Zwarte guerrilla-actie voor vrijlating Mandela Kïesuwkado jfïr P i 'iWf If APwsCf Paasweekend. Gifvondst domper op feest in Lekkerkerk Toespraak Juliana en Beatrix op balkon van paleis op de Dam I I I I I I I Aanval op politiepost in Johannesburg iÜiïiI Trouw HET WEER Perioden met zon i deze krant Wat betekent Pasen? Over sportblessures Specialisatie nodig in diergeneeskunde Greet Hofmans was kind aan huis op Soestdijk Israël raakt geïsoleerd Wandeling in Marken Restauratie Nieuwe Kerk na 21 jaar voltooid EL SALVADOR V *N Paasweekeinde druk begohnen 6en7april. Fiets met postcode Scharrelei voor Braks Op de ochtend van 30 april Bezorglroow een meowe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW H S 38STE JAARGANG NR 10908 - ZATERDAG 5 APRIL 1980 rouw et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Matige wind uit noord tot noordoost windkracht 4. ,insdagi- c, zon onder: 03.15 Vooruitzichten voor de Paasdagen. uon °pn ?n maan onder: 12 02 Droog en zonnig, maar op de tweede Paasdag waarschijnlijk weer Maan °P bewolking. Op veel plaatsen nachtvorst. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen: Maan op: 00.22 maan onder: 10.20 Zon op: 07.01 zon onder: 20.20 Overmoroen ZonoP:°6 59 nn oo maan «oHar 1 o on overmorgen. M -- zon onder: 20.22 Maan op: 02.21 maan onder: 11.06 Deze krant heeft een speciaal telefoon l nummer voor mensen die zin hebben in een abonnement: 020 659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 PAGINA 13 Signalement: PAGINA 15 PAGINA 17 PAGINA 19 PAGINA 21 PAGINA 23 ADVERTENTIES steunt het volksverzet in giro 609060 X min Y Beweging, Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag, tel. 070-645433 Dolfinarium HARMffvrnf;^ m ga-gg'fe; f- MerixTVfi"., JOHANNESBURG (AP, AFP, Reuter) De zwarte nationalisten die gistermorgen een politiebureau in Johannesburg aanvielen, wilden vrijlating van de zwarte leiders Nelson Mandela en Walter Sisulu. Beiden zitten een levenslange gevangenisstraf uit op Robbenei land. Volgens politiewoordvoerder kolonel Leon Mellet waren de aanvallers lid van het verboden Afrikaanse natio nale congres (ANC), dat een einde wil maken aan het blanke minderheids- bestuur in Zuid-Afrika. Dat de actie bedoeld was de nationa listische voormannen vrij te krijgen bleek, aldus de zegsman van de poli tie, uit pamfletten die na de overval" waren achtergelaten. Hij zei dat men sen die het loslaten van Mandela en Sisulu nastreven zich er wel van be wust moeten zijn dat ze de vrijlating willen van „terroristen, niet van poli tieke leiders". Het was voor het eerst dat zwarte guerrilla-strijders in Zuid-Afrika zo driest te werk gingen. In de wijk Booyens, nog geen twee kilometer van het centrum van Johannesburg, beschoten zij de politiepost met auto matische wapens, raketten en grana ten. Ook huizen in de omgeving wer den onder vuur genomen. In het bureau waren op het mo ment van de aanval slechts twee poli tiefunctionarissen, die met hun Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Voor velen is het paasweekeinde gisteren al begon nen. Dat betekende dat de Neder landse autowegen aanzienlijk meer verkeer te verwerken kregen, dat in Amsterdam nog meer Duits, Frans en Engels werd gesproken dan nor maal en dat Nederlanders en Duit sers op grote schaal in tegengestelde richtingen de grens overstaken. Er waren nogal wat files op de bekende knelpunten, zoals de Moerdi>kbrug, de Brienenoordbrug, de A2 tussen Oudenrijn en Vianen en het ver keersplein Velp. Ook bij de grensovergangen stonden Het is de bedoeling dat de oude en de nieuwe koningin zich om klokslag elf uur op het balkon zullen presenteren. Na de toespraken van de twee vor stinnen zal de nieuwe prins Van Oranje, een titel die Wlllem-Alexan- der vanaf het moment dat zijn moe der koningin is geworden draagt, op het balkon komen in gezelschap van zijn broers Friso en Constantijn. De abdicatieplechtigheid zal worden* bijgewoond door het voltallige kabi net. Alle ministers zullen de abdica tie-acte mede ondertekenen. Koningin Beatrix zal na het gebeuren op het balkon van het Dampaleis de leden van de bijzondere buitenlandse missies ontvangen die hun geloofs brieven komen overhandigen. Onder hen bevinden zich de prins van Wales ADVERTENTIES HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL heter Almere. 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 05202-16852 (prins Charles) die zijn moeder, ko ningin Elizabeth, vertegenwoordigt; prins Albert en prinses Paola van België; prins Henri, erfgroothertog van Luxemburg; kroonprins Har aid en kroonprinses Sonja van Noorwe gen; prinses Christina van Zweden en de vertegenwoordiger van de Paus, aartsbischop Igino, die pauselijk nuntius in Brussel is. Canada wordt vertegenwoordigd door zijn gouver neur-generaal. Edward R. Schreyer. Tunesië zendt de zoon van zijn presi dent. Habib Bourguiba jr. Polen zendt zijn vice-president. De meeste andere landen worden vertegewoor- digd door een ambassadeur of door hun minister van buitenlandse zaken. De verenigde vergadering van de Eer ste en Tweede Kamer in de Nieuwe Kerk, waarin koningin Beatrix de eed op de grondwet zal afleggen, begint om half drie. Er zullen drieduizend mensen in de kerk een plaats krijgen, de maximum bezetting van het gebouw. De kamerleden, de vertegenwoordi gers van de Nederlandse Antillen, de leden van de Raad van State en het verzekeringen...., ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 InlStrandboulevard 1. Harderwijk.03410-16041. BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN. WINTERSWIJK (ANP) De politie in Winterswijk heeft een manier geïntroduceerd, waar mee gevonden rijwielen en bromfietsen snel bij de eige naars kunnen worden terugbe zorgd. Met de plaatselijke rij wielhandelaren ls afgesproken, dat de fietsen voortaan worden voorzien van een postcode nummer met daarachter het huisnummer van de eigenaars. Deze cijfer-letter-combinatie zal in het rijwielframe worden ingeslagen. Mededeling De volgende editie van Trouw verschijnt op dinsdag 8 april Familieberichten voor de krant van dinsdag kunnen nog opgegeven worden op tweede paasdag, 7 april, van 18.00 tot 20.00 uur, uitsluitend telefo nisch onder nummer 020 - 91 34 56. dienstpistolen terugschoten. Toen de guerrillastrijders zich na de actie, die slechts enkele minuten duurde, te rugtrokken in de richting van de stadswijk Soweto probeerde een buurtbewoner hen, zonder succes te achtervolgen. De politie begon onmiddellijk een zoekactie, maar kon geen spoor van de zwarte aanvallers vinden. Het ging naar schatting om tien activisten, die gebruik zouden hebben gemaakt van wapens van Russische makelijk. In het politiebureau brak na de aanval brand uit. maar volgens de politie woordvoerder kon het personeel al na twee uur weer aan het werk. Het ANC kondigde nieuwe acties aan nadat in januari een poging Mandela te bevrijden door een gijzelingsactie in een bankgebouw in Pretoria was mislukt. De drie gijzelhouders en hun twee slachtoffers kwamen om het le ven toen de politie na zeven uur het bankgebouw bestormde. Vervolg op pagina 7 Minister Braks van landbouw hapte gistermorgen gretig in een scharrelei, terwijl hij met leden van de Aktie Lekker Dier in zijn woning aan het paasonthijt zat. De actievoerders vroegen de mi nister aandacht voor de situatie van de legkippen die in batterij- kooien worden gefokt. Zij vin den dat de minister zich sterk moet maken voor een verbod van de kooien. - u toLi lange rijen wachtende auto's. Ernsti ge verkeersongelukken deden zich volgens een woordvoerder van de algemene verkeerscentrale in Drie bergen niet voor. Wel was er hier en daar sprake van blikschade bij aan rijdingen. Druk was het ook op het Damrak in de hoofdstad, waar je bij wijze van spreken over de hoofden kon lopen. (Zie foto). LEKKERKERK De ontdekking van zeer giftige chemische stoffen in de grond van de wijk Bakwetering in Lekkerkerk- west heeft een behoorlijke domper gezet op de voor de deur staande feestelijkheden die in het Zuidhollandse plaatsje zijn georganiseerd vanwege het 700-jarig bestaan. De bewoners van de nieuwbouwwijk, waar 271 woningen werden neergezet op een bouwterrein waarvan tien Jaar geleden al bekend was dat er in elk geval zaken werden gestort die niets met bouwafval te maken hadden, voelen er weinig voor feest te vieren. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Koningin Beatrix en de even tevoren op die datum als koningin afgetreden Juliana zullen op de ochtend van de 30e april beiden vanaf het balkon van het paleis op de Dam een toespraak houden. Dat gebeurt in aansluiting op de abdicatieplechtigheid, die om tien uur 's morgens in de Mozes- en Aaronzaal van het paleis begint. De donderdag officieel bevestigde ge ruchten dat de bodem tolueen, xy leen en het kankerverwekkende ben zeen zou bevatten geven daartoe al lerminst aanleiding. Grote vraag is of het vuilstortbedrijf Wijnsteker de va ten chemisch afval alleen op Lekker- kers grondgebied heeft gestort. Vra gen, gesteld in november 1970, doen het ergste vermoeden. In Berkenwoude werden tien jaar ge leden soortgelijke activiteiten gesig naleerd. maar ook uit andere plaat sen in de Krimperwaard werden in die tijd sloten gedempt met afval. Het bouwen van goedkope woning wetwoningen gaf, zo blijkt «ilt de ar chieven. de doorslag voor het toen malige college de afvalstort-praktlj- ken door te laten gaan. Lekkerkerk stond in 1971 ook al in het nieuws nadat splinternieuwe hulzen plotse ling grote scheuren vertoonden. Een onderzoek wees uit dat de bodemge steldheid ter plaatse zo slecht was. dat er langere heipalen dan die voor dat project waren gebruikt, nodig wa ren geweest. Meer nieuws op pagina 3. kabinet zullen evenals de leden van de koninklijke familie via een pergola van het paleis naar de Nieuwe Kerk lopen. Terwijl de koninklijke stoet zich van het paleis naar de kerk be geeft vuurt een saluutbatterij van de rijdende artillerie om de vijf secon den een saluutschot af. De koninklij ke stoet zal om drie uur in de kerk arriveren onder klanken van het Wil helmus. De Maastreechter Staar zal na de eigenlijke inhuldiging het bekende „Domine salvam fac reginam no- stram" (God zegene onze koningin) zingen. De plechtigheid eindigt om ongeveer kwart over vijf. In het Con certgebouw is er vervolgens een ont vangst van de Staten-Generaal. Boetseerset (A) Schrocvedraaierset (B) Boetseerkiei met verf in 3 kleuren en Grote, kleine cn kruiskopschroeve- penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in één. Handgreepje met omslagmechanick. A. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op Sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) ais garantie met fraai diermoticf. voor zacht Als onder legger of voor de sier. gekookte eieren. I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een ovér- I tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. INaam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: I Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro. Postcode cn plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bczorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1