Jongeren krijgen volledige periodiek liesttwkado Paasshow in eiken. M Meubelfabriek Oisterwijk PAT uxe-flats ekraakt in imsterdam Topdiplomaat PLO bezocht Haags ministerie Rem op incidenteel loon afgezwakt In deze krant Ontwikkeling Trouw Zonnig HET WEER LES BEAUX ARTS ARA-ploeg eschoten in Salvador Rente in VS 20 procent MEALEY S Nottingham-Ajax direct op tv Studenten bezetten aula van Nijmeegse universiteit Trouw Elke nuance Een PAK van Schuttersveld corduroy zit goed, stóatgoed Let op dit etiket of hangkaartje Toonaangevend in eiken. 12 eigen toonzalen J Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW IHS Trouw 38STE JAARGANG NR 10906 DONDERDAG 3 APRIL 1980 «et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnige perioden en een kleine kans op oen bui. Middagtemperaturen ongeveer negen graden. Matige noordwesten wind. windkracht vier Morgen en overmorgen. Droog, zonnig en geleidelijk hogere middagtempe raturen. Vooral in het binnenland nachtvorst Zon op: 06.06 onder 19.17 maan op: 23.19 onder: 08.10 KUNSTHANDEL NOORDEINDE 113a. 2514 GE DEN HAAG voorjaars-verkooptentoonstelllng 4 t/m 19 april AQUARELLEN EN TEKENINGEN UIT DE 19e EN 20e EEUW Dagelijks van 10-16 uur. zondags gesloten. Tal. 070-605891 LOSSE NUMMERS 65 CENT een onzer verslaggevers STERDAM Een zestigtal Am- damse woningzoekenden heeft «rmiddag 47 leegstaande luxe-ap- ementen aan de Prins Hendrik- e gekraakt. Dit gebeurde op initi- f van ex-bewoners van kraakpan- aan de Van Beuningenstraat, die afgelopen weekeinde vrijwillig den verlaten. De panden zouden april gesloopt moeten worden sociale woningbouw mogelijk te :en. >etreffends huizen staan er nog en is volgens de gezamenlijke kraak- ;pen vrijwel zeker dat ze er nog inden zullen staan. De krakers len het „schandalig om te zien dat gemeente ondanks gedane belof- praktisch niets doet aan sociale lingbouw. actie gistermiddag verliep rustig, jens de politie, die zich afzijdig d. drongen kort na vijf uur onge- 400 mensen het appartementen- iplex binnen. Vijf bewoonde wo- ;en en twee appartementen waar- ?erd gewerkt werden ongemoeid ten. gezamenlijke kraak groepen heb- aangekondlgd op grootscheepse e luxe-appartementen in de [dstad te zullen kraken, wanneer gemeente niet op korte termijn aan de leegstand gaat doen. Er in op dit moment zo'n 1100 luxe- artementen leeg in de Amster- ise binnenstad. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Palestijnse topdi plomaat dr Issam Sartawi heeft vo rige week een bezoek gebracht aan het departement van buitenlandse zaken in Den Haag. Sartawi, lid van de Palestijnse Nationale Raad, heeft daar een gesprek gehad met mr N. van Dijl, chef-directie Midden-Oos ten van het departement. Minister Van der Klaauw had spe ciaal groen licht gegeven voor deze ontmoeting, maar bleek er gisteren in een vraaggesprek met Trouw niet van op de hoogte dat het gesprek op zijn departement was gehouden. De minister zou er zelf de voorkeur aan hebben gegeven dat mr Van Dijl Sartawi bulten het departement zou spreken, gezien de politieke gevoe ligheid van contacten met de PLO. Om diezelfde reden heeft buiten landse zaken geen ruchtbaarheid ge geven aan deze ontmoeting op 26 maart. Sartawi had voor zijn gesprek met Van Dijl een onderhoud gehad met de PvdA-lelder Den UyL PvdA-krin- gen sluiten niet uit dat Den Uyl een bemiddelende rol zou kunnen spelen tussen de Palestijnen en de Israëli sche socialisten. Dit ter voorberei ding van de periode dat de Israëli sche conservatieve regering van pre mier Begin door een socialistisch kabinet zou zijn vervangen. Den Uyl overweegt in de komende maanden een bezoek aan het Mid den-Oosten te brengen en sluit daar bij. zo zei hij desgevraagd, een be zoek aan PLO-lelder Arafat niet uit. HIJ zal daar dan wel eerst met de Israëlische socialistische leider Pe res over praten. Het bezoek van Sartawi aan Den Haag past in de snelle normalisering van de betrekkingen tussen Neder land en de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie. Het vraaggesprek hier over met minister Van der Klaauw staat op pag. 5. De 52 appartementen aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade, die gistermiddag werden gekraakt. UI SALVADOR (ANP. #1 AP) De Nederlandse (reling heeft bij de regering n de Midden-Amerikaanse lat El Salvador geprotes- ^Jrd naar aanleiding van een ■■islag op een filmploeg van H VARA. Bij die aanslag ■Hkten twee Nederlanders ^^■t gewond. «Bvier man sterke filmploeg van de kwam dinsdagavond uit een ïurant in de hoofdstad San Sal- or, toen zij bij hun auto werden gehouden door „geüniformeerde inen", zoals zij later verklaarden, lat zij toestemming hadden gekre- om door te rijden, werd de auto lertlg meter onder vuur genomen. Hucent Frank Diamand werd in zij geraakt, geluidstechnicus i van der Heijden liep een ipschot op. De auto reed zonder ippen door naar een ziekenhuis, de verwondingen werden ver pen. voor de schietpartij hadden groeperingen aangekondigd ie een daad zouden stellen tegen iten. De auto van de VARA- voerde een bordje met daarop oord „Press". Napoleon Duarte, jlld van de regerende junta van xs en militairen in El Salvador, [gisteren dat er een onderzoek It ingesteld naar het gebeuren, bestuur van de VARA heeft ln telegram aan de regering van El ador gevraagd alles te doen om eiligheld van de ploeg te waar- [en. bleef gisteren onrustig in San ador. Verscheidene bommen ont- en en na incidentele schietpartij- atrouilieerde het leger met pant- aertulgen in de straten. In het rum van de stad ontsnapte de assadeur van Guatemala, Carlos us Gallardo, aan een aanslag. gewapende mannen schoten op uto van de ambassadeur, die een Ivrij vest droeg en zelf ook een automatisch wapen had. De aan- rs sloegen na een korte schoten- eling op de vlucht ■ooms-katholieke kerk heeft uit t voor meer schietpartijen alle processies afgelast. Zondag vie- x 36 doden bij de uitvaartplech- üd van de vermoorde bisschop ero. Dinsdagavond verlengde de Veertiende verhoging Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Jongeren beneden de 23 Jaar mogen dit jaar volledige periodieke loonsverho gingen ontvangen. Zij zijn in de definitieve loonmaatregel van minister Albeda (sociale zaken) uitgezonderd van het voorschrift om periodieken dit jaar te halveren. Daar staat tegenover dat jongeren meestal niet ln de tweede helft van het Jaar de volledige loontoeslag van 26 gulden bruto per maand zullen krijgen. zijn plan om bedrijven te verbieden dit Jaar meer Incidentele loonsverho gingen toe te kennen dan betaalbaar is uit driekwart procent van de loon som van de onderneming. Er was vooral door de werkgevers, maar ook door de vakbeweging en ln de Tweede Kamer, veel kritiek op deze norm van driekwart procent. Die werd te star gevonden, en voor een aantal bedrij ven onuitvoerbaar. De definitieve loonmaatregel ls giste ren gepubliceerd. Minister Albeda blijkt daarin te zijn teruggekomen op ADVERTENTIE. NEW YORK (AP/Reuter) In Amerika is de rente op een nieuw record van 20 procent gekomen. Als eerste kwam de Chemical Bank of New York met de mededeling, dat de prime rate (de rente die aan eerste klas cliënten wordt berekend) tot 20 procent was verhoogd. Deze stap werd vervolgens ook genomen door de National Bank of Chicago, de Con tinental Illinois National Bank and Trust en de Bank of America. De verdere renteverhoging ln Ameri ka leidde tot een verdere stijging van de dollarprijs op de meeste interna- Na de aanslag gaf VARA-carae- '!°^e valutamarkten. Ook in Am- „man Rund van Rnron sterdam, waar de dollar aanvankelijk Buren een Pers" daalde van 2.1520 tot 2,1275, trok de koers aan en was uiteindelijk I Drink hem puur, inde koffie.op ijs. of halfom half met koolzuur houdend bron- conferentie. Junta de staat van beleg opnieuw met dertig dagen. Meer over het geweld in El Salva dor op pag. 10. 2,1470. De gisteren aangekondigde rentever hoging is de veertiende sinds begin dit Jaar. Een maand geleden was de prime rate nog 16'/« procent. De loontoeslag van 26 gulden wordt voor Jongeren beneden de 23 minder naarmate zij Jonger zijn. Voor dege nen die onder een CAO vallen geldt, dat zij eenzelfde deel van de 26 gul den zullen krijgen als hun loon deel uitmaakt van het volwassenenloon in hun CAO. Bij Jongeren die niet onder een CAO vallen, gaat er 7.5 procent van de 26 gulden af voor elk jaar dat zij jonger zijn dan 23. Albeda zal 'dezer dagen de Stichting van de arbéid (overlegclub van vak beweging en werkgevers) per brief om advies vragen over centrale afspra ken om te komen tot een algemene beheersing van Incidentele loonstij ging. Een van de dingen die de minis ter wenst, ls dat werknemers die dit jaar ai een volledige „periodiek" heb ben gehad, hun periodiek gehalveerd krijgen ln de eerste drie maanden van 1981, zodat uiteindelijk alle werkne mers met periodieken een beurt in de halvering van periodieken krijgen. De FNV zal echter waarschijnlijk niet meedoen aan dit overleg in de stich ting over afspraken tot beheersing van het incidentele loon, zo liet FNV- bestuurder Drabbe gisteren weten in reactie op de loonmaatregel De FVN, en ook het CNV, hebben laten weten niet te zullen meewerken aan de ge bruikelijke advisering door de „socia le partners" bij de uitvoering van loonmaatregelen. Adviseren over het incidentele loon zal door de FNV waarschijnlijk worden beschouwd als adviseren over de uitvoering van de loonmaatregel, aldus Drabbe Vervolg op pagina 3 Van onze tv-redactie HILVERSUM De N08 zal woens dag 9 april rechtstreekse uitzendin gen voor televisie en radio verzorgen van de eerste wedstrijd ln de halve finale van het toernooi om de Europa cup voor landskampioenen tussen Nottingham Forest en AJax, die ln Engeland wordt gespeeld. De televisie-uitzending begint om 20.25 uur op Nederland 1. Het com mentaar ls van Kees Jansma. De ra dioreportages worden gegeven ln Langs de lijn, vla Hilversum 1 vanaf 20.30 uur. Commentaren zijn van Eddy Poelmann en Theo Koomen. Pagina sport: Trouw-hoofdredacteur Tamminga (rechts) in ge sprek met advocaat jhr. mr. J. A. Stoop. Kort geding tegen Trouw over sponsornamen PAGINA 2: Willibrordsynode remt oecumene PAGINA 3 'Euthanasie in wet opnemen' PAGINA 4. Freek de Jonge in sleetse variétéshow PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA 11 Optimisme nvpr 7imhahwe NIJMEGEN (ANP) Ruim honderd studenten hebben gistermiddag de aulavan de katholieke universiteit bezet. Zij protesteren hiermee tegen de plannen van minister Pais (onderwijs) die een twee-fa sen-structuur aan universitei ten en hogescholen wil in voeren. De Nijmeegse studenten willen met hun acties ook steun betuigen aan de studenten van de landbouwhoge school ln Wageningen. Die werden dinsdag na een bezetting (ook uit protest tegen de twee-fasen-struc tuur) van vier weken door de mobiele eenheid uit het hoofdgebouw gezet. Enkele duizenden studenten hebben gistermiddag in Wageningen tegen dit Ingrijpen door de mobiele eenheid geprotesteerd, (zie foto) Geen contacten met de PLO. Feitelijke contacten met de PLO op ad-hocbasis Gewoon de PLO op bezoek. En dan scheelt het nog, of dat ten departemente gebeurt, of in een café om de hoek. De diplomatie van Den Haag is zó subtiel. Hoe wij de PLO niet erkennen. Boetsccrsct (A) BoeiseerkJei nit-i verf in 3 kleuren en penseelije Wordl zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grole.kJcme en kruiskopschroe\e- draaier in ten Handgreepje mei omslagmechaniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermouef Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zachl gekookte eieren smaakt naar peut, zegt |3|4|5MDU8|9H0|11|12| april. Vlak voor en na de Paasdagen heerst er een extra feestelijke stemming in onze toonzaal. U bent van harte welkom. Amsterdam, BerkeHZJiJ, Beverwijk, Ede, Hengelo (QJ, Heerenveen, Oisterwijk, Roosendaal, h.Utrecht,Vhlkcnburg(L.),( Toonzaal Valkenburg op 2e Paasdag wèl geopend Zuki lanen. Zwol Ie. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro. Postcode en plaats .Tel: Voor hel kwartaalabonnement geldl voor de eerste belaalpenodc een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a u b I Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uilsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1