West-Europa kan V S niet in de kou laten staan l Ktesuwkado i Adellijke inlijving Belastingverlaging bij laag loon groter Van Agt over gijzelingsaffaire in Teheran Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe L Courant Zon HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken deze krant aandacht jor oogbegaafd nd oor koningin Juliana n alle mensen gelijk an Eurocommunisme aar Euro-links y C. Hooft tiTJijs winnaar irnelis irhoeven ij denkend - rgelovige genstraling bij ips verwondt werknemers wil nu copen' Kabinet staat gokken met geld op automaat toe Drie gewonden Van Amelsvoort staatssecretaris van financiën Juliana en Beatrix op één munt 0p jaarbasis 136 gulden Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I I38STE JAARGANG NR. 10913 - ZATERDAG 12 APRIL 1980 rouw iSG Droog en zonnig. Middagtemperatuur van veertien tot achttien graden. Eerst weinig wind minder dan windkracht drie, in de middag matige zuidoosten wind windkracht vier Morgen en overmorgen Droog en eerst zonnig. Middagtemperatuur van vijftien tot twintig graden. Zon op: Zon op 06.46 onder 20 32 maan op: 06 23 onder 18 19 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT intro ~i vai pei islui :erd. len n GINA 13 da eqen rhet de rente inde er de GINA 15 idak Pony- gtu GINA 17 fendertig jaar na de dood Franklin Delano Roosevelt GINA 19 -159 [1 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Premier Van Agt vindt dat West-Europa de Verenigde Staten niet in de kou mag laten staan in het conflict met Iran over de vijftig Amerikaanse gijzelaars. „We kunnen de VS niet simpelweg alleen in deze zaak laten voortploeteren. Het gaat hier om één van de ernstigste schendingen van het volkenrecht, die je zelfs je vijanden niet zou toewensen, laat staan je beste bondgenoot," aldus de premier. Hij wees erop dat we nu de gijzeling zo'n vijf maanden duurt, er aan gewend beginnen te raken „terwijl het toch eigenlijk steeds afschuwelijker wordt". Op dit moment is het overigens nog allerminst duidelijk hoe West-Europa de VS te hulp zal komen bij het onder druk zetten van de regering in Tehe ran. De regeringen van de Europese Gemeenschap wachten eerst af hoe Teheran reageert op het Europese verzoek om de gijzelaars vrij te laten. „Voor het geval daar geen of een onbevredigend antwoord op komt worden eventuele nadere maatrege len in petto gehouden" zei de mi nister-president. Sancties Die maatregelen kunnen variëren van economische sancties tot het ver breken van de diplomatieke betrek kingen. Om dat laatste hebben de VS ook gevraagd. Premier van Agt wilde op voorhand geen enkele mogelijk heid uitsluiten. Hij zei dat in het verdere Europese overleg Nederland „met vuur en verve zal pleiten voor een positief antwoord op het Ameri kaans verzoek om steun. Als dat in de Europese Gemeenschap geen weer klank vindt, dan ontstaat het vraag stuk of Nederland alleen iets kan ondernemen, de vraag is of dat doel matig zal zijn". Premier Van Agt wees er op dat Ne derland op het gebied van de econo mische sancties niet zoveel meer kan doen. Nederland levert al lang geen militaire uitrusting meer aan Iran en de Nederlandsche Bank heeft ook de andere banken gevraagd Amerikaan se acties op financieel terrein tegen Iran te steunen. De Nederlandse ex port naar Iran bestaat voor het groot ste deel uit voedsel en landbouwpro- dukten die vallen buiten de Ameri kaanse boycot tegen Iran. Al hoewel Nederland momenteel nog een kleine tien procent van de olie- aanvoer uit Iran betrekt, bleek pre mier van Agt niet zo bevreesd voor een eventuele Iraanse olieboycot als reactie op de Europese dreigementen. „We zijn niet bijster afhankelijk van de olietoevoer uit Iran. We kunnen nog best een poosje uit de voeten als die olie niet meer komt. Wel kunnen er dan tijdelijk prijsverhogingen op treden," aldus de minister-president Economische zaken deelde desge vraagd mee dat de olievoorraad mo menteel in Nederland zeer gunstig is. Die voorraad bedraagt elf miljoen ton tegen acht miljoen ton in dezelfde periode van vorig jaar. De olievoor raad is voldoende voor een klein half jaar verbruik. Voorts is het olieaan bod uit andere landen momenteel vrij groot en de vraag relatief klein. Ambassadeurs Mogelijk binnen een week zullen de ministers van buitenlandse zaken van de negen EG-landen opnieuw overleg voeren over eventuele geza menlijke maatregelen tegen Iran. Staatssecretaris Van der Mei zei dat na terugkeer uit Lissabon. Daar hebben de ministers van buiten landse zaken van de negen EG-lan den onder meer besloten hun ambas sadeurs in Teheran bij de Iraanse president Bani Sadr gezamenlijk op heldering te laten vragen over de gij zeling in de Amerikaanse ambassade. Vandaag al zal dat overleg plaatsvin den, zo werd in Rome bekend ge maakt. Italië is op het ogenblik voor zitter van de Europese Gemeen schap. De afspraak in Teheran is ge maakt door de Italiaanse ambassa deur. Gisteren sprak hij samen met de collega's van de overige EG-lan den en die van Japan, Australië en Nieuw-Zeeland met minister van bui- OLWERDA Erkend verhuizer t duurder. WEL beter Al mere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16S52 e correspondent )VEN Twee Philipswerk- ult Eindhoven zijn ernstig geraakt door röntgenstralen, nen hebben veel te lang bloot aan de straling doordat ze dat het röntgenapparaat in rkplaats niet aanstond. De hun handen is ernstig aan- Ze staan onder behandeling i plastisch chirurg. Verder nderzocht of ze nog andere gevolgen ondervinden van osls straling. Volgens de Phi- dienst is het ongeluk ge loord at de mannen zich niet veiligheidsvoorschriften heb- Duden. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet Van Agt wil gokken met geld op speelautoma ten gaan toestaan. Momenteel is dat nog verboden, maar dit verbod wordt op grote schaal ontdoken. Als het parlement akkoord gaat met de nieu we wettelijke regeling die de regering nu voorstelt, komen er nieuwe speel automaten die de winst direct in geld uitbetalen. De regering probeert met deze verrui ming van de gokmogelijkheden de illegale praktijken te ondervangen die met name in cafés en snackbars regel zijn. De kastelein keert de spe lers daar meestal baar geld uit voor een bepaald aantal gewonnen vrije spelen. De winstmogelijkheden op de nieuwe speelautomaten worden wel beperkt. Er zullen bovendien eisen worden opgesteld die de speler tegen overmatig verlies moeten bescher men. Welk verlies voor de speler abso luut ontoelaatbaar is en hoe men dat met regels wil tegengaan, is nog niet duidelijk. De automaten zullen in de toekomst worden gecontroleerd, de exploitant zal een vergunning nodig hebben om zo'n kast in huis te krijgen en er moet een speciale instelling komen die fia- leving van deze regels gaat contro leren. Het wetsontwerp is voortgekomen uit een zekere machteloosheid van de regering, die weet hoe ingeburgerd het illegale gokken om geld op de speelkasten inmiddels is geworden. Minister-president Van Agt lichtte de versoepeling van de huidige wet dan ook toe als „een goede combinatie van de levensbeschouwingen van Calvijn en Rome". Ons commentaar staat op pag. 5. Drie mensen zijn gisteren ernstig gewond geraakt na dat een gasontploffing hun woning aan de Pernisse Molenweg in Rotterdam- Pernis volledig verwoest te. De 48-jarige C. den Uijl moest met tweedegraads verbrandingen worden op genomen in het brandwon dencentrum in Beverwijk. De 41-jarige mevrouw A. R. Dorosariao-Silveira en de I5-jarige Michel den Uijl liggen met ernstige brand wonden in de speciale af deling van het Zuiderzie kenhuis in Rotterdam. De materiële schade aan om liggende woningen is groot. De belastingverlaging moet, samen met de 26 gulden bruto loonsverho ging per maand uit hoofde van de loonmaatregel, de prijscompensatie van 1 juli vervangen. De verlaging HENGELO (ANP) In vrijwel alle steden en dorpen van Twente zijn gisteren acties begonnen, die erop zijn gericht de onvoldoende mogelijk heden voor jongerenhuisvesting aan de kaak te stellen. DEN HAAG (ANP) - Het CDA-Twee- de-Kamerlid drs. M. J. J. van Amels voort wordt de nieuwe staatssecreta ris van financiën. Dit heeft de Rijks voorlichtingsdienst gisteravond be kendgemaakt. Drs. Van Amelsvoort volgt mr. A. Nootboom op. die enige tijd geleden samen met minister Andriesse aftrad, omdat hij zich niet kon verenigen met het financieel-economisch beleid van het kabinet. Van Amelsvoort is sinds 1971, met een korte onderbreking, lid van de Tweede Kamer. Van 1969 tot 1971 was hij lid van de Eerste Kamer en het Europees Parement. De benoeming van Van Amelsvoort is in zoverre een verrassing, omdat hij van KVP-huize is, terwijl zijn voor ganger Nooteboom uit CHU-krtng af komstig was. De Nederlandse ambassadeur in Iran, de heer W. S. J. Campagne. tenlandse zaken Ghotbzadeh. Deze drong er op aan zich niet aan te sluiten bij de Amerikaanse sanctie maatregelen tegen Iran. President Ban Sadr heeft gezegd dat land die zich achter Washington scharen „niets meer" zullen krijgen van Iran. Andere functionarissen spraken openlijk over het dichtdraaien van de oliekraan. DEN HAAG (ANP) - Met gul dens en rijksdaalders met daarop een dubbelportret van de vorstinnen Juliana en Bea trix zal 's Rijks munt de troons wisseling en inhuldiging van koningin Beatrix luister bijzet ten. Van de speciale guldens en rijksdaalders zullen er elk der tig miljoen worden geslagen. De bijzondere munten zullen in de maand juli in circulatie wor den gebracht Volgens het ministerie van fi nanciën is nog niet eerder in de Nederlandse muntgeschiede- nis een munt met een dubbel portret uitgebracht. De munt is ontworpen door de beeldhouw ster mevrouw C. E. Bruyn-van Rood (66) uit Wassenaar, die ook het zilveren jubileumtien tje van 1973 ontwierp. De her- denkingsmunten zuilen rond het dubbelportret op de voor zijde de tekst „Beatrix Konin gin der Nederlanden 30 april 1980" krijgen. Op de achter kant komt het rijkswapen met het onderschrift „Nederland", het jaartal 1980. en het muntte- ken, het muntmeestersteken en de waardeaanduiding. Het randschrift is als op alle gul dens en rijksdaalders „God zij met ons". Voor muntenveraa- melaars zullen de beide nikke len munten in een speciale ver- zameiaarskwalitelt worden gemaakt. Van een onzer verslaggevers HAARLEM Als een van de laatste regeringsdaden van koningin Juliana is de inlijving in de Nederlandse adel te verwachten van drs N. W. D. C. von Hertzberg, registeraccoun tant te Beverwijk. De voorvaders van de heer Von Hertzberg behoorden tot oude Duitse adel. De hoge raad van adel had in eerste instantie negatief geadviseerd over het verzoek. De heer Von Hertzberg ging in beroep bij de Raad van State, met het gevolg dat hij binnenkort de titel jonkheer zal mogen voeren. ADVERTENTIE verzekeringen ZEKER WETEN! T.I. ojom«I«5 Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De belastingverlaging op 1 juli wordt voor de lage lonen iets groter dan was aangekondigd, namelijk 136 in plaats van 100 gulden schoon op jaarbasis. Het kabinet heeft gisteren het wetsontwerp hierover vastgesteld. Het moet nog door het parlement worden behandeld. wordt nu voor inkomens tot 30.000 gulden bruto per jaar (2315 per maand) 136 gulden (dat ls per maand ruim elf gulden). Voor de Inkomens daarboven wordt het de aangekon digde 100 gulden (acht per maand). Kleine zelfstandigen met minimum inkomen (23.000 gulden bruto per jaar) krijgen hier bovenop nog een aanvullende belastingverlaging. Voor hen gaat de zelfstandigenaftrek om hoog met 400 gulden, en dat levert hun schoon ongeveer 130 gulden per jaar op, ofwel bijna elf gulder per maand. Dit bedrag loopt al met het stijgen van het inkomen. Zelfstandi gen met jaarinkomen boven 33.000 gulden bruto krijgen geen extra af trek meer, en dus alleen nog de alge mene belastingverlaging van 100 gul den per Jaar. Boetseerset (A) Schroevedraaierset (B) Boetscerklci met verf in 3 kleuren en Grote, kleine en kruiskopschrocve- penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in eén Handgreepje met omslagmechanick. s~n r„ r voor extra gemak. ƒ7 St ISgES 4 Houten (D) )j |gj. eierdopjes J mm llSS onsierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) als garantie met fraai diermotief. voor zacht Als onderlegger of voor de sier. gekookte Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: .Tel: Verder heeft het kabinet gisteren het wetsontwerp tot verhoging van mo torrijtuigenbelasting vastgesteld. Ook deze maatregel vloeit voort uit het pakket van loonmaatregel en ex tra bezuinigingen van drie miljard gulden in 1980. zoals dat In februari is bekendgemaakt, en toen tot het ont slag van Andriessen als minister van financiën leidde. De verhoging van motorrijtuigenbelasting wordt onge veer acht procent. Zij geldt niet voor vrachtwagens en autobussen Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7. S0 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a u b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformalic 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1