Prijscompensatie moet volledig zijn Druk op Teheran wordt opgevoerd Belastinginspecteurs: regel snel opvolging Nooteboom Net Kïesuwkado X Meubelfabriek k Oisterwijk met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel wolken HET WEER c 2 JX Opstelling bonden in komend CAO-overleg: Bani Sadr overlegt met studenten 'Scheepsbouw mag niet ten offer vallen' 'Politieschool in Horn moet ook voor meisjes zijn' 'Reparatiewetgeving moet doorgaan' toonaangevend in eiken Leegstand- telefoon in Rotterdam Trouw Nieuws op vleugels Bezorg Trotrw een nieuwe aboimee Lets etn krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38 STE JAARGANG NR 10914 DINSDAG 1 APRIL 1980 Veel bewolking en mogelijk regen of motregen. Middagtemperatuur tussen elf en vijftien graden. Matige, aan de kust nu en dan krachtige zuidwesten wind. windkracht vier lot zes. Morgen en overmorgen: eerst nog enkele buien, later meer opklaringen en middagtemperatuur ongeveer tien graden. Morgen zon op: 06.10; onder: 19.13: maan op: 19.13; maan onder: 07.10; Deze krant laat zich vicrweken lang op proef lezen. 24 nummers voor f7,50. Bel: 020 659388. LOSSE NUMMERS 65 CENT 0) N O PAGINA 3: Geen blijdschap bij Lidwina en Benedictus PAGINA 3: Juristen komen voor vrijheidsstrijder op PAGINA 5: Vrouwen stellen politieke eisen PAGINA 7: Strijd in Afghanistan woedt voort PAGINA 9: Vak 'omgangskunde' nog niet geregeld PAGINA 8: De kleine krant PAGINA ECONOMIE: Licht optimisme in kledingindustrie PAGINA SPORT: Spasski begint met verlies TEHERAN, WASHINGTON (Reuter, AFP) De Iraanse president Bani Sadr had gisteren een onderhoud met drie leiders van de studenten, die in de Amerikaanse ambassade al vijf maanden vijftig diplomaten gegijzeld houden. De ont moeting vond plaats na een bijeenkomst van de revolutionai re raad die vergaderde te midden van geruchten dat de Amerikaanse regering hardere maatregelen tegen Iran van plan is als er niet op korte termijn verandering komt in het lot van de gijzelaars. In Teheran deden gisteren geruchten de ronde als zouden er plannen zijn om de vijftig Amerikaanse diploma ten op korte termijn over te brengen naar een andere plaats, waar zij on der toezicht van de regering zullen worden geplaatst. President Bani Sadr zou dit voorstel gisteravond nog met ayatollah Khomeini bespreken. Aangenomen wordt dat president Bani Sadr vandaag tijdens een mas sabijeenkomst ln Teheran ter gele genheid van de viering van de eerste verjaardag van de afschaffing van de Den Uyl: „De scheepsnleuwbouw ln ons land mag niet ten offer vallen aan de be- zuinlgingsdrang van het kabinet Van Agt." Dit zei oppositie-leider Den Uyl gisteren tijdens een spreekbeurt op een PvdA-bijeenkomst ln het Zeeuws-Vlaamse Hulst. HIJ doelde daarbij op berichten, die er op wijzen dat het kabinet niet bereid ls de nieuwe werfgroep ROS (waarin VDSM Rozenburg, de Rotter damse Droogdokmaatschappij, Wil- ton-Feljenoord en het Ingenieursbu reau Gusto) voldoende financiële rug gesteun te geven. Daarmee dreigen duizenden arbeids plaatsen verloren te gaan ln een sec tor. waarin „ons land altijd een voor aanstaande rol heeft gespeeld." „Door de ontmoedigende opstelling van het kabinet ls er het afgelopen Jaar reeds sprake geweest van een groot personeelsverloop," zo zei Den Uyl gisteren. DEN HAAG (ANP) De Twee de-Kamerleden Nijpels (WD) en Wessel-Tuinstra (D'66) vin den dat de afdeling Horn ln Limburg van de opleidings school van het korps rijkspoli tie moet worden opgengesteld voor vrouwelijke aspiranten. Doordat Horn alleen mannelij ke aspiranten opneemt worden vrouwelijke aspiranten uit het zuiden des lands verplicht gro te afstanden af te leggen met alle daaraan verbonden kos ten. Ze kunnen namelijk alleen ln Harlingen de rijkspolitie-op- leldlng volgen. Secretaresse moet van schoot van baas af dan maken we van de nood een deugd monarchi nadere mededelingen over het verloop van de gijzeling zal doen. De Verenigde Staten wachtten giste ren een officiële reactie af van de Iraanse president op de twee bood schappen die de Amerikaanse presi dent Carter vorige week naar Tehe ran stuurde. In Washington liggen plannen klaar voor nadere maatrege len, waarschijnlijk ln de vorm van economische sancties, mochten de Iraanse autoriteiten niet van enige Inschikkelijkheid te tonen. Carter riep gisteravond onverwacht zijn na tionale veiligheidsraad bijeen om de kwestie-Iran te bespreken. De presi dent zegde daarvoor zelf een geplan de toespraak voor leden van het Ame rikaanse vakverbond AFL/CIO af. De druk op de Iraanse autoriteiten werd nog vergroot door een golf van Internationale verzoeken om maatre gelen te nemen die kunnen leiden tot een spoedige beëindiging van de gij zeling. Evenals de overige landen van de Europese Gemeenschap deed Ne derland een beroep op de Iraanse president Bani Sadr al het mogelijke te doen voor de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars. Ook Noorwe gen, Zweden en Japan lieten zich ln gelijksoortige bewoordingen aan het adres van de regeerders in Teheran uit. Onduidelijk ls nog steeds of de bood schappen die Carter eind vorige week via de Zwitserse ambassade naar de Iraanse president stuurde het karak ter van een ultimatum hadden. Een woordvoerder van Bani Sadr sprak dit tegen. Volgens diplomatieke krin gen zouden Carters brieven onder meer een verwijzing bevatten naar het voorstel van de Amerikaanse se naatscommissie om een gemeen schappelijk Iraans-Amerikaanse commissie ln te stellen om een onder zoek te doen naar de aard van de verhouding tussen beide landen ten tijde van het bewind van de sjah. In de Amerikaanse hoofdstad werd inmiddels niet meer tegengesproken dat er twee boodschappen zijn ver stuurd aan de Iraanse president Bani Sadr. Wel werd met kracht tegenge sproken als zou de Amerikaanse pre sident toegegeven hebben dat de re gering van de Verenigde Staten ten tijde van de sjah fouten zou hebben begaan. De Iraanse president heeft vorige week, naar gisteren bekend werd, ook overleg gevoerd met secretaris-gene raal Waldheim van de Verenigde Na ties over een mogelijke hervatting van de werkzaamheden door de on derzoekscommissie van de Verenigde Naties. Dit werd gisteren verteld door een woordvoerder van de Verenigde Naties. Duizenden mensen, onder wie een groot aantal geestelijken, verla ten de kathedraal van San Salvador met de handen boven hun hoofd nadat de rust is weergekeerd. Zij hadden hun toevlucht In het gebouw gezocht nadat er werd geschoten op de menigte op het kerkplein (boven). Onder een beeld van de paniek die na de schoten ontstond. Vrouwen en kinderen smeken om hui pen om uit de mensenzee te ontsnappen. Meer nieuws op pagina 7. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De belasting- Inspecteurs vinden het jam mer dat de werkzaamheden van de afgetreden staatsse cretaris Nooteboom (finan ciën) zijn onderbroken. Zij vinden dat het werk aan de reparatiewetgeving en aan de bestrijding van belastingont duiking moet worden voort gezet. Daartoe vinden zij het noodzakelijk dat er spoedig een nieuwe staatssecretaris komt. In een brief aan minister-president Van Agt en aan minister van finan ciën Van der Stee heeft de Vereniging van inspecteurs van 's rijksbelastin gen uiting gegeven aan haar bezorgd heid over het uitblijven van de benoe ming van een nieuwe staatssecreta ris. en gevraagd met de benoeming spoed te betrachten. De vereniging heeft het toegejuicht dat door Nooteboom maatregelen werden voorbereid om ontduiken en ontgaan van belastingen tegen te gaan. Tijdens een PvdA-bijeenkomst in het Zeeuwsvlaamse Hulst hekelde drs Den Uyl het uitblijven van de benoe ming. Het CDA zou al twee weken geleden met de Invulling van die va cature zijn gekomen, maar Intern ls men het ln de CHU, de bloedgroep, waaruit hij moet komen nog altijd niet eens en is de vraag of hij deze ADVERTENTIE EC kabinetsperiode nog komt. „Het land zit nu al zes weken zonder staatsse cretaris voor belastingen. De afgetre den staatssecretaris Nooteboom heeft Indruk gemaakt door zijn po gingen iets te doen aan het zwarte- geldcircuit. Het kabinet wekt nu de indruk dat niet meer zo belangrijk te vinden," aldus Den UyL Het zwaarst viel hij uit naar vice- premier Wiegel, die vorige week vrij dagavond vertelde dat het kabinet de motle-Buurmeier. die om een over gangsregeling voor illegaal ln ons land verblijvende gastarbeiders vraagt niet zal uitvoeren: „Wiegel geeft de indruk bezig te zijn de men sen ln de oude wijken tegen buiten landse werknemers uit te spelen. Dat ls niet nieuw voor de WD. Het ls wel de belabberds te kant van de WD." Den Uyl vervolgde: „De Kamer moet uitvoerig van de motie bewerkstelli gen." Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM/UTRECHT FNV en CNV hébben besloten om zich in het komende CAO-overleg sterk te maken voor een volledige prijscompensatie per X januari 1981. Beide vakcentrales willen de moge lijkheid, die de loonmaatregel biedt om de koop kracht van de werknemers veilig te stellen zoveel mogelijk benutten. Van een onzer verslaggevers. ROTTERDAM De gemeentelijke dienst Woonruimtezaken ln Rotter dam gaat de bevolking inschakelen om (spectaculatleve) leegstand tegen te gaan. Er komt een speciaal „leeg standstelefoonnummer" waarop men kan melden dat er woningen leeg staan. De dienst zal de melding on derzoeken en zo nodig maatregelen nemen. In dit verband werkt de ge meente aan scherpere regels voor het vorderingsbeleld. Directeur J. van Bergen, die per 15 Januari door de gemeente ls aange trokken om orde op zaken te stellen bij de uitermate slecht funclonerende dienst woonruimtezaken heeft dit gisteren meegedeeld. De dienst heeft het afgelopen Jaar enkele duizenden vorderingsprocedu res in werking gesteld. Slechts ln veertig gevallen kwam het daadwer kelijk tot een vordering. Volgens Van Bergen komt dit doordat de gemeen te alleen op naam van een woningzoe kende mag vorderen. Meestal gaat het om urgent woningzoekenden, die de langdurige gerechtelijke procedu res-niet willen afwachten. „Pas als wij de wettelijke mogelijk heid krijgen om 'blanco' te vorderen zullen onze inspanningen resultaat afwerpen. Tot die tijd willen we niet stilzitten en zullen we alles ln het werk stellen om leegstand tegen te gaan," aldus de nieuwe directeur. Voor de CNV-bonden betekent dit dat zij uitgaan van een volledige com pensatie van de prijsstijging in de periode april-oktober 1980, plus een loonsverhoging van één procent op 1 januari 1981. Het CNV wil ln de CAO's duidelijk vastgelegd zien, dat het systeem van de prijscompensatie wordt gehandhaafd en dat de loon maatregel per 1 Juli 26 gulden bruto voor iedereen eenmalig ls en alleen de prijscompensatie over de periode van oktober 1979 tot april 1980 vervangt. De FNV houdt vast aan de handha ving van de koopkracht voor de doorsnee werknemer en dat kan be halve een prijscompensatie een loonsverhoging van twee procent In houden. Tegelijkertijd geeft de fede ratie toe dat de loonmaatregel de mogelijkheid om eisen te stellen voor de hele vakbeweging beperkt. „We hebben er geen behoefte aan de werkgevers te confronteren met ei sen, en daar actie voor te voeren, wanneer vaststaat dat die eisen om Juridische redenen niet afdwingbaar zijn. Dat zou zinloos zijn, aldus FNV- voorzitter Wlm Kok gisteravond na afloop van de federatieraadsvergade ring in Amsterdam. De federatie heef zich nog niet uitge sproken of er moet worden gepro beerd om „Iets terug te halen" van wat de werknemer ln 1980 als gevolg van de loonmaatregel tekort komen. Er volgt nu eerst een uitvoerige ge spreksronde met de leden. De FNV gaat waarschijnlijk proberen met de werkgevers CAO's af te sluiten die- pas enkele maanden na 1 januari 1981 aflopen. Belangrijk „Heel belangrijk" voor de FNV wordt de vraag of de werkgevers bereid zijn om na afloop van de loonmaatregel, een volledige prijscompensatie te ge ven. „Weigeren zij dat dan zijn zij als eersten verantwoordelijk voor ver slechterde verhoudingen, merkte Kok op. Ook voor het CNV ls het een belan grijke vraag of het systeem van de volledige prijscompensatie blijft ge handhaafd. maar voordat dat aan de orde ls wil de christelijke vakcentrale de mogelijkheden die de loonmaatre gel nog biedt zoveel mogelijk benut ten. Een speciale werkgroep van het CNV zal. zodra de inhoud van de loonmaatregel precies bekend ls. de hele maatregel nog eens doorlichten. „WIJ zullen niet, aldus CNV-voorzitter Harm van der Meulen zoals de FNV gaan optreden als onbezoldigde amb tenaren van de loon technische dienst. Het ls toch wonderlijk, dat de FNV de eigen leden nu ook al geld door de neus boort om aan te tonen dat het kabinet niet deugt, aldus de CNV-voorzitter, die daarmee zin speelde op de 560 gulden die de Ne derlandse Stikstofmaatschappij als uitkering aan het personeel wilde ge ven. De FNV maakte vorige week onmiddellijk melding van „deze om- zelling van de loonmaatregel". De loontechnlsche dienst liet daarop we ten dat dit soort uitkeringen inder daad verboden zijn. Het CNV ls overigens niet van plan om de „schade" van de loonmaatre gel na afloop ervan alsnog goed te maken. Het wil wel evenals de FNV een zo ruim mogelijk gebruikma ken van de door minister Albeda aan gekondigde dispensatie-mogelijk heid voor vuil en onaangenaam werk. Ook gaat het CNV scherp letten op de prijsontwikkeling. Als de prijzen sneller stijgen dan het kabinet ver wacht, zal de regering er voor moeten zorgen dat de koopkracht van de mi nimuminkomens op peil blijft, en dat de mensen met een modaal inkomen er niet meer dan één procent óp ach teruitgaan. Verder zal de Dienstenbond CNV be ginnen met een studie over de prijs compensatie. Het Idee ls ingegeven door het gevaar dat de overheid zal proberen het systeem van prijscom pensatie steeds verder uit te kleden. Vervolg op pagina 3 Een nauwelijks zichtbaar schandaal: het mlstnet. Hor den zangvogeltjes vliegen er tegenaan, zelfs in België zijn ze verboden, maar de Nederlandse wetgever loopt wat achter. Uit perfectionisme, maar toch. Inderdaad, vogeltjes staan ons zeer na. Pagina 3. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schrocvcdraaicrsel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoticf Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankie plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee odTrouw, het ochtendblad met een over- Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: ftostcode en plaats: _TcL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomsikoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1