Storm in Het gat van Rotterdam Arnett Cobb's blues nog altijd hartverwarmend Kevin Coyne in Paradiso: intens en integer Bevroren pi subsidies, toch nog ontdooid Kwarttoonmuziek van Iwan Wysjnegradsky Kies een Kleine KLM-vakaritie. Vissen: een zwaardvis aan de haak slaan voor de kust van Lissabon. KLM Mantovani overleden Diskus speelt in circustent En dan nog Kleine zaal MC Vredenburg 'is ft Het blijft behelpen op twee piano's MAANDAG 31 MAART 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET >A door André Rutten BOTTERDAM In de late namiddag van vrijdag stak er een storm op, die bij de toneelgroep Diskus alle hens aan de touwen riep. Zij viert haar vijfjarig bestaan met een reeks voorstellingen in een circustent, waar een paar forse windstoten een aantal schragende stutten van uit de grond wipten, zodat zij deels instortte. Om zeven uur stond zij. dank zij de krachtige hulp van mensen uit de buurt (JafiaKralingen), weer stevig overeind. Met inbegrip van de ten toonstelling over het oude Rotter dam. die juist in dat getroffen gedeel te is opgehangen, maar zo te zien geen schade geleden had. Het duurde wel nog even eer de verlichting weer helemaal was aangesloten, en zonder kortsluitinkjes ontstoken kon wor den. Maar de eigenlijke voorstelling begon toch met niet meer dan twintig minuten vertraging. Toch vraag Je Je niet eens af. waarom Diskus nu uitgerekend zijn feestvoor- stelling in een tent wil geven. Eind maart had het best aardig lenteweer kunnen zijn. Maar vooral: Diskus heeft bewust gekozen voor het spelen in de Rotterdamse wijken. De gToep doet dat gewoonlijk in wijk- en club gebouwen en buurthuizen. Maar voor het feest wilde zij wat breder uitpak ken en in zoveel mogelijk wijken van Rotterdam spelen, waar zo'n ver plaatsbare tent uitermate geschikt voor is. want het kan er ook nog heel gezellig in zijn. Dat was het zelfs nu nog, min of meer. ondanks de wat barre omstandighe den. toen de voorstelling eenmaal be gonnen was en je op de tribunes dicht tegen elkaar aan zat. De voorstelling heet „Het gat van Rotterdam" Zij laat Je in het verle den duiken, in het volksleven van het Goudse kwartier, een arbeiderswijk, die in 1940 grotendeels verwoest werd: het werd een gat in de stad. én in het Rotterdamse volksleven. De tentoonstelling, die de Rotter damse Kunst Stichting bij de voor stelling heeft gemaakt, laat van de wijk én van het volksleven het een en ander in uitvergrote foto's en andere documenten zien. De toneelvoorstel ling brengt in een reeks scènes dat verleden opnieuw tot leven. Niet al leen het „schilderachtige" ervan, maar vooral wat nu de arbeidersstrijd genoemd wordt, zoals die toen „aan de basis" gevoerd werd. Maar het vakbondsjargon, dat Je nu voor het gemak gebruikt, kom je niet tegen. Je ziet mensen, die zich samen, op straat, of thuis, kwaad maken, bij voorbeeld omdat de steun met een gulden verlaagd wordt, en dan spon taan in het geweer komen. Of te hoop lopen om Troelstra te horen spreken, maar een goed gevonden toneelop lossing sommigen komen te laat en moeten dus blijven staan luisteren vóór het gebouw, waar hij optreedt, waar zij ook gelegenheid hebben om der humoristisch commentaar op te geven. Van wat Troelstra zelf zegt hoor Je dus alleen maar enkele teke nende fragmenten. Op soortgelijke manier krijg Je ook te horen, wat er toen gedacht werd over Colijn, die een bom op de Zeven Pro vinciën liet gooien om een einde te maken aan de muiterij, op de reac ties. die de zaak Sacco van Vanzetti opriep, hoe de politie toen beginnen de oproer aanpakte te zachtzinnig naar de mening van gezaghebbers, zodat de Marechaussee werd inge schakeld. En in huiskamersscènes vraagstukken van toen: kon een Jong meisje wel in de fabriek van Jamin gaan werken, of was zij veiliger als dienstbode in een deftig gezin? Een heel brok sociale geschiedenis dus, voor een groot deel opgebouwd uit herinneringen van mensen, die het zelf nog hebben meegemaakt en daarover aan mensen van Diskus ver teld hebben. Het meeste, wat Je te zien krijgt, is opgebouwd uit kleine, persoonlijke voorvallen, tegen de achtergrond van de grotere politieke en economische gebeurtenissen. De scènes krijgen daardoor meestal iets „levensechts", iets authentieks. Tijdens de voorstelling, in rustige scènes bij de grote werd er herhaal delijk pittige rake liedjes gezongen hoorde je buiten het soms donderen de geraas van de storm, zag Je het tentdoek opbollen en klapperen. De spelers leken er zich weinig van aan te trekken. Of waren sommigen hape ringen toch aan dat barre weer te wijten? In de pauze werd het publiek verzocht even de tent uit te gaan, zodat alles nog eens stevig gezet kon worden. Er was ook nog een miezerige regen. Eerst dacht ik: ik ga nog eens opnieuw kijken als de omstandighe den wat gunstiger zijn. Vervolgens besloot ik om dan nu maar naar huis te gaan. Ik was al koud tot op het bot. Deze week (woensdag en donderdag) is de tent op het Schuttersveld in Crooswijk, de week er op (woensdag, donderdag, vrijdag) in Overschie, daarna in Lombardije en zo van week tot week tot begin juni in verschillen de Rotterdamse wijken. door Stan Rijven AMSTERDAM In muziek termen uitgedrukt zou men de ware clown iemand kun nen noemen die de blues heeft. Op vrolijke wijze legt hij zijn eigen en andermans zwakke kanten bloot met een aandrang alsof hij niet anders kan Maar ook in een rol waar- In zoiets geaccepteerd wordt. De Engelse schllder-schrljver-zsnger Kevin Coyne zou heel goed in dit beeld passen, alleen gebruikt hij geen schmink of maffe uitmonstering om zichzelf te presenteren. Zijn clownes ke kop. bierbuik en expressieve ge zicht spreken voor zich niet als de venijnige en controversiële uitspra ken waarmee hij zijn entertainment doorspekt. Daarmee leidt Kevin zijn nummers in waarin hij een metamorfose onder gaat: als een bezetene gooit hij ziel en Kevin Coyne zaligheld naar bulten, goochelt met zijn scheermesstem en krijgt iets van de gepassioneerdheid van Joe Cocker over zich. J' Deze blanke blueszanger in het rock- idloom vindt in eigen land weinig waardering, in ons land weet hij zich verzekerd van een kleine maar fana tieke aanhang. Zodoende is hij hier regelmatig op toernee zoals vorige week weer het geval was. Vrijdag avond stond hij in een goed gevuld Paradiso Met Peter Woolf (drums), Danny Brown (bas) en Bob Ward (gi taar) als begeleiders. Hoewel Coyne de laatste Jaren be wees het op zijn eentje aan te kun nen. kreeg hij met deze band meer speelruimte om zijn veelzijdigheid te tonen. Die ligt met zozeer in zijn beperkte stem alswel in de wijze waarop hij die hanteert. Kraaiend, kreunend en fors uithalend geeft hij zjjn teksten een extra dimensie. De muziek is ontwapenend in zijn een- Speciaal vandaag De Duliend kilo-Show. Hoogtepunten uit duizend kilo bandmateriaal van vijftien Westduitse ADRMv-shows van Rudi Carell. Gasten: Har ry Belafonte, Telly Savalas en vele anderen. Ned. I 20.10 uur. Achter het nieuws. De arme Surinamer» zien uit naar elke verandering die hun situatie kan verbeteren. Een speciale reportage over de problemen in Suriname en de verbindin gen met Nederland. Ned. I 21.55 uur. Televizier-Magazine meldt in een speciale uitzending dat in ons land uranium uit Nami bië wordt verrijkt, ondanks de door de Nederlandse regering onderschreven VN-verklarin gen dat uit Namibië geen grondstoffen mogen worden geïmporteerd. Verder een vraaggesprek met de Suri naamse president Ferrier. Ned. 2 21.30 uur. voud en laat de essentie van de rock horen, ongepolijst en meeslepend. Bob Ward verdient speciale vermel ding voor de schitterende solo's op slide-gltaar die hij meerdere malen Studio AMAZONE. Keizersgracht 678, Amsterdam, organiseert iedere eerste donderdag van de maand thea tervoorstellingen. Donderdag 3 april treedt Monlek Toebosch op. 's mid dags om twee. 's avonds om acht uur. met Ten Toonstelling I en II. In Berkeley In de Amerikaanse staat Califomiê is op 68-jarige leeftijd de van oorsprong Tsjechische diri gent Walter Susskind overleden. Susskind was verbonden als muzi kaal adviseur aan het symfoniepor- kest van Cincinnati. Hij heeft in de Verenigde Staten verschillende or kesten geleld, onder meer die St. Louis en Toronto. Ook trad hij op muziekfestivals in Aspen en Missis sippi op Het Nederlands Danstheater brengt in het nieuwe seizoen zeven nieuwe werken waarvan drie van zijn artistieke leider Jiri Kylian. Voor het komende Holland Festival In Juni zal Kylian een ballet maken op muziek van Gary Carpenter. De eerste pre mière in het nieuwe seizoen die in november op het programma staat, is een ballet van Kylian, waarschijnlijk op de Symphonia da requiem van Benjamin Britten. de schrijver Gerrit KomriJ heeft de Busken Huetprijs 1979 (groot 7 dui zend gulden) gekregen voor zijn bun del Papleren Tijgers. De Busken Hu etprijs is een Initiatief van de stich ting Amsterdams Fonds voor de Kunst. De prijs wordt op 29 april in theater Centrum-Bellevue in Amster dam uitgereikt. van 8 tot en met 10 augustus wordt in het centrum De Meervaart in Am sterdam-Osdorp het Internationaal Jazzfestival Amsterdam gehouden. De organisatie berust bij de NOS in samenwerking met de VARA en de BRT. Onder te verwachten gasten zijn onder meer de Gerry Mulligan Band. Jack Wilkins en Jimmy Wither- Een scène uit „Het gat van Rotterdam" Foto Aad Nieuwland onJ de Van onze kunstredactie q DEN HAAG Het ministe aki van CRM heeft de gesubsl eerde toneelgezelschap! eind vorige week laten wet dat zij op een wat ruim subsidie mogen rekenen hun een maand eerder in vooruitzicht was gesteld, telefoontjes van eind februlj^ luidden: pas op de plaats, subsidies werden bevroren de hoogte van het vorig i zoen. geen tegemoetkom gen voor kostenstijgingen de materiële en person hoeken. p ier£ id< dl ma 1 var ïgei ïit kaa ndi i >e bij n emi :oMsi« ben door Rud Niemans Tenoren, tenoren. Met de maartse buien waaien ze deze maand de concertagenda van onder meer het Utrechtse Muziekcentrum in en weer uit. Na de surprise van Grif fin en de kater van Dexter was het afgelopen vrijdag de beurt aan de 62-jarige Arnett Cobb, springlevende legende uit het Swing-verleden, door de jazzjeugd van nu tijdens monsterfestivals aan de Noordzee op even verbijsterend spontane als ontroerende wijze aan het hart gedrukt. ten beste gal. Ondanks zijn verkoud heid kwam Coyne tot goede presta ties. liet hij het publiek lachen en meezingen op „Having a party" en „Marjory Razorblade", „Tulip", over een uit de gratie geraakte popster kwam er bezielend uit terwijl zijn ode aan de punk „Dynamite daze" nog maals zijn kwaliteiten onderstreepte. Met zijn 36 Jaar is deze clowneske rockartiest pur sang al tien Jaar lang zijn eigen weg gegaan, het wordt tijd dat hij eindelijk de brede erkenning '.krijgt die hij verdient. Cobb, afkomstig uit Houston, Texas, waar een reeks van exuberante riet blazers vandaan komt, zoals Illinois Jacquet. Herschel Evans, Buddy Tate. kwam na zijn eerste proferva ringen bij Frank Davis en Milton Lar- kin onder de aandacht van Lionel Hampton. Hamp nam hem in '42 op ln één van zijn turbulente swingor kesten, als opvolger van Illinois Jac quet. „Big Red" noemden ze hem toen, en al snel noemde zijn baas hem „the wildest tenorman in the world." Voor velen balanceerde Cobb in die dagen zo ongeveer op de rand van de afgrond die gaapt tussen de opzwe pende „Flyin' Home"-solisten met hun ferme voorraad blueslicks en honks en de opgeklopte extase van de op-de-vloerliggers, die trimoefe- ningen plegen „avec sax-au-plafond." Cobb vormde een laatste tussensta tion. Wie Jacquet en Cobb noemde, sprak over bopbeïnvloede swingstilis ten, met de rhytm blues als achter grond, zich niet zozeer in verfijnd ensemblespel dan wel ln het pure solowerk thulsvoelend. Onbereikbaar Voor Europa bleef Cobb vooralsnog een onbereikbaar man, hij miste in de 50er jaren de grote trek naar de Oude Wereld omdat voortdurende ernstige rugklachten hem dat onmogelijk maakten. Na Hampton leidde hij ei gen bands, die telkens weer vanwege fysieke tegenslag moesten worden ontbonden. Daar kwam nog een auto ongeluk ln '56 bij, waarvan de gevol gen hem sindsdien dwingen tot het gebruik van krukken. Maar de innemende Texaan Cobb was niet stuk te krijgen, kwam ten slotte toch in onze contreien terecht. Vanaf '76 triomfeerde hij in Gronin gen met o.m. wijlen Milt Buckner, ln '77 tijdens Acket's Northsea, waarna hij in '78 en '79 moest terugkeren als een verplicht nummer. In hem her kende en erkende een jong publiek „the roots," de tijdloze waarden van de 12-matige blues, waar het allemaal begonnen ls. Daarom was Cobbs terugzien vrijdag weer een Intiem feest, door een volle kleine zaal meegevierd. Naast Cobb was de Franse tenorist Guy Lafitte meegekomen, een vooral door Haw kins en Webster beïnvloede stylist, wiens improvisaties speels dicht rond de melodie bleven cirkelen. Het was niet Lafittes schuld dat de eenheid met het trio Roland Hanna (piano), Jimmy Woode (bas) en Eddie Locke (drums) nochthans nimmer tot stand kwam. Daaraan was vooral laatstge noemde debet. Locke had wel een leuk drumstelletje voor zich, maar liet behoudens obligaat cymbal-werk vaak alle initiatief, stimulerende breaks en accenten op snare- en bass- drum achterwege. Lafitte moest met name zijn „The way you look to night" door een soort betonswing heen duwen. Er werd ineens een andere geest over Hanna c.s. vaardig, toen Cobb zijn entree maakte. Cobb, niet gehinderd door maniakale perfectie, zet de toe ter aan zijn mond, begint prompt hevig tegen de maat aan te duwen. Een innemend manneke in een te ruim zittend pak, ondeugende oogjes ln een doorleefg gnom-achtig gezicht. Hij praat en blaast bijna tegelijk, gesticuleert. Zijn muziek is tot zijn swingendste essentie teruggebracht: noten die door goten en plassen vol blues spoelen. Deze aardige oom Arnett vertelt dat bluesverhaal in een reeks ongecom pliceerde varianten, doet zulks met de verve van de kleurrijke persoon lijkheid, waarvan de jazz er steeds meer moet missen. Cobbs chorussen gaan even diep „down to earth" als de boren op de olievelden van zijn ge boortestreek. Al blijft hij daar maar liever boven zweven, getuige de voor zijn doen poëtische uitspraak, „de Texastoon is de echo van de wijdse open vlakten aldaar." Cobb, een ar tiest dicht bij zijn publiek, zoals vrij dag waarbij de trommel met comedy- capers nog even kan worden openge trokken. De grimassen van bassist Woode nadoen bij voorbeeld, die zich zelf in actie toch eens in de spiegel moet bekijkenEn Locke? Locke werd wakker, al kon hij niet tippen aan het weerwerk van zijn Detroit- confrère (Sir) Roland Hanna aan de plana. Natuurlijk werd de avond be sloten met een ferme tenoren-battle op basis van „I got rhythm," riffjes blazen of helemaal uitpakken. En daarna waren er bloemen en nog een toegift. Een leuke avond. door Ralph Degens UTRECHT Vorig jaar september overleed in Parijs de in Rusland geboren componist Iwan Wysjnegradsky. Hij had 86 jaren geleefd en daarvan het grootste deel besteed aan het componeren en doen realiseren van kwarttoon-muziek. Nu' dan alhoewel nog altijd principe" enige bijstellingen z< in de materiële als in de persi sfeer, waaronder een volledige d( bereking van de ambtelijke sail ontwikkeling. Sommige gezelschappen m( daarboven nog iets meer verwacht Het Publiekstheater in Amsterc vijftienduizend gulden, ook experimentele foyer-produk zoals dit seizoen „Antigone", te 1 nen voorzetten. Het Ro-theater Rotterdam 58.000 gulden, om de D semblevorming met een nieuwe w ie wijze mogelijk te maken. 0 Het Jonge regisseurs-project F van de Toneelraad Rotterdam krtn 10.400 gulden bij wijze van extra se mulering. Diskus in Rotten 28.700 gulden om beter uit de vo« te kunnen. De toneelgroep De Aj£s h in Den Haag 120.000 gulden in 'j r band met het voorgenomen muzpst theaterproject. De Nieuwe KomF 1 in Den Haag krijgt een tijdelijkePZO' tra financiering van 32.000 guldef^ aar Voor Genesius en Werk ln Uitvoe ba in Groningen zijn extra bedragen? reserveerd respectievelijk 57.00IPic 49.300), die zij krijgen als de noo^s' lijke subsidiënten ook hun subsiF1*! volgens de afgesproken ven sleutel verhogen. ld Poezie Hardop, Sater, Werkteba Mickery en Baal, alle in Amsten n hebben te horen gekregen dat CBta over hun situatie nader met de*™ meente wil praten. n l en De Haagse Comedie, die geprtfvaj teerd heeft tegen de aangekondere subsidievermindering met vee&P duizend gulden, kreeg de medede, dat de kwestie opnieuw zal wo v' bekeken. Proloog in Eindhoven kreeg de^li merking dat het pas een sub toegezegd kan krijgen „indien gezelschap er in slaagt, een sluitejg werkbare begroting voor te leggl In de praktijk stelt CRM het g»v| schap al jaren voor de keuze: meirl ontslaan (d.i. arbeidsplaatsen op_ fen) dan wel minder produkties jk ken. Proloog kiest consequent U het laatste, maar ls op het punt, w op het geen geld meer heeft voor^ maken van produkties, tenzij h£r 1 begroting overschrijdt. Dat laj *8 gebeurt dus. Dat vindt het minis P1 niet werkbaar en niet sluitend. 11 Hij was niet de enige en niet de eerste die zich bezig hield met muziek waar in niet de halve, maar de kwarttoon als kleinste interval wordt gebruikt, maar hij heeft het wel het langst volgehouden. Uit het programma met composities voor twee plano's dat Geoffrey Madge en Gerard Bouwhuis gistermiddag in de kleine zaal van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht uitvoerden bleek dat Wysjne gradsky nog lang na de oorlog kwart toonmuziek componeerde en wel spe ciaal voor piano. De moeilijkheid met kwarttoonmu ziek voor plano is, dat die niet op een ADVERTENTIE Wie er in deze tijd van het jaar naar snakt zijn hengel uit te werpen, is rijp voor een weekje Portugal. Of Spanje. Of naar elke andere kust waar zeebaars, zwaardvis en tonijn u en uw dobber welkom heten. De KLM heeft een speciale folder gewijd aan de beste 'stekkies' in Europa. Ga 'm halen bij uw reisbureau. Reizen naar de in de folder genoemde visge- B__ B m - - bieden vindt u ook in de programma's van oa. TUl IIO m fiO ll Metro, ANWB en Holland International. 1IWIO III Ww lUvl I La instrument van traditionele con structie verwezenlijkt kan worden. Alois Haba (ook een kwarttoon-expe- rimentator) was er in 1928 ln geslaagd de eerste piano te laten construeren waarop onder andere door middel van drie boven elkaar gelegen klavie ren deze muziek gespeeld kon wor den. Wysjnegradsky kwam ln 1929 ln het bezit van zo'n instrument, maar de moeilijkheid van bespelen bleek een belemmering voor de praktische verbreiding van de kwarttoonmuziek. Derhalve besloot Wysjnegradsky zich met het compromis van twee piano's, waarvan de één een kwarttoon lager is gestemd, te behelpen. Niettemin heeft hij een grote hoeveelheid kwart toonmuziek voor twee of meer pia no's geschreven. De belangstelling daarvoor is de laat ste jaren toegenomen; zo werd on langs in Berlijn een concert gegeven met een aantal composities die ook gisteren in Utrecht werden gespeeld. Onder meer de 24 preludes (uit 1934) waarvan Madge en Bouwhuis er acht lieten horen. Listige verdeling De eerste indruk is dat het gewoon als een uitvoering op één ontstemde piano klinkt. Maar bij een listige ver deling van thema's en accoorden om en om over de twee instrumenten, kunnen wel boeiende effecten worden bereikt. Dat was te horen in de Deux Fugues uit 1950 en ook in de Dialogue uit 1958. Aan de uitdrukkingskracht voegt dit kwarttoonsysteem zonder meer niets toe, althans niet in de muziek van Wysjnegradsky die zich in wezen van het idoom van de 19e eeuwse romantische muziek bedient. Maar dan zonder spectaculaire virtu ositeit, want teneinde harmonische botsingen te vermijden moeten de uitvoerenden bijzonder omzichtig te werk gaan. Madge en Bouwhuis deden het met zoveel elan als mogelijk was, en het was in elk geval een bijzondere erva ring te luisteren naar deze nog niet eerder in ons lang gespeelde muziek. Wie op 5 april in Middelburg is, kan het daar in het Kuiperspoorttheater nog eens horen. Meer kunstnieuws staat op pagina 9 Annuzio Mantovani LONDEN (Reuter, AFP, AP) - Britse musicus, Annunzio Paolo 1 tovani is zaterdag op 74-jarige lea in een verpleeghuis in Turnbi Wells, een badplaats ten zuido< van Londen, overleden. Mantovani werd in het Italila Venetië geboren. Hij kwam als vi d rig kind naar Engeland, waarL vader, een klassiek violist, 1 werd van een orkest dat een Itali operagezelschap begeleidde. Hij begon op veertienjarige leeftijd te studeren en trad twee jaar voor het eerst op. Hij kreeg in»t begin van de jaren vijftig grot kendheid en vooral zijn plaat r maine" werd een groot succei jt. totaal zijn er meer dan honderd a„ joen platen met Mantovani's zo ,d vooisde violen verkocht over de a wereld. Zelf zei hij over zijn muz el aantrekkingskracht bij het grot a1 bliek: „Ongeveer 25 procent vat mensen houdt van klassiek en 25 j, cent houdt van de Beatles. Ik m de overige 50 procent." Mantt ln was naast orkestleider cumponi x arrangeur. Hij nam ln 1935 de nationaliteit aan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4