke weer in slaap is gevallen is het dan toch werkelijk menens en hij moet er uit. Er komt informatie over oom Geert die in dienst is en over de verdedigingsforten in ons land. Zijn vader de smid zegt Auke niet te lang weg te blijven, „daar het leger ook hem kan oproepen". Met een brok in de keel her innert Auke zich het boek van Remarque „Van het Westelijk front geen nieuws". Daaruit weet hij hoe vreselijk oorlog is, al las hij het boek tegen vaders verbod in. Van de spanning zijn ze vergeten „stil te zijn vóór het eten". In deze toon aard staat het hele boek, dat op eenvoudige wijze vertelt van de oorlogsdaden door Gertie Evenhuis in Friesland. De bekende elementen zijn voorhanden: de halfduitse jongen in de klas, de nsb'er, autoritaire vaders en leraren op school; als een jongen na laag over vliegen van een Duits vlieg tuig roept „ik hoop dat het toestel in het meer dondert" wordt hij streng toegespro ken door de leraar die „der gelijke taal niet wenst". Het taalgebruik in het boek is conventioneel en niet zon der fouten („ik kan mij niet begrijpen; de deur is los") maar erger is het ontbreken van beeldend vermogen in die taal. Op pag. 9 denkt de held over Hitier „hij vond die Hitler met zijn snorretje en hese, soms overslaande stem maar een vreemde man; op pag. 17 staan de gedachten van de halfduit se Ruurd vertolkt: „Ruurd vond hem maar een typi sche man die een gek snor retje droeg"; veel fantasie blijkt uit zoiets niet. Soldaten Soldaten arriveren in het dorp: de koloniaal Sieperda weet na dertig jaar Indië wat een soldaat toekomt, maar een militair deelt hem mee „dat wij hier niet met zwarte Indische grietjes te maken hebben, maar met Duitse soldaten". Intussen maakt mem een warme prak klaar. Smid Wi- ardi legt uit dat Nederland te weinig soldaten heeft om de hele grens te bewaken zolang Engeland en Frank rijk niet zijn komen helpen, en met buurman wordt nog een fiks meningsverschil uitgevochten over wat Hit- Ier in 1933 heeft gedaan. De legerberichten zullen best kloppen, en die van de radio ook, maar ze zijn te lang en fungeren niet in het verhaal dat daardoor geen vaart krijgt. De beste hoofdstuk ken zijn nog die van de jon gens in de toren, waar ze het binnenstromen van solda ten zien, én de zeiltocht aan het einde. Er is veel en te veel feiten materiaal, de karakters worden niet uitgewerkt, ze dienen als dragers van uit spraken of ideeën; de sfeer is wat provinciaal. Er wordt gepoogd Alles te vertellen, gevechten bij Leeuwarden afgewisseld met bespiege lingen over Hitier en de SS, de chaos in de grote steden, het bombardement van Rotterdam, de intocht van de Duitsers: de cavale risten stegen weer op" (maar het zijn toch geen vliegtuigen?) en een deftig heer komt op bezoek, dat is dan ook de dokter. Hij praat zelfs deftig. Frans, Klaas en Auke willen toch proberen ooit naar Engeland over te steken, ook al waarschuwt Zwaantje dat de zee gevaar lijk is. Het is begrijpelijk en geloofwaardig dat de schrij ver, zoals het achterblat zegt, heeft willen voorko men dat oorlog als een spannende aangelegenheid beschouwd zou worden. Maar veel spanning is in het boek ook niet voorhanden, en dat is toch niet verboden. De vluchtelingen van het moeras, door Lotte Betke, uitg. Léopold, ƒ14,90. Ze kwamen bij nacht, door U. G. de Jong, uitg. Friese Pers, 15,90. Mededeling van de redactie: van de schrijfster van deze rubriek verschenen twee oorlogsboeken „Wij waren er ook bij" (Elsevier, 15,90) en „Waarom ik niet" (Else vier, 7,90). ASTERIX-DE GALLIER DE FOSDYKE SAGA A/S HIER WSSWiUfN MN NOETHN ornouOEN MerKiae&ieN ex EEN - BeneNKew nxs:/Enw TET^S FERD'NAND door A. Lourens-Koop Uitgave A. W. Bruna A Zoon Utrecht/Antwerpen - 33 begrijp het wel. Maar gewroet van de mensen komen of je wel eens vriend naar bed bent me nu eenmaal misse- e doen of ze verontwaardigd aar intussen lopen ze stiekem iruifiven. Dat vind ik nou onzede- •y vies als u het weten wilt. Ik ben iet Anton Peters naar bed ge- mdat we daar geen van beiden belden. Als het anders was zou m-Zuiqi wel zeggen. Het sop is de kool bard." 55 tslju altijd alleen gebleven?" aarom niet? Ik heb veel van ppe stehouden en ik kon hem niet gebrt^n. En met dat al ben ik heus inzamer dan wie ook. Ieder s alleen, ook al heeft hij nog i familie en vrienden. Ik houd intijn hond, mijn huis en mijn c heb verschillende vrienden Jiu en dan opzoek en die naar komen. Wilt u nog koffie?" s duidelijk dat ze dit deel van p.m. ibot verkerlprek wenste te beëindigen. Ze gebr n hekel aan medelijden en 1 mie dat in de kiem. Of verborg ze Ï45. Ifiter dit vertoon van zelfstan- Hij zou geen politieman zijn zich dit niet afvroeg. „Weet u iets te vertellen over gister avond?" vroeg hij toen ze hem een tweede kop koffie had gegeven „Nee. Ik ben de hele avond bij een kennis geweest. Bij Tinus van Driel van het wegrestaurant, als u het we ten wilt." Hij schreef het niet op, maar prentte het in zijn geheugen. Zo precair zijn gesprekken met de recherche voor de mensen, dacht hij bitter. Maar het moest nu eenmaal worden nage trokken. Ze begreep het trouwens. „Ik heb alleen hem als getuige. Ik ben tegen half negen met Asta naar hem toe gewandeld. Om een uur of elf was ik weer thuis. Vanmorgen ben ik om negen uur naar Leiden gereden en ik ben pas in de namiddag teruggeko men. Marinus de Hollander kwam me vertellen wat er gebeurd is. Anders zou ik het misschien nu pas van u gehoord hebben." Ze boog haar hoofd en hij was bang dat ze zou gaan huilen. Dat zou trou wens zo'n wonder niet zijn. „Ik begrijp het," verzekerde hij haar. „Het is heel erg voor u. Maar we moeten de moordenaar vinden en daarom móet ik u al deze vragen stellen." „Vraagt u maar. Ik zal doen wat ik kan." „Is Peters gisteravond voordat u naar Tinus van Driel ging bij u geweest?" „Nee." „Zou het mogelijk zijn dat hij u is komen opzoeken, u niet thuis heeft getroffen en wat in het bos is gaan wandelen? Het was een mooie avond." „Dat kan wel. Maar hij is in geen geval vermoord omdat hij hier bij mij kwam. Ik houd er geen jaloerse min naars op na. Vergeet u alstublieft niet dat ik bijna vijftig ben." „Het kost me moeite me dat te realiseren," ant woordde Erik Jager hoffelijk. Ze lachten allebei. „Liep hij daar wel meer op het bospad?" „Dat is wel eens gebeurd. We liepen er ook wel eens samen om de hond te luchten. Asta kan vrij rondlopen in de tuin, maar nu en dan een flinke wandeling is goed voor hem." „Wan neer is Peters voor het laatst bij u op bezoek geweest?" Ze behoefde niet na te denken. „Vori ge week vrijdagavond. En maandag is hij even langs gekomen, omdat hij toch in de buurt was, zei hij." „Hoe laat was dat?" „Vrij laat. Het was over half tien, dunkt me." „En vrijdags?" „Toen was hij vroeg. Omstreeks half acht. Ik was net terug uit Leiden." Ze staarde een ogenblik voor zich uit, keek hem toen weer aan, gereed voor zijn volgende vraag. „Heeft hij wel eens met u over drug handel gesproken? „Jawel. Hij vond dat ongeveer het smerigste wat er bestond." „Heeft hij in dat verband de naam Leo Lievens wel eens genoemd?" „Nee, nooit van gehoord. Is dat een dealer?" „Ik weet het niet. En heeft hij het wel eens met u over een of ander onopge lost misdrijf gehad?" Deze keer moest ze wel nadenken. „Ja, we hebben het wel eens terloops over dergelijke gevallen gehad. Bij voorbeeld over die inbraak in het bungalowpark, waarbij een oude heer werd doorgeschoten. Een gast van de eigenaar, die zelf niet thuis was. Kent u dat geval?" Erik Jager kende hun onopgeloste misdrijven maar al te goed. Radio vandaag HILVERSUM I (298 m). VOO: 7 03 (S) Ook goeie morgen. 9.03 (S) Muziek terwijl u werkt. 10.02 (S) Kletskop. VPRO: 10.45 (S) Villa-VPRO. 13.03 Welingelichte kringen. 13.30 Een klap op je kop. EO: 14.20 (S) Radio-kleuterkrant. 14.45 (S) Open huis. 16.02 EO-Metterdaad. 16.15 (S) Licht en uitzicht. 16.55 (S) EO-Aktief. 17.02 (S) Tijd sein. NCRV: 17.45 (S) Theaterorgelbespe ling. 18.11 (S) Hier en nu. NOS: 19.30 (S) Langs de lijn, sport en muziek. (19.38 Paar- dekoersen. 20.51 NOS-Zeevisparade.) 22.30 (S) Hobbyscoop. 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. NCRV: 00.02 (S) Late date. 2.02 (S) Nachtdienst. HILVERSUM II («02 m). VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 De Wekkerradio. (7.30, 8.00 en 8.30 Nieuws.) 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Wa terstanden NOS: 9.15 Werkbank. VARA: 9 25 Hoor Haar! 11.10 Schoolradio. 11.30 IJzendijks-Centraal. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.16 Uitzending van het Mi nisterie van Financiën. 12.26 Mededelin gen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nieuws. 13.11 IJzendijks-Centraal verv. 13.30 Oude Schoolliedjes. 13.50 Kinderen een kwartje? 14.30 Leef-tijd-genoeg. 15.30 Operette. 16.00 De Pietmachine, hoorspelserie. 16.45 Lichte grammof oonmuziek. 17.00 Een blokje Nederlands. 17.24 Mededelingen S.O.S.- en politieberichten. 17.30 Nieuws. 17.36 Dingen van de dag. 18.00 (S) Vrije tijd. blije tijd. RVU: 18.30 De jaren '30-'80. P.P.: 18.50 Uitzending van de CPN. VARA: 19.00 (S) De Rode Draad. 20.00 (S) VARA- Klassiek klassieke kamermuziek. 20.15 (S) De kunstrubriek Het zout in de pap 21.00 (S) Rozdjestvenski-cyclus (I). Klassiek con cert met piano. 22.30 Nieuws. O.S.: 22.40 Open Schooltijd. VARA: 23.25 (K) Muziek van deze eeuw. NOS: 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m>. Ieder heel uur nieuws. KRO: 7.02 (S) Des engels. 9.03 (S) Van negen tot twaalf. 12.03 (S) De Noen Show. 14.03 (S) De Theo Stokkink-show. 17.03 (S) Stampij NOS 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade. KRO. 19.02 (S) Rauhfaser 22.02 (S) Roek- tempel. 23.02-24.00 (S) Walhalla. HILVERSUM IV (FM-kanalen). NCRV 7.00 Nieuws 7 02 Het levende woord. 7.10 Preludium. 8.30 Musica sacra 9 00 Nieuws. 9 02 Uit de kunsL 9.15 Onder de hoogtezon. 10 00 OrkestpaleL 12.00 Nieuws. 12.02 Ta- felmuziek. (Met om 12 02 Pianowerken uit de Romantiek. 12.30 Promenade Orkest: Klassieke muziek. 13.30 Platennieuws.) 13.55 Zojuist verschenen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Meesterwerken uit de Kwartetlite ratuur. 14.30 (S) Orgelconcert. 15.00 (S) I,n kleine bezetting. 16.00 (S) Het grote werk. 16.55-17.00 (S) Kunst- en vliegwerk. TV vandaag NEOERLANDI: 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 NOS: Nieuws voordovenen slechthorenden 15.30 TROS: Ongewone buren, filmpje 15.47 De dieren van het groene woud. kinderserie 16.10 Ren je rot^ jeugdprogramma 16.55 De Vijt. jeugdserie 17.20 Betty serveert: lessen in tennis 18.30 Sesamstraat: kleuterserie 18.45 Toeristische tips 18.50 Staatsloterij: 3e trekking van de 690ste loterij 19.00 Vraaggesprek met prinses Beatrix en prins Claus 19.55 Politieke partijen 20.05 Socutera 20.10 eerste helft Ajax-Nottingham Forest 21.00 Den Haag vandaag 21.10 Tweede helft Ajax-Nottingham Forest 22.00 Reclame-joumaal-reclame 22.25 Het Nederland van Juliana 23.30 Studio Sport 23.50 Reclame en journaal NEDERLAND II: 13.00 en 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.10 TELEAC: Russisch II voor gevorderden, les 10 18.55 NOS: Journaal 18.59 IKON: Engel moet kiezen, documentaire 19.25 IKON-RKK/KRO: Kenmerk: informatierubriek over kerk en samenleving Wordt vervolgd 18.55 Journaal 20.00 NOS: Journaal 20.27 SOCUTERA: Filmpje van SAKOR: Samenwerkende Kinderbeschermingsorganisaties 20.32 VOO: Countdown: Popprogramma 21.10 De heilige koe: automagazine 21.35 Starsky A Hutch, politieserie 22.25 Into 23.02 TELEAC: Microprocessors II, 2e cyclus. les 13 23.37 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten. 10.25 Amusementsprogramma. 11.55 Actueel magazine. 12.05 Actualitei ten. 12.50 Persoverzicht 13.00-13.10 Jour naal. 16.10 Journaal. 16.15 Gesprekspro gramma. 17.00 Krelling, tv-serie. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal journaal: NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma 18.00 Reportage. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleu terserie. 18.55 Nirgendwo ist Poenichen, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 8.05 t/m 11.55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterprogramma) 18.00 Der Preis der Macht, tv-serie 18.30 Intermezzo. 18.40 Der Preis der Macht, tv- serie. 19.15 Actualiteiten. 19.45 Weerbe richt. 20.00 Journaal. 20.15 Der Aufstieg ein Mann geht verloren, tv-film. 21.50 Sport. 22.30-23.00 Actualiteiten. DUITSLAND II 16.25 Kleuterprogramma 16.30 Kinderprogramma. 17.00 Journaal. 17.10 CJib diene Tröme niet auf, tv-serie. 17.40 Actualiteiten en muziek 18.20 Kwis. 19.00 Journaal. 19.30 Sport. 20.15 Actueel magazine. 21.00 Actualitei ten. 21.20 Die Strassen von San Francisco, tv-serie. 22.05 Informatief programma. 22.10 Filmreportage. 22.40 Der harte Han del. tv-spel. 0.10 Journaal. D'land NDR 7.55-8.05 Informatieve serie. 8 05 t/m 13.05 en 18.30 t/m 17.30 Schooltele visie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Do cumentaire film. 19 00 Informatie serie. 19.15 Informatieve serie. 20.00 Journaal. 20.15 Actueel weekoverzicht 21.00 Politie ke documentaire 22.10-0.15 Die Welt der Suzie Wong (The world of Suzie Wong), speelfilm D'land WDR 7.55 GYMNASTIEK 8.06 t/m 11-55 Schooltelevisie <9.30 Kleuterpro gramma). 17.00 t/m 17.45 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Tv-cursus Engels. 19.00 Natuurfilmserie. 19.45 Jour nal 3. 20.00 Journaal 20.15 Gevarieerd programma. 21.45 Actueel magazine. 22.00 Informatieve tips. 22.05 (ZW) Nimm, was du kriegen kannst (Come and get it), speel film. 23.40 Journaal. NET II Van 15.30 tot 20.15: Zie NET 1.20.15 Show voor ouderen 20.55-23.25 La Finta Giardiniera. opera van Mozart. 4oor Hans de Jong Vlita, 3E .etteri n 17. 1440» ing AG» al. 1. schrijf kosten, 4. zuid- 8. rund, 10 water in Friesland, eiwijze. 15. oorzaak, 17. ver- "|k, 19. lof, 20. doortochtgeld, tem, 23. badplaatsen in Ti- projectieplaatje, 26. keurig, 27 aanbrengende godin, 29. Drente, 30. elk, 31. plaats in and, 33. landbouwwerktuig, i. voomaamw. 38. bereide die- 1, 39. koord van een speeltuig, al. 1. aanspreking van een pa- 2. boom, 3. afnemend getij, 5. ut. 6. neon (afk.), 7. gelaats bevel. 11. vaarwel, 12. voel- 13 handelsbetrekking, 14. fcvelhebber, 16. eens, 18. keur. itnde munt. 24. zuidvrucht, 25. god. 27. Holl. gravin. 28. hoek- 32. muzieknoot. 34. pers. 35 lidwoord, 36. onbe- 37. familielid. vorige puzzel rgie. 2. publiek. 3. kaliber. 4. 5. pikolan. 6. materie. 7. Na de storm van het weekeinde is de natuur tot bezinning gekomen. On der invloed van hogedrukgebieden boven de Oostzee en in het zeegebied ten zuiden van Ierland is de wind van weinig betekenis geworden en is er bovendien ruimte voor een zonnetje. De beide hogedruksystemen probe ren toenadering te zoeken, wat boven de Noordzee nog niet overal gelukte. Er bleef een gaatje waardoor zich gisteren bij Schotland wolkenpartij en met motregen wrongen. Het weer zal vandaag en morgen vrijwel overal droog zijn, op een enkele plaats is motregen niet uitgesloten maar veel zal het niet om het lijf hebben. In de tweede helft van de week neemt de kans op onbestendigheid weer toe. De hoogtewind is op dit ogenblik op niveaus van negen tot twaalfduizend meter wel wat geruimd naar noord oost (daardoor aanvoer drogere lucht) en aan de grond is de wind in Denemarken gisteren ook al noord oostelijk geworden en boven zuid- Zweden oostelijk, maar dat lijkt niet meer dan een tijdelijk verschijn sel. Een Balkan-depressie die uitge breid neerslag veroorzaakt, heeft de ruiming van de wind op zijn naam gebracht. De computerkaarten voor de tweede helft van de week wijzen erop dat de hogedrukinvloeden niet zullen door gaan. Donderdag en vooral vrijdag zien de vooruit-kaarten er niet al te vrolijk uit. Zo op het eerste gezicht groeien ze toe naar een zelfde „aan- kruip"-situatie van de hoogtelijnen als eind vorige week. Je zou daaruit kunnen afleiden dat na een paar rus tige dagen de noordwestenwind de draad weer oppikt en overgaat op een onstandvastiger aanpak. Op dit mo ment zijn er nog niet meer dan enkele voorjaarsbuien te verwachten, daar tussendoor blijven er wel opklarin gen, maar daaruit volgt wel dat we weer in een wat andere luchtsoort komen. De temperatuur kan vandaag en morgen tot iets hogere waarden oplopen namelijk tien tot twaalf gra den. daarna is het weer stop. De meest recente prognose-kaarten bevestigen, dat er niet meer dan een betrekkelijke korte wat betere perio de in zit. Het is vooral te wijten aan die eerder genoemde Balkan-depres sie, dat West-Europa in de tweede helft van de week in de kou blijft staan. Hij gaat zich namelijk in noor delijke richting opwerken en wordt vrijdag met 990 millibar in de kern ergens boven de randstaten als zuid oost Finland verwacht. Tegelijkertijd zet een hogedrukgebied van 1035 mil libar van New Foundland tot Ierland zich schrap. De barometers in ons land zullen vrijdag gedaald zijn tot waarden tussen 1015 en 1020 millibar en dat geeft dan dus weer uitzicht op onstandvastige noordwestenwinden. De afgelopen dagen is er in midden- Europa ook sneeuw gevallen waarbij het in Salzburg op een bepaald mo- 1 ment 's middags niet warmer was dan twee graden boven nul. De grootste regenhoeveelheden van deze maand zijn overigens vorige week gemeten in Spanje. Jan Visser in Marken brengt er verslag over uit: Op 14 april werd er in Vigo (noord west Spanje) 43 millimeter water ge meten. in Porto Santo op Madeira 88 millimeter. Op vijftien april meldde Ovido 52, Bilbao 45 en Leon 54 milli meter. Op zestien april meldde San tander de allerhoogste uitslag te we ten 133 millimeter over het etmaal. Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zuid Limburg I 13-4 2 0C L De heer Wedts-de Swart in Middel burg deed zijn eerste waarneming van zeven boerenzwaluwen In de buurt van de Lange Jan werd de eerste zwarte roodstaart gehoord: een echte stadsvogel, die zich oorspron kelijk in het gebergte ophield, maar nu in grote woningcomplexen goed vervangend Jachtterrein blijkt te hebben. In Hulst werden zaterdag al twee huiszwaluwen gezien Uit Assen komt de melding van S. van der Veen. lid van de vogel werk gToep „De koper wiek" over de eerste bonte vliegen vanger. waargenomen in het Harders- bos in 8milde. Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frank!ort Oenève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locamo Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca MUnchen Nice Oslo Parijs Rome SpUt Stockholm Wenen Zurich zwaar bew zwaar bew zwaar bew geheel bew hall bewolkt zwaar bew zwaar bew hal! bewolkt geheel bew licht bew licht bew hal! bewolkt regen hall bewolkt onbewolkt onbewolkt hal! bewolkt sneeuwbui licht bew licht bew dor"1*rd,K 24 »P"I Vlissingen 10 57-23 22, HaringvlieUluizen 1101-23 41. Rotter dam 00 2012 45. Scheveningen 11 SILXmul- den 00 06-12.3». Den Helder 3 18-15 41. Harhngen 5 53-18 01. Delfzijl 8 15-20.24

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17