FAMILIEBERICHTEN REÜNIE WOENSOAG 23 APRIL 1980 TROUW/KWARTET p 8IS0AC kunnen van maandag lol en met vri|dag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeli|k van 18 00-20 00 uur Op donderdag 8 mei a.s. hopen mijn ouders, onze grootouders G. H. KRUYTHOF en M. E. KRUYTHOF-VAN MONTFOORT hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren Gelegenheid tot feliciteren van 16.30-17.30 uur in Park-restaurant .Juliana". Amsterdamsestraatweg 464 te Utrecht. Thea Trees. Karei. Agnes Wxe in de schuilplaats des Allerhoog- sten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen Ps 911 Na een moedig gedragen, zeer ernstige ziekte, is op 69-jarige leeftijd overleden mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa Jacobus van Pijlen Wij gedenken hem met grote dankbaarheid. Geldermalsen M van Pijlen-Buitenhuis Duffel (België) J D van Pijlen A van Pijlen-Berislavic Michael en Nathalie Diepenveen: B. Chricta-van Pijlen A. C. Christa Nils Geldermalsen. 21 april 1980 Herman Kuykstraat 47 Geen bloemen. Mijn man is in ons woonhuis opgebaard, waar ook gelegenheid is tot condoleance-bezoek. De begrafenis is bepaald op vrijdag 25 april. Er zal dan. in het Hervormd Verenigingsge bouw aan het Raadhuisplein te Hazerswoude. om 13 30 uur een rouwdienst beginnen, geleid door de weleerwaarde heer ds C. G. Wiegers uit Geldermalsen. waarna omstreeks 14.30 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Hazerswoude-dorp. Na de plechtigheid is in de aula van de be graafplaats eveneens nog gelegenheid te con doleren. De ziekte en het overlijden van onze broer en zwager Ko van Pijlen heeft ons erg getroffen. Wij zullen hem blijven herinneren als een hartelijke en trouwe vriend. Dankbaar ook zijn wij voor wat hij en Meik voor moeder gedaan hebben. Huizen: W van Pijlen A P van Pijlen-Bikkers Bennekom G. van Pijlen J. van Pijlen-van den Berg Geldermalsen: N. Kwakernaak-van Pijlen W. H. Kwakernaak. Geldermalsen. 22 april 1980. Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen. Gezang 87 5 Veilig in Jezus' armen is ontslapen onze broer en zwager Johannes van der Veen in de ouderdom van 69 jaar. Apeldoorn: K. van der Veen S. van der Veen-Groenveld Sittard: S. Amelink-van der Veen H. Amelink 21 april 1980, Maarssen. De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 25 april a.s. om 12.45 uur te Maarssen. De Here heeft tot Zich genomen mijn schoon zoon. onze zwager Johannes van der Veen op de leeftijd van 69 jaar. Echtgenoot van M. van de Veen-Kooij. Maarssen, 21 april 1980 Bilthoven: J. Kooy A. J. Kooy Bilthoven: J Beekman M. Beekman-Kooy Wassenaar: B Siebel J. Siebel-Kooy Bilthoven: L. Kooy N. Kooy-Blom Leeuwarden: R. G Dijkstra H. J. Dijkstra-Kooy Amersfoort: G. van Wakeren-Kooy Driebergen J Kooy N. Kooy-Siebel Bunruk Joh. Kooy A. Kooy-de Boer In haar Heer en Heiland is ontslapen onze lieve tweede moeder en oma Geertruida Wilhelmina Visser weduwe van W. Nugteren. op de leeftijd van 75 jaar. De kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen. Velp (G 22 april 1980 Dennenweg 20 Corr. adres: W. Nugteren. Pres. Kennedylaan 143. 6883 AE Velp (G Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Bejaardencentrum ..De Biesdel". Biesdelse- laan 89 te Velp (G.J. Gelegenheid tot condoleren: zaterdag 26 april a.s. om 10.30 uur in „De Biesdel". waarna de rouwdienst zal worden gehouden in de conver satiezaal om 11.00 uur. De teraardebestelling zal daarna volgen op de begraafplaats „Heide- rust" te Rheden omstreeks 12.00 uur. Heer waar dan heen, tot U alleen. In volle overgave is naar haar Heer en Heiland gegaan onze lieve zuster, tante en nicht mevrouw G. W. Nugteren-Visser Sinds 1970 weduwe van W. Nugteren. Ze was 75 jaar. Arnhem. J. Feunekes-Althuis Drachten. R. Visser Driemond/Amsterdam Z-O H. M. Bootsma-Visser nichten en neven Velp. 22 april 1980 Diep getroffen heeft ons het bericht, dat God onverwacht tot Zich heeft genomen ons zeer geachte mede-bestuurslid en tweede voorzit ter, de heer drs R. Kramer Zijn liefde en enthousiasme voor het Christe lijk onderwijs, zijn medeleven met alles wat op onze scholen gebeurde, zijn opgewekte vriend schap en zijn zeer gewaardeerde adviezen zul len wij in ons bestuur in dankbare herinnering blijven gedenken. Namens bestuur en medewerkers van de Prot. Chr. Schoolvereniging Mevrouw mr.I. Geelkerken- Brusse, voorzitter C. A. de Roo, secretaris. Leiden, 21 april 1980. Met verslagenheid en ontroering geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze onvergetelijke oud-collega R. Kramer Tot 1 mei 1979 was hij als docent opvoedkunde aan onze academie verbonden. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoeveel hij voor onze school heeft betekend. Zijn onderwijscapaciteiten, zijn collegialiteit en zijn liefde voor het werk zullen wij in dankbare herinnering houden. God trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkin deren. Bestuur en personeel van de Christelijke Pedagogische Academie Oegstgeest. Heden is tot haar Heer en Heiland ingegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, groot- en over grootmoeder Neeltje Joostje Noorman-Visser op de leeftijd van 85 jaar Aalsmeer: L. J. Noorman Hoofddorp: Rika en Wim Uithoorn: Bas en Tjeedje Australië: Janie en Henk Aalsmeer: Adrie en Joke Klein- en achterkleinkinderen. 1432 AH Aalsmeer, 21 april 1980. Oosteinderweg 119. De overledene is overgebracht naar de rouw kamer van Huize ,,'t Kloosterhof', Clematis straat 16 te Aalsmeer. Geen bezoek aldaar. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op donderdag 24 april om 14.30 uur in de Geref. Kerk, Opheliaiaan 247 te Aalsmeer, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om x 15.00 uur op de algemene begraafplaats, Opheliaiaan 232 te Aalsmeer. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in gebouw „Het Baken", Sportlaan 86 te Aalsmeer. God nam tot Zich onze geliefde broer en oom Hendrik Jan Ronner Leeuwarden: M. Ronner-de Boer Groningen; M. F. Ronner J. Ronner-Veldkamp Apeldoorn E. H. Mulders-Ronner L Mulders J. J. Ronner A. M. Ronner-Roukema Leeuwarden. I. v. d. Stouwe-Sebes J. v. d. Stouwe Neven en nichten. In Jezus ontslapen onze lieve zuster, schoon zuster en tante Luts Schuilenga Geliefde echtgenote van Harm Slump. Op de leeftijd van 68 jaar. Kampen: E. Schuilenga Assen: S. H. Gjaltema-Schuilenga A. Gjaltema Kampen: K. W. van der Sluis-Schuilenga Surhuisterveen: J. J. Schuilenga-Kuipers Neven en nichten Nieuwleusen. 21 april 1980. Op Zijn tijd nam de Here tot Zich, onze lieve dappere schoonzuster en tante Luts Slump-Schuilenga geliefde echtgenote van Harm J. Slump op de leeftijd van 68 jaar. Canada, Brantford, J. H. G. Land S. Land-Slump Zuidhorn: U. J. Slump A. Slump-Luiks Marssum: P. J. Slump A. Slump-van der Veen Neven en nichten Nieuwleusen, 21 april 1980. Heden is in zijn Heer en Heiland ontslapen mijn innig geliefde man, onze lieve vader en grootvader Hermanus Cornelis van Zoest op de leeftijd van 73 jaar. De Bilt: M. J. van Zoest-Rijdes Beek: Jonie Richard-van Zoest Paul Richard IJsselstein: Cees van Zoest Barbara van Zoest- van Vloten H. I. Ambacht: Hugo van Zoest Augusta Jiskoot Elburg: Guus van Zoest Marijke van Zoest-Vroemisse en kleinkinderen. De Bilt, 20 april 1980 Waterweg 116 A Corr.adres: Vicarielaan 57, 3401 AR IJsselstein Geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum, Soestdijkseweg 265 te Bilthoven. De rouwkamer is woensdag geopend van 19.00-19.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden donderdag 24 april om 12.30 uur in de Opstandingskerk, le Brandenburgerweg te Bilthoven, waarna uitsluitend de teraardebe stelling zal plaatsvinden op de algemene be graafplaats „Brandenburg", gelegen naast de kerk. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de hal van de Op6tandingskerk. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal U rust geven. Matt. 11:28 Diep bedroefd, maar toch dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, berichten wij u hiermede, dat op 67-jarige leeftijd in de Vrede van haar Heiland overle den is, mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma Neeltje Quatfass-Griffioen Amsterdam, J. G. Quatfass P. K. Quatfass A. Quatfass-den Besten Arno. Debbie C. Molevelt-Quatfass K. Molevelt Hans, Bastiaan J. H. Quatfass 21 april 1980 Minckelersstraat 10' 1097 KG Amsterdam Correspondentie-adres: C. Molevelt-Quatfass, Eierlandstraat 28, 1024 GE Amsterdam. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van Aula West, Willem Roelofsstraat 7 eind Post jesweg te Amsterdam, bereikbaar met bus 18. Gelegenheid tot afscheidnemen donderdag avond van 7.45-8.30 uur. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 25 april in de Konings- kerk, Van 't Hofflaan 20, om 13.15 uur, waarna wij haar ter ruste willen brengen op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan te Am sterdam. Aankomst ongeveer 14 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Jeugdzaal van de Koningskerk. Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. 'k Verlang naar die Dag als ik Jezus ontmoet. Tot onze grote droefheid nam God, precies een jaar na haar zuster, na een ernstige ziekte op Zijn tijd tot Zich, onze lieve zuster, schoonzus ter en tante Neeltje Quatfass-Griffioen 67 jaar oud. Trooste de Here haar diep bedroefde man. kinderen en kleinkinderen. Familie Griffioen Familie C. Broekhuizen-Quatfass. 21 april 1980 Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, duizend stemmen ons omringen ja en amen wordt gezegd rest er niets meer dan te zingen. Heer dan is uw pleit beslecht. Op Zijn tijd nam de Here tot Zich, onze lieve, zorgzame vader en opa Jan Oosterveen weduwnaar van Jeltje Schring eerder van Grietje Boesenkool, op de leeftijd van 68 jaar. Beilen, 22 april 1980 Brunstingerstraat 40 G. Oosterveen P. Oosterveen-van der Zaag Sieta. Margriet en Erik Hoogeveen. J. Oosterveen M. A. Oosterveen Jonker Jan Bert, Harry en Marjan Groningen, K. Oosterveen G. Zielstra Luttelgeest, A. Oosterveen J. Oosterveen-Haalboom Alfred en Judith Groningen, M. G. Verloove-Oosterveen L. H. Verloove Ilse en Michiel Beilen, H. Oosterveen A. Oosterveen-Cordes Richard en Sindy Correspondentieadres: Kievitlaan 14 9411 HG Beilen. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 26 april a.s. vanuit de Gereformeerde Kerk, Witte Valkenstraat te Beilen. Aanvang van de rouwdienst om 12.45 uur. Gelegenheid om te condoleren vanaf 12.30 uur. God heeft geheel onverwacht uit dit aardse leven weggeroepen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, grootmoeder en zuster Aaltje Barth-Robers op de leeftijd van 78 jaar. Wij zijn verbijsterd en diep bedroefd, maar dankbaar zullen wij ons blijven herinneren de heerlijke jaren die God ons samen gaf. Laren (N.H.): L. F. Barth Hilversum: Th. K. Barth Z. Barth-van den Berg Dorine Jeanine Annemieke Baarn: B. J. Barth E. C. Barth-Wijbrands Luuk Alex Laren (N.H.): K. R Barth A. Barth-Robers 21 april 1980 Jagerspad 3, 1251 ZV Laren De overledene is opgebaard in een der rouwka mers aan de Boekweitskorrel 8 te Laren. Be zoek aldaar donderdag 24 april van 19.30-20.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden op vrij dag 25 april om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan te Laren, waarna de teraardebestelling om 11.30 uur zal plaatsheb ben op de Algemene Begraafplaats te Laren. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer: Hij, mijn God. Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven. (Ps. 42:7) In deze verwachting ging van ons heen onze geliefde moeder, grootmoeder en overgroot moeder Antje Schouten weduwe van Evert Hummelman geboren te Maassluis, 23 augustus 1893. New Westminster B.C. (Canada): J. Hummelman J. R. Hummelman-van der Ven Leiden: J. van den Berg-Hummelman J. van den Berg Capelle a/d IJssel: D. Hummelman W. Hummelman-van Noort kleinkinderen en achterkleinkinderen Amstelveen. 20 april 1980 Correspondentieadres: D. Hummelman, Boeroestraat 3, Capelle a/d IJssel. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 25 april 1980 om 14.30 uur in de kapel van de algemene begraafplaats Crooswijk, Kerkhof- laan I te Rotterdam, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kapel. Met ontroering vernamen wij het toch nog plotselinge overlijden op 21 april van onze predikant ds.C. G. Mak Dankbaar zijn wij voor het vele dat hij ons geboden heeft en voor datgene wat hij in ons midden gedaan heeft sinds 1973. Onze gebeden en onze gedachten zijn rondom zijn vrouw, zijn kinderen en familie. Namens de Gereformeerde Kerk van Rijsoord. P van Gelder, praeses W. van Bruggen-Kwint, scriba e int ?ray Igens Igt d; e bei Bir hij t De Prinses Ireneschool bestaat 40 ja fan Op 10 MEI a.s. wordt een Prinses Ireneschool «ooc Christelijk MAVO men iens terdai isente georganiseerd waarop oud-leraren ngrijf leerlingen van harte welkom zijn. Db aili staat open van 15.00-18.00 uur. |cansl< Teneinde alles goed te kunnen voort,njcu; verzoekt de organisatiecommissie i^innir eventuele komst zo spoedig mogelijk geven. tocl: We zijn genoodzaakt u een geringe bij,o jn de kosten van advertenties, consun^ranc drukwerk te vragen. toe j ipeilbi Men kan zich opgeven door overmaking van £3ria p p op girorekening 3981187 t.n.v. Penn. Bijide Ei teiten Prinses Ireneschool, Plesmanplein 8. he Wij verzoeken u daarbij uw naam het jaar %0or i school verlaten is. te vermelden. ,rcjer tngel; fop d i hum De hemelse Vader heeft tot Zich genomL.^ moegestreden kind, mijn lieve man, onzf en grootvader Willem van Kekem rehad bnon het 1 forig uittri as me tr de De ;tek< it na De teraardebestelling zal plaatsvinden cvf r*?5 dag 24 april om 11.00 uur op de begraé/11^" „Den en Rust". Frans Halslaan te BiltPj_*" Na de begrafenis gelegenheid tot condolibetre de ontvangkamer van de begraafplaat^eviJJ ..En' pt nu stra op de leeftijd van ruim 72 jaar. Uit aller naam: P. van Kekem-Smits Bilthoven, 21 april 1980 Overboslaan 13 De overledene is thuis opgebaard^ Met ontroering heeft de wijkkerkeraad njet genomen van het overlijden van keeft i -Slke br. S. Kasper fen. van in leven organist van de Gereformeerd eer te Glimmen. ;t zet Met dankbaarheid gedenken wij zijn W> de trouw waarmee hij onze Kerk heeft g<nog Moge God zijn vrouw en kinderen tro|jet ji pnmii Glimmen, april 1980 z Namens de wijkkerkeraad GlimL^J Tj. Biewenga, praeses U. E - "«Clnd Ie aut ook H. van der Schaaf, scriba Met diepe ontroering geven wij kennis i overlijden van de heer a eer ledrai R. Blauw rcio gebr Hij was vanaf september 1960 aan onzflvan als leraar verbonden, de laatste jaren I Lea rector. Impb r de Ons zal steeds met dankbaarheid in lincis ring blijven hoe hij met inzet van zijitpel i persoon in de school werkzaam is getf spi Maar, Zeist, 22 april 1980 «noge 'blijft Bestuur, direktie. medewerkers (fair i lingen van het bekri Christelijk Lyceum te Zeiidat i 0 ..Vrees niet, want Ik heb a verl^ Ik heb u bij uw naam geroepen,l gij zijt Mijn" Jesïj De God van leven en dood heeft t^ genomen onze lieve schoonzoon en zwj° Gerrit Kwast echtgenoot van H. A. van der Ploeg op de leeftijd van 48 jaar P. van der Ploeg T. van der Ploeg-Drop Leiderdorp H. van der Ploeg M. M. van der Ploeg-Tijsrt^ De Steeg J. G. van der Ploeg J. C. de Koning-van der it1 tw H. A. P. de Koning Delft 19 april 1980. Enige kennisgeving De warme belangstelling, en het medelei ondervonden tijdens de ziekte en na het£lan van onze lieve dochter Ruutje Rodenboog heeft ons diep getroffen. We willen u daarvoor allen hartelijk dal H. Rodenboog J. Rodenboog-Linker Dr. v.d. Willigenlaan 30 Velp (Gld) dat I tralif e dl' "K

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14