Europa wacht met boycot pt van nieuw «bortusvoorstel nog onzeker r Lente Kiesuwkado X Rietkerk geen lijsttrekker F b I Belastingaangiften nauwelijks te controleren S5ESSS2L Hrcn deze krant Uiterste termijn voor Iran 17 mei ^Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wolkenvelden HET WEER ■it voor kraken tot snelle _Jur woningen I wassen waterkant A j ax-N ottingham direct op de tv Intertraffic Hagedoorn van ambtenarenbond CNV: Fazant legt eieren in woonkamer Trouw Elk seizoen BezorgTrouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtnigiiig: TrOUW ,1a ijf lUtl 'ngf D<. D8c uur s- touw H 38STE JAARGANG NR 10922 - WOENSDAG 23 APRIL 1980 Wolkenvelden en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur omstreeks tien graden. Zwakke tot matige wind tussen west en noord (windkracht 1 tot 3). Morgen en overmorgen. Nu en dan een bui. ook enkele opklaringen en weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op 06.22 zon onder 20.52. maan op: 14 44. maan onder 04.31 /Mit .'oor Bouvs en inlenen LESTELLA B.V. W'iiem Ba'entszstraat 19 Leiden Te< 071-13454: Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT 'cht iGINA 2: ^en' eloofsgetuigenis kerkorde \ge*joeiend verzet •^rlder gevangenen iOV^ GINA 5: ault6 bodem dient to b vloerkleed veel len ■nd ile PAGINA 7: Israël wil rust in Zuid-Libanon PAGINA 9: SER berispt McDonalds PAGINA ECONOMIE: Wervingsactie met tweede keus encyclopedieën PAGINA SPORT: Trevor Francis: superstar of superflop? PAGINA SERVICE: Rubriek kinderboeken, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv- programma's, weeroverzicht. .5' .795 ize parlementsredactie HAAG Het lot van het abortusvoorstel van het t blijft, ook na enkele belangrijke wijzigingen, onzeker. grote partijen in de Tweede Kamer stelt tot dusver de WD zich positief op. De liberalen kunnen zich met Idlijnen van het voorstel verenigen. DEN HAAG De ministerraad zal voorstellen doen voor een invoerver bod van produkten van bedreigde diersoorten. Deze produkten zijn on der meer bont van beschermde die ren, ivoor en walvisprodukten. Dit zei staatssecretaris Wallis de Vries giste ren. toen dertien schoolkinderen hem op zijn ministerie in Rijswijk vroegen de moord op zeehonden en walvissen tegen te gaan. De schoolkinderen (een uit elke provincie, de IJsselmeerpolders en België) overhandigden de staatsse cretaris enkele duizenden brieven en tekeningen, waarin de minister wordt verzocht alles te doen tegen de moord op zeehonden. Ook vcroegen de kin- gaf gisteren nog geen inhou- Drdeel over het gewijzigde stel, maar bekend is dat de democraten verdeeld zijn jkem ervan. De PvdA heeft definitief standpunt ingeno- reactie van de socialisten Ier vooralsnog erg terughou- ?or D'66 blijft het voorstel krdbaar. 'oornaamste wijzigingen die xs Ginjaar van volksge- sertEIll- pnzer verslaggevers '.DAM De woningbouw- gen in Amsterdam gaan in één week tijd hun leeg- woningen te verhuren uit >r grote kraakacties op 30 gaat volgens een schatting leratie van woningbouw- om een honderdtal wo- voor de gemeente niet op huurders kon zorgen. De iwverenigingen gaan nu ren voor deze zogeheten 'oningen huurders te zondheid en De Ruiter van justitie hebben aangebracht zijn: de bedenktijd van vijf dagen, voor afgaande aan een abortus, gaat lopen vanaf het bezoek, van de vrouw aan de huisarts, die anders dan in het oorspronkelijke voorstel een belang rijke rol in de hulpverlening krijt toe bedeeld. zwangerschappen die ouder zijn dan dertien weken mogen ook in kli nieken, in plaats van alleen zieken huizen, worden afgebroken. Vervolg op pagina 9 Van onze parlementsredactie DEN HAAG WD-fractieleider mr. J. G. Rietkerk wil bij de komende verkiezingen niet optreden als lijst trekker van de WD. De liberale voor man heeft dat gisteren in zijn fractie bekendgeaakt. Het bericht is ook in het WD-partljblad Vrijheid en De mocratie verschenen. Deze stap van Rietkerk maakt het welhaast zeker dat de huidige minis ter van binnenlandse zaken en vice- premier Wiegel als lijstaanvoerer stemmen moet gaan trekken voor de ADVERTENTIE tedei klfc F' :n woordvoerder van de fe- an de woningen slechts leeg. Maar gevreesd wordt k-actiegroepen op 30 april van de inhuldiging van geen onderscheid zullen jssen korte en langdurige komen er 450 woningen 90.000 die de Amsterdam- ities gezamenlijk bezitten." |r van deze woningen levert merendeel geen probleem die woningen die door de worden toegewezen blijven Hei oorzaken wat langer i De corporaties zullen die vóór 30 april trachten te buiten de gemeente om. Het is wel een uitschieter, als je via een beroepsopleiding meteen aan de slag kunt. Met MAVO 4. HAVO 5. MTS of een gelijkwaardige opleiding (met wis- en natuurkunde in het pakket) is die kans er! Opleidingsduur: Met HAVO 5 of MTS of gelijk waardige opleiding: 2 jaar. Met MAVO 4: 3 jaar. Bel of schrijf Radio-Holland voor alle informatie over het beroep van radio-officier (radio-telegrafist bij de grote handelsvaart). WD. De afdelingen in de partij ma ken zich op om kandidatenlijsten te maken, die dit najaar moeten leiden tot de defnitieve lijst voor de libera len Met het oog op deze dlscusie binnen de partij heeft Rietkerk zijn beslissing nu bekend gemaakt. Riet kerk die bij het aantreden van het kabinet-Van Agt fractievoorzitter werd, is niet van plan de politiek in het geheel de rug toe te keren. Hij heeft zich wél als kandidaat voor het Kamerlidmaatschap beschikbaar gesteld. Geen verrassing De mededeling van Rietkerk komt in Den Haag nauwelijks als een verras sing. Ook in de WD-fractie had men er niet op gerekend dat Rietkerk wél het lijsttrekkerschap aan zich zou willen trekken. In de WD schrijft men het verlies aan steun voor de liberalen, dat telkens uit opiniepeilin gen blijkt, voor een groot deel toe aan de kleurloze opstelling van de huidige fractievoorzitter, die onvoldoende profileert. Verwacht wordt dat Wiegel in de verkiezingsstrijd het elan kan terugbrengen, dat fors stemmenver lies voor de WD moet voorkomen. Rietkerk heeft het, zo zou hij gezegd hebben, beter voor de partij geacht. RADIO HOLLAN D Schrijf voor meer informatie naar Antwoordnummer 2411000 SE Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Of bel 020 101972. toeste HILVERSUM (ANP) De N08 Zal vanavond rechtstreekse reportages verzorgen voor televisie en radio van de voetbalwedstrijd Ajax-Notting- ham Forest in de halve finale van de Europacup voor landskampioenen. De voetbalwedstrijd wordt gehouden in het Olympisch Stadion te Amster dam. Ajax verloor de eerste wedstrijd met 2-0. De televisie-uitzending is van tien over acht tot tien uur op Nederland 1. De radioreportage van kwart over acht af in Langs de Lijn op Hil versum. De NOS-televisie zal later op de avond in Studio Sport samenvattin gen geven van de wedstrijd: HSV- Real Madrid. ADVERTENTIE Internationale vakbeurs voor verkeerstechniek X/X/23/24/25 APRIL Maandag 21 april 13-17 uur Overige dagen 10-17 uur AMSTERDAM ral I nog zo: van binnen biet Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG „De belastingaangif ten kunnen in de huidige situatie niet of nauwelijks worden gecontro leerd." Dit stelde gisteren bestuur der Hagedoom van de NCBO (amb tenarenbond CNV) op een vergade ring van NCBO-leden werkzaam bij de belastingdienst. De reden van de slechte controle is dat de dienst het veel te druk heeft. „Er moeten aan tallen worden gedraaid, op sommi ge inspecties het dubbele aantal dan waarop de streefformatles (per soneelssterkte) zijn berekend", al dus de bondsbestuurder. Een woordvoerder van het ministe rie van financiën reageerde desge vraagd met de opmerking dat er door de ambtenaren van de belas ting vaak „onder hoge spanning ge draaid" wordt. Hij wees erop dat het aantal ambtenaren bij de dienst nu al meer dan 30.000 de laat ste jaren flink is uitgebreid. Het gaat evenwel om meestal moeilijk en deskundig werk, en geschikte kandidaten daarvoor liggen niet voor het oprapen, en hebben ook nog een opleiding nodig. Vanuit de verenigingen van belastinginspec teurs is de laatste jaren regelmatig geklaagd dat men het werk niet goed aan kan. NCBO-bestuurder Hagedoom waarschuwde voor „rechtsongelijk heid bij een halfslachtige uitvoe ring" van de controles. Het publiek zal de Indruk krijgen dat de belas tingmensen met willekeur te werk gaan. De ambtenaren raken daar door ln een spanningsveld in de verhouding tussen overheid en bur ger. aldus Hagedoom. Hij wees op het stijgend ziekteverzuim, bij de belastingdienst. Hagedoom verweet ook de politici op het ministerie en in het parle ment dat ze onvoldoende zorgen voor sluitende belastingwetten. „De reparatiewetgeving, met veel la waai aangekondigd, dreigt een far ce te worden. De meeste voorstellen van de directie wetgeving (van het ministerie) krijgen van de staatsse cretaris het predikaat „politiek niet haalbaar" mee, en worden daarom in het geheel niet in de Tweede Kamer behandeld. Een beperkt aantal voorstellen, dat de Kamer wel haalt, verlaat het parlement in over het algemeen zwaar geamen deerde vorm. Daardoor wordt de wetgeving nog Ingewikkelder en moeilijker uitvoerbaar." De woordvoerder van het ministerie spreekt met grote stelligheid tegen dat de deskundigen van het minis terie veel reparaties zouden voorbe reiden maar dat de staatssecretaris slechts enkele geschikt zou achten. Onder de onlangs afgetreden staatssecretaris Nooteboom zijn opvolger Van Amelsvoort ls pas een week ln functie was eerder het tegendeel het geval. „Zijn daden drang was groter dan de wetgeven de capaciteit van het ministerie", aldus de woordvoerder. door Ferry Mingelen LUXEMBURG De landen van de Europese Ge meenschap zullen economische boycotmaatregelen tegen Iran nemen als de Amerikaanse gijzelaars op 17 mei nog steeds door de Iraanse studenten wor den vastgehouden. deren aan de staatssecretaris maatre gelen te nemen tegen de vervuiling van de zeëen. Het aanbieden van de tekeningen en brieven was een reac tie op een uitzending van de schoolte levisie over de milieubeschermingsor ganisatie Greenpeace. Op de foto: de kinderen laten staatssecretaris Wallis de Vries een tekening zien. Rietkerk als hij zich niet als lijsttrekker op zou werpen. WD-Kamerlid Keja zegt het aldus: „Ik denk dat Rietkerk het bericht heeft bedoeld als een donderslag bij heldere hemel. Iedereen die verstand heeft van politiek weet echter wat goed voor hem is en voor de partij. Ik dek dat Rietkerk een verstandig be sluit heeft genomen." Na een dag lang vergaderen zijn de ministers van buitenlandse zaken van de Europese lidstaten ln Luxem burg tot dit besluit gekomen. Bij het ontbreken van enig teken van verbe kte ring- zal- op -17 mei- direct tot- «en - economische boycot tegen Iran wor den besloten. Het bedrijfsleven zal nu direct al worden opgeroepen om geen nieuwe contracten met Iran af te slui ten - en zeker geen contracten voor de leverantie van wapens. Minister Van der Klaauw noemde de beslissing gisteren verantwoord en hij hoopte dat deze in de Verenigde Staten goed zou overkomen. Amerika moet beseffen dat Europa meer tijd nodig heeft voor de voorbereiding van boycotmaatregelen dat de Ver enigde Staten zelf. De Italiaanse mi nister van buitenlandse zaken Emilio Colombo gaat de Europese beslissing op korte termijn uitleggen bij zijn Amerikaanse collega, Cyrus Vance. Europa wil Iran ln ieder geval tot na de Iraanse parlementsverkiezingen op negen mei, de tijd geven zelf een oplossing voor de gijzelaars te vin den. Europese bronnen noemden een eventuele overdracht door de studen ten van de gijzelaars aan de Iraanse regering „een belangrijke stap". De ministers van buitenlandse zaken zullen op 17 mei opnieuw bijeenko men om te bekijken in hoeverre Iran is tegemoet gekomen aan de Ameri kaanse en Europese eisen. In de tussentijd zullen de Europese lidstaten nationaal maatregelen voorbereiden om een eventuele eco nomische boycot daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Wel gaan er di recte diplomatieke maatregelen in om de druk op Iran op te voeren, onder meer door Inkrimping van de diplomatieke staven in Teheran en van de Iraanse staven in de Europese landen en door invoering van een visum-regeling voor bezoeken aan Iran en van Iranlrs aan Europa. Niet alleen De ambassadeurs van de Europese Gemeenschap in Teheran, die voor overleg naar huis teruggeroepen wa ren, zullen naar verwachting vandaag al naar Teheran terugkeren om de Iraanse regering over de Europese besluiten in te lichten. Hoofdargu ment voor de Europese Gemeen schap om gehoor te geven aan de Amerikaanse boycot-oproep is de po sitie van Amerika zelf. „We kunnen de Amerikanen niet de indruk geven dat ze alleen staan. We zijn dan niet meer ln staat het beleid te matigen en de kans op Amerikaanse militaire ac- -iies -tegcR Iran-wordt dan alleen maar groter", zo werd ln Luxemburg opge merkt. Of de Europese maatregelen ook daadwerkelijk de kans op vrijlating van de gijzelaars vergroten, niemand in Luxemburg durfde dat te voorspel len. Dat is koffiedik kijken, zo werd opgemerkt. De ministers van buitenlandse zaken hebben zich gisteren in hun bespre kingen over de boycot gebaseerd op de resolutie van de Veiligheidsraad in januari, die slechts door de tegen stem van de Sowjet-Unie werd ver worpen. Die resolutie riep op tot: Stopzetting van de handel met Iran uitgezonderd voedsel en medica menten Stopzetting van de transportlijnen naar en van Iran Vervolg op pagina 7 Van een onzer verslaggevers SCHIERMONNIKOOG Een fazanthen op Schiermonnik oog heeft nadat hij dwars door een grote ruit van een bunga low was gevlogen eieren In de woonkamer gelegd. Een lood gieter die enkele reparaties aan het huis uitvoerde ontdek te de gesneuvelde ruit en zag vervolgens een fazant in de hoek van de woonkamer zitten. Het bleek dat de vogel twee eieren ha gelegd en zich daar prima thuis voelde. Wellicht was de vogel van plan daar de eieren uit te broeden. Hij is inmiddels noodgedwongen in de natuur teruggezet, ook voor haar brachten scherven blijk baar geen geluk. Een soort electorale lente. In leder geval besluiten de sneeuwklokjes Ineens razendsnel of zij de kopjes al dan niet boven de grond zullen steken. Van Agt is in voor lijsttrekker. (Maar schijnt de zon wel?) RietkerK niet (Koude voeten?) Dat wordt dringen. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boeiseerklei met verf in 3 kleuren en LJeedie (C) penseeltje, Word! zonder oven r„ ovenhard diermoiief. Als onder- C. wr»v legger o f voor de sier. draaier m een Handgreepje me) °P f'1'* blankhouren hang - ormlagmechaniek.rvor exrra gemak ?lanl^ ?lus «n andlopenje als garantie voor zacht gekookte eieren. I Maak iemand abonnee op Trouw het ochtendblad mei een over- I tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar I keuze. INaam nieuwe abonnee-.i Adres nieuwe abonnee: IRastcode en plaats: Uw naam: Uw adres.- -Giro Fosicode en plaais: -Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode Ieen welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a u b i IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) I Voor bezorginformalie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1