Kamer houdt afbraak van scheepsbouw nog tegen 5ani Sadr niet evreden met jede van Carter m/v Hesuwkado Opnieuw noodsituatie in Sahel i i deze krant Parlementsdebat vóór uiteindelijke beslissing Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Perioden met zon HET WEER KOERDISTAN Plan de Graaf: Kinderbijslag stijgt als kind ouder wordt ijzelaars blijven in ambassade Friesland Bank Meer meisjes kunnen naar jongensschool Echtscheidingen weer toegenomen Den Uyl: aanblijven kabinet drijft CDA en PvdA uit elkaar Trouw Gemengd nieuws oievaarsnest in udewater gereed FAO doet beroep op Europa Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtniging: TrOUW H «38STE JAARGANG NR. 10905 - WOENSDAG 2 APRIL 1980 iet rouw Perioden met zon en een kleine kans op een bui Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Matige noordwestenwind (windkracht 4) Morgen en overmorgen zonnige perioden en bi|na overal droog. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 06.08 onder: 19.15 Maan op 22.15 onder 07 43 een waarlijk bijzondere collectie in antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa. 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN Korevaaratr., Hogewoerd (071-13 11 78) ouderwetse service - volop parkeren LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2. Mormoonse kerk bestaat 150 jaar PAGINA 11 Visser 't Hooft eenzaam op weg naar de tachtig PAGINA 7: Staking in Britse staal is voorbij PAGINA 9: Verkrachte vrouw de cel in PAGINA ECONOMIE: Jakkeren kost extra benzine Loonwet staat spaarloon toe PAGINA SERVICE: Met Pasen een kaashaas? strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv- programma's, weeroverzicht. Van onze sociaal- economische redactie DEN HAAG —staatssecreta ris De Graal (sociale zaken) wil vanaf 1982 de kinderbijs lagen laten oplopen met de leeftijd van het kind. Kinde ren van zes tot elf houden dan de „normale" bijslagen, die overigens 5,2 procent lager zullen zijn dan de huidige bij slagen. Voor kinderen tot en met vijf jaar wordt de bijslag 70 procent, en voor kinderen van twaalf tot en met zeven tien 130 procent. De Oraaf lanceert zijn plan in een aanvrage om advies aan de sociaal- economische raad over een geheel nieuw stelsel van kinderbijslagen Het nieuwe zou moeten worden dat de hoogte vande bijslagen mede af hankelijk wordt van de leeftijd van het kind. De percentages van 70 en 130 zijn niet willekeurig. Uit verschillende onder zoeken is gebleken dat de uitgaven per kind vrij geleidelijk oplopen met de leeftijd van het kind. De uitgaven voor kinderen tot zes jaar blijken gemiddeld 68 of 70 procent van de gemiddelde uitgaven voor kinderen van zes tot elf. en die voor kinderen van twaalf tot achttien blijken dan gemiddeld op 130, 132 of 137 procent uit te komen. Tegelijk met dit plan wil de staatsse cretaris de bestaande gehalveerde bijslag voor eerstgeboren kinderen Jonger dan drie Jaar ongedaan ma-' ken. Ook voor deze Jongste kinderen zouden de bijslagen dan dus 70 pro cent van de huidige worden. Los van dit plan wil De Graaf de kinderbijslag voor gedeeltelijk leer plichtige 16- en 17-Jarigen met Ingang van 1982 afschaffen. Dat bespaart de schatkist 25 tot 30 miljoen gulden. De Graaf betoogt dat deze bijslagen in 1972 zijn Ingevoerd toen werkende jongeren vanaf 15 Jaar verplicht wer den ten minste een dag per week nog onderwijs of vorming te genieten. De bijslag diende als Inkomensderving voor gezinnen met werkende Jonce ren. In het systeem van de kinderbij slag ontstaat het recht op bijslag echter pas wanneer kinderen min stens drie dagen per week onderwijs volgen. De uitbreiding van de gedeel telijke leerplicht is echter zo ver nooit gekomen, en intussen wordt aan an dere onderwijsoplossing voor de wer kende jongeren gewerkt. Vervolg op pagina 3 f4SHINGTON, TEHERAN (Reuter, AP, AFP) De Iraanse esident Bani Sadr vindt dat de Amerikaanse president er onvoldoende is tegemoet gekomen aan de Iraanse ensen om een overdracht van de gijzelaars aan de islamiti- he revolutionaire raad mogelijk te maken. Deze verklaring vam gisteravond onverwacht, nadat alle tekenen gisteren en op een ontspanning in de verhouding tussen beide nden. ADVERTENTIES •der op de dag verklaarde de Ame- lanse president dat hij geen verde- Isanctles van plan was tegen Iran, lat hij langs Informele kanalen Bani Sadr te horen had gekregen de Iraanse regering de verant- ordelijkheid over de gegijzelde di- aten ln de Amerikaanse ambas- le ln Teheran zou overnemen. Bani verklaarde gisteravond tegen verwachtingen in volstrekt onte- len te zijn over Carters uitlatln- Een overdracht van de gijzelaars alleen mogelijk als de Verenigde ten een officiële verklaring uitge- n. waarin wordt meegedeeld dat zij aan de vorming van het Iraanse •lement en de beslissing van dat lement over het lot van de gijze- geen propagandistische aan- len zu llen doen of eisen zullen lien in de gijzelingszaak (nvankelijk werd aangenomen dat -ers opmerking dat hij Bani Sadrs ■dere toezegging voor een spoedige Iracht van de gijzelaars als een litieve ontwikkeling beschouwde. Idoende zou zijn om die overdracht daadwerkelijk mogelijk te ma- Overigens was gisteren ook vol- |ekt nog niet duidelijk of de studen- i, die zich voor de voortzetting van i actie steeds beroepen op ayatol- Khomeini. bereid zijn de gijze- s over te dragen. In Teheran werd ook al gespeculeerd over een igelijke symbolische overdracht |ki de Amerikanen, waarbij studen- en gijzelaars ln de ambassade nden blijven onder oppertoezicht de islamitische revolutionaire ■lid. I 'stdent Bani Sadr verklaarde giste- tijdens een massabijeenkomst ter tegenheid van de eerste verjaardag de afschaffing van de monarchie, de revolutionaire raad de verant- ordelijkheid over de gijzelaars zou nemen op voorwaarde dat de fenlgde Staten zich onthouden *an propagandistische aanvallen op Iran. De Verenigde Staten zouden zich er verder bij neer moeten leggen dat het Iraanse parlement, dat op zijn vroegst in mei bijeen komt, uiteinde lijk zal beslissen over het lot van de gegijzelde diplomaten. Vervolg op pagina 7 F De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid Leeuwarden Telefoon 05100-43123 Van onze parlementsredactie DEN HAAG De regering mag voorlopig geen enkele stap zetten, die leidt tot afbraak van de scheepsnieuwbouw in het Waterweggebied. De Tweede-Kamercommissies voor economische zaken en sociale zaken hebben daar gisteren sterk op aangedrongen. De Kamer wil eerst weten hoe alle betrokkenen denken over het voornemen van minister Van Aardenne (economische zaken) geen extra steun te verlenen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Meisjes moe ten meer kansen krijgen op jongensscholen. Om dat mo gelijk te maken start het mi nisterie van sociale zaken in samenwerking met het minis terie van onderwijs dit najaar tien projecten voor meisjes op „traditionele jongensoplei- dingen". Het gaat om de op leidingen elektrotechniek, in stallatietechniek, meubelma ker, schilder en montage- bankwerker. Minister Albeda (sociale zaken) Niet bereid maakte dat gisteren bekend bij de presentatie van de schoolverlaters campagne. Het doel Is tweeledig, schoolverlaters aan te sporen om vroegtijdig naar het arbeidsbureau te gaan. Aan de andere kant wordt de werkgevers gevraagd zoveel mogelijk vacatures te melden, die zouden kun nen worden bezet door Jongeren die net van school komen. Van Aardenne brengt morgen ln de ministerraad verslag uit over het overleg, dat hij gisteren voerde met de van paasreces teruggekomen Kamerleden. „Als het kabinet mor gen zegt: we brengen dit Ingrijpende plan onmiddellijk ten uitvoer, dan zal de hele Kamer volgende week. nog tijdens het reces, bijeenkomen. Als het kabinet twee weken lang geen concrete stappen zet. houden we pas na het reces een debat", aldus het PvdA-Kamerüd Van der Hek. Het voornemen komt neer op sluiting van de Verolme-werf op Rozenburg, schrijft de minister onomwonden ln een brief aan de Kamer. Deze werf zou de spil vormen van een nieuw bedrijf, de ROS (Rotterdamse Off shore en scheepsbouwcomblnatie). „Zoals het er nu naar uitziet, wordt de R08 niet opgericht", zei minister Van Aardenne gistermiddag. HIJ toonde zich „zeer sceptisch" over mo gelijkheden om de ROS toch nog van de grond te krijgen. Vanavond zal de raad van commissarissen hem mee delen of er spoedig nieuwe orders ln de wacht gesleept kunnen worden De minister Is echter bang. dat die orders alleen maar met behulp van enorme bedragen aan overheidssteun binnen te halen zijn. De bewindsman verwachtte daarom, dat het kabinets beraad „geen ander besluit" zal ople veren. Minister Van der Stee (finan ciën) Ls niet bereid de extra honderd miljoen gulden beschikbaar te stel len. waarom de commissarissen al eerder verzocht hebben. De vakbonden hopen dat de Kamer althans een deel van de grote scheeps- en off shore bouw ln het Waterweggebied weet te redden. „Sluiting van VDSM op Rozenburg betekent het einde van de bouw van grote schepen ln ons land", aldus secretaris Nieuwland van de Indu striebond CNV. Die angst sprak ook uit de woorden van oppositieleider Den Uyl, eerder deze week, en uit uitlatingen van het CDA-Kamerlid Van Houwelingen voor de radio: „Onze politieke opstel ling ls: regering, gij zult deze activi teiten (scheepsnieuwbouw en Off shore) overeind houden." Van Aardenne houdt het er op, dat de „situatie niet ongunstig is" voor de meeste werknemers die Dij de ROS ln dienst zouden treden. De ROS zou zeventienhonderd werknemers tellen. De Unie BLHP (hoger personeel) heeft haar leden onder die werkne mers gisteren opgeroepen alvast te solliciteren naar een andere betrek king. Juist voor het hoger en middel baar personeel zouden de kansen op een nieuwe baan in het Waterwegge bied niet bijster groot zijn. Onaanvaardbaar Sluiting van de Rotterdamse Offsho- ze. Minister van Aardenne re Scheepsbouwcomblnatie (ROS) betekent een onaanvaardbare ver 8lechterlng van de toch al zorgwek kende werkgelegenheidssituatie in het Rijnmondgebied. Dit schrijven de dagelijkse besturen van de provin cie Zuid-Holland, het Openbaar Li chaam Rijnmond, en de gemeer^ Rotterdam ln een brief aan de mini» terraad. De overheden wijzen erop dat ten gevolge van de herstructurerings maatregelen in 1978 en 1979 ook al een groot aantal arbeidsplaatsen in de scheepsbouw verloren ls gegaan. Verder merken ze op dat gerichte maatregelen voor dit gebied in het kader van het door de regering ge voerde regionaal-economische beleid totnutoe zijn uitgebleven Rijnmond, provincie en Rotterdam vinden dat zij ln leder geval gehoord moeten worden alvorens een defini tieve beslissing wordt genomen over het lot van de ROS. Een parlementai re discussie over de gang van zaken rond de ROS is noodzakelijk, menen Het is wel een uitschieter, als je vla een beroepsopleiding meteen aan de slag kunt. Met MAVO 4, HAVO 5. MTS ot een gelijkwaardige opleiding (met wis- en natuurkunde In het pakket) is die kans ert Bel of schrijf Radio-Holland voor alle informatie over het beroep van radio-officier (radio-telegrafist bij de grote handelsvaart). RADIO HOLLAN D H3W Schrijf voor meer informatie naar Antwoordnummer 2411000 SE Amsterdam. Een postzegel is niet nodig. Of bel 020 101972. toestel Vorig Jaar heeft ruim vijfennegentig procent van de schoolverlaters (240.000) een baan gevonden. Dit Jaar wordt een ongeveer even grote score verwacht. De campagne van Albeda zal worden begeleid door tv-spots, stickers, advertenties en het radio programma „Vast en zeker". Dit najaar zal eveneens een cursus worden ingevoerd om jeugdigen die moeilijk aan de slag komen ervaring ♦e laten opdoen ln het bedrijfsleven. De cursussen zijn bedoeld voor zes tien- tot achttienjarigen, vooral parti eel leerplichtigen. DEN HAAG (ANP) Het aantal echtscheidingen ln ons land ls vorig jaar opnieuw gestegen. Het aantal huwelijken dat werd gesloten nam daarentegen af. Een en ander blijkt uit cijfers van het Bureau voor de Statistiek. Vorig Jaar zijn er 23.790 echtscheidingen uitgesproken. In 1978 waren het er 22.257, terwijl ln 1975 19.167 huwelijken werden ont bonden. Van onze parlementsredactle DEN HAAG (ANP) Als het kabinet Van Agt (CDA-WD) de rit tot de verkiezingen van mei 1981 mag uitzit- ten, verkleint dat de kans op een toekomstig kabinet met PvdA en CDA. „De confrontatie tussen PvdA en CDA zal dan in de verkiezings strijd toenemen. Het uitzitten van de rit maakt de kans op samenwerking zeker niet groter." aldus PvdA-frac tieleider Den Uyl ln een vraaggesprek met Trouw. „Ik sta niet te popelen om samenwer king met het CDA", aldus Den Uyl. „Daarvoor ls ook te veel gebeurd. De PvdA streeft echter ln de eerste plaats naar een progressieve meer derheid. Volgens de peilingen ls daar nu kans op. Eventuele samenwerking met andere partijen is niet uitgeslo ten. Maar het CDA zal dan wel op zijn daden worden getoetst Daartoe be hoort ook het normaal de rit laten uitzitten van dit kabinet.' (Het vraaggesprek met Den Uyl staat op pagina 5). Emancipatie dus weer. Waarom werft het Noordhol lands gasbedrijf scholieren (m) om de meterstand op te nemen? Kamervragen. Het gasbedrijf vindt dat scholie- en (v) in dat ambt zo kwetsbaar zijn. Maar dat kunnen ze zelf wel uitmaken,vindt de staatssecretaris (V). Authentiek Slavisch Boetseerset (A) BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en MppHip penseeltje Wordi zonder oven menhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje mei met fraai diermotief Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang. Van een onzer verslaggevers BRUSSEL De Sahellanden hebben zo snel mogelijk een kwart miljoen ton voedsel no dig. Nieuwe droogte in landen ten zuiden van de Sahara ver oorzaakt wederom tekorten. Met name Senegal en Mali worden getroffen. Dat zei gisteren ln Brussel de direc teur-generaal van de FAO (de voed sel, en landbouworganisatie van de Verenigde Naties). Saouma. Hij is ln de Belgische hoofdstad voor een tweedaagse hoorzitting over de hon ger in de wereld van het Europees parlement. De noodkreet van Saou ma werd gestaafd door een Senegale se vertegenwoordiger bij de Europese gemeenschap, de heer Diakhate. Deze vertelde Trouw dat zijn land ln grote moeilijkheden verkeert door de droogte, die er toe heeft geleid dat de voedselopbrengsten tekortschieten, de Pinda oogst ls half zo groot als normaal. Dat betekent dat de Inkom sten uit de export tegenvallen, zodat ook niet elders voedsel kan worden gekocht. „De situatie is zeer ernstig, ln het hele land", aldus de Senega- lees. Wat betreft Mali wordt door de Stich ting Nederlandse Vrijwilligers de heer Gerhardt „uitgeleend" aan de organi satie Euro-actlon-Sahel. die onder meer voedselhulp aan de landen be zuiden de Sahara bundelt. Over dit gebied werd gisteren tijdens de hoor zitting opgemerkt dat het voedselte kort ln Mali onder meer wordt veroor zaakt door smokkel naar de buurlan den, waar hogere prijzen worden betaald. Gevraagd of het niet teleurstellend ls dat om de zoveel Jaar de Sahellanden weer ln moeilijkheden komen, on danks alle ontwikkelingsplannen die voor die'landen bestaan, zei Saouma ons dat veel van die plannen nog „ln de pijplijn" zitten. Met andere woor den: een eigen landbouwontwikke ling van de Sahellanden (behalve Mall en Senegal, de Kaapverdlsche eilanden. Boven Volta, Mauretanlë en Niger) moet nog op gang komen. Een opmerkelijke zienswijze van Saouma. gezien de verhoudingsge wijs omvangrijke ontwikkelingshulp die de laatste Jaren naar de Sahel ls gegaan, niet ln de laatste plaats uit Nederland. „Tot nu toe zijn de Sahel landen er nog niet ln geslaagd veel successen te boeken", aldus 8aouma. De directeur-generaal van de FAO deed een algemeen beroep op de lan den van de Eropese Gemeenschap voor volken die met hongersnood worden bedreigd. Behalve voor de Sahellanden ook andere delen van Afrika (de „Hoorn": het noordoosten van Afrika waar Ethiopië en Soedan slaags zijn), voor vluchtelingen ln Af ghanistan en Cambodja. „Voedselhulp ls bittere noodzaak, waarvoor ik onmiddellijke en duide lijke steun hoop te ontvangen van het Europese parlement tijdens deze hoorzitting", aldus Saouma „Het aantal rampen ls de laatste tijd alar merend veel groter geworden: droog te, overstromingen, aardschokken, maar ook rampen door menselijk toe doen", Saouma pleitte voor nieuwe bijdragen aan de „noodreserve" aan voedsel ln de wereld, die een omvang zou moeten hebben van een half mil joen ton. om op alles voorbereid te zijn. Dat is nog nooit gehaald. Meer nieuws op pag. omslagmcchaniek. voor extra gemak. Plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u óen van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: Uw adres -Giro Postcode en plaats _Tel, Voor hei kwartaalabonnement geldi voor de eersie betaalpenodc een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: QA. DB. DL DD (aankruisen a u b I IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven I I Voor bezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1