Kabinet bang voor gevolgen tv-film larter verhoogt -uk op Europa Amerikanen niet naar de Olympische Spelen Kiestiwkado i Liberiaanse president gedood Saoedi's fel tegen 'Dood prinses' f Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog, zonnig HET WEER Bel 020-936868 Eric Herfst weer zelf op het toneel \V AND A AG EXTRA: Het boek en de veranderende samenleving- ;appen tegen Iran geëist idriessen wil it terug in reede Kamer A wil een ;i-rook-zegel Schmidt Ajax mag weglopen Militairen en links nemen macht over Ruime meerderheid voor boycot BezorgTkraw een nieuwe abonnee Lees een bant met avtitiamaaTrOUW I— I I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR 10914 - MAANDAG 14 APRIL 1980 Vandaag Droog en zonnig me» middagtemperatuur van ongeveer 21 graden. Matige, af en toe vrij krachtige zuidoostelijke wind. windkracht 4 5 Morgen en overmorgen: minder zonnig, en kans op een bui. Lagere middagtemperaturen Morgen zon op 06.42. zon onder: 20.36. Maan op 07 20. maan onder 21.05. U bereikt méér met een MlNl.j LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Bonhoeffer en de wereld PAGINA 3 Verkeer veiliger PAGINA 4: Turkse folklore in Promenos Toneel-premières PAGINA 5: Irak ziet kans schoon, Iran te wippen PAGINA 7: Loonmaatregel te controleren Pagina 6: Van een onzer verslaggevers SHINGTON, TEHERAN (Reuter, AP, AFP) De Ameri- nse president Carter heeft zijn westelijke bondgenoten ■aagd om zo snel mogelijk een economisch embargo tegen i af te kondigen, zo mogelijk al volgende week maandag, erste indruk is dat de Westelijke bondgenoten niet erg "dg zijn met Carters ultimatieve verzoek. nerikaanse president heeft het (open weekeinde boodschappen lurd aan zijn Europese bondge- ji en aan Japan waarin hij vraagt ndelsbetrekkingen met Iran te ken. Mocht dit niet bijdragen en spoedige vrijlating van de laars, dan zouden deze landen jde diplomatieke betrekkingen Iran moeten verbreken. Carter schuwde dat de gevolgen voor {•Europa en Japan wel eens heel Z zouden kunnen zijn, als deze zich niet achter de Verenigde i zouden scharen, aangezien er nvermijdelijk hardere maatre- I van de kant van Washington moeten volgen. De Amerikaan der-minister van buitenlandse Warren Christopher, verklaar- kt de Verenigde Staten daden en woorden verwachten van hun {genoten, aangezien de gijzeling bnze parlementsredactie JHAAG De onlangs als minis- i financiën afgetreden Andries- il niet terug naar de Tweede ^r. Wel heeft hij zich beschik- j gesteld voor het lidmaatschap de Eerste Kamer. nd-minlster maakte gisteravond Ikd, dat het lidmaatschap van de jde Kamer „aan een zeker maxi- gebonden behoort te zijn, bij- re omstandigheden uitgezon- Omdat hij zelf een reeks van Ij deel heeft uitgemaakt van de ..krertegenwoordiging heeft hij V.Jniet meer beschikbaar willen verwacht wordt zal het KVP- hem deze dagen wel voordra- r de Eerste Kamer. Die kandi- zou Andriessen wel willen len. Hij hoopt aldus inhoud ien geven aan „zijn bijzondere :enheid met de politiek". De ng is opgesteld ln overleg met rzitter van de KVP, Plet van litieke kring leidt men uit deze van zaken af dat Andriessen er leer op rekent nog een leiding- de rol in het CDA te kunnen i. Bij zijn aftreden als minister Reize n°g allerminst vast. Veel retou Un Partijgenoten stonden toen hem. Het getij keerde echter lij later publiekelijk verklaarde, [^ar zijn mening het hele kabinet 0 loeten aftreden. Wat Andries- ast het Eerste-Kamerlidmaat- gaat doen is nog niet bekend, ht maakt hij kans benoemd te tot Europees commissaris, volger van Henk Vredeling. net z' ;den 23 ai widi of !ond; -luch ekdal e Reii in Teheran in een nieuw stadium is gekomen. Overigens zei Christopher wel dat de bondgenootschappelijke band tussen de Verenigde Staten en West-Europa niet in het geding is. De Westduitse bondskanselier Schmidt zegt in een vandaag te ver schijnen interview het niet eens te zijn met Carters stelling dat dé Euro pese landen onvoldoende solidair met Washington zouden zijn in de gijzelingskwestie. Op de vraag of de Europeanen zich tenslotte zullen aan sluiten bij de reeks sancties die Was hington tegen Iran heeft ingesteld, zegt Schmidt dat de Amerikanen veel van hun bondgenoten willen. Vervolg op pngina 5' Van onze sportredactie AMSTERDAM AZ»67 heeft de kans om op één punt van Ajax te geraken in de eredivisie voetbal, niet ge grepen. Terwijl Ajax met veine zaterdagavond half, mistastte bij PSV (1-1), ver loor AZ'67 gistermiddag met 3-1 bij Feyenoord. Een nederlaag die voor een belangrijk deel zijn oorzaak vond in de strijdwijze van de Alkmaarse ploeg, die niets weghad van een club met titelaspiraties. AZ leek slechts van plan de schade beperkt te houden en kreeg de rekening voor die taktiek gepresenteerd: met nog vier wedstrijden te spelen staat Ajax drie punten voor. De wielerklassieker Parijs- Roubaix werd voor de derde keer gewonnen door de Itali aan Francesco Moser. In de „hel van het noorden" was Moser een klasse apart ter wijl achter hem de concur rentie door lekke banden of soms letterlijk (Pollentier brak z'n sleutelbeen. Raas kneusde een rib) wegviel. De Nederlanders kwamen ver der in het stoffige spel niet voor. Meer over deze en andere evenementen op de sportpa- gina's. Van de afgevaardigden stemden er 1604 voor een motie waarin deelne ming werd afgewezen tenzij Carter voor 20 mei het USOC laat weten dat er een verandering ten goede is geko men in de situatie in Afghanistan. Tégen het voorstel stemden 797 afge vaardigden terwijl er 2 zich van stem ming onthielden. De uitslag van de stemming kwam niet meer als een grote verrassing. Het USOC was de afgelopen weken onder hevige druk van de regering komen te staan. Er was gedreigd met financiële maatregelen terwijl de fondsenwerving voor het uitzenden van een ploeg naar Moskou toch al teleurstellend verliep. Op het congres In Colorado Springs pleitte vice-pre sident Walter Mondale kort voor de stemming werd gehouden nog één maal heftig voor een boycot van Moskou. Mondale wees erop dat van de hou ding van het USOC af zou hangen hoe minstens vijftig andere landen (daar toe wordt ook Nederland gerekend) zich zullen opstellen. De vice-presi dent wees op de verantwoordelijk heid die de afgevaardigden hebben ADVERTENTIE MET DE AUTO OP VAKANTE IS DUBBEL ZO LEUK IN STEREO OÖPioiveen L WusJ&Zoon B V .Hogweysdaan 25.1382 JK Weesp W 02940 15015 MONROVIA (Reuter, AP, AFP) De nieuwe militaire leider in Liberia sergeant Sa muel Doe heeft de voorman nen van de uit de gevangenis bevrijde linkse oppositie op genomen in het bestuur van het land. Bij de staatsgreep zijn president William Tol- bert, zijn zoon en kandidaat voor de opvolging en enkele ministers vermoord. Tolberts vrouw en andere leden van de oude regering zijn gearres teerd. Tolbert werd zaterdag met drie scho ten in het hoofd om het leven ge bracht toen rebellerende soldaten het presidentiële palels ln Monrovia bin nendrongen. Als reden voor de om wenteling gaf de 28-jarige Doe op dat hij een einde wil maken aan „wijdver breide corruptie en wanbestuur". Via de radio zei Doe dat de macht was overgenomen door de „Raad van her stel van de krijgsmacht". Er werd meteen Jacht gemaakt op ministers en andere hooggeplaatsten uit het bewind van de 66-jarige Tol bert. die vanaf 1971 staatshoofd was geweest en vanaf Juli vorig Jaar op trad als voorzitter van de OAE, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Sergant Doe. die zich Inmiddels had uitgeroepen tot staatshoofd stelde een avondklok ln en sloot de luchtr haven. Van de nieuwe machthebber ls nau welijks Iets bekend. Men vermoedt dat hij van inheemse afkomst is. HIJ zou gematigd en pragmatisch zijn. Eén van zijn eerste daden was de instelling van een militair tribunaal dat leden van het bewind van Tolbert zal gaan berechten. De oppositie heeft de staatsgreep met vreugde begroet Aanhangers van de Progressieve Volkspartij, waarvan de leiders door Tolbert tn de gevangenis waren gezet, dansten door de straten van Monrovia. Doe heeft zijn sympathie voor de opposi tie tegen Tolbert gedemonstreerd door PVP-lelder Baccus Matthews als minister van buitenlandse zaken ln zijn regering op te nemen, evenals andere tegenstanders van de ver moorde president. Het nieuwe be wind zal waarschijnlijk ln meerder heid uit burgers bestaan. (Een beschouwing staat op pag. 5) DEN HAAG/HILVERSUM De regering heeft liever niet dat de NOS woensdagavond de film 'De dood van een prinses' uitzendt. Het kabinet is bang dat de uitzending gevolgen zal hebben voor de relatie tussen Nederland en Saoedl-Arabië. De Saoedische ambassadeur in Den Haag, sjeik Ziyad Mohammed Ali Al Sjwaf, stapt hier weer in zijn auto nadat hij met minister Wiegel (die als vice-premier minister-president Van Agt verving) gesproken heeft over de bezwaren tegen de uitzending van de film „De dood van een prinses". Wiegel slaat in de deuropening het vertrek van de ambassadeur gade. COLORADO SPRINGS (Reuter, AFP, AP) De Verenigde Staten zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen van Moskou die komende zomer worden gehouden. In Colorado Springs besloot het Amerikaans Olympisch Comité (USOC) zaterdagavond met grote meerderheid van stemmen om de boycotplannen van president Jimmy Carter te volgen. Vice-premler Wiegel, die de in Indo- neslë verblijvende minister-president Van Agt vervangt, heeft de voorzitter van de NOS. mr. E. Jurgens. gisteren telefonisch meegedeeld dat de rege ring van Saoedl-Arabië het uitzenden van de film zeer zwaar zal opnemen. De film gaat over de terdoodveroor deling van de overspelige Saoedische prinses Deddah en haar minnaar, die in 1977 om het leven werden ge bracht. Volgens de ambassadeur van Saoedl-Arabië ln ons land, sjeik Ziyad Mohammed All Al Sjwaf. ls de documentaire-film "bijzonder on deugdelijk' en worden feiten weerge geven. die op geen enkele waarheid berusten. De ambassadeur vindt de lilm "beneden het pell van de waar heid en eerlijkheid, waarvan de Ne derlandse media sinds lang getuigen'. Minister Wiegel heeft de bezwaren, die de ambassadeur op zijn verzoek persoonlijk aan de vlce-premier heeft overgebracht, aan het NOS-bestuur doorgegeven. Vrijdag al was het kabi net in zijn wekelijkse vergadering tot het oordeel gekomen dat de NOS de film beter niet kon uitzenden. Minis ter Gardeniers (CRM) lichtte NOS- voorzitter Jurgens daarover na het kabinetsberaad in. Vanuit de Saoedi sche hoofdstad Riaad liet staatsse cretaris Nee lie Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) tijdens een werkbe zoek weten dat de Nederlandse rege ring er alles aan zal doen de NOS ertoe te bewegen het programma niet uit te zenden. Naar aanleiding van het uitzenden van de film in Engeland, afgelopen woensdag, ls vanuit Saoedi-Arablë scherp gereageerd De Saoedische krant AJ-Jezlra schreef dat de rege ring economische en politieke sanc ties tegen Engeland moest treffen. De hoofdredacteur van een Arabisch handelstijdschrift heeft ln een verkla ring, die onder meer aan de Neder landse regering is gericht, gesteld dat de regering stappen moet onderne men om de uitzending te voorkomen. „Zij kan zich niet verschuilen achter valse voorwendsels als persvrijheid", aldus drs. M. A. Safld. „WIJ respecte ren de vrijheid van de media, maar die vrijheid mag niet gebruikt wor den als een synoniem voor leugens en het verdraaien van feiten." Het laten doorgaan van de uitzending zal vol gens hem uitgelegd worden als een instemming. Inmiddels hebben twee Golf-staten, Bahrein en Qatar, hun instemming betuigd met de veroorde ling van de film door Saoedl-Arabië De Nederlandse Soennitische Vereni ging, waarin orthodoxe moslims vere nigd zijn, heeft bij de NOS geprotes teerd tegen de voorgenomen uitzen ding. Een woordvoerder van de vere niging heeft van het hoofd van de informatieve programma's van de NOS, Henk Suèr, geëist dat hij de film van tevoren aan een afvaardi ging van de vereniging zou vertonen. Suèr weigerde op die els ln te gaan, waarna de woordvoerder van de soen nieten met harde acties dreigde Do verantwoordelijkheid voor het uitzenden van „De dood van een prin ses" (een gezamenlijke produktie van VrafTPn de Britse commerciële tv ITV. de NOS en vele andere maatschappijen) ligt bij de raad van bestuur van de NOS. die morgenmiddag een beslis sing over de uitzending neemt. Vice- premler Wiegel onderstreepte dat in het gesprek met de ambassadeur van Saoedl-Arabië. „Toch heb ik het NOS-bestuur Ingelicht over de gevoe lens die in Saoedl-Arabië leven. De NOS moet beslissen of zij de film uitzendt, maar zij moet dan alle mo gelijke consequenties zo goed moge lijk op zich laten inwerken", aldus Het Tweede Kamjrlid Roethof (PvdA) heeft van de regering de ver zekering gevraagd dat de NOS geheel vrij gelaten wordt bij de beslissing over het al of niet uitzenden van de film. Ook We8t-Duitsland, Japan, Verenig de Staten. Australië en Nleuw-Zee- land zijn van plan de film uit te zenden. Wiegel, die zei dat de regering de bezwaren van Saoedl-Arabië „heel ernstig opneemt". Een beschouwing over de film „De dood van een prinses" staat op pagi na 7. ten opzichte van hun vaderland. „We weten dat we een geweldige opoffe ring vragen van de sportofficials. Maar namens de president van de Verenigde Staten kan lk u verzekeren dat ons land alles zal doen om het succes van de Spelen van Los Ange les te waarborgen." In Los Angeles worden ln 1984 de Spelen gehouden. Russische officials hebben al laten weten dat een boycot van de Spelen van Moskou gevolgen zal hebben voor het evenement van 1984. Monda le kondigde voorts aan dat een stem ming vóór een boycot van Moskou tot gevolg zal hebben dat de regering van de Verenigde Staten grotere financië le steun zal gaan verlenen aan ama teursport Na die oproep van Walter Mondale volgden enkele stemmingen over an dere onderwerpen voor de belangrijk ste Moskou-motie aan de beurt was. Bij de overige voorstellen was er ove rigens ook een waarin sprake was van het niet boycotten van de Spelen maar ln Moskou door demonstraties wegblijven van de openingsplech tigheid bij voorbeeld te laten blij ken dat men het oneens ls met de gevoerde politiek in Rusland. Dat voorstel haalde echter nauwelijks enige steun. Vervolg op pagina 10 Boetseerset (A) Schroevedraaierset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en Grote, kleine en kruiskopschroeve- penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in éen. Handgreepje mei omslagmechaniek. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) ais garant.,- met fraai diermotief voor zacht Als onderlegger of voor de sier gekookte eieren. J— - I Maak iemand abonnee op Houw, het ochtendblad met een ovër- I tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. INaam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: IRastcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Gilt): Rjstcode en plaats: _TeL_ De vermoorde Liberiaanse president William Tolbert. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomsikorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1