echter erkent elijk van Trouw EG vraagt datum voor beëindiging van gijzeling inisterie wil rabbijn niet ontvangen Hek Kiesuwkado X Van der Mei 'solidair met Washington' Lmbtenaren krijgen Volledige periodiek Trouw Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zon HET WEER GARAGE GRUNO B.V. ffoemen sponsor niet verplicht En deze krant inister Wiegel informeert bonden Ming buitenlander' moet zich onthouden van kritiek op beleid jegens PLO Opnieuw problemen hartkliniek breda Russen op post Trouw Corbulo 1-0 Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw H 38STE JAARGANG NR 10912 - VRIJDAG 11 APRIL 1980 Droog weer met wolkenvelden maar ook perioden met zon Middagtempe- ratuur van tien graden aan zee tot vi|ftien graden in het binnenland Weinig wind minder dan windkracht drie In de middag matige westenwind windkracht vier Morgen en overmorgen droog en zonnig Hogere temperaturen Zon op 06 48 Maan op. 05 54 onder 20 30 onder 16 56 FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890834 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT n een onzer verslaggevers ^STERDAM De weigering van het dagblad Trouw om n Voorburgse volleybalclub met de naam van de sponsor n te duiden, kan niet als onrechtmatig of onzorgvuldig irden aangemerkt. Met die rechterlijke uitspraak is gisteren volleybalclub in het kort geding dat zij tegen deze krant td aangespannen, in het ongelijk gesteld. vice-president van de Amsïer- nse rechtbank, mr B J. Asscher. irwoog in zijn vonnis dat een naam drager daarvan weliswaar een ei- identiteit verschaft, maar dat an- en er niet toe gedwongen kunnen ■den die naam te gebruiken. De eybalclub heeft geenszins aanne- UJk gemaakt, aldus het vonnis, dat >uw verwarring zaait omtrent de ntiteit van de club door haar niet de sponsornaam aan te duiden. irnaast is overwogen dat de bij nsoring betrokken belangengroe- nog peen overeenstemming heb- i bereikt over de gedragslijn bij gebruik van namen. Blijkens het mis is het niet aannemelijk dat een toekomstige gezamenlijke rege ling sterk zou afwijken van de nu door Trouw gevolgde handelwijze De volleybalclub is veroordeeld tot de kosten van het geding, begroot op tweeduizend gulden. De directeur van de als sponsor optredende liften- fabriek Starlift, Dé Stoop, zei ons gisteren dat hij er persoonlijk niets voor voelt om in beroep te gaan tegen het vonnis. Een definitieve beslissing zal hij na overleg met zijn advocaat nemen Meer nieuws op de sportpagina. Ons commentaar staat op pag. 5. PAGINA 2: Kerk in de wereld PAGINA 3. 'Leraar moet streng en vriendelijk zijn' PAGINA 4: NOS-voorzitter wil 'abonnee-televisie' PAGINA 5 door Jan Halkes LISSABON Ambassadeurs van de negen landen van de Europese Gemeenschap zullen de Iraanse regering vragen een tijdstip te noemen waarop de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade zullen worden vrijgelaten 'an onze sociaal-economische redactie 'EN HAAG De halvering van de periodieke loonsverhogin- X ingevolge de loonmaatregel, zal niet gelden voor ambte- itn Dit heeft minister Wiegel (binnenlandse zaken) de en van ambtenaren informeel laten weten. Interview met minster De Koning PAGINA ECONOMIE: Geen rozegeur in bloemisterij PODIUM Drama in Teheran PAGINA SERVICE Rubriek toerisme, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. De ambassadeurs moeten verder hun regeringen nader rapport uitbrengen wat betreft het Iraanse standpunt inzake de vrijlating van de gijzelaars. Dit werd gisteren bekend gemaakt op de ministers conferentie van de Raad van Europa in Lissabon. De negen leden van de Europese Gemeenschap maken daarvan deel uit. Niet EG- leden kunnen zich bij het initiatief van de gemeenschap aansluiten. Por tugal heeft dat inmiddels gedaan. Instemming Amerikaanse zegslieden hebben met instemming gereageerd op de plan nen van de Europese Gemeenschap, maar zien hierin niet meer dan een eerste stap die door een krachtiger optreden van de EG gevolgd moet worden. President Carter blijft druk uitoefe nen op de bondgenoten van Washing ton om steun te krijgen voor de sanc tiemaatregelen tegen Iran Washing ton verwacht een verbod op uitvoer naar Iran, alsmede het terugtrekken van de ambassadeurs uit de Iraanse hoofdstad Teheran. Japanse zegslieden hebben gisteren laten weten dat Tokio contact zal zoeken met de EG. om eventuele steun aan de Amerikaanse sancties te coördineren. Over de voorzichtige Europese diplo matieke actie werd gisteravond in Lissabon gezegd dat als het Iraanse antwoord onvoldoende wordt geacht, de EG-landen tot zwaardere diploma tieke of zelfs economische sancties kan besluiten. Mogelijkheid De Nederlandse vertegenwoordiger op de conferentie van de Raad van Europa, staatssecretaris Dirk van der Mei, benadrukte de mogelijkheid van economische maatregelen tegen Iran jument voor volledige periodie- de ambtenaren wordt ge- het feit. dat de totale loonsom Werheid na aftrek van de nor- jrijscompensaties dit jaar ge- Jddeïd per werknemer niet sterker Ij stijgen dan 0,75 procent, ook niet j volledige periodieken. Dit argu- t werd door Wiegel ook al gebe ld ln het Kamerdebat over de loon- latregel, enkele weken geleden, [en was het echter nog de bedoeling die norm ,van driekwart procent j maximaal toelaatbaar voor te ijven in de loonmaatregel. (de uiteindelijke loonmaatregel is e norm echter in het geheel niet •nomen, mede om uitvoerings- inische redenen. Wel is de halve- van periodieken nu voor werkne- in het bedrijfsleven dwingend feschreven, terwijl minister Al- (sociale zaken) aanvankelijk B gedacht aan een verplichte hal- j voor die bedrijven die anders (r de norm van driekwart procent ien heenschieten. Het argument Ij bij de ambtenaren die norm toch Ij gehaald zou worden, ook bij volle- t periodieken, heeft daardoor nu ii kracht meer lster Wiegel heeft de bonden van ambtenaren ook Informeel op de hoogte gebracht van zijn gedachten over invulling van de 450 miljoen gulden bezuinigingen die nog in de sector van het overheidspersoneel ge vonden moeten worden. 150 mil joen als restant van „Bestek 81" en driehonderd miljoen uit hoofde van de drie miljard gulden aanvullende bezuiniging die het kabinet nog in dit jaar wil doorvoeren. De minister denkt aan schrappen van de naar schatting 0,45 procent loonsverho ging die de ambtenaren nog tegoed hebben uit hoofde van de koppeling van hun salarissen aan de CAO-lonen over vorig jaar. Verder denkt Wiegel aan beperking in de aflossing van leningen die het algemeen burgerlijk pensioenfonds pleegt te verstrekken aan de staat. Het pensioenfonds heeft een gunstige vermogenspositie. Ver der zou de minister de maximale sala riskorting van 0.7 procent uit hoofde van Bestek '81 voortaan willen laten ingaan bij iets lagere salarissen. Bij de bonden van ambtenaren be staat de vrees dat er geen echte ruim te meer zal zijn voor overleg met de minister over de extra bezuinigingen. De definitieve voorstellen van Wiegel worden vandaag of begin volgende week verwacht, en voor donderdag is een overlegvergadering tussen minis ter en bonden gepland. In het gebouw van de Tweede Kamer begon gisteren de tweedaagse conferentie van het comité Olympische Spelen en Mensenrechten. Op de foto in de kamerhanken (v.l.n.r.) de Russische dissidenten Amalrik, mevrouw Siniawski, Lybarsky en Siniawski. Een verslag staat op de sportpagina. in onze parlementsredactie IN HAAG In politieke en kerkelijke kring is verontwaardigd gereageerd op de weigering n het ministerie van buitenlandse zaken de joodse rabbijn Liliënthal te ontvangen voor een sprek over de recente toenadering van Nederland tot de Palestijnse bevrijdingsbeweging O dering te zullen vragen aan minister Van der Klaauw. Deze is echter tot eind april op rondreis in het Verre Oosten. ënthal wilde gisteren namens de trale joodse gemeente in Amster- en samen met afgevaardigden andere kerkgenootschappen ver- rusting uitspreken over onder er de ontvangst op 26 maart van PLO-topdiplomaat dr. Issan Sar- op het departement van buiten- Afschaffen cent aat mensen koud den HAAG (ANP) Het kan de helft van de Nederlanders 'iets schelen dat de cent v,er- 'wijnt. Een kwart van ruim luizend ondervraagden in een OPO-enquête is voor afschaf ing van ons kleinste munt- tuk terwijl 19 procent daar egen is. Van de ondervraag- 'en in de enquête die vorige naand werd gehouden, wist 79 'rocenl af van de plannen om 'e cent uit de circulatie te unen. fji de antwoorden speelde de hoogte van het inkomen nau welijks een rol. Toch was 48 feroceut van de ondervraagden P»n mening dat het leven Puurder wordt door het af- pchaffen van de cent. Volgens P procent van de deelnemers ^»aakt het niets uit. landse zaken in Den Haag door mr. N van Dijl, chef-directie Midden-Oos ten. Zweed In een telefoongesprek eerder deze week met Liliënthal kwam Van Dijl er achter dat de rabbijn, alhoewp] reeds negen jaar in Nederland, offici eel geen Nederlander is maar de Zweedse nationaliteit heeft. Van Dijl weigerde daarop Liliënthal op het de partement te ontvangen. Zijn reactie was, aldus Liliënthal: „Waar bemoeit u zich eigenlijk mee. als buitenlander mag u zich helemaal niet met de Nederlandse politiek inlaten". Van Dijl was volgens Liliënthal niet gevoelig voor het argument dat de rabbijn mede namens zo'n tweedui zend Nederlandse joden in Amster dam kwam spreken „Ik heb de afge lopen jaren veel politieke activiteiten ondernomen, meegelopen in optoch ten enzovoorts en ik heb daar nooit last over gehad. Ik ben door andere departementen altijd gewoon ont vangen om over allerlei zaken te spre ken. De houding van Buitenlandse Zaken is een volstrekte verrassing voor mij, ik weet niet welke gevolgen dit heeft voor mijn positie in Neder land," aldus de rabbijn. worden buitenlanders niet geacht po litiek te bedrijven. Mr. Van Dijl wilde de wet op dit punt niet overtreden." aldus de woordvoerder. Hij kon niet meedelen waarom mr. Van Dijl deze regel ten aanzien van Liliënthal zo letterlijk heeft toegepast. In politiek Den Haag was men op zijn minst verrast door de opstelling van buitenlandse zaken. De CDA-buiten- landspecialist mr. J. N. Scholten noemde Van Dijls besluit „volstrekt belachelijk" en „scherp overtrok ken". Het PvdA-Kamerlid Van den Bergh kondigde gisteren aan ophel- „Het is werkelijk een absolute schan de dat dit gebeurt, de bestaande regel VprklarinPr wordt altijd dat buitenlanders langs niet-democratische weg actie gaan voeren. Maar om deze wet ook op Liliënthal toe te passen geeft mij een nare smaak in de mond Dat doet het vermoeden rijzen dat Van Dijl dit heeft gedaan omdat het politieke standpunt van LUiënthal hem niet goed uitkomt." aldus het PvdA-Ka merlid de Amsterdamse pastoor J. M. E. Keet en, inplaats van Liliënthal, rab bijn Rodriguez Pareira „Omdat diens familie al 300 jaar in Nederland woont." Mr. Van Dijl heeft over het Midden- Oostenbeleid gisteren wel met een delegatie van andere geestelijken ge praat. Deze delegatie bestond uit de predikanten W. Zuidema en A. Otten, De woordvoerder van buitenlandse zaken bevestigde gisteren de weige ring van Van Dijk. „Strikt formeel Van een onzer verslaggevers BREDA Voor de tweede keer in zeer korte tijd zijn in het hartchirur- gisch centrum De Klokkenberg sinds het begin van de operaties in decem ber vorig jaar moeilijkheden ont staan Deze keer ligt volgens ingewij den de kem van het probleem in het feit dat de hartchirurg dr. P. van der Schaar er een zeer hoog werktempo op na houdt en het belang van de patiënten boven alles stelt. Sommige leden van het hartchirurgisch team hebben er moeite mee hem in dit tempo te volgen, waardoor er conflic ten ontstaan Gisteravond zou op een bestuursver gadering geprobeerd worden die con flicten uit te praten, maar dr. van der Schaar meldde zich overdag ziek en kon daardoor aan de uitnodiging van het bestuur geen gehoor geven Zo lang Van der Schaar ziek is. is het ook niet mogelijk dat de operaties voort gang zullen vinden Ook na het eerst conflict begin maart moesten de operaties wor den stilgelegd, maar toen waren er moeilijkheden rond het samenwer kingsverband met het Ignatius-zie- kenhuis. Dit ziekenhuis levert cardio logen voor het ..indicatlestellend team", dat uiteindelijk beslist of een patiënt al dan niet voor een open hartoperatie in aanmerking komt. De problemen nu zijn deze keer binnen de Klokkenberg zelf ontstaan „Het is bepaald niet zo dat de negen nu gezegd hebben dat zij daartoe niet bereid zijn," aldus Van der Mei. De staatssecretaris is van mening dat de solidariteit met de Verenigde Staten heel ver moet gaan. „In de eerste plaats omdat wat er in Iran gebeurt met de gijzelaars onmenselijk is. in de tweede plaats omdat wij ons kun nen voorstellen waarom de VS zich zo opstelt. En in de derde plaats omdat Amerika een van onze meest trouwe bondgenoten is." Het CD A-Kamerlid Jan Nico Schol ten meent dat de regering „onver wijld" stappen moet ondernemen om in Europees kader te komen tot daad werkelijke solidariteit met de Vere nigde Staten, inzake Iran. Bij het uitblijven van een Europees stand punt moet de regering eigen verant woordelijkheid aanvaarden, aldus het Kamerlid. Tot zover onze correspondent in Lissabon. De door de Verenigde Staten uitge wezen Iraanse diplomaten zijn als nationale helden ln Teheran inge haald. Er waren duizenden mensen naar de luchthaven gekomen, onder wie minister van buitenlandse zaken Sadegh Ghotbzadeh. Ook de voorma lige Grieks-Katholieke aartsbisschop 'van Jeruzalem. Hilarion Capucci. was aanwezig. De gewezen Iraanse zaakgelastigde in Washington, Ali Agah, beschuldig de de Verenigde Staten ervan dat zij zelfs een aan kanker lijdende vrouw van een Iraanse diplomaat niet een verder verblijf in de VS hadden toege De delegatie heeft Van Dijl namens een honderdtal predikanten, rabbij nen en pastores een verklaring over handigd waarin geprotesteerd wordt tegen de recente toenadering van Ne derland tot de PLO. De verklaring verwijst hiervoor naar het interview met minister Van der Klaauw in Trouw van 3 april, waarin deze toe geeft: „De Nederlandse positie ten aanzien van de PLO is inderdaad .veranderd." Staatssecretaris Van der Mei staan. Volgens hem worden daarente gen de Amerikaanse gijzelaars in Te heran „buitengewoon goed behan deld' Hij voegde hieraan toe dat toen de Japanners indertijd zonder waarschuwing Pearl Harbour hadden aangevallen, alleen de Japanse am bassadeur in Washington binnen 24 uur het land moest verlaten De ande re Japanse diplomaten m de VS had den 14 dagen de tijd gekregen MOSKOU i AP> De Russische ruimtevaarders Popow en Rjoemln maakten gistermiddadg vast aan het ruimtestation Saljoet 6 Alles ziet er nog net zo uit als toen ik hier een jaar geleden wegging, meldde Rjoemln Hij had er toen 175 dagen gewerkt Gibraltar geen eiland meer Wordt het dan toch echt lente? De paradoxaal overgebleven parel van het Britse rijk kan binnenkort de hekken naar Spanje gewoon weer zien opengaan Zo hoort het ook. denken de aapjes, maar die zeggen niks Wij weer wel Boetseerset (A) Hoetscerklci mei vert in 1 kleun penscelljc Wordi zonder oven ovenhard Schroevedraaiersel (B) üroie. kleine en kruiskopschnu draaier in een Handgreepje met Aulhenliek Slavisch kleedje (C) mei fraai dierrnoticl AK onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierliik blankhouien hang- Van Dijl ontkende tegenover de dele gatie echter dat het beleid gewijzigd zou zijn. Hij wees de delegatie erop dat Trouw ln het interview met minis ter Van der Klaauw diens citaten niet op alle punten correct heeft weerge geven. Deze bewering van mr Van •Dijl kwam ondanks het feit dat de woordvoerder van minister Van der Klaauw die bij het gesprek met Trouw aanwezig was kennis heeft ge nomen van het verslag van dit ge sprek vóór publikatie en daar geen bezwaren tegen heeft geuit Mr Van Dijl wenste desgevraagd gisteren te genover Trouw niet mee te delen op welke punten de minister niet correct zou zijn geciteerd. Vervolg op pag. 3, kol 6 Ons commentaar staat op pag. 5 llüillXI III VVII I I.IIIULW^ mtilagmechiinick. rw.i ge,nik. K garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over luiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats .Giro Uw naami1 Uw adres Postcode en plaats Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een wclkomsikoning van 7 50 Kado-naar keuze DA DB (aankruisen a u h Bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2702 1000 PA Amsterdam )l bel 020-650.188 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginlonnatie 020-01 MSo Lets een krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1