Handel in huizen nu op dieptepunt Khomeini 'blij' over breuk met Washington Krap üesuwkado SSSiEKa. 4ioi i iet Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wisselvallig HET WEER c ijsstijging maart 8 procent Tienduizend woningen lijken onverkoopbaar leur in poot ors booreiland Tienduizenden ontvluchten Tsjaad Tilburgse politie: geen sprake van hondenzwendel Kamercommissies houden hoorzitting over scheepsbouw Trouw Bij vooruitbetaling ~~BezorgTrotxw ccn nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging; TrOUW rouw H 38ste jaargang nr 10910 woensdag 9 april 1980 Wisselend bewolkt en eerst nog een enkele bui Middagtemperaturen ongeveer acht graden. Matige en aan de kust vrij krachtige noordwesten wind, windkracht vier tot vijf. 'Morgen en overmorgen eerst nog een bui. later meer zon en iets hogere temperaturen. Zon op: 06.53 onder: 20.27 Maan op: 04.44 onder 14 10 Losse nummers 65 cent 0) hi PAGINA 2: 'Al het onrecht moet ons dodelijk verontrusten' PAGINA 3: Natuurkundigen kunnen geen schone handen garanderen PAGINA 4: Documentaire over 'Onvoltooid verleden' PAGINA 7: Israël verwijt Unifil actie van Palestljnen PAGINA 8: Conferentie over mensenrechten en politiek PAGINA 9: Prehistorische collectie dreigt verloren te gaan PAGINA ECONOMIE: Cirkelmaaier vaak onveilig PAGINA SPORT: Transfers brengen Nottingham aan top PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's. atie lijkt pas te houden onze U-economlsche redactie HAAG De prijzen zijn art gestegen met 0,8 pro- t. Dat valt niet tegen ver ken met de maand maart -rdere Jaren. De inflatie de pas wat in te houden. jaar maart stegen de prijzen 1,1 procent, in maart '78 met 0,8 t en in maart 1977 met 0,4 Snt. De Inflatie was echter de tijd al flink aangetrokken. In ~te drie maanden van 1979 be de prijsstijging 1.4 procent ter- 3 dit Jaar 2,3 procent is. Ook bij king van het prijsniveau van pt dat van een jaar geleden de inflatie opgelopen. Dat ge- 'J,e prijsniveau ligt nu 5.8 pro- ven dat van maart vorig jaar. lag het slechts 4.4 procent bo- 3 van maart '78. tijging over twaalf maanden d lag echter in februari met procent (niveau februari '80 verge- n met niveau februari '79) een- Je procent hoger dan in maart. t blijkt dus dat de inflatie na de sinds september nu de pas Van onze redactie economie AMSTERDAM De situatie in de Nederlandse bouwnijver heid wordt langzamerhand alarmerend. Zowel in binnen- als buitenland ligt de verkoop van oude en nieuwe woningen volgens het Nederlands Verbond voor Ondernemers in de Bouwnijverheid praktisch stil. Een van de grote ondernemin gen, die wekelijks honderd huizen verkoopt, kwam de afgelo pen week niet verder dan tien. logingen deden zich in maart voor bij kleding, en verder bij 1, rookwaar, benzine, siera- ktricitelt, vers fruit, bloemen, Deze reeks inflatiemakers :erlgens weinig nieuws zien ver met maart 1979. toen vrijwel rde posten de prijsstijging ver akten. Prijsdalingen deden zich gelopen maand vooral voor bij VANGER (REuter) In een van het Noorse booreiland West ure dat betrokken is bij de gas- voor de westkust van Noor- is een zes cm brede scheur waardoor ongeveer 40 liter per dag binnenloopt. Dit heb- eigenaars in Stavanger meege- Het mankement werd op 16 geconstateerd. Sindsdien het lek vier maal per dag ge lieerd. Het is intussen niet gro- •orden. Volgens de eigenaars enkele Jaren geleden al eens dergelijke scheuren ontdekt !n werden gerepareerd. liet eveneens Noorse hotelelland t Ibsen hebben zich problemen fdaan bij het plaatsen. Na een I zakte een van de vijf poten helde het platform over. De 57 inden werden snel van boord 1 tot de problemen waren ver- i De Henrik Ibsen ls een zuster- jfl van de Alexander Klelland die Jen dagen geleden omsloeg. Dit 't 123 opvarenden het leven. BOEN (ANP) De twintigjari- r Johan van de Ven is giste- I een verkeersongeval in zijn ats Haps (bij Nijmegen) om fven gekomen. Met zijn auto hij in de berm, waarna hij I een spoorwegviaduct botste. Tienduizenden bewoners van Tsjaad zijn de rivier dè Chari overgestoken, die het land scheidt van Kameroen. In het Kameroenese grensdorpje Kous seri proberen tienduizenden mensen een plaatsje te vinden, in afwachting van de ontwikke lingen in Tsjaad. Gisteren is daar het vijfde bestand tussen de noordelijke en de rege ringstroepen in twee weken van kracht geworden. De secretaris generaal van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), Edem Kodjo, is naar Tsjaad ge komen om te bemiddelen. TILBURG (ANP) De Tilburgse po litie ls verbaasd over berichten uit Frankrijk als zou de Tilburgse hon denhandelaar S. van de V. betrokken zijn bij een gigantische smokkel van zeer jonge hondjes naar Noord- Frankrijk. De dieren zouden bestemd geweest zijn voor een groothandel in de Noordfranse plaats Beauvais. De heer Sprengers van de afdeling bijzondere wetten van de Tilburgse politie zegt dat hem nooit klachten bereikt hebben over de handel. Hij noemt de versie van het gebeuren van de kant van zijn Franse collega's zeer twijfelachtig, temeer omdat er sprake is van illegale transporten van hond jes van twee weken oud. „Hondjes van twee weken oud kunnen nauwe lijks zien en moeten nog met de fles groot gebracht worden. Geen enkele verstandige hondenhandelaar zal het in zijn hoofd halen om die beestjes te vervoeren", aldus Sprengers. Meer nieuws op pag. 5. TEHERAN (AFP, AP, Reuter) Ayatollah Khomeini is „blij" met de breuk met de Verenigde Staten. Naar zijn zeggen is de Amerikaanse stap „goed" voor Iran. Khomeini riep zijn landgenoten op deze dag „te vieren". De VS heeft de diploma tieke betrekkingen met Iran verbroken, en economische sanc ties afgekondigd. De revolutionaire raad in Teheran deed een beroep op de bevolking de eenheid te bewaren. De Iraniërs wer den opgeroepen tot economische, so ciale en militaire mobilisatie, om aan de Amerikaanse sanctiemaatregelen het hoofd te kunnen bieden. „Het volk moet op offers zijn voorbereid," aldus de woordvoerder van de raad Hassan Habivi. President Banl Sadr heeft aange drongen op eenheid en alle Iraniërs gevraagd deel te nemen aan een „reusachtige mars door het hele land", als steun voor de regering, en gericht tegen de Verenigde Staten. De mars zou vrijdag moeten plaats vinden. Excuus Volgens de revolutionaire raad ge bruikt de Amerikaanse president Carter de gijzelaars in de ambassade in Teheran als excuus voor de agres sie tegen Iran. De raad zegt dat de gijzelaars worden geofferd voor de „imperialistische belangen" van de Verenigde Staten. De Iraanse minister van oliezaken, FBI-agenten hielden gisteren bij de Iraanse ambassade in Washington een auto met Iraniërs aan. De auto werd teruggestuurd. Te midder nacht moesten alle Iraanse diploma ten de VS hebben verlaten. Ali Akbar Moinfar, heeft gezegd, dat alle landen die zich aansluiten bij de Amerikaanse economische sancties tegen Iran geen olie meer geleverd zullen krijgen. Tijdens de inmiddels vijf maanden oude gijzelingsactie in het ambassadegebouw in Teheran zijn dergelijke dreigementen al eer der geuit. Bij de Europese landen alsmede Japan legt het belang van de Iraanse olie gewicht in de schaal, wat betreft het al dan niet steunen van de Verenigde Staten. Rantsoen Ten gevolge van de Amerikaanse eco nomische maatregelen zullen levens middelen en tal van andere ver- brulksgoederen in Iran worden ge rantsoeneerd. Sinds de val van de sjah is de invoer van Iran met de helft verminderd. Importen uit de Verenig de Staten gingen zelfs met tweederde naar beneden (2 miljard gulden vorig jaar, tegen 6 miljard in 1978). Voor de eerste maanden van dit Jaar zijn nog geen cijfers beschikbaar, maar aan genomen wordt dat de invoer toen nog verder is gedaald. Er bestaat nog geen direct tekort, maar de toestand kan binnen afzienbare tijd nijpend worden. Met name dreigt gebrek aan reserveonderdelen en grondstoffen voor de industrie. Gebrek aan onder delen doet zich met name gelden bij de oliewinning, maar daarover maakt de regering van Iran zich niet druk. „De beste olie is die die onder de Een woordvoerder van de Nederland se Bond van Makelaars kan deze ont wikkeling In grote trekken onder schrijven. Van veel leden van de bond heeft hij de laatste weken slechte berichten gehoord. Het jaar 1979 was slecht. In Januari en februari waren er lichte aanwijzingen voor een opleving maar in maart is het verder achteruitgegaan, aldus de zegsman van de makelaarsbond, die over maart nog geen exacte cijfers kon noemen. De Friesch-Groning- sche Hypotheekbank meldde dat in het eerste kwartaal van 1980 onge veer evenveel hypotheekleningen wa ren afgesloten als in de eerste drie maanden van 1979, die erg mager waren wegens het barre winterweer De situatie op de huizenmarkt is op het ogenblik erg moeilijk, want beleg gers denken er bij de huidige hoge rentestand niet aan te Investeren. De lage inkomensverwachtingen doen eveneens een duit in het zakje en met lede ogen zien project-ontwikkelaars en makelaars in steden waar de wo ningnood het hoogst is een nieuwe valbijl hangen: de Leegstandswet. Hypotheekrente De heer T. I. Tan, economisch secre taris van het Algemeen Verbond voor het Bouwbedrijf wijt de stagnatie in de huizenmarkt voornamelijk aan de hogfe rentestanden en dure hypothe ken met daarnaast een lagere ver wachting voor het particuliere inkomen. Het meest lijden daar onder de pre mie-koopwoningen en de vrije-sector- woningen. Tienduizend woningen zouden in die sectoren op dit moment als onverkoopbaar moeten worden aangemerkt. BIJ de huurwoningen zou de situatie momenteel niet zo droevig zijn, maar het valt te verwachten dat de stagna tie in de koopsector, op den duur ook in de huursector zal doorwerken. Een andere factor die de heer Tan nog aanvoert voor de verminderde be langstelling voor koopwoningen bij het publiek, is de angst voor het rap port Hofstra, waarin de fiscale aftrek baarheid van hypotheekrente ter dis cussie wordt gesteld. In de woningwetsector zou de toe stand eveneens 'redelijk' zijn. Het vastgestelde aantal woningen dat voor 1980 door de regering werd ge pland. noemt de heer Tan 'haalbaar' Aan de andere kant laat het over heidsbudget tegenwoordig niet zo veel ruimte dat een aantal woningen ln andere sectoren, waarvoor finan cieringstekorten bestaan, kan wor den gecompenseerd. Al met al zal daardoor de hoeveelheid geplande woningen ln 1980 toch stukken lager uitvallen dan was voorzien. Vervolg op de pagina economie Pagina 3: 'Huizen-advertenties moeten anders' DEN HAAG (ANP) De vaste Ka mercommissies voor economische en sociale zaken houden dinsdagmiddag 15 april een hoorzitting over de Rot terdamse Ofl-shore en Scheepsbouw- combinatie (ROS). De Tweede Ka mer zal vermoedelijk de dag erna de brief van minister van Aardenne van economische zaken, van 1 april, be spreken De bewindsman schreef daarin, mede namens minister Albeda van sociale zaken, niet te voelen voor oprichting van de ROS uit de grote-scheeps- bouwpoten van de RSV (Rijn-Schel- de-Verolme). omdat dat het rijk nog eens honderd miljoen gulden zal kos ten dit Jaar. van Aardenne wil de VDSM-nieuwbouw nog dit Jaar slui ten zodat de financiële schade voor het rijk beperkt blijft tot de 250 mil joen gulden die vorig jaar juni voor de reorganisatie van RSV beschik baar ls gesteld. De Iraanse zaakgelastige Ali Agah verlaat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. grond blijft zitten", aldus een zegs man gisteren. Wat betreft de levering van medicij nen heeft Iran zich gewend tot West- Duitsland en Zwitserland, om het wegvallen van medicamenten uit de VS goed te maken. Burgers in Teheran verwachten dat de volgende stap na de rantsoenering zal zijn dat zij zich moeten melden om zich op het ergste voor te bereiden en te worden bewapend. De verwach ting is dat als de gijzeling nog lang voortduurt de VS zullen besluiten tot militaire maatregelen. De druk op president Carter wordt wat dit betreft steeds groter. Het ver breken van diplomatieke betrekkin gen en het afkondigen van de sanc ties stemt overigens veel Amerikanen tot tevredenheid. Zij konden er geen begrip meer voor opbrengen dat de Iraanse diplomaten ln de VS volledi ge bescherming genoten, terwijl de Amerikanen in Iran gegijzeld zitten. De Iraanse zaakgelastigde in de VS All Agah heeft de uitwijzingsbevelen gisteren in ontvangst genomen op het ministerie van buitenlandse zaken in Washington. Daaraan vooraf ging een woordenwisseling met de medewer ker voor Iran van het departement, Henry Precht. Agha protesteerde te gen de uitwijzing en zei dat de gijze laars onder bescherming staan van de regering van Iran. Precht deed dit af met .onzin'. De Iraniër liep daarop kwaad weg en zei dat de VS de uitwij- zingsbevelen maar moest komen brengen. Even later nam Agah ze op het departement toch ln ontvangst. Vannacht om twaalf uur moesten alle Iraanse diplomaten de VS hebben verlaten. Ons commentaar staat op pag. 5 De sociale dienst ln Arnhem zit krap ln de mensen, en werkt dus eerst de uitkeringen af. en als ze tijd overhou den de terugvorderingen Heel keurig, daar is altijd haast bij, maar nu loopt het verschil in de miljoenen. Wij ruiken nieuwe werkgelegenheid. Boelseerset (A) Authentiek Sla\isch BociscerkJei mcl verf' in 3 Meuren cn kleedje (C penseeltje Wordi zonder oven ovenhard dicrmotief Als onder c legger of voordesier dr.uicr m een Handjirccpic mcl «vwrliik bUnkhoulen leng. onislagmcchaniekviKif cMra gemak plj"kl1' Pi"- ccn zandlopertje al- garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid omvangt u een van deze kadoos naar I I keuze. I Naam nieuwe abonneei Adres nieuwe abonneeI Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: _Giro Postcode en plaats: .Tel Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a u b i IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792. IOOO PA Amsterdam. ()l bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bczorginforntalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1