kontact Carter met Iran Chaos wacht New York Breuk dreigt tussen Angola en Portugal idiase vrouw is slavin van man en zijn familie Rellen in Calcutta la wil niet-gebonden over Afghanistan "in wil wet :„eur vestiging ezet gebied Vietnamese president overleden ?s plomatiek offensief in gijzelingszaak sail istaans voorstel aan Cuba Staking openbaar vervoer dreigt Sa Carneiro ziet af van presidentschap if )AG 31 MAART 1900 BUFTENLAND TROUW/KWARTET 5 iste|ak ibsi ap] we' tim n SRAN (AFP, Reuter, AP) President Carter van de Verenigde Staten heeft vorige week onlijk contact gezocht met Iraanse leiders over een mogelijke oplossing voor de gijzeling le Amerikaanse ambassade in Teheran. Volgens de Iraanse minister van buitenlandse Ghotbzadeh heeft Carter gisteren toegegeven dat de VS in het verleden fouten hebben t ten aanzien van Iran. ru T tsi in ld. bi ts. ren ig ;om ?en son p ieran ontstond het afgelopen tuinde verwarring over de con- die de Amerikaanse en de regeringen hebben gehad. Za- c maakte Iran bekend een bood- 1 van president Carter te hebben igen, maar het Witte Huis ontr dit met klem. Later bevestigde itserse regering een brief van de Kaanse president te hebben jidlgd aan president Bani De Amerikaanse regering bleef bij de eerdere ontkenning. stellen naar de beweerde misdaden van de sjah en de houding van de VS tijdens het bewind van de sjah. Car ter zou echter als voorwaarde hebben gesteld dat eerst de studenten die de Amerikaanse ambassade ln Teheran bezetten, de 49 gijzelaars overdragen aan de Iraanse regering. Herverkiezing emers ln Teheran zeggen dat ln zijn eerste brief heeft voor een commissie te vormen, zowel Iran als de Verenigde zijn vertegenwoordigd. Die 'Jssie moet een onderzoek in- Presldent Banl Sadr gaf gisteren een verklaring uit waarin hij zei dat Car ter niets heeft begrepen van de Iraan se revoluüe. De Iraanse president zei dat hij Carter heeft laten weten dat het volk van Iran het definlUeve be sluit zal nemen over het lot van de gijzelaars. Achmed Khomeini, de zoon van de Iraanse geestelijke lei der. zei dat de persoonlijke toenade ring van Carter is ingegeven door zijn poging de presidentsverkiezingen te winnen. De vrijlating van de gijze laars betekent herverkiezing van Car ter. aldus de zoon van de ayatollah. Minister Ghotbzadeh liet zich echter poslUever uit over de contacten van Carter met de Iraanse regering. „Ik ben van mening dat deze boodschap een stap ln de richting van een oplos sing Is." aldus de minister op een persconferentie. HIJ zei later ln een gesprek voor de Amerikaanse televi sie dat Carter gisterochtend voor de tweede maal vla Zwitserland contact had opgenomen. De Amerikaanse president zou hebben toegegeven dat er ln het verleden fouten zijn ge maakt ln de buitenlandse pollüek ten opzichte van Iran. Volgens Westerse diplomaten ln Te heran ls de Amerikaanse regering nu bereid consessles te doen. maar wordt daaraan tegelijkertijd de waar-' schuwing verbonden dat er nu ook een gebaar moet komen vanuit Tehe ran. Zo niet, dan zou de publieke opinie ln de VS hardere maatregelen tegen Iran eisen. Ook andere landen zouden er de afge lopen week bij president Banl Sadr op hebben aangedrongen snel een stap te doen ln de gijzelingszaak om strenge Amerikaanse maatregelen te voorkomen. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken liet gisteren we ten dat premier Thatcher de Iraanse president een boodschap heeft ge stuurd naar aanleiding van de gijze lingszaak. De Deense en Duitse rege ringsleiders hebben de afgelopen week eveneens een beroep op Iran gedaan. Over de Inhoud van de bood schappen ls niets bekend gemaakt. DELHI, WASHINTON (Reuter, AFP, AP) De Pakls- president, generaal Zia Oei Haq, heeft president Fidel van Cuba voorgesteld een topconferentie van de nlet- iden landen te houden om te pogen een oplossing te in voor de crisis ln Afghanistan. Dit heeft gisteren het :e dagblad „Hindustan Times" gemeld. het blad heeft de generaal dit '1 meegegeven aan de Cubaan- iter van buitenlandse zaken, Malmierca, die vorige week :oek bracht aan Moskou, de ;e hoofdstad Kaboel en de lanse hoofdstad Islamabad, ibaanse regering heeft wel be- dat Castro heeft aangeboden iddelen tussen Pakistan en itan. maar repte niet over it-gebonden top. Cuba is mo il voorzitter van de nietrgebon- iweglng, die overigens sterk [ld is over de Russische Ingreep anistan. De Islamitische lan de beweging zijn fel tegen de g en hebben een onmlddel- •rugtrekking van de Russische geëist, terwijl Cuba en Viet- »n andere Moskou welgezinde an de niet-gebonden club nog ireid zijn het voor de Sovjet- ip te nemen. verklaringen over de Russl- t deëlische legerradio sub! LEM (Reuter, AFP. AP) r Menachem Begin van Israël ïegt het opstellen van een wets- rp dat vestiging op grote schaal jat van Joden in bezet Arabisch feft gisteren de Israëlische le- |lo bekend gemaakt. De rege lde op het bericht geen com- geven. Volgens de radio nister van Justitie Jitzak Za- p re mier gewaarschuwd dat wetsontwerp een overtreding t Internationale recht zou zijn. :ou gezegd hebben dat het niet télijk ls dat een land, ook Is- zijn wetten uitstrekt bulten ;nzen. ël is zaterdag door duizenden gedemonstreerd tegen het ettlngenbeleld van de rege- s egln ln het algemeen en tegen sluit om In Hebron twee Joodse n te stichten in het bijzonder. sche handelwijze ln Afghanistan kwamen dit weekeinde uit Washing ton, waar onderminister van bulten- landse zaken Warren Cristopher een voordracht hield voor de buitenland se persvereniging. Volgens hem heb ben de Russische troepen ongeveer 15000 politieke tegenstanders van het bewind van Babrak Karmal gevan gen gezet en schieten ze er 50 per dag dood. HIJ zei tevens aanwijzingen te hebben dat het Rode leger "gifgas gebruikte ln de strijd tegen de Islami tische opstandelingen. Voorts was hij er zeker van dat de Russen moskeeën ln Afghanistan onder vuur namen. Christopher schatte de verliezen aan Russische kant op tussen de 500 en 600 soldaten per week, hetgeen het dodental sinds eind december op zes tot zevenduizend brengt. Volgens hem heeft tot nu toe een half miljoen Afghanen het land verlaten. De mees ten zijn naar het naburige Pakistan gevlucht. Uit de Indiase hoofdstad New Delhi kwamen berichten dat bij gevechten ln de oosterse Afghaanse provincie Laghman sinds het midden van maart meer dan vijfduizend mensen zijn gedood. Volgens ooggetuigen kwamen veel burgers om het leven door slechtgericht Russisch artillerie vuur. Ook zou er gebruik zijn ge maakt van napalm. Gifgas De steeds terugkerende berichten over gebruik van gifgas en napalm tegen de opstandelingen ln Afghanis tan werden gisteren ontkend door de Afghaanse president Karmal. Dat ge beurde ln een Interview ln het West- dultse weekblad „Der Spiegel". Kar mal noemde het allemaal leugens van de westerse pers. HIJ zei verder dat er niet meer dan 15000 man aan Russi sche troepen ln zijn land waren. Ook zei hij dat zijn voorganger Haflzullah Amln een agent van de Amerikaanse Inlichtingendienst CIA was en dat hij ln de korte tijd dat hij ln Kaboel aan de macht was anderhalf miljoen men sen om het leven heeft laten brengen. De socialistische internationale heeft zaterdag aan het eind van haar bij eenkomst ln Santa Domingo, de Rus sische invasie ln Afghanistan veroor deeld. Op verschillende plaatsen ln de Verenigde Staten is het afgelopen weekeinde gedemonstreerd tegen het gebruik van kernenergie. Het was zaterdag een jaar geleden dat in de kerncentrale in Harrisburg zich een ongeluk voordeed. In Barberton, waar het hoofdkwar tier van de bouwers van de kern centrale is gevestigd, deed deae navrante verschijning mee aan de demonstraties. MOSKOU, BANGKOK (Reuter). AFP. AP) De Vietnamese president Ton Due Thang ls gisteren op 91- J art ge leeftijd aan een hartaanval overleden. Het Vietnamese persbu reau VNA had eerder al gemeld, dat Thang, de oudste communistische leider ter wereld, sinds augustus vo rig Jaar ernstig ziek was. Thang, die ln de Mekong-delta ln Zuld-Vietnam werd geboren, was al voor de Eerste Wereldoorlog betrok ken bij de antl-kolonlalistische bewe ging. In 1912 moest hij zijn land ont- vluchten en ging naar Frankrijk, waar hij ln de Eerste Wereldoorlog dienst nam bij de marine. HIJ deed mee aan een muiterij en werd ontsla gen. In 1927 keerde hij terug naar Vietnam en sloot zich aan bij de „Ver eniging van Jonge revolutionaire Ka meraden", opgericht door de legenda rische Ho Tsjl Minh. Thang heeft gevangen gezeten op het eiland Con Son en daar de latere leiders van Vietnam, Pham Van Dong, Ngoejen Duy Trinh en Pham Hoeng leren ken nen. Tijdens de Vietminh-opstand van 1945 werd hij weer vrijgelaten en een Jaar daarna werd hij president van de door Ho opgerichte Llen Vlet (nationaal volksfront). In 1960 werd hij vice-president van Noord-Vlet- nam en na de dood van Ho ln 1969 automatisch president. CALCUTTA (Reuter, AP) Op het vliegveld bij het Indiase Calcutta ls het gisteren tot stevige rellen gekomen nadat honderden demonstranten probeerden te verhinderen dat vliegtuigen naar de noordoostelijke deelstaat Assam vertrok ken. Ruim veertig mensen raakten gewond toen een menigte van 500 demonstranten door een polltlekordon brak. De demonstranten, aanhangers van de Indiase premier Indira Ghandhi, hadden hun actie georganiseerd als onderdeel van een „economische blokkade" van een week die gericht ls tegen de staat Assam, waar volgens hen nlet-Assamese minderheden wor den gediscrimineerd. In Assam zelf kwam het de afgelopen weken tot gewelddadige botsingen tussen au tochtone Inwoners en minderheden. De Assamezen willen dat de regering maatregelen treft waardoor hun staat „gezuiverd" wordt van „buitenlan ders" die volgens hen het economi sche leven ln de staat hebben overge nomen en hen het leven zuur maken. Het gaat voornamelijk om Bengalen die na de Jongste oorlog tussen Pakis tan en India, waarbij Bangladesj werd afgescheiden, naar de deelstaat kwamen. De Assamezen willen dat deze mensen, onder wie ook veel Westbengalen uit de gelijknamige In diase deelstaat, teruggestuurd wor den. De regering Ghandhi ls hier te gen en volgens waarnemers zullen de onlusten In Assam en ln West-Benga len zich uitbreiden. Een van de leiders van de Janata- oppositie ln India, de vroegere minis ter van defensie en landbouw, Jagjl- van Ram, ls gisteren voorzitter ge worden van een nieuwe, afgescheiden Janata-partlj die Janata J. wordt ge noemd. Ram haalde meteen fel uit naar de Indiase premier, die volgens hem haar verkiezingsbeloften niet waar maakt. „Mevrouw Gandhl heeft het te druk met manipuleren om zich bezig te kunnen houden met de bran dende kwesties die het welzijn van de gewone man raken", aldus de man, die drie Jaar geleden nog minister was ln het kablnet-Gandhl. door Bert van Panhuis NEW YORK Tenzij er om middernacht een akkoord wordt bereikt tussen de vervoers maatschappij van de stad New York, de MTA en de afdeling 100 van de vervoersbond TWU, zal de grootste agglomeratie van de Verenigde Staten morgen aan een openbaar vervoers- staking beginnen die vrijwel zeker tot een enorme chaos zal lelden. Het stadsbestuur heeft al een zeer gedetailleerd noodplan klaarliggen om althans het ergste te voorkomen. De Inzet ls simpel: loonsverhoging. John E Lawe, de leider van de afde ling 100 van de TWU. wil voor zijn 33.000 chauffeurs en machinisten dertig procent meer loon. De MTA- lelding voelt daar niets voor, want Iemand zal dat moeten betalen en die Iemand ls vrijwel zeker de con sument. Nu ls het openbaar vervoer ln de stad New York bijzonder goedkoop. Voor een ritje met de metro, de bus of het boemeltje betaalt men slechts 50 dollarcents, ofwel een gulden. Een verhoging van die prijs tot een gulden vijftig zal tot een storm van protest lelden en zijn weerslag hebben op de populariteit van het stadsbestuur en New Yorks burgemeester Ed Koch. Zelfs de gouverneur van de staat New York Hugh Carey kan bij de volgende verkiezingen de rekening van de kiezers gepresenteerd krijgen. En dus ls de nevenvraag: wie neemt de verantwoordelijkheid voor de prijs verhoging op zich? Chaos Het stadsbestuur heeft niet lijdelijk zitten wachten op de dingen die vrijwel zeker gaan komen. Men her innert zich met afgrijzen de enorme chaos die zich voordeed bij de vori ge vervoersstaklng, ln 1966. Die duurde 12 dagen maar het leek wel een eeuwigheid. Vandaar dat burge meester Koch vorige week een uit gebreid noodplan heeft openbaar gemaakt. zo gedetailleerd, dat de New York Times met een piepklein lettertje een hele pagina nodig had om dit te publiceren Op een normale werkdag maken ln New York zes miljoen mensen ge bruik van het openbaar vervoer. Wat het stadsbestuur wil voorko men ls dat die zes miljoen hun auto uit de garage rijden en zo hun werk proberen te bereiken. Want zes mil joen ls wel wat anders dan de onge veer 300.000 die gewoonlijk met de auto komen. De forensen ls daarom gevraagd om als ze de auto nemen dan ln leder geval een pool te vor men, ofwel mensen uit de buurt meenemen die toch ook die kant opmoeten. Om massale opstoppin gen enigszins te vermijden ls er op de belangrijkste wegen eenrich tingsverkeer, 's morgens de stad ln, 's avonds de stad uit. Ieder „werk ln uitvoering" dat niet absoluut nodig ls wordt opgeschort en sommige belangrijke straten ln de stad zijn uitsluitend beschikbaar voor poli tie. brandweer en arobulancewa- gens. Fiets Toelvering van goederen mag uit sluitend 's nachts gebeuren. Een probleem ls nog wel waar al die auto's vanaf morgen moeten wor den geparkeerd. Een pikante bij zonderheid ls de oproep van het stadsbestuur om gebruik te maken van de flets. „Is dat een grap." vroe gen verbaasde verslaggevers. „Wis en waarachtig niet," zei verkeers- coördlnator Eugene P. Connell. In Peking zijn er Iedere morgen een miljoen fietsen op straat. En waar om kan dat hier ook niet? Veel grote bedrijven en winkels ne men geen enkel risico. Ze hebben hele verdiepingen van hotels afge huurd voor werknemers van buiten af. BIJ American Express heeft men al stretchers en luchtbedden ln stel ling gebracht en soortgelijke maat regelen zullen vandaag meer wor den getroffen. Een amusant bijeffect van de te verwachten noodtoestand ls het ware hamsteren van de muntjes die ln het New-Yorkse openbaar ver voer worden gebruikt. Er is geen controle in bussen, metro of trein. De reiziger koop gewoonlijk aan het loket een rond muntje dat hij ln een doorlaatmachine moet deponeren. Met de gedachte dat dit muntje van één gulden binnenkort wel eens een daalder waard zou zijn vullen veel mensen nu hun zakken. „Er moeten mensen zijn die deze week geen eten kopen," zei vorige week een verbaasde loketbediende op het Ti mes Square, ln het hart van Man hattan „Angola zou nog vandaag kunnen beginnen met de Import vanuit Spanje van wat tot nog toe uit Portugal werd geïmporteerd en de export naar Spanje van wat naar Portugal ging", dreigde eind vorige week de Angolese minister van buitenlandse handel, Lopo de Nascimento, ln Madrid. De verklaring van de vroegere eerste minister van Angola en lid van het centraal comité van de MP LA, werd ln Lissabon uitgelegd als een dreigement de betrekkingen tussen Lissabon en Luanda te verbreken. door Jan Halkes „De politiek van de regering van Lis sabon betekent een Inmenging ln onze binnenlandse aangelegenheden. Haar houding geeft ons de Indruk dat zij niet geïnteresseerd ls ln het hand haven van de betrekkingen met An gola", zei Lopo de Nascimento tegen het Madrlleense dagblad El Pais. De Nascimento, die de leiding had van een Angolese handelsmissie ln Span je. doelde daarmee op de officieuze contacten die de Portugese regering met de guerillabeweglng van de uni- ta zou onderhouden. De Nascimento noemde de Unlta van Jonas Savlmbl een verlengstuk van de Zuldafrtkaan- se regering. ZIJ zou niet alleen nog posities Innemen ln het zuiden van Angola maar ook strijd voeren tegen de Swapo, de bevrijdingsbeweging van Namibië, aldus De Nascimento. Unlta-lelder 8avimbl veroorzaakte vorige maand een schandaal ln de Portugese linkse kringen, door zich te laten Interviewen door de Portugese televisie en regeringsgezinde kran ten. Het liberale blad Expresso kwam bij die gelegenheid nog eens met de schriftelijke bewijzen op de proppen van de samenwerking tussen Savlm bl en de Portugese geheime dienst tijdens de koloniale oorlog. Tijdens een kort oponthoud ln Lissa bon verklaarde De Nascimento zater dag aan het Portugese persbureau Anop, dat zijn verwijten niet moeten worden uitgelegd als een dreiging van de kant van Angola de betrekkingen LISSABON (AFP) De pre mier van Portugal, Francisco Sa Carneiro, tal niet meedoen aan de verkiezingen voor het presi dentschap, die aan het eind van dit Jaar worden gehouden. Sa Carneiro, die sinds begin janua ri premier la, maakte tljn be sluit bekend op een openbare bijeenkomst van tljn partij PSD. Hij werd tot nu toe gezien als de sterkste kandidaat van de rechtse regeringscoalitie. Sa Carneiro tel er echter de voor keur aan te geven dat een mili taire kandidaat het gaat opne men tegen de ilttende president, Antonio Bamalho Eanra. te verbreken. President Eanes en een bepaalde sector van het Portugese bedrijfsleven zijn ln een grotere sa menwerking geïnteresseerd, maar de regering van 8a Carneiro lijkt daar niet voor te voelen, aldus de Ango lees. De Nascimento verduidelijkte niet welke officieuze contacten de Portu gese regering met de Unlta onder houdt. Het ls echter een bekend feit dat vooraanstaande leiders van de grootste regeringspartij, de PSD. goe- de relaties met Savlmbl hebben: „Het gaat om een lobby van personen die grote economische belangen hadden tijdens de koloniale tijd. En die den ken dat men met de Unlta naar de oude situatie zou kunnen terug- keren." Nationalisatie De betrekkingen tussen Angola en Portugal bekoelden toen ln Lissabon eind Januari de Angolese aandelen van een diamantslijperij werden ge nationaliseerd bij wijze van represail le voor de nationalisatie van Portuge se aandelen ln de Diamantmijnen in Angola. Na een bezoek van de vlce- voorzitter van de EEG-commlsste Lo renzo Natali, nodigde de Portugese minister Freltas do Amaral de am bassadeurs van de vroegere koloniën uit voor een lunch waar hij het belang van goede onderlinge betrekkingen onderstreepte. Natall had in Lissabon met name gewezen op het bijzondere belang dat de Portugees-Afrikaanse betrekkingen hebben voor de Euro pese gemeenschap. Tot dusver reageerde alleen Mozam bique openlijk positief op de lunch van Freltas du Amaral. De betrekkin gen tussen Portugal en Mozambique wachten nog steeds op een volledige normalisatie, die bemoeilijkt wordt door een serie meningsverschillen over nog bestaande Portugese finan ciële belangen in Mozambique n medewerker DELHI „Verkrachting is een misdrijf, maak een eind aan de sschat," zo klonk het in de nauwe straten van het oude gedeelte van diase hoofdstad Delhi. Ruim zes honderd mannen en vrouwen en ter gelegenheid van de internationale vrouwendag een protest- die het straatleven even tot stilstand bracht. Winkeliers, hun len. de rickjaw-fietsers en allerlei straatventers, zelfs tal van bede- kwamen nieuwsgierig een kijkje nemen. Het doel van de tocht was lationale gerechtshof. Daar werden redevoeringen afgestoken en erstukjes opgevoerd. ■erd ook de heropening geëist van de Vier rechtsgeleerden hebben nu om herzie ning van het vonnis verzocht en him els werd gesteund door de demonstrerende vrouwen en mannen. P) - ioIo (e ïrnbl ïidoi lei n :alili ils vaar it. Itall Hij tijd aar groU at jcca der< t di grol it VI tn :k lanl poni de a zeer omstreden Mathura-zaak, de het door twee politieagenten ver- meisje Mathura. De zaak begon in Oen Mathura, toen ongeveer vijftien d, als wees bij haar broer woonde. Zij :n man kennen én de twee besloten Ie te trouwen. Een uitzondering ln waar de meeste huwelijken door de worden gearrangeerd. (De Jeugdige waarop het meisje wenste te trou- India zeker niet uitzonderlijk.) Harijans 's broer was het echter niet eens huwelijk en hij deed bij de politie van de „ontvoering" van Mathura man. Alle betrokkenen werden naar itiebureau gebracht en na enige tijd ar huls gestuurd, behalve Mathura. opgesloten en door twee agenten id. Het gebeurde op 26 maart 1972 jf-ide agenten werden door de hoogste ^jjatrechtbank tot respecUevelljk vijf Jaar gevangenisstraf veroordeeld gingen ln beroep en nu acht Jaar ;ft de hoogste federale rechtbank, 'reme Court vonnis gewezen ln het van Mathura, omdat zij zich niet hebben tegen de verkrachting. 3" TJ »011 %ou l Volgens het Indiase strafrecht, daterend uit 1860, ls er sprake van verkrachting als de geslachtsdaad tegen de wil en zonder toe stemming van de vrouw gebeurt, of als haar goedkeuring berust op angst voor de dood of lichamelijk letsel, of als de aanrander zich voordoet als haar echtgenoot. De vrouw mag nooit Jonger dan 16 Jaar zijn. Gedwongen geslachtsgemeenschap ln het huwelijk wordt niet als verkrachting gezien Verkrachting lijkt ook ln India een veel voorkomend misdrijf te zijn, hoewel het slechts zelden tot aangifte komt. In India zijn vooral de Harijans. de onaanraakbaren en kastelozen, vaak het slachtoffer van ver krachting en andere vormen van geweld. Zo hebben zich de afgelopen drie maanden ln de noordelijke deelstaat Blhar weer af grijselijke tonelen afgespeeld. Daar werden door politie en privé-legertjes van landhe ren 38 Harijans als beesten afgeslacht, hun „Eet de bruidsschat, verbrandt de bruid" en „Straf de moordenaars" staat op de borden van deze betogers. De opgewonden menigte betoogde namens een moeder, wier dochter door de familie van haar man was verbrand wegens het inbrengen van een te geringe bruidsschat. schamele bezittingen geplunderd en hun hulzen ln brand gestoken. Natuurlijk werd ook weer een groot aantal vrouwen ver kracht. Meestal wordt er geen aanklacht Ingediend, omdat zij weten dat de politie op de hand van de landheren en zijn handlan gers ls. Een aanklacht Indienen ls vaak hetzelfde als vragen om nog meer leed. Intimidatie, vernedering en een eindeloze procesgang. De verkrachtingen ln India en de aanvaard baarheid voor de mannen ervan hangt sa- mén met de ondergeschikte positie van de vrouw ln de Indiase samenleving. Dat be gint al bij de geboorte en eigenlijk al daar voor Het leven schenken aan een zoon is belangrijker dan het krijgen van een doch ter. Het sterftecijfer voor meisjes ligt ln India beduidend hoger dan dat voor jon gens. Volgens de volkstelling van 1971 wa ren er zo'n acht procent meer Jongens dan meisjes ln de leeftijd van nul tot veertien Jaar. In totaal 230 miljoen kinderen. Zonen krijgen beter te eten, zitten langer op school, terwijl meisjes eerder ln hun levens onderhoud moeten voorzien. In het huwelijk zijn de vrouwen onderwor pen aan de heerschappij van de man. Deze kan hen straffeloos ln de steek laten; bijna één miljoen vrouwen ls dat Inderdaad over komen. De vrouw ls dan vaak reddeloos verloren. Het mislukken van het huwelijk wordt hóAr verweten, „anders loopt de man toch niet bij haar weg" Er bestaat geen alimentatieverplichting ln India en de vrouw krijgt ook geen uitkering van de staat. De vrouw riskeert nogal wat als zij niet tegemoet komt aan de verlangens van haar man, verlangens die vanuit de opvoe ding van de man meestal ln het teken staan van agressie en het zich waarmaken. De vrouw daarentegen heeft ln haar opvoeding meegekregen dat zij zich opofferend en be scheiden moet gedragen. Een van de grootste problemen bij het Indiase huwelijk ls de financiële transactie die daarbij plaatsvindt, hoewel sinds 1961 het geven van een bruidsschat bij de wet verboden ls. Maar nog steeds worden er enorme „geschenken" gegeven, afhankelijk van de sociaal-economische positie en de carrièremogelijkheden van de bruidegom. Een arts of een Ingenieur huwen kost al gauw zo'n 25.000 gulden, geld dat door de familie van de bruid moet worden opge bracht. Daarnaast moet er vaak een grootse bruiloft worden gevierd, waar honderden gasten gevoed en vermaakt moeten worden. Dit alles heeft de nodige families te gronde gericht omdat zij de schulden niet meer konden afbetalen Een ander gevolg ls dat een aantal Jong gehuwde vrouwen ..zelf moord" pleegt, omdat de schoonfamilie achteraf vindt dat de vrouw te weinig heeft ingebracht Zij wordt dan vaak onder druk gezet en mishandelingen, met medeweten van haar echtgenoot, zijn geen uitzonde ring. In het Indiase vrouwenblad „Manus- hl" stond vorig Jaar dat schoondochters soms op een afschuwelijke manier om het leven worden gebracht, waarna bij de poli tie dan aangifte wordt gedaan over een ongeval of een zelfmoord. Volgens het blad doen zich alleen al ln Delhi met zijn vier miljoen inwoners tegen de vierhonderd ge vallen per Jaar voor. Overigens geldt voor de laagste sociaal-economische groepen ln India dat de familie van de bruid moet worden betaald, omdat deze een arbeids kracht verliest In India kunnen alleen de beter gesitueer den het zich permlteren hun vrouwen thuis te houden. De vrouwen uit de lagere regio nen moeten wel uit werken gaan om ln hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar de werkloosheid ln India is uitzonderlijk hoog: schattingen gaan van 20 tot 40 pro cent van de beroepsbevolking Waarbij nog komt dat het Jaarinkomen van meer dan 400 miljoen Indiërs, ongeveer 60 procent van de totale bevolking, niet boven de 150 gulden per jaar komt. Dat wil zeggen bene den de door de Verenigde Naties vastgestel de armoedegrens Als vrouwen en meisjes dan al ergens een baan vinden, moeten ze vaak het zwaarste en vuilste werk opknappen. Zij verbouwen de rijst, verrichten graafwerkzaamheden, sjouwen met cement en stenen en Je ziet ze verder langs de weg stenen fijn hakken Daarnaast moeten zij het huishouden doen Dat betekent water halen bij de put. die soms ver weg ligt, hout sprokkelen of koe mest verzamelen voor het vuur, koken, het eigen hutje en tuintje bijhouden en verder nog de opvoeding van de kinderen Op de traditionele manier, waardoor de cirkel rond ls en er voorlopig op een verbetering van de positie van de vrouw ln de Indiase samenleving weinig uitzicht ls

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5