[)'66 verbijsterd over litspraken van Wiegel \fyferkgevers, u kunt nu al solliciteren naar schoolverlaters. Voorrang voor patiënt met herstelkans erkgroep keert zich iegen boycot Spelen VdA papegaai van Kok nj debatten over loonwet \faac schoolverlaters vóór ze de school verlaten. Bij het Arheidsoureau. AJ >peen versoepeling van 'illegalen-wet' Actie tegen import van fruit uit Chili -fractieleider Rietkerk: irjos-voorzitter: ^snoods gefaseerd it NAVO treden Unieraad van CHU volgt bestuur bij kandidatenlijst Weer ooievaar gearriveerd in Oudewater Vereniging Gezondheidsrecht sprak over selectieproblemen Koningin Juliana woont joodse herdenking bij lAANDAG 31 MAART 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ILBURG (ANP) D'66 heeft zich hevig ontsteld getoond over de uitspraak van vice-premier riegel vrijdagavond, dat het kabinet de in de Tweede Kamer aanvaarde motie over een ag g >epeler behandeling van illegale buitenlanders niet zal uitvoeren. ldei.ce TB«e*ai-Ts,t*i. Volgens haar heeft Juist de regering reldtff66 Tweede-Kamerlid Wessel-Tuln- 3 eaira zel zaterdaKinor8en °P een reglo- K Jeenkomst van haar partij In TÜ- t irg het een schandelijke suggestie vinden van Wiegel dat deze motie is et nieuwe groepen Illegalen moge- k zou maken ons land binnen te nóoiimen mht Iet ,awaai dat de vice-premier over ne motie maakt is sterk overdre- nigt n. Als het parlement deze ultspra- thii 'n over z^n laat gaan en de fgering niet op haar verantwoorde- rek l klieden wijst, waar zijn we dan mee aldus mevrouw Wessel-Tuin- u Zij wees de uitspraak van Wiegel rdeÏF1 de Kamer onverantwoord heeft handeld door de motie aan te ne- en, volstrekt van de hand. ris emi nagelaten om behoorlijke overgangs maatregelen te treffen bij de invoe ring van de wet op de buitenlandse werknemers. „De motie beperkt zich bovendien allen tot die buitenlanders die reeds geruime tijd in ons land verblijven en het is in geen enkel opzicht de bedoeling dat nieuwe ille galen worden aangetrokken", zo zei mevrouw Wessel. De D'66 Tweede-Kamerfractie zal, sa men met de mede-ondertekenaars en voorstemmers van de motie, waaron der een aantal CDA-dlssldenten, na het paasreces stappen ondernemen om te bewerkstelligen dat het kabi net de motie alsnog uitvoert. Ook de adviesraad van (D'66) die zaterdag in hadl zijl reefl J< itbijj :heii n Rd ^STERDAM (ANP) De onlangs opgerichte werkgroep ichspwapening. Ontspanning en Olympische Spelen heeft zich Dejsteren op een symposium in Amsterdam fel tegen een n. D<Dycot van de Olympische Spelen in Moskou opgesteld. van amkfcigens de werkgroep, waarin een dssttntal politici, publicisten en weten- loor(happers zitting heeft, neemt „de r kkante politiek van het westen loor aaronder de oproep tot een boycot en dim de Olympische Spelen, gevaarlij- en o» vormen aan", e klei ze v<fc werkgroep meent dat Juist toene- korjende contacten tussen oost en west htbifn betere kans scheppen voor een •lijf feilige toekomst. In dit kader nemen Olympische Spelen volgens haar belangrijke piaats in. Hilversum in vergadering bijeen was besprak de gewraakte uitspraken van de vice-premier in dezelfde geest. DS'70 Op de zaterdag in Zwolle gehouden partijraad van DS'70 heeft het Twee de Kamerlid Ruud Nljhof aangedron gen op Invoering van een algehele immigratiestop. Ook meent hij, dat de remigratie moet worden gestimu leerd. Nljhof berekende, dat ons land binnen een afzienbaar aantal Jaren ongeveer een miljoen aan minderhe den binnen zijn grenzen heeft. Het beleid van achtereenvolgende kabi netten tegenover deze mlnderhden vergeleek hij met blindgangers, waar door het vraagstuk en de problemen op het terrein van werk. huisvesting en onderwijs worden afgewenteld op de onderkant van de maatschappij. Nljhof schaarde zich achter de opvat ting van de regering, dat de „illega len-motie". Jongstleden donderdag door de Tweede Kamer aangenomen, niet behoeft te worden uitgevoerd. Een groep krakers uit de Am sterdamse Van Beuningenstraat heeft zaterdagmiddag rouwend hun woningen verlaten. De ge meente wil de panden binnen kort slopen voor stadsvernieu wing. De krakers vormden een begrafenisstoet die Jan van Beu- ningen als symbool voor het fa lende huisvestingsbeleid naar het graf bracht. Van de honderd- veertig krakers in het woningen- blok zijn er naar schatting veer tig vrijwillig vertrokken. Wat de rest van plan is, is onbekend. DEN HAAO (ANP) Het Landelijk Overleg van Chlll-Komltees (LOCK) zal vandaag in samenwerking met de Chileense politieke partijen en vak beweging in ons land een demonstra tieve actie voeren tegen de import van Granny Smith-appelen uit Chili. De actie zal worden gehouden bij de Vereniging van Groente- en Frultim- porteurs in Den Haag. De importeursvereniging zal. aldus het Chili Komltee Nederland, een la ding Nederlands fruit worden aange boden met het verzoek deze lading naar Chili te vervoeren en te verdelen onder de arbeiders en de werklozen. De organisatoren van de actie willen verder aantonen dat Nederland het Chileense fruit absoluut niet nodig heeft, „aangezien er in ons land min stens evenveel fruit wordt doorge draaid als er wordt geïmporteerd", zo zeggen zij. ADVERTENTIE ofirp de bijeenkomst In De Populier H-ak een viertal leden, dr. K. L. Ros- m (VARA-publicist), mr. N. J. C. (appeyne van de Coppelio (voorzit-. ter commissie Europese velllghed en samenwerking), K. Colijn (medewer ker Vrij Nederland) en H. Drenth (oud-Kamerlid PvdA) van de werk groep zijn verontrustng uit over „het klimaat van de koude oorlog dat dichterbij komt". Het symposium was de eerste van een serie activiteiten van de werkgroep met als doel zoveel mogelijk mensen te mobiliseren tegen een boycot. Bin nenkort zullen in dit kader gesprek ken gevoerd worden met onder meer de vaste Kamercommissie voor bui tenlandse zaken en het Comité Olym pische Spelen en Mensenrechten. De werkgroep wil in mei een internatio nale conferentie organiseren. IeVENTER/WALFSEN (ANP) De fractieleider van de WD ringi de Tweede Kamer, Rietkerk, heeft de Partij van de Arbeid lejterdagmiddag onheuse oppositie verweten tijdens de loon- batten tri de Tweede Kamer. De socialisten hebben als 'im Koks eigen papegaai" almaar geprobeerd de FNV-visle de enige juiste te verdedigen, aldus Rietkerk op een lcongres van zijn partij in Deventer. J concludeerde dat het kablnetsbe- i wel degelijk wordt geaccepteerd grote lijnen. Niet alleen in het Irlement, 68 procent van de bevol- ng was het met de FNV-stakingen et eens, aldus Rietkerk. WD'er zei dat een verdere mati- volgend jaar onvermijdelijk is. jj de begroting van 1981 zullen nog noten moeten worden ge- De matiging die nu wordt ■acht, moet worden vastgehouden straffe van het verlies van duizen- arbeidsplaatsen, zei hij. Als dat >ef bij alle partijen de overhand zal ijgen, hoop ik dat er voor 1981 weer Spraken tussen regering, werkge- en werknemers te maken zijn, Bus Rietkerk. erlouw 'mol W-lelder Jan Terlouw heeft zich iaar erdag op een bijeenkomst van de 1 erale jongerenorganisatie JOVD in an z lfsen „uitdrukkelijk gedistantl- iaarfd" van de suggestie van vice-pre- er Wiegel als zouden de democra tie^ het kabinetsbeleid structureel m di unen 'fhtd x h( ;eh: „orr )ver ager ••e 5 d< tei ma; ma: ie jelijl rzbt H ste it die ten titi|_ ilzaajt] ieob K. !>itf p» Terlouw verweet op zijn beurt de WD dat deze partij „er onvoldoende in slaagt om nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen aan te dragen." Terlouw verweet het kabinet onvol doende sociale bewogenheid, wat vol gens hem blijkt uit „het gemorrel aan de sociale voorzieningen." Ook het vreemdelingenbeleid nam de fractie leider van D'66 In de Tweede Kamer op de korrel. De D'66-voorman noemde het samen gaan van alle liberalen in één partij „onrealistisch". Een WD-commissie kwam onlangs met dit idee. Volgens Terlouw zou „het conservatieve deel in de WD dan dakloos worden,,' Terlouw lonkte in zijn toespraak naar de liberale Jongeren. Hij signaleerde dat het JOVD-stuk „Blijft liberalisme in beweging" niet met conservatisme te verenigen valt en dat veel punten r Terlouw noemde economie en mili eu „stroken met de gedachten van D'66. JOVD en D'66 kunnen nog veel •aan elkaar hebben", aldus Terlouw. Straks komen ze van school. Duizenden jonge mensen met een diplo ma van het voortgezet onderwijs op zak. Na de vakantie willen ze graag zo snel mogelijk werk. De overheid start op dit moment een speciale publiciteitscampagne in weekbladen en op de televisie. Daarin wordt schoolverlaters gevraagd zo snel mogelijk in kontakt te treden met het Arbeidsbureau, nog vóór ze op vakantie gaan. Maar nu de andere kant van de zaak. Ook werkgevers die straks schoolverlaters in dienst willen nemen, kunnen hun vakatures nü al vast aan het Arbeidsbureau opgeven. Des te eerder wordt die aanvraag dan opgenomen in de Vakaturebank die op bijna elk Arbeidsbureau aanwezig is. En waaruit iedereen zélf een baan kan zoeken. Hoe eerder u kontakt opneemt met het Arbeidsbureau, des te sneller en effektiever kan er bemiddeld worden. Met als resultaat dat uw vakatures op bet juiste moment door de juiste mensen vervuld worden. Een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken j fOLLE - Naar de ihening van irzitter Klaas de Vries van de Ar- de AR-Jongerenorganisatie iet ons land gefaseerd uit de NAVO ^den als mocht blijken dat binnen Atlantisch bondgenootschap de chaffing van de kernwapens niet albaar is. Van een onzer verslaggevers ZEIST „De medicus is niet gehouden om te selecteren, behalve op strikt medische gronden, als er wegens een tekort aan voorzieningen een keuze moet worden gemaakt uit de patiënten die voor een bepaalde behandeling in aanmerking komen." Vries zei dit zaterdagmorgen op bijeenkomst van de Arjos-raad in olie. Ook keerde'.hij zich tegen ere kwalitatieve of kwantitatieve Tbreidlng van kernwapens. „Want een door een duidelijk neen tegen nieuwe produkten van wapentech- l ogie en wapenindustrie kan uit- •^delijk de kemwapenwedloop door- •ken worden", aldus De Vries. a ar el c zijn mening is het duidelijk dat ln de jaren tachtig niet is te tkomen aan een forse matiging van inkomens Een werkelijk inko- •ns-matigingsbeleid is. aldus De es, „met de grootste kans op suc- te verwezenlijken in een rege- gscoalitie die gedragen wordt door imaal het CDA en de PvdA Het naar zijn mening van moed Inzicht getuigen wanneer beide tijen zich voor de verkiezingen r de wenselijkheid van deze coali- uitspreken en hun wederzijdse Drkeur kenbaar zouden maken Dit zei vorige week prof. dr. S. A. de Lange, als neurochirurg verbonden aan de Rotterdam se Erasmusunlverslteit, op de jaarvergadering van de Ver eniging voor gezondheids recht in Zeist. Het thema was deze keer „Het selectlevraag- stuk ln de gezondheidszorg". Prof. De Lange stelde dat daar er nog wel degelijk span ning bestaat tussen aanbod en vraag naar medische hulp. selectie van patiënten nog no dig is. De arts dient zijns in ziens daarbij als uitgangspun ten te hanteren het in principe absolute zelfbeschikkings recht van de mens; de in ethisch opzicht fundamentele gelijkheid van alle mensen zonder aanzien van leeftijd, functie en sociale/financiële status; en het contact dat de dokter heeft met de patiënt die zich aan hem heeft toever trouwd. De arts moet daarbij alles doen wat in zijn vermo gen ligt om zijn patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Doelmatiger De neurochirurg meende dat er helemaal geen schaarste aan bepaalde voorzieningen en daarmee ook geen selec tieprobleem behoeft te zijn, mits de beschikbare middelen maar doelmatiger worden ge bruikt. Dan moet het zonder meer mogelijk zijn om binnen het budget van ruim 25 mil jard gulden bestaande tekor ten weg te werken, aldus prof De Lange Hij merkte op. dat een behan deling achterwege moet blij ven. als vaststaat dat de pa tlënt er geen profijt van zal hebben. Patiënten die ln een levensbedreigende situatie verkeren en bij wie duidelijk gezondheidswinst of zelfs her stel valt te verwachten, moe ten voorrang krijgen en pa tiënten die wel voor een be handeling in aanmerking ko men, maar voor wie dat min der urgent is, zullen moeten wachten tot er faciliteiten vrij komen. Drs. H E. Nicola) van de Con sumentenbond wees er op dat de patiënten tot nog toe nau welijks worden betrokken bij de besluitvorming rond de se lectie „De selectie die op dit moment al op grote schaal wordt gepleegd, geschiedt vaak op basis van onduidelij ke en oneigenlijke criteria en veelal door de verkeerde men sen." zei hij Toevalligheden Hij voegde er aan toe dat toe vallige factoren bij dit pro bleem een grote rol spelen, zoals woonplaats, leeftijd, de arts die Je treft en de manier, waarop Je zelf optreedt „BIJ het hele systeem wordt uitgegaan van de passiviteit van de patiënt. Voor hem of haar wordt gekozen en de per soon ln kwestie heeft daar zelf niets over te zeggen. In een tijd waarin voortdurend wordt gesproken over de mon digheid van de patiënt doet dat op z'n zachtst gezegd vreemd aan Drs, Nlcolal noemde het nood zakelijk dat selectienormen duidelijk worden geformu leerd en vastgelegd en zei dat c onsu menten/pa tièntengroe peringen nauw bij het opstel len ervan dienen te worden betrokken Als laatste inleider kwam prof. mr H. F Visser 't Hooft i Rijksuniversiteit Utrecht) aan het woord. Hij merkte op dat vanuit de rechtsorde het vraagstuk ln wezen onoplos baar is voor zover men de se lectie zou willen baseren op een „waardeoordeel over mensen" „Wel laat die recht- sorde selectie toe op basis van medische criteria, waarbij de voorkeur dient te worden ge geven aan die patiënten, voor wie de behandeling de meeste kansen biedt op redding of levensverlenging Loting „Brengen deze maatstaven niet voldoende uitkomst, dan kan als noodoplossing aan loting worden gedacht, omdat daarbij de keuze in ieder geval niet door mense lijke willekeur wordt be paald In zijn openingswoord ging dr H. J. H. Leenen. voorzit ter van de vereniging voor gezondheidsrecht, nader ln op de bureaucreatie en de mensen die daarmee te ma ken hebben. „Ook in de ge zondheidszorg grijpt de bu reaucratisering als een ziek te om zich heen. Ze doet zich niet alleen voor in het over heidsapparaat en in particu liere organisaties, maar ook in daar tussenliggende orga nen, zoals bijv de zieken fondsraad." aldus dr. Leenen Kafka Hij wees op het ziekmakende effect van dit verschijnsel en stelde dat de bureaucratie de mensen kapot maakt, hetgeen nog dagelijks voorkomt. Zij kunnen geestelijk en lichame lijk ziek worden gemaakt door het systeem waarin ze werken en hun menselijke rechten worden aangetast Dr Leenen uitte hierover zijn grote bezorgdheid „omdat ik de sfeer van Kafka in de bu reaucratieén van de gezond heidszorg zie groeien". UTRECHT (ANP) De Unieraad van de CHU heeft zatéfdag bij het opma ken van zijn advies voor de vaststel ling van de christelijk-historische kandidatenlijst voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. voor wat de verkiesbare plaatsen betreft, het voorstel van het dagelijks be stuur gevolgd. Op die plaatsen staan de namen van de beschikbare christe- lljk-hlstorlsche bewindslieden en Tweed e - K amer leden Het advies van de unieraad wordt voorgelegd aan de plaatselijke chris- telljk-hlstortsche kiesverenigingen In regionale vergaderingen vindt ln de loop van de komende zomer de definitieve vaststelling van de CH kandidatenlijst plaats. Die lijst wordt, met kandidatenlijsten van KVP. ARP en de rechtstreekse CDA- leden. samengevoegd, zodat er bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1981 één CDA-kandidatenliJst is. Reeds eerder wees de unieraad als eerste kandidaat van de CHU aan de vlce-voorzltter van de CDA Tweede Kamerfractie, drs G. van Leijenhorst Na hem staan op de advleslijst: 2) minister mr P A. C. Beelaerts van Blokland. 3) het Kamerlid drs H Eversdijk en 4) staatssecretaris drs D F. van der Mei en verder de Kamerle den 5) W. J. Deelman. 7) drs C. P. van Dijk. 7) drs O. Gerritse. 8) mevr. C. H Evenhuis-van Essen. 9) mr J. S. L Oualthérie van Weezel. 10) mr O. van Muiden en 11) W. A. Mateman. Verdachten mishandeling Spanjaard aangehouden ROTTERDAM (ANP) - De Rotter damse politie heeft twee mannen aangehouden, die ervan worden ver dacht op 16 maart een 41-Jarige Span jaard te hebben mishandeld en be roofd. Het slachtoffer werd volgens de politie zo toegetakeld, dat hij nu nog in levensgevaarlijke toestand ln het Dijkzigtziekenhuls ligt. OUDEWATER (ANP) - Op het stadhuis van Oudewater is weer een ooievaar gearriveerd, die hopend op de komst van een vrouwelijke partner begon nen is het nest in gereedheid te brengen. De ooievaar is nogal vroeg aangekomen. want, meestal gebeurt dit pas rond hall april. Het bekende wiel op het stad huis van Oudewater is de laat ste twintig zomers steeds be woond geweest en het samen zijn van de ooievaars heeft bij na elk jaar jongen tot gevolg gehad. Slechts één Jaar moest de nestelende mannetjesooie vaar zijn zomer in eenzaam heid slijten. De ooievaars blijven tot onge veer eind augustus in ons land om daarna naar Afrika te ver trekken voor de overwintering. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Koningin Juliana zal op zondag 13 april in Amsterdam aanwezig zijn bij de joodse herden king van slachtoffers van de nazi terreur De herdenking vindt plaats op de binnenplaats van de voormali ge Hollandse Schouwburg in Am sterdam Dit gebouw werd in de oorlogsjaren door de bezetter gebruikt om joden bijeen te brengen, vanwaar zij via Westerbork naar vemietlgingskam pen werden gebracht. Bi) de herden king zullen ook de mlnsiters van de fensie Schol ten. van CRM Garde niers, en van onderwijs Pais aanwezig zijn. Op dezelfde avond opent de koningin in de Amsterdamse Zuiderkerk een foto-expositie over de oorlogsjaren in Nederland, die na 18 mei een perma nente plaats zal krijgen in het Neder landse paviljoen in Auschwitz ADVERTENTIE Anders fietsen is óók je dagelijkse conditie-rit „Ik heb Je haardroger een beetje ge smeerd. Ellen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3