Van Agt denkt aan nieuw kabinet van CDA en VVD 'G stelt Iran ultimatum Wet Kiesuwkado Ministers wettigen illegale lozingenj Smartegeld voor Marokkanen Meubelfabriek k Oisterwijk Premier stelt zich nu al beschikbaar Artsen van Tito geven strijd op Trouw Droog HET WEER ADVERTENTIES deze krant EG-crisis lijkt voorbij De Kleine Krant ïmonstratie igen contact iet PLO VERKV/Aw JtL, ,W lutje maakte ouw van man Intertraffic Japan Winkels dicht op 30 april Corbulo: hoger beroep andaag beslissingen in Luxemburg Trouw Voetlicht Bedrijf Bayer stort giftige stoffen in Noordzee toonaangevend in eiken Bezorg Irouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging. TrOUW rouw x Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant H S 38STE JAARGANG NR 10921 - DINSDAG 22 APRIL 1980 Wolkenvelden en droog weer Middagtemperatuur ongeveer tien graden. Matige noordwesten wind. windkracht vier Morgen en overmorgen Wolkenvelden en overwegend droog. Middagtem peratuur ongeveer tien graden Zon op 06 24 onder 20 50 Maan op: 12 40 onder 04 02 Bel 020-930868 U bereikt méér met oen MINI. LOSSE NUMMERS 65 CENT ^GINA 2: Dnd tegen vloeken aart wel bij qenactie AGINA 3: oepel beleid voor legalen onmogelijk AGINA 4: Opera Thijl moet ian Gilse redden PAGINA 7: VPAGINA SPORT. Ausputzershow PAGINA SERVICE: Rubriek verkeer, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzlcht PAGINA 5: Parlementsrubriek PAGINA 8: eveer vijfhonderd betogers Eben gisteren, op de Israëlische Ifhankelijkheidsdag, in Den lag gedemonstreerd tegen het pden-Oostenbeleid van de Ne- andse regering (foto boven). deden een dringend beroep op regering geen officiële contac- te onderhouden met de Pale- ie bevrijdingsorganisatie Gisteren spraken in Den jf ook de Tweede-Kamerleden Vries (PvdA) en Scholten ftA) met een vertegenwoordi- 1 van de PLO, Khaled Ei-Has- (beneden op de foto). De beto- i overhandigden voor het de- ement van binnenlandse za- k aan minister Wiegel een peti- waarin naar voren werd ge- jcht dat „Israël niet de dupe I worden van zakelijke bel an- gen in de Arabische wereld en dat principes en menselijkheid moe ten prevaleren boven een voort durend zwichten voor de Arabi sche oliepressie." Minister Wie gel, die een blikje olie kreeg aan geboden, antwoordde dat de rege ring nadrukkelijk het voortbe staan nu en in de toekomst van de staat Israël veilig wil stellen. 'er Van der Klaauw, die giste- lortijdig uit Indonesië naar Europa terugkeerde in verband de bijeenkomst in Luxemburg, gisteren niet vooruitlopen op de ag te nemen beslissingen, maar srkte wel op dat solidariteit met renigde Staten uitgangspunt is. achting is dat de Negen, in met Japan, Iran twee data i noemen: één waarop de gijze- iiiterlijk moeten zijn vrijgelaten i waarop de Negen een toezeg- toor die vrijlating willen ontvan- Het werd gisteren niet uitgeslo- lacht dat beide termijnen moge zouden verstrijken voor de ^ese topconferentie die op 27 en 1 wordt gehouden, kitse voorstel dat in Luxemburg ter tafel ligt, houdt naar verluidt in een stopzetting van de aankoop van Iraanse olie door de landen van de gemeenschap in eerste termijn. In de tweede fase zou een totale stop op de uitvoer naar Iran van kracht moeten worden, waarbij een uitzondering zou moeten gelden voor medicijnen en voedingsmiddelen. ADVERTENTIE De maatregelen van de Europese ge meenschap worden in nauw overleg met de regering in Japan genomen. De Japanse minister van buitenland se zaken Okita is momenteel in Luxemburg, waar hij besprekingen heeft met Europese ministers. Giste ren sprak hij met Emilie Colombe, de Italiaanse minister van buitenlandse Vervolg op pagina 7 Internationale vakbeurs voor verkeerstechniek 5C22/23/24/25 APRIL Maandag 21 april 13-17 uur Overige dagen 10-17 uur AMSTERDAM ral Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Twee inwoners van Zoetermeer die hebben deelge nomen aan een inval in de Mozes en Aaronkerk, waarbij een aantal Ma rokkanen werd mishandeld, zijn gis teren veroordeeld tot onder meer be taling van een schadevergoeding aan de slachtoffers. Als zij aan die ver plichting niet voldoen, zullen zij het voorwaardelijk opgelegde deel van hun gevangenisstraf moeten uit zitten. De Amsterdamse politierechter mr. W. S. da Costa veroordeelde een 26- jarige vertegenwoordiger tot een ge vangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een 21-jarige monteur tot vier we ken, waarvan twee voorwaardelijk. Binnen drie maanden na het ingaan van de proeftijd van drie jaar moe ten zij respectievelijk duizend en vierhonderd gulden betalen aan de stichting 't Mozeshuis, die de kerk beheert. De stichting moet dat geld verdelen onder de tien Marokkanen die bij de inval gewond raakten. De politierechter merkte gisteren op dat de slachtoffers door toedoen van de daders grote angst en veel pijn hebben doorstaan. Hij meende dat, evenals in het civiele recht, ook in het strafrecht de mogelijkheid moet bestaan dat schade die niet in geld valt uit te drukken, wordt vergoed. Meer nieuws op pag. 9 DEN HAAG (ANP) De winkels zijn op 30 april de dag van de inhuldiging van koningin Bea trix verplicht gesloten. Dit heeft het Centraal Overleg Detailhandel laten weten. In het COD werken werkgevers en werknemers in de detail handel samen. Het Centraal Overleg Detailhandel adviseert verder de winkels ook op 5 mei te sluiten. Vol gens het COD valt de vijfde mei voor het perso neel in de detailhandel aan te merken als een vrije dag met behoud van loon. Van onze sportredactie AMSTERDAM Ex-volleybalkampioen Corbulo gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de vice-president van de Amsterdamse rechtbank, mr B J Asscher. waarin hij het dagblad Trouw toestaat de club bij de naam Corbulo te blijven noemen. Volgens de vereniging uit Voorburg die haar naam statutair tijdelijk heeft gewijzigd in die van de sponsor, is het een onrechtma tige daad van Trouw te volharden in de oude naam In eerste instantie voelde Sponsor Dé Stoop er niets voor om beroep aan te tekenen, maar hij heeft dat standpunt inmiddels gewijzigd. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt heeft zich beschikbaar gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA en een tweede ambtsperiode als minister president. EMBURG, MANILA (Reuter, AFP, ANP) Een Brits voorstel om sancties in te stellen i Iran zal vandaag door de ministers van buitenlandse zaken van de negen landen van de kpese Gemeenschap worden goedgekeurd. De Negen stellen vandaag vermoedelijk de rise autoriteiten een ultimatum, waarin op korte termijn de vrijlating van de Amerikaanse [laars wordt geëist. BELGRADO (AP, Reuter. ATP) - De artsen van de Joegoslavische pre sident Tito hebben gisteren min of meer toegegeven dat ze de strijd om het leven van de Joegoslavische lei der hebben opgegeven. In het som berste communiqué tot nu toe ver klaarde het medisch team dat Tito's gezondheidstoestand „buitengewoon ernstig" is. Alle kwalen van de 87-jarige presi dent werden voor de eerste maal ge noemd. De bloedingen die zich zon dag hadden uitgebreid van de maag naar de ingewanden „bleven voortdu ren", zijn lever was „aanzienlijk" be- Afstand schadigd. Bovendien had Tito „zware geelzucht", een zwak hart, slecht functionerende nieren, longontste king en hoge koorts. Hij kondigde zijn kandidatuur giste ren aan in een vraaggesprek met de NOS-televisie vanuit Indonesië. De premier liet bovendien doorscheme ren, dat wat hem betreft het tot nu toe gevoerde kabinetsbeleid inzet zal worden van de komende verkie zingen. Met zijn kandidatuur heeft de pre mier een behoorlijk voorschotje ge nomen op een discussie die in nog in zijn geheel binnen het CDA moet worden gevoerd. Zo staat het nog allerminst vast, wie de nieuwe lijst trekker zal worden van het op 11 oktober te vormen CDA en met welke intentie de nieuwe partij de verkie zingen in zal gaan. KVP-vooreitter Piet van Zeil ver klaarde vorige week bijde presentatie van de KVP-kandldatenlijst, dat de plaatsing van premier Van Agt op de eerste plaats nog niets zegt over het- lijttrekkerchap van het CDA. In prin cipe zou dat iedereen kunnen worden, die op één van de lijsten vóolrkomt van de fuserende partijen KVP, ARP en CHU. klaarde gisteren met nadruk als de eventuele nieuwe voorman „de ver antwoordelijkheid te zullen nemen van het tot nu toe gevoerde beleid" en dat hij „daarvan ook zal laten blijken". Van Agt liet ook duidelijk merken een voorkeur te hebben voor de WD als coalitiepartner. Letterlijk zei hij: „Ik heb in diverse combinaties gezeten. En ik mag wel zeggen, dat het tot de charmes van de WD be hoort, dat deze mensen van inschik ken weten." Van de PvdA daarentegen meende de premier begrepen te hebben, dat „daar weerstand bestaat" tegen zijn persoon. Bij het samenstellen van een kabinet zouden deze verschillen wel eens doorslaggevend kunnen zijn. zo meende hij. Premier Van Agt zei voorts, te verwachten, dat het CDA bij de komende verkiezingen als sterkste partij uit de bus zal komen. In dat geval, zo meende hij, zal het CDA ook de premier moeten leveren. Zowel voor het premierschap als voor het lijsttrekkerschap stelde hij zich beschikbaar met de woorden: „Onder dat vaandel vlucht ik niet weg." Premier Van Agt arriveerde gis teren in Japan voor een vijf daags bezoek. De ambassades van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië. Australië en andere westerse landen hebben al onderhandelingen gevoerd met de Joegoslavische overheid over het draaiboek van de uitvaartplechtig heid. De Joegoslavische radiosta tions zonden gistermiddag na het alarmerende bulletin rustige muziek uit in plaats van de gebruikelijke populaire muziek. Tijdens diezelfde gelegenheid nam fractievoorzitter Lubbers nadrukke lijk afstand van het idee. dat het zittende kabinet inzet zou moeten worden van de verkiezingen. Zelfs voor het geval Van Agt lijsttrekker zou worden, dan nog zou hij niet geïdentificeerd mogen worden met de huidige coalitie, zo meende Lubbers. De eerste man moet inzet zijn voor verschillende coalities. Hij zal er in de eerste plaats op uit moeten zijn, het program van het CDA uit te voeren, aldus Lubbers. Premier Van Agt daarentegen ver- ADVERTENTIE MET DE AUTO OP VAKANTIE B DUBBEL ZD LEUK IN SIEREQ Een staatsgreep binnen de grenzen van de wet houden, is een heel kunststuk. Daarvoor moet Je in ieder geval zeer rap de wet kunnen veranderen, heeft de nieuwe Surinaamse regering bedacht. Het parlement mag zich zelf de coulissen in stemmen. Vakwerk OiD PIOMGGR l Wust Zoon 0 VHogeweyseban 25.1382 JK Weesp W 02940 15015 Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote. kJeinc en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoticf. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren ewijst Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het Westdult- se bedrijf Bayer A G. uit Le- verkusen mag het komende jaar 550.000 ton giftige en ge vaarlijke chemische afval stoffen in het Nederlandse deel van de Noordzee lozen. Minister Tuljnman (Verkeer en Wa terstaat) heeft in overeenstemming met zijn collega Ginjaar (Volksge zondheid en Milieuhygiëne) vergun ning voor de lozing verleend, ondanks het feit dat het afvalstoffen betreft die volgens internationale verdragen niet in zee mogen worden gestort Ook heeft het TNO aan de hand van maar onderzoekingen naar deze afvalstof fen gezegd dat het lozen daarvan in zee op korte termijn moet worden beëindigd. Met het verlenen van de vergunning (die met een jaar kan worden ver lengd) wettigt minister Tuijnman een reeds Jarenlang bestaande illegale si tuatie, want Bayer Leverkusen loost reeds sinds 1969 chemische afvalstof fen voor de kust van Hoek van Hol land. Het afval wordt per rijnaak naar de Waalhaven in Rotterdam ge bracht, waar het wordt overgepompt op de lozingsschepen Rosmarie S en KSthe H, die meerdere keren per week uitvaren en hun giftige lading in de Noordzee laten stromen. ADVERTENTIE Het afval bestaat uit verdunde zuur- I oplossingen, die vrijkomen bij de be- I reiding van tussenprodukten en kleurstoffen. In het afval komen on- I der meer organische halogeenverbin- I dingen en de stoffen cadmium en kwik voor. Deze stoffen staan op de I zogenaamde zwarte lijst. Lozing in I zee van deze stoffen is volgens de internationale verdragen van Oslo en I Londen uit 1972 en 1973 verboden. In 1969, toen Bayer met de lozingen be- gon. had het bedrijf nog geen vergun- I ning nodig. In de loop van de jaren zeventig werden de lozingen echter illegaal door de invoering van milieu- I wetten. Er is echter geen enkele keer tegen de illegale lozingen voor de kust bij Hoek van Holland opge- I treden. Vervolg op pagina 10 Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro; Uw adres: Postcode en plaats: Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. QD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormatie 020-9134.56 X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1