egrafenis Romero indigt in bloedbad Liquidatie bedreigt scheepsnieuwbouw Spanning terug na verlies Ajax Kiesuwkado X gp Felle gevechten in Tsjaad ondanks bestand Werkgelegenheid paar duizend man in gevaar laai e Leidsc Courant Trouw Bewolking en regen HET WEER i f-t* cMl fintig doden in El Salvador pdrijf noteert (O bestellingen jor windmolens tie vindt lichaam vermoorde man Journaliste weer vrij in Moskou 'Blijf van m'n lijf': geen hogere huur Nieuwe aanwijzing voor bio-wapens sstanten vrij door >rt aan cellen - Bezorg Throw een nieuwe abonnee Lee» een krant met overtuiging: 7?PlflV 38STE JAARGANG NR 10913 - MAANDAG 31 MAART 1980 Veel bewolking en nu en dan regen. Middagtemperaluur ongeveer 11 graden. Tot krachtig toenemende wind tussen zuidoost en zuidwest. Morgen en overmorgen: nu en dan regen, middagtemperatuur omstreeks 12 graden. Morgen: zon op: 06.13, onder: 19.11. Maan op: 20.07. Onder: 06.56. Deze krant laat zich vier weken lang op proeflezen. 24 nummers voor f7,50. Bel: 020 659388. LOSSE NUMMERS 65 CENT S MtauxtnimiTn^ Dit IHM»- ummkmuuwbmw* vattin, ui*"* riesters in El Salvador zijn gisteren een hongerstaking begonnen uit protest tegen de moord op lop Romero. |en correspondent SALVADOR De begrafenis van de vermoorde aartsbisschop Oscar Arhulfo Romero ll Salvador is gisteren uitgelopen op een bloedbad. De uitvaartmis, die werd bijgewoond 60.000 mensen, was bijna ten einde toen er schoten klonken. In de paniek die daarop pnd zouden minstens twintig doden zijn gevallen. RNE (ANP) Op de „eerste Ionale energiebeurs" ln Bor- lijn door een bedrijf zeshon- 1 bestellingen genoteerd r windmolens om elektrici- op te wekken. De ondeme- g zal extra personeel aan- iken om de orders op tijd te kunnen voeren. Ook de :htlng voorlichting energie paring Nederland (SVEN) is reden. jeveer tweeduizend verte- woordigers van bedrijfsle- overheid en andere instel- en lieten zich door de stich- informeren over energie- er, subsidiemogelijkhe- de hulp van openbare sbedrijven en het motive- van personeel. Ook produ- ten van isolatiemateriaal en op de beurs, die bijna 100 bezoekers trok, volgens organisatoren zeer goede en. De politie in het Friese e Ried heeft gistermiddag het jk overschot van een 60-jarige i diens woning aangetroffen, die uit Rotterdam afkomstig nog maar enkele maanden in nd woonde, is met een schot 6t hart om het leven gebracht, ltie beschikt over geen enkele zing waarom de man om het ebracht is en door wie. Omwo- schakelden de politie in, om- de man al enkele dagen niet ezien hadden. 19-jarige Amsterdammer is za- in zijn woonplaats overleden gevolgen van een steekpartij, moedelijke dader heeft de po- 32-jarige broer van het slacht- tngehouden. Aanleiding tot de artij was volgens de politie een vete over een erfenis. De uitvaartmis in de hoofdstad van de Midden-Amerikaanse staat, die op de trappen van de kathedraal plaats- .vond, was bijna ten einde om zeven uur gisteravond Nederlandse tijd. Op dat moment ontploften er bommen, 'viel er bazookageschut te horen en vlogen er kogels om de oren van de aanwezigen. Een enorme paniek maakte zich van de massa meester. De mensen vluchtten verdwaasd alle' kanten op, terwijl moeders met hun kinderen vertrapt werden. Brand bommen tolden over de straat,auto's verschenen plotseling op de hoeken van de straat en werden in brand gestoken, terwijl de menigte de ka thedraal binnenstormde om bescher ming te zoeken. Binnen in het ge bouw vielen tientallen mensen flauw. Ambulances reden af en aan om de doden en gewonden te vervoeren. Slagveld Het plein voor de kathedraal maakte na enige tijd de indruk van een slag veld. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er minstens twintig doden te be treuren. vijftien lager er gisteravond opgebaard ln de kathedraal. In die kathedraal zochten ook de speciale afgezant van de paus en 22 andere kerkleiders uit hel Latijns-Amerika eengoed heenkomen. De kist met het lijk van mgr. Romero werd ook ijlings dekerk binnengebracht. De uitvaartmis werd afgebroken en ook de uitzending op de televisie werd plotseling gestopt. De meeste slachtoffers kwamen om het leven doordat zij platgedrukt werden of onder de voet gelopen. On der de doden, die later door huilende verwanten ln de kathedraal gemden- tificeerd werden, waren er echter ook die kogelwonden vertoonden. Vol gens ooggetuigen kwamen de scho ten uit de richting van het Nationaal Paleis vlak bij de kathedraal. Het leger en de politie hadden zich vlak voorde begrafenis uit de straten te ruggetrokken. Aangenomen wordt dat een van de vele rechtse terreur groepen die El Salvador kent, verant woordelijk is voor het bloedbad. Deze groepen worden ook verant woordelijk gehouden voor de dood van mgr. Romero, die vorige week Een oude vrouw knielt bij de kist van de vermoorde bisschop. maandag door een kogel in het hart werd getroffen terwijl hij in zijn kapel was. De aartsbisschop stond bekend als een voorstander van geweldloos verzet tegen de gewelddadige onder drukking van de bevolking van het land, die voor het grootste gedeelte beneden de armoedegrens leeft. DEN HAAO (ANP) NOS- en IKON- correspondente Connie Brood, die woensdag op de Moskouse luchtha ven werd gearresteerd toen zij op het punt stond naar Nederland te ver trekken, is zaterdag ln het begin van de middag weer vrijgelaten. Zij mag de Sowjet-Unie voorlopig niet verlaten omdat ze zich ter be schikking van de autoriteiten moet houden, aldus een woordvoerder van de IKON. Er is nog niet bekend of er een aanklacht tegen mevrouw Brood zal worden ingediend en van welke aard deze zou kunnen zijn. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De scheepsnieuwbouw en offshore-activiteiten in het Rotter damse Waterweggebied, die tezamen werkgelegenheid bieden aan een paar duizend man, dreigen definitief verloren te gaan. Deze ontmanteling Is nage noeg onvermijdelijk omdat na we uit welingelichte bron nen vernemen het kabinet weigert de in oprichting zijn de NV Rotterdamse Offshore en Scheepsbouw combinatie (ROS) voldoende financiële rugdekking te verschaffen. Minister Van Aardenne (eco nomische zaken) zal de vak bonden vanmiddag over de stand van zaken op de hoogte stellen. Bijna een Jaar geleden heeft het kabi net de ROS op poten gezet als een laatste poging om de scheepsnieuw bouw en de offshore-activiteiten voor het Rotterdamse Waterweggebied te behouden. Het Rijn Schelde Verolme (R8V-)concern was toen niet meer in staat deze activiteiten te behouden en anderzijds voelde het kabinet er weinig voor RSV op dit punt de hel pende hand te bieden. Als tussenoplossing werd toen geko zen voor de oprichting van een nieu we NV ROS, die de scheepsnieuw- bouw-activiteiten van de Rotterdam se Droogdok Maatschappij, Wilton Fyenoord, VDSM Rozenburg zou pro beren nieuw leven ln te blazen. Aan de ROS is ook toegevoed het ingeni eursbureau Gusto. De ROS kon be schikken over een kapitaal van zo'n tweehonderd miljoen gulden, groten deels afkomstig uit het RSV-concern en indirect ook weer van de staat. AM8TERDAM (ANP)— De werk groep Blijf van m'n lijf-huizen is te gen een hogere bijdrage ln de woon kosten van de bewoonsters van deze huizen, zoals het ministerie van CRM die wil. De werkgroep vindt dat CRM geen rekening houdt met de financië le positie van mishandelde vrouwen die ln de huizen van de groep wonen. PARIJS, NDJAMENA (AFP, Reuter) De zaterdag overeen gekomen wapenstilstand tussen de strijdende partijen ln het Afrikaanse land Tsjaad is op niets uitgelopen. Gisteren lever den de troepen van minister van defensie Habre opnieuw zware strijd met eenheden van president Oueddel. Het Jongste bestand was volgens de Franse radio bereikt na telefonisch overleg tussen de leiders van twee grootste van de elf strijdende partij en. Uit de spaarzame berichten uit Tsjaad viel echter op te maken dat de gevechten alleen maar feller zijn ge worden en dat er groot gebrek is aan medicijnen en bloedplas ma voor de gewonden. Het Rode Kruis doet zijn uiterste best een staaktrhet-vuren ln de omgeving van het grote ziekenhuis ln het centrum van de stad al te dwingen. Naar schatting liggen er tweeduizend gewonden op hulp te wachten. Frankrijk heeft twee veld hospitalen ter beschikking gesteld, maar die kunnen door de zware strijd niet naar de hoofdstad worden ge bracht. Frankrijk heeft inmiddels de ambas sade in Ndjamena ontruimd. Diplo maten en andere Fransen hebben hun toevlucht gezocht op de door Franse troepen beschermde lucht machtbasis bulten de stad. Volgens ooggetuigen is de hoofdstad, waar 80.000 mensen woonden, vrijwel ver laten. Minstens 70.000 mensen zijn naar het buurland Kameroen ge vlucht. De 550 Kongolese soldaten, die een neutrale vredesmacht in Tsjaad vormden, zijn gisteren begonnen zich uit het land terug te trekken omdat zij niet langer meer in staat zijn de vechtende partijen uit elkaar te houden. Van onze redacteur wetenschappen AMSTERDAM Volgens de corres pondente voor Oosteuropese aange legenheden van bet Britse tijdschrift Nature zijn er aanwijzingen voor een tweede incident met biologische wa pens van de Sowjet-strljdkrachten. In een oefengebied voor luchtlan dingstroepen in Slowakije zou zich volgens geruchten vorig jaar eind au gustus of begin september een nieu we vorm van besmettelijke leveront steking (hepatitis) hebben voorge daan. Het aantal zieke militairen was te groot om door de militaire genees kundige dienst te worden behandeld. Verscheidene duizenden Tsjechoslo- waakse burgers zouden eveneens ziek zijn geworden. Volgens de plaatselijke bronnen van de correspondente zou het kennelijk niet om een dodelijk strijdmiddel zijn gegaan zoals wel waarschijnlijk is bij de uitbraak van miltvuur bij het Russische Swerdlowsk maar om een ziekte die de plaatselijke bevol king „verzwakt, en dus de tegenstand zo klein mogelijk maakt bij de aan komst van een ongewenste „vrede- handhavende" strijdmacht". Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van de op te richten ROS hebben zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat de NV over meer risicodragend kapitaal zou moeten kunnen beschikken om van start te kunnen gaan. Alles bij elkaar ging het om een bedrag van zo'n honderd miljoen gulden extra. Enkele weken geleden heeft minister Van Aardenne echter laten weten dit bedrag niet op tafel te willen leggen. Een definitieve beslissing stelde hij echter uit tot de nieuwe minister van financiën was benoemd. Dat is inmid dels minister Van der Stee geworden. De bewindslieden zijn het er nu bei den over eens geworden dat honderd miljoen gulden echt niet kan. Niet verantwoord Deze standpuntbepaling van de bei de ministers heeft vrijwel zeker tot gevolg, dat zowel de raad van com missarissen als de raad van bestuur van ROS het onder deze omstandig heden niet verantwoord zullen ach ten met de ROS definitief van start te gaan. Liquidatie van de bedrijfson derdelen RDM Wilton Feljenoord en ND8M is daarmee vrijwel onvermij delijk geworden. Het kabinet heeft altijd al grote twij fels gehad over de kans van slagen van de scheepsniuwbouw- en offsho re-activiteiten. De oprichting van de ROS was een tussenoplossing, waar noch de bonden noch de RSV een al te grote pet van op hadden. Inmid dels ls er een Jaar verstreken en is de positie voor de scheepsniwubouw en de offshore-activiteiten er niet beter op geworden. Een bijzonderheid tenslotte ls nog dat het IHC-concem Inmiddels be langstelling heeft getoond voor de overname van het ingenieursbureau Gusto. en we niet een cel kraken! Van onze sportredactie AMSTERDAM Met nog zes wedstrijden te spelen is de span ning in de eredivisie van het be taalde voetbal weer helemaal te ruggekeerd. PEC Zwolle komt de eer toe daar dit weekeinde voor een belangrijk deel aan te hebben bijgedragen. Ajax, zes weken te rug nog riant met acht punten voorsprong aan de leiding, werd in Zwolle met 3-0 verslagen, waardoor de marge tussen de Amsterdammers en het duidelijk bij Willem II winnende AZ '67 tot Slechts twee punten slonk. Met het gegeven, dat het doelsaldo van de Alkmaarders beter is, is de situatie aan de top van de rang lijst getekend. Het verlies voor Ajax zal de ko mende dagen wellicht gevolgen krijgen voor de selectie van de Amsterdammers. Trainer Been hakker beloofde onmiddellijk na de nederlaag al een pittig gesprek een voorspelde „een aantal wijzi gingen". Ook onderaan in de ere divisie is de strijd nog lang niet gestreden. Haarlem, verliezer in en tegen Utrecht, is.de nieuwe hekkesluiter nu NEC en NAC weer pun ten winst boekten. NAC zelfs twee in de uitwedstrijd te gen FC Twente. De Nederlandse voetbalwereld reageerde dit weekeinde nogal verbolgen over de gedachten van het bestuur betaald voetbal om met ingang van het seizoen 1981- 1982 het aantal clubs tot 32 terug te brengen. Voor vijf (noodlijden de) betaald voetbalorganisaties zou dat het einde betekenen. Met name van de zijde van de WON (trainers) en VVCS (spelers) zijn er tegen de procedure van de be sluitvorming felle protesten ge komen. Beide organisaties zijn er ondanks bestaande afspraken hieromtrent niet in gekend. PAGINA 2 Nieuwe voorzitter VARA geen dominee meer PAGINA 3 Uitspraak Wiegel over illegalenwet valt slecht bij D'66 PAGINA S Indiase vrouw nog steeds als slavin behandeld PAGINA 6 Os. Pieter de Vries weet alles van reizen af Ds. Pieter de Vries PAGINA SERVICE Hobbyrubriek, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzlcht, radio- en tv-progrsmma'e Boetseerset (A) Schroevedraaierset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en Grote, kleine en kruiskopschroe\e- penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (O ais garantie met fraai diermotief. voor zacht Als onder legger of voor de sier. gekookte eieren. I Maak iemand abonnee op Touw. het ochtendblad met een ovér- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. INaam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: I Postcode en plaats:Giro: Uw naam: Uw adres. Postcode en plaats: -Tel:. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformaüe 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1