•ancis no, schaduw Ian Keegan NOC stelt beslissing uit Vujadin Boskov: tevreden in Madrid De Visser weg bij Den Haag Waterpolohoofdklassers dwingen play-offs af ^erstar of superflop? Massaal 'ja' tegen Spelen van Moskou in Lausanne Drie groepen van vier clubs Met Real dicht bij finale in Europa Cup-toernooi ■c Mönchengladbach finale UEFA Cup Visentini wint proloog in Spanje Dammers gelijk miner* die eer *agm *tty Verkamman it RDAM „Superstar or Superflop?" Onder die kop iet Engelse voetbalweekblad „Shoot" deze week de ry aan Trevor Francis van Nottingham Forest. De e international Bob Latchford en de Schotse sterspeler 3ray analyseren in het artikel de carrière van Francis Igens hen nu pas echt op gang komt. Francis zelf igt dat. Sinds hij in februari van het vorig jaar voor het e bedrag van één miljoen Engelse ponden (47. miljoen Birmingham City voor Nottingham Forest verruilde, hij bij de regerend clubkampioen van Europa meer 11 40 |S dan sterke wedstrijden te hebben gespeeld. betekende notabene Francis" debuut in het Europese bekervoetbal. Hij sierde die gebeurtenis trouwens met het enige doelpunt van de zwakke wedstrijd op. ;baai men bij Ajax van opkijken, iens de eerste wedstrijd van terdammers tegen Notting- •senteerde Francis (25) zich raren ngrijpbare vedette van inter- rijn. Dfc allure. Peter Boeve was ,r kansloos tegen deze fantasti- n voort,nicus d,e Zjjn team naar de ssie 'inning leidee. ïogelijk ji toch die vraag: superstar of inge bij,? jn hartje Amsterdam is de onsurTrancis best bereid om zijn toe te lichten. Nottinghams ipeilbare als zelfverzekerde ng van Brian Clough („We komen nn. Bijide Europa Cup-finale veilig sin B. heeft zich er zowaar per- t jaar tyoor ingespannen, dat Fran- •rder gemaakte afspraak na- tngelse collega-journalisten rop dat Clough derhalve in humeur is, want doorgaans volstrekt maling aan buiten- n onzrrtegenwoordigers van de de man van ruim vier mil- eft naar eigen zeggen veel {ehad om de neveneffecten bnormale investering in zijn het hoofd te bieden. Voor lorig Jaar dat opzienbarende uittrok voor de ranke aan- is met de vorige recordtrans- )r de helft van dat bedrag i De waanzin werkte overi- stekelijk op andere mana- it na Francis" transfer werd iden Jverhampton Wanderers aan egrajr^ nog net even meer be- e BiltPr Andy Gray. Tevens wer- ■ondoi,betrekkelijk onbekende spe- ;plaatfevln Reeves en Gary Dailey miljoen pond verhandeld. „En bij het Schotse Aber- nu een speler, Steve Archi- straks waarschijnlijk wéér nieuw record gaat zorgen, leeft dat bedrag in elk geval Elke week moet ik dat geld ten. Het publiek associeert van Trevor Francis automa- meer^t een miljoen pond. Dat is et zet je als voetballer onder zijn ip de vraag of hij dergelijke ;eft gfnog normeel vindt, zegt hij »n tro|iet is belachelijk." Maar hij Onmiddellijk aan toe: „Het is te zeggen hoeveel iets of (waard is. Zelf heb ik een ^""^mdat ik dat een prachtige ;jLJH_kit. Die wagen kost 18.000 ,cnoa vind dat te veel, maar toch auto gekocht. Zo gaat het ook met voetballers in En- ennisi n eens is de hoogte van het )edrag ook door insiders en r Clough als argument tegen gebruikt, na een zwakke n onzivan zijn kant. Na de onlangs laren I League Cup-finale tegen impton Wanderers gebeurde f de laatste keer. Enerzijds d in ttncis toe. dat Cloughs kritiek in zijrtpel in die wedstrijd terecht is gevt speelde slecht, dat was Haar, zo stipt hij zijn wel mogelijke positie aan: „Voet- blijft een teamsport. Ik vind rkers (fair wanneer een speler dan bekritiseerd wordt. Mijn pro- te Zeil dat ik een speler ben voor de ^is'. Of ik nu goed of slecht |ienl ores, «terk seizoen bezig." Het Europees landenkampioenschp moet nu naast de meer dan waar schijnlijke tweede Eruopa Cup-finale het podium worden, waarop Fancis zich internationaal presenteert. Hij maakt er geen geheim van dat Enge land zich voor dat toernooi sterk DEN HAAG/LAUSANNE Het Nederlandsch Olym pisch Comité heeft de beslis sing over het wel of niet deel nemen aan de Olympische zomerspelen in Moskou uit gesteld tot maandag 19 mei. Aanvankelijk was de alge mene vergadering van het NOC vastgesteld op 7 mei, maar de internationale situ atie noopt tot uitstel. Het NOC wil de resultaten van de IOC-vergadering. die momenteel in Lausanne plaatsvindt, verwerken, evenals die van de vergadering van de nationale olympische comitées. die volgens de laatste berichten op 2 en 3 mei in Rome wordt gehouden. Op 19 mei hoopt het NOC tevens op de hoogte te zijn van het definitieve Westduitse standpunt. Dit wordt naar het zich laat aanzien geformu leerd op 15 mei. Over het al dan niet deelnemen aan de Olympische Spe len. beslist het NOC-bestuur, nadat de algemene vergadering is gehoord. Het bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter en secretaris-pen ningmeester en vier afgevaardigden van de bonden. Ook het Nederland se IOC-lid. Cees Kerdel, heeft stem recht. De sluitingsdatum van de in schrijving voor Moskou is officieel nog steeds 24 mei. maar er is sprake van dat deze verschoven wordt naar 1 juni. Het bestuur van de Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) zal op 6 mei een beslissing nemen over het al of niet sturen van een ruiterequi- pe (springen, dressuur en military) naar de Olympische Spelen in Mos kou. „Wat de politieke kanten be treft laten we de zaak over aan het NOC." aldus NHS-directeur Jac ques van Leeuwen. „Iets anders is natuurlijk of het sportief gezien nog wel zinvol is om een ploeg af te Vergadering in Lausanne. Links IOC-directrice Monique Berlioux, rechts voorzitter Lord Killanin. vaardigen. Ik weet dat de Britten en de Zwitsers niet gaan en dat men in West-Duitsland ook voor een boy cot is. Je vraagt je af of het overblij vende deelnemersveld nog wel inte ressant genoeg is. Voor 6 mei is er in ieder gevel nog overleg met de Olympische kandidaten en met het NOC." In een verklaring hebben zesen twintig internationale sportorgani saties zich gisteren eenstemmig te gen een boycot van de Olympische Spelen van Moskou uitgesproken. Tevens hebben deze bij het IOC aangesloten bonden hun nationale organisaties opgeroepen om het mogelijk te maken dat nun atleten aan de Spelen van Moskou kunnen deelnemen. In de in Lausanne gepubliceerde verklaring protesteren de interna tionale sportbonden „krachtig" te gen druk die regeringen op de Olympische comités uitoefenen om „Moskou" te mijden. Het is een „on juiste methode", aldus de verkla ring. om via een boycot van sport wedstrijden te pogen politieke pro blemen op te lossen. „De echte ver liezers van dergelijke acties zijn de sportlieden." Bij de discussies tussen de sport bonden en de IOC-top stond de vraag centraal of men onder een door de regeringen afgedwongen boycot zou kunnen en willen uitko men Een individuele inschrijving van de deelnemers zou dit mogelijk moeten maken. Vertegenwoordi gers van het IOC maakten duidelijk dat hiervoor een reglementswijzi ging noodzakelijk is en dat die voor de Spelen niet meer verwezenlijkt kan worden. De besprekingen in Lausanne heb ben op een aantal punten verder ook nog niet tot concrete resultaten geleid. De vergadering met de na tionale olympische comités en de voorzitters van de internationale sportfederaties wordt vandaag voortgezet Met name werd nog geen besluit genomen over de even tuele veranderingen in het protokol. Naar verluidt hebben de Russen laten doorschemeren er eventueel genoegen mee te zullen nemen als bij de erecermonieën het hijsen van de vlaggen en het spelen van het volkslied wordt nagelaten. Dit is echter van officiële zijde nog niet bevestigd. Over een verandering van het protokol bij de openings- en sluitingsceremonie kan alleen het congres een besluit nemen. Daartoe is tweederde meerderheid nodig. Zoals de zaken nu staan komt het IOC pas in Moskou, enkele dagen voor de Spelen, in algemene verga dering bijeen. Overigens: ondanks de „verklaring van de 26" maakt zelfs Lord Killa nin. die na het congres van Lake Placid („de Spelen van Moskou gaan gewoon door") uitsluitend heeft gezwegen, zich nauwelijks il lusies meer, dat een breed opgezette boycot door de NATO-landen als nog te vermijden is. Dat zei de IOC- voorzitter althans tijdens een werk- diner met de vertegenwoordigers van de internationale sportfedera tie „Ik kan niet ontkennen dat ik pessimistisch ben. maar we moeten toch iets doen", voegde hij eraan toe. Overigens wordt Lord Killanin in de besprekingen in Lausanne geen hoofdrol toegekend. Onder de vet gedrukte kop op de voorpagina: „Redden zij de Olympische Spe len?". drukte het Zwitserse dagblad Tribune de Genève de foto's af van het Franse IOC-lid Graaf de Beau mont, IOC-directeur Monique Ber lioux en IOC-vice-president Vital! Smirnov. Toch ziet het er veeleer naar uit dat ook zij niet de sleutelrol bij de komende ontwikkelingen gaan spelen, maar de voorzitter van het Westduitse Olympische Comité, Willi Daume. Aangenomen wordt dat van de beslissing van de West duitsers waarschijnlijk op 15 mei een sterke signaalwerking zal uit- gaan Daume sprak gisteren twee uur lang met de voorzitter van het Moskouse organisatiecomité Ignati Novikov. Veel werd daarover niet bekend. De tussen hamer en aam beeld geraakte Westduitser wilde slechts een waarschuwing kwijt „Als de Spelen in Moskou stuk gaan. wordt de internationale sport niet alleen één grote puinhoop, maar voorzie ik ook politiek gezien uiterst ingrijpende gevolgen." Tot slot: tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van hot Inter nationaal Olympisch Comité in Lausanne zijn de comités van Viet nam en Katar als volwaardig lid erkend. DEN HAAG Piet de Visser gaat FC Den Haag aan het einde van dit sei zoen verlaten. De trainer van de Haagse eredivisieclub stond nog on der contract bij FC Den Haag tot 1 juli 1982. Op zijn verzoek heeft het bestuur van de club de oefenmeester ontslagen van zijn contractuele ver plichtingen „De Visser kon zich niet vinden in het beleid dat in de toekomst gevoerd gaat worden", aldus coördinator Eddy Hartmann. „Hij is van mening dat gezien de bezuinigingen die wor den doorgevoerd het hem onmogelijk wordt gemaakt met zijn team een goede positie op de ranglijst te be halen." Het tekort waarmee FC Den Haag kampt maakt het noodzakelijk dat er spelers verkocht worden en dat er ook minder spelers onder contract zullen komen. De plannen tot bezui niging zijn neergelegd in een rapport dat onlangs is uitgebracht. Het dien de onder meer om een verlenging van de gemeentelijke subisidie te be reiken. Piet de Visser kwam twee jaar gele den bij de Haagse club. Daarvoor was hij trainer van RWDM in België. Volgens Eddy Hartmann verlaat De Visser FC Den Haag niet omdat hij zijn positie kan verbeteren. In zijn contract is een bepaling opgenomen dat hij indien hij zijn positie kon verbeteren het contract voortijdig be ëindigd kon worden. „Op dit mo ment". aldus Hartmann. „is er geen sprake van dat De Visser in onder handeling is met een andere club." Eerste divisie Beerenveen-Fortuna S 2-1 <2-0) 10 Meyers 1-0. II Hendriks 2-0. 69 Ruys 2-1. Scheidsrechter Thomas Toeschouwers 3000 Telslar-SC Cambuur 1-2 (1-0) - 30 Buma 1-0.75. Hoekema 1-1. 87 De O rooi 1-2 Scheidsrechter Oeteünans Toeschouwers 1200 Brian Clough temidden van zijn sterspelers Trevor Francis Ontspannen in Amsterdam: (links) en Robertson voelt. Na zijn minder geslaagde op tredens voor Engeland in de periode dat Don Revie nog bondscoach was. heeft de nationale ploeg zich onder Ron Greenwood opmerkelijk sterk gemanifesteerd. Francis: „We hebben nu een goede ploeg, de sterkste waar ik ooit in heb gespeeld. Italië wordt in onze poule echter een zware tegen stander. In eigen omgeving zijn de Italianen moeilijk te verslaan." Francis heeft in de laatste interland Nottingham Forest werd gekocht, tegen Spanje voortreffelijk gespeeld. Over twee jaar, wanneer zijn contract In Barcelona voerde hij met zijn team bij Nottingham afloopt, zou Francis tegen de ongehoord onsportief spe- ook wel naar het continent willen lende Spanjaarden een geweldige vertrekken. De vorige twee zomers show op. die een 0-2 overwinning op- speelde hij al in het buitenland, bij leverde. Francis: „Ik heb veel aan het Amerikaanse Detroit, maar dat Greenwood te danken. Hij heeft mij royaal betaalde vakantiewerk een vrije rol gegeven. Greenwood wil (100.000 pond per seizoen) haalt het constant beweging in de ploeg, hij toch niet bij een verblijf in bij voor- verlangt een vloeiend systeem waar bij hij op het initiatief van de spelers rekent. Tegen Spanje heb ik groten deels in de aanval gespeeld, maar ik had de vrijheid om met Keegan te wisselen als wij dat wilden." In de voorste lijn speelde hij opval lend goed samen met Tony Woodcok, de buitenspeler die aan het eind van het vorig seizoen door FC Köln van beeld West-Duitsland. Francis: „Het lijkt mij heel aantrekkelijk. Wanneer we met Engeland spelen slaap ik met Woodcock op een kamer. Hij heeft mij veel over het Duitse voetbal ver teld. Het bevalt hem daar prima. Maar voorlopig voel ik mij happy bij Nottingham. Wij hebben een goed team en een uniek management. Clough en Taylor (de veldtrainer red.) vormen een sterk duo. Na de 0-1 thuisnederlaag in de kwartfinale te gen Dynamo Berlijn, waren zij er vast van overtuigd, dat zij in Oost-Berlijn de halve finale alsnog zouden berei ken. Wij hebben ons huiswerk goed gedaan, hielden ze ons voor. Dat gaf vertrouwen." En Ajax? Francis: „Twee goals, voor, dat moet genoeg zijn". BUNNIK De waterpolohoofdklas sers hebben vrijwel unaniem besloten het komende seizoen de competitie- beslissingen af te dwingen via het zogenoemde play-offsysteem. Na af loop van de competitie worden de twaalf verenigingen op basis van de ranglijst verdeeld over drie groepen van vier. die met behoud van de ver gaarde punten in drie weekeinden een thuis- en uitprogramma (dubbels) afwerken. De strijd tussen de num mers 1 t/m 4 heeft als inzet het lands kampioenschap, de nummers 9 t/m 12 spelen voor het behoud van het hoofdklasserschap (nummer 11 en 12 degraderen) en de middengroep speelt om des keizers baard. niet interessant. Zij weten zich bij voorbaat verzekerd van een plaats in de kampioenspoule. AZC Alphen ver woordde een wat meer genuanceerde mening. Na overleg met de spelers groep stelt de club zich op het stand punt, dat het in principe voorstander is van invoering van het play-offsys teem, maar niet volgens het aanvan kelijk ter tafel liggende voorstel van de waterpolocommlssle. In samen werking met de trainersvereniging was het plan opgesteld de hoofdklas sers na de normale competitie en twee poules van zes te splitsen, waar bij de ene groep om het kampioen schap speelt en de andere om degra datie. Groningen 32 21 7 4 49 54-16 Den Bosch 31 19 6 6 44 52-27 Wagen ingen 30 16 11 3 43 55-30 Volendam 30 19 4 7 42 63-25 DS *79 32 13 10 9 36 58-41 Graafschap 32 15 5 12 35 31-27 Cambuur 31 16 2 13 34 56-39 Heracles 31 13 7 11 33 43-38 Heerenveen 31 12 9 10 33 37-38 VVV 31 13 7 11 33 45-53 Fortuna S 30 12 8 10 32 49-34 Amsterdam 31 12 8 11 32 49-44 Eindhoven 31 10 7 14 27 33-47 Telstar 30 7 10 13 24 37-46 Helmond Sp. 31 8 5 18 21 32-66 Vlaardingen 31 6 8 17 20 31-54 Veendam 31 6 8 17 20 38-62 SVV 31 6 7 18 19 43-73 Amersfoort 31 3 5 23 11 26-82 Van doorslaggevende betekenis is de meerderheid van de clubs deelde inbreng geweest van clubs als ZIAN/ de bezwaren van AZC. Vitesse, HZC/De Robben en AZC Al- Al zes Jaar zeuren de hoofdklassers phen. Van het trio dat al jaren het over verandering van de competitie gezicht van de competitie bepaalt, opzet met daarbij kwaliteitsverbete- toonden ZIAN en De Robben zich ring en nivellering van de krachtsver- onomwonden voorstander van invoe-' schillen voor ogen. Jaarlijks is er wel ring van de play-offs. De vraag over een voorstel op tafel gekomen, dat twee groepen van invoering van de door de onderlinge verdeeldheid op play-offs. De vraag over twee groepen het laatste moment geen haalbare van zes of drie van vier was voor hen kaart bleek. ^geland bestaande discussie ware kwaliteiten van Francis 'epe "^arschijnlijk te maken met igzaam tot stand komende Toen hij op 5 september 16-jarige een opmerkelijk de- te in de eerste divisie (en- ■n later scoorde hij vier keer fningham City) werd hij door t sportpers onmiddellijk een Jimmy Greaves genoemd, wijt het voornamelijk aan •nlijk aantal gecompliceer- dat hij die snel verwor- m niet meteen wist uit te Het duurde tot 9 februari lij op Wembley, tegen Neder- talenten in de nationale >cht tonen. ■Tijsr dan het begin van zija inter maan. Tot dusverre kwam ien keer uit voor Engeland, nmer slaagde hij er in om der 1twee ..caps" op een rij te Engeland erkent welis- klasse. maar meent dat hij ds in de schaduw van de vedette Kevin Keegan ver- ancis: „Op internationaal ni et voor mij een nogal fruste- edelett8* Beweest Nu Pas ben ik a hetFland en Nottingham Forest door Theo Reitsma HAMBURG/MADRID In zijn ambities is Vujadin Boskov nooit bescheiden geweest. Als trainer van Feyenoord achtte hij zich in dienst van een Europese topclub en de omschake ling van dure gevestigde namen naar jonge, gretige, maar onervaren spelers kwam hem wat dat betreft niet goed uit. Bijna twee jaar nadat hij die Rotterdamse stroming bespeur de zetelt hij bij Real Madrid. Daar vloeit het geld in de strijd om het behoud van de Westduitser Stielike en werd in de vorige transferperiode tussen de seizoenen drie miljoen dollar uitgetrokken voor versterkingen (onder meer voor de Engels man Cunningham). dat hij tot voor kort bij het callficeerde en intussen naar e divisie afgezakte Birming- am, heeft hem naar zijn rk geremd in zijn „intema- ontwikkeling. De vorig Jaar ftngham gewonnen Europa Ie tegen het Zweedse Malmö Boskov voelt zich een stuk geruster nu zijn Real Madrid in de halve fina les van net Europese bekervoetbal is gekomen en de eerste wedstrijd tegen Hamburg SV behalve in een 2-0-zege in een gigantische recette eindigde. „Voor volgend jaar acht ik aankopen niet nodig Stielike moet blijven en voor het overige moeten er spelers uit onze dependance komen." Boskov bedoelt Castilla. dat boven aan in de tweede afdeling staat en spelers onder de 23 jaar telt. die wor den opgeleid voor het grote bedrijf van Real Madrid. Tijdens het huidige seizoen kwam daaruit al over Perez Garcia, een 20-jarige verdediger, die in de eerste wedstrijd tegen Hamburg als opdracht kreeg om in de weg te lopen bij Kevin Keegan. Dat deed hij zo voorbeeldig, dat zowel hijzelf als de Engelse vedette van Hamburg niet aan echt voetbal toekwam. Zestien jaar is de Joegoslaaf Boskov nu voetbaltrainer en vier jaar was hij in Nederland (twee jaar bij Den Haag. twee jaar bij Feyenoord, waar hij in 1978 wegging). „Mijn vrouw noemt de periode in Den Haag nog altijd de fijnste en voor mij is de tijd daar ook ideaal geweest. Ik kende de mogelijk heden en in Chouffour was daar een president, die een neus had voor voet bal. Het was ideaal samenwerken met die man." (Chouffour zit nu In het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB, red „BIJ Real Madrid heb ik alleen te maken met de president. Hij trekt altijd op met de ploeg. Van hem en van Real weet ik. dat er anders wordt gereageerd dan bij de andere Spaanse ploegen Meestal is het in Spanje zo. dat je als trainer zo op straat staat maar als ergens anders Vujadin Boskov na een nachtje slapen een besluit valt, wordt er hier nog eens extra bedenktijd genomen en dat is redelij ker voor de trainer. Al ben Je dan een soort zigeuner, die steeds moet kun nen wegtrekken naar een volgend oord. dit is beter." Boskov heeft bij Real in ieder geval nog een contract voor een Jaar en dat liet hij enkele weken geleden ook weten, toen „een Nederlandse top club" bij hem aan de bel hing „Daar na zien we wel verder. Italië zal ook voor de trainers wel open komen, Spanje biedt mogelijkheden en mis schien is Nederland wel weer geïnte resseerd. Ik denk dat ik nog zo n vier vijf jaar in aktie kan zijn. Een trainer, die op het veld niet meer mee kan doen stelt niks voor. Die moet stoppen." Boskov zit ook bij de aanhang van Real Madrid redelijk In het zadel na de winst op Hamburg in de eerste wedstrijd in de halve finale om het Europa Cup I-toernooi. Hij is redelijk tevreden met zijn team. al doet zich het wonderlijke feit voor. dat de lieve lingen van het publiek juist bij de trainer niet zo hoog In het vaandel prijken. Cunningham (de 23-jarige Engelsman met Jamaicaanse ouders, die bij West Bromwich werd gehaald) op links en Juanito (de driftige 27- jarige) op rechts dwarrelen over het veld op zoek naar de bal en tonen zich verliefd wanneer zij in het bezit zijn. „Zij geven nooit ineens." klaagt Bos kov „Maar Real kan niet zonder die spelers Ze horen bij de ploeg, zijn geliefd bij het publiek." Boskov heeft zelf veel meer aan de gedisciplineerde speelwijze van zijn andere sterren. PLrri is de ideale man achterin, ondanks zijn vijfendertig jaar. en Uli Stielike. die drie Jaar geleden uit Mönchengladbach kwam, speelt op het middenveld een toon aangevende rol. „Stielike is nu 26 jaar en krijgt de kans op een nieuw drieja rig contract. Hij doet ook iets zonder bal. Hij is belangrijk voor de ploeg. Beweegt, zit ook voorin, kan schieten en werkt collectief." Vanavond, wanneer Ajax probeert om Nottingham Forest alsnog van de finaleplaats in het belangrijkste Eu ropese toernooi af te houden, verde digt Real een 2-0-voorsprong bij Hamburg Boskov is niet geheel ge rust op een finaleplaats, die recht geeft op een optreden in Madrid op 28 mei. „Hamburg speelt praktischer dan wij. maar was in het eerste duel koud. In Madrid was Hamburg als een werknemer, die zonder ambitie op zijn werk kwam. Oewoon een op dracht vervulde zonder hart. zonder genegenheid voor zijn vak. Dat zal toch geen twee keer gebeuren." De Graafschap, Cambuur en Volen- dam periodekampioenen. MÖNCHENGLADBACH Borussia Mönchengladbach heeft zich gister avond als eerste ploeg geplaatst voor de finale van het toernooi om de UEFA Cup. Borussia won de tweede 1 wedstrijd tegen Vfb Stuttgart met 2- 0. De eerste wedstrijd tussen beide teams was dertien dagen geleden'met 2-1 door Stuttgart gewonnen. In Mön chengladbach was de ruststand 1-0 door een doelpunt in de 23ste minuut van Matthaeus Na de wisseling scoorde Scha fer in de 67ste minuut 2- 0. In de (dubbele) finalewedstrijd komt Borussia op 7 en 21 mei uit tegen de winnaar van het duel Ein- tracht Frankfurt-Bayern München 'Bayern won de eerste wedstrijd met 2-0. MANGA DER MAR MENOR De Italiaan Roberto Visentini heeft gis teren de proloog van de Ronde van Spanje gewonnen. Visentini legde de 10,5 kilometer lange tijdrit op het circuit van Manga del Mar Menor in de provincie Alicante af in 13 minu ten en 42 seconden. De Ier Sean Kelly eindigde met twee seconden achter stand als tweede Derde werd de Belg Joseph Borghet in Ij.48 1 Visentini dtai 10.5 km In 13 42. 2 Kelly Hen 13 44, 3 Borghel (Bel 13 49, 4 Ji-Mon (NZei 13 51. 5 Torres <8pa 14 00, 8 Nleuwdorp (Ned i 14 05. 9 PoUenUer (Bel 14 08 BEDUM De eerste van een serie van vier daminterlandwedstrijden tussen Nederland en Rusland is giste ren in Bedum in een gelijkspel (7-7) geëindigd. Vijf van de zeven partijen eindigden in remise Boom won van BaJ J akin en Jansen verloor van Tsje- golev Sijbrand» (Nedt-Oantwanr Rusl i 1-1. Wltrana- Korenevskl 1-1. Van der Wal Mitjarukl II Jan- aen-T«Jefolev 0-2. Clerc-Dlbman 1-1. Boom BaJ ja- kin 2-0. De Ruller-Jeemakov l-l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15