Filosoof Sartre overleden r. Defensieuitgaven niet hoger NOS wil film toch uitzenden Groenmarkt- Muziekmarkt i :heepsbouw mist langrijke order £UROVISIE s Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon HET WEER KOERDISTAN lij met scars FIK KINDERVAKANTIES >r onzekerheid over ROS vanURK in mag kraaien In deze krant Kabinet komt niet tegemoet aan oproep VS Kritiek op beleid kabinet Friesland Bank Lees een krant met overtuiging: TtOUW rouw ■WJWWBSW'*' H 38STE JAARGANG NR. 10916 - WOENSDAG 16 APRIL 1980 Droog en zonnig, mtddagtemperaiuur ongeveer 21 graden maar in de middag langs de kust bij een wind van zee ongeveer vijftien graden. Zwakke tot matige oostenwind, windkracht twee tot drie Morgen en overmorgen: droog en enkele wolkenvelden maar ook zonnige perioden, geleidelijk lagere middagtemperaturen LOSSE NUMMERS 65 CENT een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaarstr., Hogewoerd (071-1311 78) ouderwetse service - volop parkeren PARIJS (AFP, ANP) De Franse schrijver en filosoof Jean-Paul Sartre is gister avond overleden in een zie kenhuis in Parijs. Sartre werd daar drie weken geleden op genomen omdat hij leed aan een longziekte. Gisterochtend nog werd medegedeeld, dat de 74-jarige filosoof het goed maakte. Jean-Paul Sartre werd bekend als va- ADVERTENTIE Kijk naar de rubrieksadvertentie kindervakantieverblijven inze Haagse redactie HAAG De Nederlandse scheepsbouw heeft een gijke order gemist doordat minister van Aardenne van imische zaken de Rotterdamse scheepsbouw- en off- combinatie (ROS) niet van de grond wil helpen. NedL- iiidake Rotterdam heeft de order voor twee vrachtschepen nu aan h atst op een Bulgaarse werf. /erblijl de opdrachtgever zou in ons verdïeen de ROS de schepen (kos- met m zeventig miljoen) kunnen ;nvou< Na ..maandenlange gesprek- iadkar et het ministerie en het mana- •in-spé van de ROS heef yd ten slotte de knoop doorge en wd^e konden niet blijven wach- zekerheid over de ROS" zei ordvoerder gisteren. nieuwe brief aan de Tweede heeft de minister gisteren zijn lig van verdere financiële /erdedigd. Maar de twee groot- s kan ïijen, CDA en PvdA zijn <nog) ;t overtuigd van het gelijk van indsman. Zij willen ophelde- er het belangrijkste argument minister: de tegenvallende n. vorig jaar, van de bedrijven ïen de ROS zouden vormen n de Verolmeweri op Rozen- IDM en VMIJ, behorend tot aanvti n-Schelde-Verolme concern, ezellic e loun niercommissie voor economi- ken hield gisteren, achter ge leuren, een hoorzitting over de tezieIa afloop spraken Van Houwe- CDA) en Van der Hek (PvdA) 10(jtegenstrijdige mededelingen" ote verwarring" over de be- sultaten. van Kamerleden en vakbon- het „getreuzel van de minister m aiiYiyiwm: "VmJSCADEAU 1980 ADVERTENTIE ïevees: .11.900:- ESTERS ING EL 42, ROTTERDAM EL. (010) M1500. D>9. 9«opand van tol l7.]0uur,Vzatcrd*gs tot 16.30uur Vrliaag koopjvond va" 19-21 uur met de ROS" wordt gedeeld door het RSV-concern. dat „de toekomstige ROS-activiteiten zo goed mogelijk heeft waargenomen". Op de hoorzit ting verklaarde RSV gisteren: „Het uitblijven van de daadwerkelijke for matie van de ROS. en daardoor de groeiende twijfel of deze onderne ming ooit tot stand zal komen, heeft mede invloed gehad op de verslechte ring van de resultaten". Een artikel staat op pag. 5 Europarlement wil breuk met Iran STRAATSBURG. DEN HAAG (AP, ANP) Drie politieke groeperingen die samen de meerderheid vormen in het Europese Parlement hebben gis teren de Europese Gemeenschap ver zocht de betrekkingen met Iran te verbreken, totdat Teheran de Ameri kaanse gijzelaars heeft vDij gelaten. De christen-democraten, de conser vatieven en de liberalen die in het Europees Parlement beschikken over 211 van ae 410 zetels dienden een korte resolutie in waarin werd gezegd dat Iran een datum moest opgeven voor het vrijlaten der Amerikanen. Het parlement moet aanstaande vrij dag over de resolutie stemmen. Het Europese Parlement kan geen bindende besluiten nemen maar om dat het rechtstreeks is gekozen door de bevoking van de negen EG-landen hebben door het parlement aangeno men resoluties wel morele waarde. Ook Nederland wil zo spoedig mo- geijk in Europees verband tot geza menlijke stappen tegen Iran komen. De regering heeft voorgesteld de kwestie te bespreken tijdens de bij eenkomst van het politieke comité van de EG, op 22 en 23 april in Rome. Volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag vindt er tussen verschillen de ministeries overleg plaats over eventuele sancties tegen het Iraanse bewind. Hij wees er wel op dat het in sterke mate van de houding van de overige EG-landen zal afhangen of Nederland eenzijdig acties tegen Iran zal ondernemen. der van het existentialisme, maar ook als links politicus die manifesten op stelde, linkse tijdschriften bezielde en op belangrijke bijeenkomsten sprak Daarnaast was hij ook de filo soof, die zich terugtrok op een een voudige huurkamer om te mediteren. Al op zesjarige leeftijd schreef hij verhalen om, zoals hij zelf zei, zijn bestaan te rechtvaardigen. Kort na de oorlog trok Sartre veel publiek met zijn toneelstukken, waarin de strijd om inzicht en vrij heid centraal staat. Later zette hij zich actief in voor de revolutie van de arbeiders, zonder zich echter een poli tiek etiket te laten opplakken. Hij ageerde fel tegen de politiek van Frankrijk onder De Gaulle en van de Verenigde Staten, maar ook de com munisten en de Sowjet-Unie waren na de gebeurtenissen als de inval in Hongarije in 1956 en in Tsechoslowa- kije in 1968 doelwit van zijn aan vallen. Jean-Paul Sartre besteedde veel tijd aan sociale en politieke disputen met de schrijfster Simone de Beauvoir. met wie hij bevriend was. De filosoof gold als een van de belangrijkste in spirators van de studentenoproer van 1968. Een beschouwing staat op pag. 4. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Nederland se regering is niet van plan de defensie-uitgaven te verho gen als antwoord op de Ame rikaanse oproep de Europese NAVO-verdediging te verster ken in verband met de toege nomen internationale span ning. In plaats van verhoging van het de fensiebudget, wordt er in Den Haag nog steeds gewerkt aan defensiebe zuinigingen. Minister Scholten hoopt die bezuinigingen wel zo beperkt mo gelijk te houden en zal daartoe de Amerikaanse oproep zeker als argu ment gebruiken, deelde zijn woord voerder mee. Het kabinet heeft in februari besloten dat ook defensie moet meedelen in de algemene bezuinigingsronde van 1500 miljoen gulden. Een precies be drag is toen niet vastgesteld, omdat minister Scholten eerst wilde uitzoe ken hoever hij kan bezuinigen zonder vitale NAVO-taken te raken. Defen sie en financiën zijn nu al weken bezig het daarover eens te worden en in Den Haag wordt verwacht dat de discussie hierover nog wel enige we ken zal doorgaan. Wat ook de uitkomst zal zijn, het staat vast dat Nederland niet zal kun nen voldoen aan de NAVO-afspraak de defensieuitgaven ieder jaar weer reëel met 3 procent te laten stijgen. Voor minister Scholten is dit nogal pijnlijk omdat hij in het verleden andere landen heeft opgeroepen zich aan de 3 procents-afspraak te houden. Onderminister Het pleidooi voor handhaving van de 3 procent stijging werd afgelopen maandag overgenomen door de Ame rikaanse onderminister van defensie, Robert Komer. Hij deed dit in de vergadering van het zogenaamde NA- VO-comité voor defensieplanning waar de NAVO-ambassadeurs van HILVERSUM/DEN HAAG De raad van beheer (het dage- PAGINA 3: Van der Klaauw gaat PLO-beleid uitleggen PAGINA 5: Scheepsbouwers zijn niet meer gemotiveerd PAGINA 7: EG verwaarloost arme gebieden PAGINA 9: Kamer: hoe zit het met bezuinigingen? PAGINA 11 Van Gelder wil weer praten over fabriek Wormer PAGINA ECONOMIE: Invloed kinderen op bestedingen zeer belangrijk ADVERTENTIE Nadat bekend was geworden dat de raad van beheer van de NOS had besloten de film „De dood van een prinses" toch uit te zen den overhandigden leden van de islamitische gemeenschap in Ne derland een petitie aan NOS- voorzitter Jurgens (rechts). Daarin verzochten zij Jurgens alsnog af te zien van uitzending. P De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid Leeuwarden Telefoon 05100-43123 Van onze verslaggever alle lidstaten zitting in hebben. Komer wees er op dat Europa meer voor de eigen defensie moet doen nu de Verenigde Staten meer aandacht moeten besteden aan het onrustige gebied rond de Perzische Golf en de Indische Oceaan. Nu al heeft Ameri ka twee vliegkampschepen naar de Indische Oceaan gestuurd, een van uit de Middellandse Zee en een van uit de Stille Oceaan. Komer heeft tegenover de NAVO-am bassadeurs een reeks suggesties ge daan om de NAVO-verdediging in Eu ropa op hoger peil te brengen. Vol gens de defensiewoordvoerder in Den Haag waren dit voor het grootste deel geen nieuwe voorstellen. De maatre gelen waren al voorzien in het lange termijn defensieplan dat in 1978 in Washington door de NAVO-partners is goedgekeurd. Komer heeft de Eu ropese bondgenoten nu opgeroepen deze plannen zo mogelijk sneller uit te voeren. Het gaat onder meer om aanleg van oorlogsvoorraden munitie, vorming van meer reserve-eenheden, verho ging van de paraatheid en maatrege len om snelle versterking mogelijk te maken. De bedoeling is dat NAVO- deskundigen de mogelijkheden hier toe nu gaan bestuderen, dat de NA- VO-ministers van defensie hierover op hun gewone vergadering in mei een eerste oordeel geven en dat er dan op de volgende NAVO-raad in december officieel over wordt beslist. lijks bestuur) van de NOS heeft besloten de geruchtmakende televisiefilm 'De dood van een prinses' vanavond uit te zenden. Het bestuur van de NOS komt vanochtend na het zien van de film in een bijzondere vergadering bijeen. Inmiddels is de kritiek in Den Haag op het beleid van het kabinet in de kwestie van de filmuitzending toegenomen. Volgens de mees te Kamerfracties is de regering te ver gegaan bij het beinvloe- den van het NOS bestuur. NOS-voorzitter mr. E. C. M. Jurgens heeft er alle vertrouwen in dat het NOS-bestuur zich achter het stand punt van de raad van beheer zal scha ren. Volgens de omroepwet is het NOS-bestuur het hoogste orgaan. Mocht het bestuur een ander stand punt van de raad van beheer inne men, dan zullen de dagelijk bestuur ders zich alsnog over de ontstane situatie beraden. De VPRO heeft al laten weten de film te willen verto nen, als de NOS uiteinelijk besluit het programma niet uit te zenden. Volgens de raad van beheer van de NOS is de documentaire-film „De dood van een prinses" een Journalis tiek integer produkt, dat geenszins de bedoeling heeft afbreuk te doen aan het aanzien van de islam", aldus voorzitter Jurgens. In een toelichting op het besluit zei Jurgens dat in het programma bepaalde aspecten van de Arabische wereld op een informa tieve en evenwichtige wijze aan de orde gesteld worden. „De kritiek die in het programma wordt geuit, over schrijdt niet de normen waaraan een verantwoord journalistiek produkt dient te voldoen." ADVERTENTIE P kraai inwendig mee Donderdag 17 april van 12.00-21.00 uur. Plaatsen: Groenmarkt e.o., - fAmrErmtlOi Passadenha en Grote Marktstraat 50rKjrE5TIVflL De meeste fracties in de Tweede Ka mer zijn van mening dat de NOS in volle vrijheid moet kunnen beslissen over het al dan niet uitzenden van de film „De dood van een prinses". In de Kamer bestaat algemeen de indruk dat de regering echter geprobeerd heeft de NOS onder druk te zetten om de uitzending geen doorgang te laten vinden. Ook het verslag dat staatsse cretaris Van der Mei van buitenland se zaken aan hét NOS-bestuur heeft doorgegeven over de protesten uit de Arabische landen tegen vertoning van de omstreden film, wordt gezien als een drukmiddel van de zijde van de regering. Volgens buitenlandse za ken is daar geen sprake van en heeft Van der Mei slechts de kritiek, die de ambassadeur van Tunesië namens een aantal Arabische landen uit sprak, overgebracht. „Het is logisch dat de regering de bezwaren van Arabische zijde tegen de documentaire aan de NOS door geeft, maar zij is daar wel suggestief bij te werkgegaan", aldus een CDA- Kamerlid. De WD-fractie nam giste ren afstand van de fraciegenoten Blaauw en De Korte, die zich tegen uitzending van de film hebben uitge sproken. In een verklaring benadrukt de WD de eigen verantwoordelijk heid van de NOS, maar doet de sug gestie tegenstanders van de film de kans op een weerwoord te geven. PvdA, CDA en WD vermeden giste ren zorgvuldig een uitspraak of zij de uitzending wel of niet willen. D'66 sprak zich openlijk uit voor uitzen ding van de film. Staatssecretaris Smit-Kroes, die gisteren na een be zoek aan Saoedi-Arabië op Schiphol terugkeerde en zaterdag in Riaad had laten weten dat zij er alles aan zou doen om uitzending van de film te voorkomen, zei dat de NOS-beslis- sing ernstige consequenties zou kun nen hebben voor de handelsbetrek kingen tussen beide landen Zij kon echter niet voorspellen welke gevol gen dat zouden zijn. Meer nieuws op pag. 3. Boetseerset (A) Boetseerklci met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenliard. r*«^ o Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechanick. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C> met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier r— - Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een ovér- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u éen van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: .Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze. DA. DB. DC C3D. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1