Druk op Iran kan actie VS afweren 'Uitzenden film druist in tegen landsbelang' Groenmarkt- Muziekmarkt Kkstswkado A Schermutselingen bij proces kraker PAT IEALEVS Kabinet en Kamer eens over steun 25€ Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Minder warm HET WEER tn tariefverschil oer streek en na 1 oktober part-time opleidingen bleegkunde meenten halen vrijdingsvuur Wageningen Top hervormde kerk slecht georganiseerd Meer vrouwen alcoholiste Berkenwoude speurt nu ook naar bodemgif Van Agt keurt NOS beleid scherp af «UROVISIE Tribune te vol volgens parketwachters Bezorg Irouw een nieuwe abonnee Lees een bant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I Trouw 38STE JAARGANG NR 10917 DONDERDAG 17 APRIL 1980 Droog, zonnig en minder warm Middagtemperatuur van vijftien graden aan zee lol twintig graden in Limburg. Zwakke wind uit uiteenlopende richtingen Morgen en overmorgen Wolkenvelden, maar droog weer Belangrijk lagere temperaturen Morgen: Zon op: 06.35. onder 20.41 Maan op 09 03. onder 00 00 LOSSE NUMMERS 65 CENT ti onzer verslaggevers RDAM Met ingang van 1 zullen alle tariefverschillen I stads- en streekvervoer wor- fcgeheven. een jaar eerder dan Irwacht. left het ministerie van verkeer ferstaat meegedeeld. De ver- i, die er nu nog bestaan zullen gladgestreken door de ta- fcboging per 1 oktober. Deze |ing bedraagt gemiddeld zeven maar er zullen door de nu nde verschillen ook streken en zijn. waar de verhoging lager r wordt. Die verhogingen kun- iriëren van twee tot twaalf t. ijkschakeling maakt deel uit n landelijke standaardisering t bus-, tram- en metrovervoer i invoering op 8 mei van de nkaart is er een onderdeel van. ze kaart kan men in het hele letalen Alleen in Den Haag de kaart nog niet verkocht men daar het zogeheten zone- jsteem nog niet op poten heeft Éaag kent maar één zone). Hij r echter wel worden gebruikt, [ekent, dat reizigers van buiten 1 na 8 mei voor het één-zone- Jle hele stad kunnen doorkrui- jdus goedkoper uit zijn dan in steden. De Hagenaars zélf er niets van, want tram en |ren er toch al een stuk goedko- elders. lze parlementsredactie JAAG Minister Pais (onder wetenschappen) heeft aan llO-instituten gevraagd per 1 lis te willen beginnen met een Jne lerarenopleiding verpleeg- I Het gaat hier om een oplei- joor tweede-graads leerkrach- 1 een cursusduur van vier jaar. brief van de minister aan de i Kamer blijkt dat de nieuwe ligen zullen worden onderge- Ibij de Gelderse leergangen in p en bij de centrale opleidings- i voor middelbare akten in ADVERTENTIE Drink hem puur. I in de koffie.op ijs. of half om half met koolzuur houdend bron- i water. JENINGEN )anp) Een ie honderd gemeenten >en zich tot nu toe aange- om in de nacht van 4 op 5 het bevrijdingsvuur uit eningen te halen. Ruim estafettelopers uit alle de- van het land zullen die it en ook in de loop van de mei het bevrijdingsvuur af het plein voor hotel „De !ld' in Wageningen. waar apitulatie werd getekend, brengen naar de eigen nplaats. enings burgemeester Van vich Verschuur zal het precies om middernacht teken. Hij krijgt dat vuur. landen van estafettelopers een plaatselijke atletiekve- Jing, die op hun beurt de teen hebben ontstoken in aardgasstation aan de tsholtlaan in Wageningen. r wordt een eeuwige bevrij- svlam brandend gehou- die in 1955 uit Normandië Wageningen werd ge- ht zaterdag 3 mei worden in eningen en omgeving op to de capitulatie-wandel- iten gehouden. Deze mar- zijn ook in vroegere jaren Ouden, maar raakten in fi- ■iële nood. De laatste jaren men echter bij de Wage- Se VW erg veel verzoeken ien om de wandeltochten fe te herstellen PAGINA 2 PAGINA 3: Kabinet en Kamer botsen over de scheepsbouw PAGINA 4: Serge Lama: vedette zonder verrassingen PAGINA 5 PAGINA 7 Vrijlating geëist van Mandela Pagina 9: Ziektegeld bij zwangerschap PAGINA 11 Uit de weekbladen PAGINA ECONOMIE Meer werk in Midden-Oosten PAGINA SPORT Bekerwinst voor Ajax en Sparta PAGINA SERVICE: Platenrubriek. strips, feuilleton, puz zel, weeroverzicht, radio- en tv-pro- gramma's Van onze parlementsredactie DEN HAAG Regering en Tweede Kamer zijn het er in grote lijnen over eens dat steun aan de Amerikaanse druk op Iran nodig is om Amerikaans militair ingrijpen te voorkomen. Dit bleek giste ren in een overleg van plaats vervangend minister van bui tenlandse zaken Wiegel met de vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken over de Amerikaanse oproep om Europese steun teneinde de 50 Amerikaanse gijzelaars in Teheran vrij te krijgen. Minister Wiegel noemde een Ameri kaanse militaire actie voor de bevrij ding van de gijzelaars een reële moge lijkheid. Om het niet zover te laten komen zou Europa in navolging van de V8 grote druk moeten uitoefenen om Teheran tot andere gedachten te brengen. De Nederlandse regering hoopt de partners van de Europese Gemeen schap daarom eensgezind achter de Verenigde Staten te krijgen. Dat zou betekenen dat de Europese Gemeen schap ook economische sancties te gen Iran moet instellen nu het Euro pese verzoek om de gijzelaars vrij te laten in Iran geen noemenswaardig effect heeft gesorteerd. Vandaag vindt in Rome speciaal Eu ropees politiek ambtelijk overleg plaats en in Brussel vergaderen de EG-ambassadeurs over Iran. Het gaat er daarbij om vast te stellen welke middelen Europa precies heeft om druk uit te oefenen en waartoe de landen bereid zijn. Europese top De ministeries van buitenlandse za ken van de negen EG-landen zullen het vraagstuk Iran vervolgens op hun bijeenkomst aanstaande maandag in Luxemburg bespreken Het wordt in Den Haag niet uitgesloten dat uitein delijke besluiten pas op de Europese top. het daaropvolgende weekeind in Luxemburg zullen worden genomen. Verwacht wordt dat met name Frankrijk zich tegen daadwerkelijke sancties zal verzetten. In dat geval zal Nederland proberen om met de landen die wel wat willen doen, zoals West-Duitsland en Enge land, gezamenlijke actie onderne men. Minister Wiegel heeft er gisteren overigens op gewezen dat economi sche sancties niet eenvoudig zijn voor Nederland. De nieuwe sanctiewet geeft daarvoor wel ruimte, maar de regering heeft de uitvoeringsbepalin gen voor deze wet nog niet rond. Op basis van de dan overblijvende in- en uitvoerwet zou alleen het transport tussen Iran en Nederland kunnen worden aangepakt. Maar dat trans port betreft voornamelijk voedsel en dat valt nu juist niet onder de Ameri kaanse boycot. Verbreking van diplo matieke betrekkingen ais uiterste middel heeft minister Wiegel gisteren niet willen uitsluiten. Van een onzer verslaggevers BERKENWOUDE Het milieu schandaal in de Zuidhollandse Krim- penerwaard breidt zich uit. Na Lek- kerkerk en Stolwijk heeft nu ook de gemeente Berkenwoude besloten een onderzoek in te laten stellen naar de aanwezigheid van giftige afvalstoffen in de bodem In het begin van de jaren zeventig zijn op grote schaal sloten gedempt in Berkenwoude door het Rotterdam se vuilvervoerbedrijf Wijnstekers Deze firma wordt verantwoordelijk geacht voor de aanwezigheid van va ten met chemisch afval in de bodem van de nieuwbouwwijk Lekkerkerk- west. Meer nieuws op pag. 3. Madurodam zit zonder burgemeester. Gistermiddag legde prinses Beatrix dit ambt neer. Zij droeg het over aan de loc>burgemeester Rein Kronenberg. De prinses blijft beschermvrouwe van Madu rodam. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt heeft gisteren in Djakarta zijn scherpe afkeuring uitgespro ken over de beslissing van de NOS om de film. „de dood van een prinses" uit te zenden Volg' ns hem heeft de NOS niet in het belang van ons land gehandeld. Fractieleider Terlouw van D'66 heeft verontwaardigd op de uitlatingen van de premier gereageerd. ADVERTENTIE Donderdag 17 april van 12.00-21.00 uur. Plaatsen: Groenmarkt e.o„ Passadenha en Grote Marktstraat ^ONGrtSTIVnL Van Agt, die samen met minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken een bezoek een Indonesië brengt, zei het volstrekt oneens te zijn met de beslissing van de NOS gisteravond uit te zenden. „Ik betreur het ten zeerste, dat de NOS zich niet de in het, belang van het land gevraagde zelfbe perking heeft willen opleggen," ver klaarde de premier. Tot het landsbe lang rekende hij met name de werk gelegenheid Terlouw zei gisteravond op een par tijbijeenkomst in Noordwijk. „Het is schokkend te constateren, dat de mi nister-president de vrijheid van me ningsuiting blijkbaar met ziet als na tionaal, of zelfs veel wijder, belang Volgens de D'66-voorin an zou aan de democratie en de vrijheid van me ningsuiting ernstige schade zijn toe gebracht als de NOS anders had be sloten. Hij zei, dat als premier Van Agt ver bitterd is over het standpunt van de NOS. de tijd rijp is voor een ethisch reveil. „Immers, het ethisch democra tisch denken wordt dan onderge schikt gemaakt aan materiële be langen." Vervolg op pagina 9 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Bij het pa leis van justitie in Amster dam aan de Prinsengracht zijn gistermorgen parket wachters en politiemensen slaags geraakt met krakers en sympathisanten. Eén kraker moest aan een hoofdwond in het ziekenhuis worden behan deld. Ongeveer vijftig mensen wilden de behandeling van een zaak voor de politierechter tegen de kraker Theo bijwonen. Hij werd ervan verdacht bij het kraken van een woning vorig jaar een deur te hebben vernield. Theo trad de laatste maanden op als woordvoerder van de Amsterdamse kraakgroepen. Met het argument dat in de zittings zaal van de politierechter niet vol doende plaats was op de publieke tribune dreven parketwachters met de gummiknuppel de groep naar bui ten. Toen Theo alsnog voor de rechter verscheen, was hij gekleed in een toga met een wit befje. De rechter mr. Van Duuren verbood hem echter een verklaring voor te lezen. Daarop ont stond tumult onder enkele medestan ders van de verdachte die wel in de rechtszaal waren. Van Duuren be sloot de zaal te laten ontruimen en er ontstond een vechtpartij waarbij de parketwachters de krakers met gum miknuppels hard troffen. Zij werden daarbij geassisteerd door politiemen sen in burger Inmiddels hadden leden van de mo biele eenheid de Prinsengracht afge zet. Aan de achterzijde van het ge bouw wilden rechercheurs een jon- Boetseerscf (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kmiskopschroevt voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier Met pistolen in dehand maken rechercheurs van de Amsterdamse politie zich uit de voeten, omdat ze zich bedreigd voelen door een groep krakers en hun sympathisanten. gen, die met viltstift een leuze op de muur aan het schrijven was. aanhou den. Hij werd door een groep omstan ders echter ontzet. Met getrokken pistolen, dat zij volgens ooggetuigen richtten op omstanders, maakten de rechercheurs zich uit de voeten Bij verstek Na een kort verblijf in een cel kwam de verdachte Theo weer op vrije voe ten. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 200 gulden boete. Theo had een verklaring willen afleggen waarin hij het „criminaliseren" van krakers wil de aanvechten „Ik stond niet alleen terecht, maar de krakers en alle wo ningzoekenden Ik wilde duidelijk maken dat rechtszaken tegen krakers niet meer door ons worden geaccep teerd WIJ wilden op onze beurt de rechterlijke macht veroordelen", ai- dus Theo Later op de middag werd in hetzelfde gerechtsgebouw een kort geding ge voerd tegen mensen die een gekraakt pand aan het Singel zouden bewonen Parketwachters hielden een strenge controle bij de ingang van het paleis Er deden zich geen incidenten voor Maak iemand abonnee opltouw. het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: _Tel. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste belaalpenode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 279Z1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgavenl Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1