Grote scheepsbouw ten onder Haddad gijzelde VN-waar nemers Kïesuwkado Ambassadrice [deze krant Dver vandalisme CDA legt zich neer bij besluit kabinet f 75.000 giro 000000 mi Russische minister niet welkom GIRO 8685 l Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel bewolking HET WEER GARAGE GRUNO B.V. Signalement Iet bewogen leven an koningin Juliana len prima fcven als loerin }e terugkeer Ln Joseph Roth imbon dertig jaar deden in strijd gestort ït op de iepen ina kraakt Marokko breekt met Libië artsen ?ls als PHILIPS BRENGT AKTUELE INFORMATIE BINNEN HANDBEREIK Veluwe heeft van autowassen langs beken genoeg Trouw Onderscheidt HULP: AAN VLUCHTELINGEN, AAN GEHANDICAPTEN, AAN MENSEN IN PROBLEMEN, AAN MINDERHEDEN: HULP IN EIGEN LAND collecte zondag 20 april Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW fro UW 38STE JAARGANG NR 10919 - ZATERDAG 19 APRIL 1980 Veel bewolking en enkele buien Middagtemperatuur ongeveer 9 graden Krachtige wind uit west tot noordwest (windkracht 6), aan de kust nu en dan hard (windkracht 7). Morgen en overmorgen: Af en toe buien mogelijk met natte sneeuw, maar ook opklaringen. Koud met kans op nachtvorst. Zon op: 06.31 Zon onder: 20.45 Maan op: 10.41 Maan onder: 01.53 alfa ^nnn ROMEO FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT IGINA 15 tGINA 17 jINA 19 IN A 21 GINA 23 ADVERTENTIES Van onze parlementsredactie DEN HAAG De grote scheepsbouw en Off-shore in ons land is ten dode opgeschreven. Het kabinet heeft zich er nog eens van vergewist, dat er tenminste honderd miljoen gulden nodig is om de Rotterdamse Off-shore en scheepsbouwcombinatie (ROS) op te richten. „De ROS kan niet tegen iedere prijs doorgang vinden," luidde de reactie van het CDA, de grootste regeringspartij, gisteravond. Sluiting van de Verolme-werf op Rozenburg lijkt onafwendbaar. De reactie bevatte nog een „piepklein gaatje", werd in CDA-kring opge merkt. Het CDA heeft deze week keer op keer gezegd, dat de ROS nog recht heeft op een aanzienlijk bedrag. Vol gens minister Van Aardenne (econo mische zaken) die dat recht betwist kan men slechts doelen op een bedrag van 45 miljoen gulden. Dat bedrag „biedt geen soelaas om een verantwoorde start van de ROS mo gelijk te maken," schreef de minister gisteren wederom aan de Tweede- Kamer, na nader overleg met de com- missarissen-in-spé van de ROS. week een PvdA-motle, die de regering om honderd miljoen vroeg, ver worpen. De CDA-fractie is er nog niet van ^overtuigd, dat het bedrag van 45 mil joen correct ls. „Het is gewenst dat op zo kort mogelijke termijn de cijfers door accountants worden geverifi eerd," aldus de CDA-fractie. Van Aar denne heeft dat steeds geweigerd. Het zou niet alleen tijdrovend zijn, maar bovenal vruchteloos. De uit komst zou bij lange na geen honderd miljoen bedragen, en dus voor de ROS geen betekenis hebben. Door toedoen van het CDA werd deze RABAT (AFP) Marokko heeft be sloten de diplomatieke betrekkingen met Libië te verbreken, zo is gisteren in Rabat officieel bekendgemaakt. De Marokkaanse minister van bui tenlandse zaken heeft dit besluit, dat volgt na de erkenning door Libië van de republiek van de Westelijke Saha ra, vrijdag aan de Libische ambassa deur in Marokko overgebracht. Tot erkenning van de republiek van de Westelijke Sahara werd dinsdag in de Libische hoofdstad Tripoli beslo ten door de landen van het afwij zingsfront: Syrië, Libië, Algerije en Zuid-Jemen. De laatste twee waren al eerder tot erkenning overgegaan. Afbouw Vice-premier Wiegel verklaarde giste ren na het kabinetsberaad, dat er „daadwerkelijk kan worden begon nen met de afbouw van de ROS." Van Aardenne schreef dat vervolgens aan de Kamer. In de ROS zouden de werf VDSM op Rozenburg, VMIJ en RDM, behorend tot het Rijn Schelde Verol- me-concern worden behouden. Het bedrijf zou aan 1700 mensen werk bieden. Wiegel prees zijn collega, tevens par tijgenoot, Van Aardenne, die „ook binnen het kabinet het uiterste heeft gedaan om de grote scheepsbouw en off-shore te behouden." „Maar," zei Wiegel, „dat zit er in de huidige situa tie niet in." Elk steunbedrag zou ten koste gaan van andere noodlijdende delen van de Nederlandse industrie. Laatste gesprek Kort voor het kabinetsberaad had Van Aardenne nog een laatste ge sprek gevoerd met de mensen, die waren aangezocht om de ROS te lei den. In de Kamer had Van Aardenne verklaard zulk overleg „niet zinvol" te achten. Het CDA trok gisteren onmiddellijk de conclusie, dat de re gering de motie van CDA-woordvoer- der Van Houwelingen die toch om dat overleg had gevraagd toch heeft uit gevoerd. „Helaas", stelde het CDA daarop vast, „is de ROS, in de vorm die vorig jaar door de minister van economische zaken zelf is voorge steld, niet haalbaar gebleken." De Tweede Kamer bespreekt dinsdag de stappen, die de regering na het aanvaarden van de motie-Van Hou welingen heeft genomen. Ons commentaar staat op pag. 5 PLWERDA Erkend verhuizer duurder, WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 ADVERTENTIES Het Algemeen Diako- naal Bureau van de Gereformeerde Kerken zou graag in kontakt willen komen met (tot 65 Jaar) die als vrijwillig staflid willen meewerken aan de diakonale vakantie weken in Lunteren en Doorn. Het gaat om de volgen de weken: 21-28 juni, 28 juni-5 juli. 26 juli-2 aug en 15-22 nov Nadere informatie wordt u graag gegeven door de heer J. vpn Luit van het Algemeen Dlakonaal Bureau Burg. De Beaufort- weg 18, 3833 AG Leusden, tel. 033-943244. het volksverzet in EL SALVADOR X min Y, Amaliastr. 7 Den Haag, 070-645433 verzekeringen...., ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 1 ziepag.48 tb dit liever dan parels PHILIPS Van een onzer verslaggevers APELDOORN Op de Velu we zal de politie de komende maanden scherper gaan letten op mensen die hun auto was sen aan de waterkant. Het komt herhaaldelijk voor dat zij de auto een goede beurt geven langs beken, sloten, kanalen en andere wateren. Dit leidt vaak tot vervuiling. Volgens de wet verontreiniging oppervlakte wateren is het verboden. Bij het wassen komen wasmid delen (zoals shampoo) en vuil- resten (onder meer olie) in het water terecht. Soms schroomt ook een landbouwer zelfs niet zijn veewagen bij een sloot te wassen. Dat is niet alleen in strijd met de genoemde wet maar ook nog met de veewet. Veewagens moeten volgens deze wet op een bepaalde wijze worden ontsmet. Behalve de politie zullen ook ambtenaren van het Zuive ringschap Veluwe een oogje in het zeil gaan houden. Staatssecretaris Neelie Smit Kroes speelde gisteren voor journalist. Zij belde naar het hoofdbureau van het Nederlandse Persbureau (ANP) in Den Haag door, dat er op de luchthaven Schiphol een nieuw ANP-kantoor geopend is. BEIROET (AFP, AP) Soldaten van de christelijke milities van majoor Haddad hebben gisteren enige tijd vier waarne mers van de Verenigde Naties en twee journalisten gegijzeld. Na enige uren van onderhandelen werden vier personen vrijgelaten. Twee Ierse VN-militairen worden nog vastge houden. jEen woordvoerder van de VN zei dat de ontvoering van de twee waarne- 'mers, een Fransman en een Ameri kaan, plaatsvond bij Bint Jbeil, in een gebied dat beheerst wordt door de troepen van Haddad. Zij waren in gezelschap van twee Amerikaanse journalisten en twee Ierse chauffeurs op weg naar de waarnemingspost Ma- roun el Rass en stuitten daarbij op een Haddad-patrouille, die onmiddel lijk het vuur opende. Een van de chauffeurs raakte gewond. De pa trouille nam vervolgens alle mensen mee naar een onbekende bestem ming. Bij een Israëlische vergeldingsaanval op de Zuidllbanese kust bij Sarafand zijn gisteren volgens Palestijnse ge gevens achtien doden gevallen. Er vielen zeven gewonden. Eerder had een woordvoerder van het Israëlische leger verklaard, dat er zeker zes guer rillastrijders waren gedood. Hij zei ook, dat twee aanvallers lichte ver wondingen hadden opgelopen. De aanval op wat hij een guerrillaba sis noemde trof, naar van Palestijnse zijde werd gezegd, een huis dat bij de guerrilastrijders in gebruik was als medische kliniek. De Israëlische com mando's bestormden het, komende vanuit marineschepen op zee, onder steun van vuur van deze schepen en helikopters. Het huis werd opgebla zen, een naastgelegen huis werd ge troffen door granaten en er werd vol gens de Palestijnen een ambulance- voertuig vernield. DEN HAAG (ANP) Aan de Russi sche minister van energie, Neporozj- ni, die van plan was aan het hoofd van een delegatie naar ons land te komen, is te verstaan gegeven dat op dit moment op zijn bezoek geen prijs wordt gesgeld. Hierdoor zullen onder handelingen met de Sowjet-Unie over Nederlandse leveranties van kennis, materialen en apparatuur voor de uit voering van grote Russische aardgas- en off-shore-projecten voorlopig niet doorgaan. Dit is een gevolg van de verkoeling van de Nederlands-Russische betrek kingen, die is ontstaan door de Russi sche inval in Afghanistan en door de gebeurtenissen met de dissident Sa- charow. De Russen waren van plan een dele gatie onder leiding van de minister naar ons land te sturen voor die on derhandelingen, maar via een ge sprek van onze ambassadeur in Mos kou met de minister, heeft de rege ring verzocht het bezoek van de mi nister uit te stellen. Zijn delegatie was wel welkom. Minister Neporozjni heeft daarop'laten weten, dat er zon der hem geen delegatie naar Neder land zal komen. Op 25 Januari heeft het kabinet in een brief aan de Kamer meegedeeld dat het wegens de inval in Afghanistan en de gebeurtenissen rond de dissi- dentrSacharow heeft besloten, dat er voorlopig geen contacten op ministe rieel niveau met de Sowjet-Unie zul len plaatsvinden. De onderhandelingen waren voorbe reid door de Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), die daaraan enige jaren had gewerkt. Een delegatie van de IRO, welke organisatie een kleine tweehonderd Nederlandse bedrijven omvat, had verleden jaar tijdens een bezoek aan de Sowjet-Unie de basis gelegd voor de onderhandelingen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat, dat bij deze onderhandelingen is be trokken, zal dit uitstel van het bezoek van de delegatie nog geen afstel van de Nederlandse deelneming aan de projecten betekenen. Heet de ambassadrice van Amerika nu mevrouw Davis of mevrouw Joseph? Wiegel heeft daar moeite mee. Geeft niet, zolang mevrouw Joseph maar weet dat ze maandag noch met premier Van Agt, noch met Van der Klaauw overlegt. Boetseerset (A) Boetsecrklci met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Generale Diakonale Raad van Slde Nederlandse Hervormde Kerk Postbus 14100, 3508 SE Utrecht Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: -Giro: .Tel.: Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoriing van 7.50 kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uilsluitend voor opgaven) Voor bezorginformalie 020-9I3456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1