Raas: drie keer naast overwinning Verrassend herstel Den BoscB Poloploeg maakt werk niet af Blokkeer leeft op tegen EAVV .1 Pollentier weer terug Tal verliest opnieuw van Poloegajevski -ol Twee nederlagen zaalhandbalteam Favoriet Leiden in eerste finalewedstrijd verslagen: 69-74 Motorcoureur rijdt in publiek Slechts tweede plaats na verlies tegen West-Duitsland Nog geen degradatie Tweede plaats voor Vultink Winst rugbyploeg op West-Duitsland Nereus weer de snelste acht 56-DH-14H 71-PF-5: 21 - FE - 5C 5 47-RM-OÉr; 40-UZ-26 10-VM-2« 02-TR-17 12-ZA-7É 10 maal grath b: 5 literblik Valvoline XI motorolie en origineels Valvoline jad Valvoline MAANDAG 31 MAART 1980 TROUW/KWARTET door Jotian Woidondorp MEERBEKE Olunderend merkte Michel Pollentier na zijn overwinning ln de Ronde van Vlaanderen op, dat hij het algelopen kwartaal al meer heeft gepresteerd dan ln het gehele Jaar ervoor. De kleine coureur uit het Belgische Kelem hecht aan die wetenschap onmetelijk meer waarde dan statis tici. die koel allerlei cijfers op een rijtje zetten. Het rampjaar 1979, dat volgde op dat andere rampjaar, waarin hij wegens frauduleuze handelingen met de dopingcontrole de Ronde van Frankrijk moest verlaten, had bij hem de vraag kunnen loswoelen waar hij eigenlijk mee bezig was. Dat antwoord heeft hij zichzelf na twee belangrijke overwinningen ln acht dagen tijd gegeven. Na een afwezigheid van anderhalf Jaar schaarde Pollentier zich dank zij triomfen ln achtereenvolgens de Bra bantse Pijl en de Ronde van Vlaande ren Ineens weer bij de groten uit het wlelerrijk De betrokkene zoekt de oorzaken van het verval vooral ln ontwikkelingen, die zich ln zijn spor tieve omgeving hebben afgespeeld. ..Vorig Jaar moest lk binnen mijn ploeg alles zelf doen; tot het organise ren van allerlei zaken toe. Dat heeft te veel van mij gevraagd. Nu zit lk ln een sterkere groep (zijn sponsor con tracteerde de Belgische belofte Clau de Crlqulellon. vorig Jaar negende ln de Tour de France, en de zich sterk ontwikkelende Ier Sean Kelly als mensen, die Pollentier zouden kun nen ontlasten - red.). Ik heb dan ook minder zorgen aan mijn hoofd. Op advies van mijn ploegleider De Klm- pe heb lk me beter op het seizoen voorbereid. Zo heb lk bijvoorbeeld ln de winter geen veldrltten gereden, iets wat lk vroeger weJ deed." Dat Pollentier vorig Jaar ln zijn zwak ke ploeg, die zich zowaar tamelijk onbezonnen ln het hachelijke Tour- avontuur stortte, tot een alleskunner uitgroeide, was overigens ln eerste Instantie de verantwoordelijkheid van de Belg zelf. Het beviel hem niet ln het gezelschap van Freddie Maer- tens blijkens zijn zesde plaats gis teren ook weer op de weg terug en Mare de Meyer te moeten fietsen Bovendien voelde hij zich als fraude rende klant op de dopingcontrole ln Alpe d'Huez het slachtoffer van het systeem Met andere woorden: zijn Inmiddels van het wlelertoneel ver dwenen sponsor zou hem tot het ne men van buitensporige risico's heb ben aangezet. Maar bovenal wilde Pollentier kopman van een kleine ploeg talenten worden. „In plaats daarvan werd lk gecon fronteerd met een complete Janboel. BIJ voortduring wist de ploegleider geen raad met allerlei problemen, waardoor de organisatie van de groep ook nog eens op mijn schouders te rechtkwam. Een goede verzorging schoot er herhaaldelijk bij ln". blikt Pollentier zonder helmwee op dat verloren Jaar terug. Het rijk stortte voor hem helemaal Ineen, toen hij met buikgriep het strijdtoneel ln de Tour de France moest verlaten. Op de muur van Oeraards bergen, dertig kilometer voor het ende van de afwisselende Ronde ovan Vlaande ren. metselde Michel Pollentier de bouwstenen van zijn overwinning en definitieve eerherstel aan elkaar. Met Jan Raas en Francesco Moser maak te hij zich op dat grillige ka&selenllnt los van de rest en probeerde tot vijf keer toe zijn met opmerkelijke sprlnt- kwalltelten gezegende ..bijrijders" te lossen Waar ledereen de Belg de rol van kansloze toebedacht, profiteerde Pollentier op het Juiste ogenblik van het feit, dat Raas en Moser meer op elkaar dan op de outsider letten. „Het was een gok", bekende de winnaar later, „maar lk had geen keus. In de sprint was ik hoe dan ook kansloos". Zo voelde Jan Raas zich ook. wan neer hij de Italiaan uit de tent zou lokken. De wereldkampioen reed de zwaarste Belgische voorjaarsklassie ker. bezaaid met tien hellingen, waar van de Koppenberg cycle-crossachtl- ge kwaliteiten vereist, eigenlijk op halve kracht Een griepaanval had de Zeeuw gesloopt De kwaal zou binnen enkele dagen genezen zijn. wanneer hij het onschuldige geneesmiddel efe drine (neusdruppels) had mogen ge bruiken Deze simpele hells bode is voor wielrenners evenwel taboe, om dat hij op de uitgebreide doplnglljst van de UCI prijkt Bijna anderhalve week geleden voelde Raas zich voor het eerst niet honderd procent „Ik heb toen een antibloticakuur ge bruikt. in de hoop. dat ik ln de drie daagse van De Panne ivoor alle grote renners een trainlngsrlt bij uitstek - red zou kunnen starten De eerste dag begon het echter te regenen. Het was in één keer weer mis Daarom ben ik woensdag maar naar huls ge gaan In totaal heb lk vier uur voor de Ronde van Vlaanderen getraind. Het was een meevaller dat lk bij de eerste drie zat Ik heb de hele wedstrijd niets anders gedaan dan onschuldige neusdruppels te pakken Ik kan ten slotte moeilijk thuis blijven zitten Overmorgen zal Ut ook Oent-Wevel- gem moeten rijden. Of ik nou ziek ben of niet. voor een wereldkampioen telt dat kennelijk niet". Een en ander leidt wel tot de conclu sie. dat de ploeg Post (ln dit geval belichaamd door Raas) voor de derde keer onderuitging ln een klassieker In Oent-Oent vergiste de Zeeuw zich ln de mogelijkheden van Joseph Bruyére. die. om een parallel met Pollentier te trekken, ook terugkwam na een Jaar te zijn weggeweest Veer tien dagen later moest Raas in de alleen qua naam interessante wed Pollentier wint de Ronde van Vlaanderen. Raas (r) wordt derde. strijd Mil aan-8an Remo (Roger de Viae mink: „De koers stelt weinig voor. maar Je moet hem één keer op Je erelijst hebben staan"), de Italiaan Gavazzl voor laten gaan. Viel Raas gisteren door zijn lichamelijke om standigheden niet al te veel te verwij ten, de Ronde van Vlaanderen kreeg op de keper beschouwd toch een on logische winnaar. De klasslekerko- rvlngen en met hen him dure ploe gen staan nog steeds bedremmeld voor een dichte deur. FieUe* II 1 Michel PoUpnller (Bel) 285 kilometer ln 10 38 43. 3 Frmncroro Moaer (1U), 3 Jan Riaa (Ned). 4 Roger de Vlsetnlnck (Belt op 30 aec 5 Mare Deroeyer (Bell, 8 Freddy Maertena (Bel), 7 Otl- bert Ducloa-Laaaalle (Fr*). 6 Oodl 8chmutz (Zwl) op 3.15, 0 Ouy Sybllle <Fr*l op 3 40. 10 Foos de WoU (Bel) op 3 45. 11 Planekaert (Bel). 13 Ver schuren (Belt. 13 Tlnasl dut. 14 Hoate (Bel), 15. Kelly der). 18 Joa Lammerunk (Ned), 17 Maacla- re 111 (IU). 18 Vertinden (Bel). 19 Har* L*ng*rt)s (Ned), 20 Henk LubbertUng (Ned), 31 Joop Zoete melk (Ned) op 8 13. 23 Van Heerdeo (ZAT). 23. Ovton (Fr*). 34 Nulena (Bel). 23. L (Bel). 38 For* van Katwijk (Ned) op 7 30 HOOGEVEEN Henk Mutsaars uit Schijn del heeft de Ronde van Drente, een klassieke wegwedstrijd voor amateurs met start en finish te Hoo geveen. op zijn naam gebracht Na 156 zeer zware kilometers won hij de sprint van een kopgroepje van drie renners Dries Klein uit Ter Apel leg de beslag op de tweede plaats en Dries Timmer uit Yde de Punt kwam als derde over de eindstreep 1 Henk Mutsaars (Schljndeli 158 km ln 4 08 08. 2. Drte» Klein (Ter April. 3 Drie» Timmer (Yde de Punt). 4 Olno Ammerlaan i Maasdijki op B aec 5 Joop Ribben (OroenJot op 30 sec.. 8 Arte Hasatnk (Needet, 7 Egbert Koenen 'Emmeloordi. 8 Ad Polak iHelnkenarandi. B. Theo Hogervorst (Pijn acker). 10 Oerrtt Brokelman (Hardenberg door Max Pam AMSTERDAM Toch wel enigszins verrassend heeft Lev Poloegajevski ln Alma Ata de afgebroken tweede matchpartij tegen Michael Tal na 70 zetten ln winst omgezet Na de eerste zit ting had Poloegajevski welis waar een stuk meer (voor drie verbrokkelde pionnen), maar het materiaal leek te zeer uitgedund om op groot voordeel te mogen rekenen. De veronderstelling dat Tal zich niet optimaal heeft ver dedigd. lijkt het meest gewet tigd. hoe subtiel de manoeuvres van Poloe vermoedelijk ook zijn geweest. Direct na de hervatting heeft Tal vermoedelijk al niet- het beste plan gevolgd. In plaats van de lichte stukken te rullen, had hij waarschijnlijk torenrull kunnen spelen. De stand ls nu 2- 0 ln het voordeel van Poloega jevski. De winnaar van deze match zal moeten aantreden te gen KortsjnoJ. Vannacht Is ln Mexico City de eerste partij van de tweekamp tussen Lajos Portisch en Boris Spesski begonnen. Al bij de ope ning deed zich het eerste inci dent voor. Terwijl vijfhonderd genodigden zich ln het hotel hadden verzameld, waar een fol kloristisch balletgroepje de lo tingsceremonie met enige dans jes zou opfleuren, was Spasski een paar blokken verder rustig een partijtje aan het tennissen. Paniek onder de organisatoren brak uit, ledereen begon zich te verontschuldigen en een zoek jacht op Spasski werd Ingezet Zo begon de loting een half uur te laat, zonder dat Spasski aan wezig was. Volgens de berichten zou Spasski niet op tijd zijn Inge licht over de vele festiviteiten die ter ere van de schaakmatch waren gepland. Overigens kreeg Spasski ln de eerste partij wit toegewezen. Volgens de Elora- tlng ls Portisch lichtelijk favo riet met 2.665 tegen 2.615. Niette min ls Spasski, afgaande op de persoonlijke score, de grootste kanshebber. In de vorige turn us om het wereldkampioenschap versloeg Spasski ook al eens zijn huidige tegenstander. Het werd toen ln Zwitserland 8'/r-6'/j. De afgebroken stand ln de partij Tal-Poloegajevski na de 41e zet van wit was: Wit Kf3, Tc7, Pg4. pl a2, c4, g2, g3 en zwart Kg8, Tb2, Pa4, Lg5. h7. 41Tb2xa2 42. Kf3-e4 Ta2-«2t 43. Ke4-f5 Lg5-e7 44. Pg4-f6t Le7xf6 45. Kf5xf6 Pa4-b6 46. g3- g4 Te2xg2 47. Kf6g5 Tg2-b2 48. c4-c5 Pb6-d7 49. c5-c6 Td2-d5t 50 Kg5-h6 Td5-d6t 51. Kh6~g5 Pd7-e5 52. Tc7-c8t Kg8-g7 53. Tc8-c7t Pe5-Ht 54. KgS-f5 h7-h6 55. Kf5-e4 Kg7-f6 56. Tc8-c7 Td6- dl 57 Tc8-f8 Tdl-d6 58. Tf8<8 Pf7-g5t 59. Ke4-e3 Kf6-e7 60. Ke3-f4 Pg5-f7 61. Kf4-g3 Td0-d3t 62 Kg3-g2 Td3-c3 63. Tc»-c7t Ke7-f6 64 Tc7-c8 Pf7-e5 65. c6-c7 Pe5-f7 66 Tc6-g8 Tc3xc7 67. Kg2- g3 Tc7-cl 68. Tg8-a8 Pf7-g5 69. Paa-ft Kf6-g7 70. Tf8-f5 Tcl-c3 en wit gaf op. OLTEN Het Nederlandse zaal handbalteam heeft de beide Inter landwedstrijden tegen Zwitserland verloren. De eerste ontmoeting ln Aa- rau eindigde ln een 26-14 nederlaag, de tweede wedstrijd ln Olten werd door de Zwitsers met 17-10 gewonnen. In Aarau zorgden Jo Helwegen, Wil Jacobs (2x). Jan Willem Hamers (4x;. Ton Reynders (3x). Gaby Rietbroek (3x) en Han Buslo voor de Nederland se treffers. In Olten kwamen deze op naam van Reunders (3x), Bouwer (2x). Jacobs <2x), Hamers. Helwegen en Rietbroek. Van onze basketbalmedewerker LEIDEN Dat EBBC Den Bosch en Leiden dit Jaar ln een directe twee strijd zouden gaan uitmaken bij wie het landskampioenschap dit Jaar te recht zou komen, was aan weinig twyfel onderhevig. En toch kwam die prognose voor wat de Bossche ploeg betreft vorige weck op losse schroe ven te staan. Terwijl Lelden zich zon der veel problemen langs Do nar werkte had Den Bosch de handen vol aan het gehandicapte Amstelveen Zo vast als een huls zat de ploeg van Ton Boot, die drie wedstrijden nodig had om het opportunistisch basket ballende ploegje van Theo Kins ber gen uit te schakelen Prognose num mer twee luidde derhalve, dat de ge oliede formatie van Lelden veruit fa voriet was ln de strijd tegen EBBC Den Bosch met de landstitel als Inzet Maar na de eerste wedstrijd tussen belde ploegen is ook die voorspelling aan het wankelen gebracht Een ui terst geïnspireerd spelende Bossche ploeg heeft door een 69-74-overwln- nlng ln Lelden voorlopig de beste papleren op zak voor een nieuw kam pioenschap en ls daar by een over winning vanavond ln het tweede duel al zeker van. Zo een 6.500 toeschouwers waren ge tuige van de opmerkeUJke herrijzenis van Den Bosch ln de Groenoordhal. Woensdag nog stapelde de ellende voor de Brabanders zich op, toen men er maar niet in slaagde onder de druk van het moeten presteren uit te ko men en stroef draaiend tegen Amstel veen nog by rust tegen een achter stand van dertien punten aankeek. Maar toen kreeg men het dan elnde- Ujk te pakken. In enkele minuten daverde de Bossche ploeg langs Am stelveen en werd de toonaangevende rol ln de Nederlandse competitie dul- deUJk. Hoe die opleving doorwerkte heeft Lelden moeten ervaren. „Die tweede helft tegen Amstelveen heeft inspirerend gewerkt", kon Ton Boot dan ook opmerken over de wederop standing van zyn team..Na 2 Januari hebben wy betere resultaten geboekt dan Lelden, terwyi we allebei zo een beetje hetzelfde programma hadden. Maar wy kregen tijdens deze play offs met een Inzinking te kampen. We hebben niet zonder geluk Amstelveen uitgeschakeld, maar nu zijn we weer helemaal terug", aldus de scheldende coach van Den Bosch, voor wiens opvolging de ex-bondscoach Bill She ridan een van de voornaamste kandi daten UJkt te zyn. Boot had dan ook alle reden om te stellen dat zyn ploeg na de overwin ning op Lelden klaarbiykeiyk beter tegen druk bestand was dan de ande re hoofdrolspeler. Net zoals hy voor lopig het geUJk aan zyn kant kreeg met zyn stelling, dat hy over een betere ploeg dan Lelden beschikt. Want op alle fronten heerste Den Bosch zaterdag ln een wedstrijd, die de eerste tien minuten oogstrelend basketbal opleverde, maar gaande weg die kwaliteit moest Inleveren voor niet van knoeiwerk gespeend fysiek basketbal. Die beginfase was schitterend. Te genover het gedegen aanvallend bas- WIJNANDSRADE Tijdens motor races ln wynandsrade ls ln de 350 cc- klasse een ernstig ongeluk gebeurd. De 25-Jarlge coureur Burt ter Heegde uit Den Bosch reed op het rechte einde op tot nu onopgehelderde wyze het publiek ln. De renner zelf brak enkele ruggewervels waarby het cen trale zenuwstelsel werd geraakt het geen een totale verlamming ten ge volge had. Voor twee toeschouwers liep het ook slecht af. Een 35-Jarlge Schaesberger werd met ernstig her senletsel ln bewusteloze toestand naar het ziekenhuis ln Heerlen ver voerd. Daar bleek dat bovendien nog een been- en armfractuur had opgelo pen. Een dorpsgenoot brak een bo venbeen. door Eric Oudshoom MAASTRICHT Wat de kroon op het werk had moeten worden na een week lang oefenen tegen sterke en minder sterke waterpololanden werd ultelndeiyk een bittere teleurstelling Op het cruciale moment slaagde het Nederlandse team er met niet in om het zeven-landen-toernool van Maas tricht op zijn naam te brengen. In de laatste en beslissende wedstrijd bleek West-Duitsland (zevende op het Jongste wereldkampioenschap ln West Beriyn) te sterk: 7-8 De Duitsers wonnen daardoor onge slagen het toernooi Nederland ein digde tweede met twee verliespunten uit zes wedstrijden „We weten nu weer precies waar we staan", consta teerde Tonny Buunk ..We hebben de bal veel te langzaam laten rouleren Jammer, na de gang van zaken van vorige week (het team van Ivo Trum- blc speelde, de oefenwedstrijden meegerekend, ln zeven dagen 10 keer en verloor alleen tegen de Westduit sers. had lk er toch een beetje op gerekend dat we het toernooi zouden winnen." In zijn analyse na de fatale botsing met de Westduitsers kwam aanvoer der Jan Evert Veer tot ongeveer de zelfde conclusie. Alsof hij de trainer ln hoogst eigen persoon was. nam hij op een rustig kantoortje ergens in het zwembad rustig de gelegenheid om zijn beschouwing te geven De 175- voudlg international „Dit duel had een bevestiging moeten zijn van onze goede vorm. Daar is dus niets van gekomen, en dat vind lk zonder meer teleurstellend Erger nog dan het feit dat we het toernooi niet konden win nen. We hebben veel te statisch ge speeld. Ik vond het een blamage dat we ln het tweede kwart op een gege ven moment met 5-2 achter kwamen te staan. Ongeloofiyk elgeniyk. zoals wij de eerste tien minuten elkaar maar aan bleven kijken en geen initi atief namen. Dit moet een hele grote les zyn voor de komende weken". En vervolgens over Trumbic: „Hy was niet zozeer bedroefd door het resultaat, maar wel vanwege het feit dat we ons niet aan de opdracht heb ben gehouden. We zouden veel op tempo gaan spelen en de combinaties vlot en accuraat over verschillende schyven laten verlopen. Dat is er ge woon niet uitgekomen. De instructies die Trumbic tijdens de wedstrijd van af de kant heeft gegeven zijn ook niet uitgevoerd. Daar was hij nogal ver bolgen over En terecht We zullen in de komende weken dat stukje onver mogen proberen op te heffen". Het polo-team komt volgende week andermaal ln Maastricht by elkaar voor een zevendaags trainingskamp. Ter voorbereiding op het Olympische kwalificatie-toernooi in Sofia eind april, begin mei staan daarna al leen nog enkele centrale trainingen in Zeist op het programma. Ondanks de nederlaag tegen de Duitsers kan de Oranje-equipe dit evenement met vertrouwen tegemoet zien. De forma tie van Trumbic bewees de afgelopen week dat door de terugkeer van routi niers als Landeweerd. Buunk. Veer en Noordergraaf de na Berlijn ontstane plooien weer enigszins zijn glad ge streken. Tegen het geplaatste land Roemenië werd in totaal vier keer gewonnen en ook West-Duitsland CN Bruins ma van Leiden (r) en Faber van Den Bosch op weg naar de bal, die stuiterend over de lijn gaat. ketbal van Den Bosch stond de vlek keloze en gevreesde break van de Leldenaren, die belde ploegen het grootste gedeelte van de eerste helft op gelijke hoogte hield. Geleidelijk echter kreeg het hardwerkende Den Bosch steeds meer vat op de Leidse ploeg, die bij rust slechts drie punten achterstond (37-40). Tot dan toe een vrij open wedstrijd met Kees Aker boom als regelrechte uitblinker. Akerboom, die het ook ln de vorige play-offwedstrijden als een van de weinigen by Den Bosch niet liet afwe ten, bleek opnieuw een niet te stuiten aanvaller met een angstig perfect schot. De basis voor de Bossche overwin ning werd pas ln de tweede helft gelegd. In eerste Instantie was dat een gevolg van het vele balverlies bij de steeds onzeker spelende Leldena ren. In tweede Instantie bleek de ploeg niet opgewassen tegen de Bos sche zoneverdediging. Die was de oor zaak van een sene dublcucfrf A' schotpogingen en toenemed*" ker binnen de ploeg, die a 3E1 maar zeker het spoor bijstr flD Het reboundoverwicht van p< Lister en Faber op bij ojHCL Washington en Glddlngs tfcstii zich steeds meer af. Die Legere rlkanen, bovendien gehinceioei> een foutenlast, bleven 00: lend na een weliswaar gee duidelijk de mindere van lui ga's Kirkland en Lister aan leK1 kant. vooi Dat afwegen viel ln de meeit/- len trouwens ln het voordee vfnl5t' Bosch uit. Nederlands best* 1!1? deler Mitchell Plaat zat in Jan Dekker, die zijn scorence traa met een gerust hart aan Dai Fr C( kon overdragen. En de fo Brulnsma en Woudstra kaï hun beurt niet beschikker precisie, die Akerboom en li mate Faber wel ln hun sp?iPloeÉ Slechts Kruithof was een bed ï®"1 voor Den Bosch. De van Rotf sa overgekomen snelle forwaxl 8* ook voor het laatste restje vi tegengas, dat Lelden in de Pter helft nog kon bieden. Hij s< ploeg naar 65-70, een klein* nuten voor het einde. Met eei rende tlp-in bracht wie arüi Kees Akerboom zijn ploeg tcF een beslissende voorspron? punten en bepaalde Dan Cr even fraai de eindstand op 6! I* Scores Den Bosch: Akertx) Cramer 12, Lister 10, Faber den: Kruidhof 14, Woudstra 1! lngton 12. Plaat 12. Glddlng Brulnsma 9. EEK-DIVISIE DANES: White St-Fl* de Jolly Jump-Landlust 68-78, BOB-R'dui d Jj 73. Blue SUrs-DAS 78-43, Voorburg-Bo: door Koos Hamer ARNHEM Een kat ln het nauw maakt rare sprongen. Het Rijswljkse PVC/Blokkeer moet zich die woorden herinnerd hebben ln de wedstrijd tegen EAW ln Arnhem. Een nederlaag van de voormalige landskampioen had automatische degra datie betekend. Maar Juist tegen een EAW, dat geen kampi- oens-, maar ook geen degradatiezorgen kent, werd stevig uitgehaald. De 1-3-wlnst had tot gevolg, dat in de competitie voor de eredlviseredlvisie volleybal bij de heren althans geen enkele beslissing viel. capt door de blessure die Harry Proost vorige week tegen Orion op liep. Harry is by ons een vertrouwd stopper, maar ook een goed blokkeer- der. Voor zyn vervanging kozen wy voor een goede blokkering. Dat bete kende, dat het stoppen minder zou zijn. PVC/Blokkeer bultte dat goed uit." Met Joost Visser en Joop Tlnk- hof ln de hoofdrollen werd voor de verrassende cyfers 9-15, 8-15, 15-4 en 6-15 getekend. Zeker ls inmiddels dat trainer-coach André v.d. Berg de Arn hemse ploeg gaat verlaten. „Hy kon ons niet meer motiveren en wy had den die Indruk ook. Dan is het beter uit elkaar te gaan", aldus oud-inter national Eric van Dyk. ADVERTENTIE moest vorige week in Zeist aanvanke lijk het onderspit delven (13-12). De elndbalans opmakend conclu deerde Trubic dan ook dat zyn team nu al gereed ls voor Sofia. „De ploeg kom in nüjn ogen nog te kort voor de Olympische Spelen. Maar gelukkig is dat nog een eind weg." Jan Evert Veer wil zelfs voor Sofia nog een slag om de arm houden. „Ik weet dat een plaats bij de eerste vijf voldoende ls," stelt hy. „Maar de historie heeft uit gewezen dat elk doelpunt ln zo n toer nooi belangrijk is. We moeten het opnemen tegen landen als Japan, Egypte en Spanje. Behalve de laatste gaat het dus om nagenoeg onbekende tegenstanders. We zullen er voor moe ten waken om niet te optimistisch naar Sofia te gaan." Ns««rl*ad-C*a*4* 15-8 (3-3. 3-0. 5-3. 5-11 Veer 1-0. Simmons 1-1. Veer 2-1. Noordegrsal 3-l.Juhas 3-2. Buunk 4-2. Lsndewecrd 5-3, Van Zeeland 6- 3, Brown 6-3. Van Zeeland 7-3. PotUer 7-4. Vee* 8-4. 8-4, Nieuwenhutten 10-4. PotUer 10-5. Van Mil: 11-5. Beer 13-5. Van Belkum 13-5, Daniels 13-6. Veer 14-6. Buunk 15-8 .Nederland-Ew«ded 10-1 (3-0. 1-1. 84). 3-0) Lande- woerd: 1-0, Van Mil: 3d. Karlaaon 3-1. Van Zee land. 3-1. Lande woerd 4-1. 5-1. Van Zeeland 8-1. Smits 7-|. Van Mil S-l, Helden 0-1. Nleuwenhul sen 10-1. 12-9 (3-1. 4-2, 1-4. 3-2). Lan deweerd: 1-0, Popeecu l-l. Veer: 3-1. Noordegj**! 3-1. Van Zeeland: 4-1. Popescu 4-2. Landeweerd 5-2. Veer 8-3. Rus 8-3. Buunk 7-3. Noordegra*/ 8- 3. Rus 8-4. Buunk 0-4. Popescu 0-5, 0-8. Aresene 0-7, Noordegraal 10-7. Slarel 10-8, Landeweerd 11-8. Van Zeeland 12-8. Slarel 13-9 Neder land-West-Dol Island 7-1 (0-2. 3-3, 3-1. 2-3) Blumleln 0-1. 0-2, Van Zeeland 1-2, Otto 1-3, Freund: 1-4. Veer 2-4, Otto 2-5. Buunk 3-5, Veer 4-5 Landeweerd V5. Obschernlket 5-8. Buunk 6- 6. Blumleln 8-7. Freund 8-8. Landeweerd 7-8 West-Dullsland-Ortekenland 12-4, Tsjecboslows- klJe-Ortekenland 5-4. Roemenlè-Ortekenland 10- 8, Canada-Zweden 6-5. Weot-DulUland-Canada: 10-8, Zweden-TijechoalowakUe 5-8, West-Dults- land-Roemeni» 9-8, Canada-Tsjechotlowaklje 6- De dames brachten wel enige duide lijkheid. In het al jarenlang bestaan de traject van eerste divisie naar ere divisie en terug ging Haag '68 na het heen van vorig seizoen nu door de 0-3- nederlaag tegen landskampioen DVC weer terug naar de eerste divisie. Het ls zeer de vraag of de tweede automa tische degradant zich al spoedig meldt. Die strijd gaat tussen Sarto dat by Dynamo een 3-2-verlies leed en Valbovol. dat bij SFC weinig ln te brengen had en met 3-1 verloor. Za terdag ontvangt de Tllburgse debu tant datzelfde SFC. Valbovol ont- vangt het uit elkaar vallende AMVJ. Een beslissingswedstrijd UJkt niet uitgesloten. Inmiddels heeft het Gro ningse Lycurgus zich al weer gemeld als nieuwe debutant ln de eredivisie. Een onverwachte promotie is er ook voor het "Utrechtse UVC. Dat. on danks een 2-3-nederlaag tegen VoU- kel. Belangrijkste bijkomstigheid ls echter dat de reserveploeg van de VC Heerlen door een 0-3-winst bij de re serves van Energo het kampioen schap ln de eerste divisie B behaalde. Reserveteams mogen echter niet naar de eredivisie promoveren. Dus kon UVC de niet eens zo gewilde promotie niet ontlopen. Ook bij de heren meldden zich nieu we deelnemers voor het hoogste com- petitlegebeuren ln de NeVoBo. Overi gens werd het enorm gemis aan kwa liteit ln de eerste divisie ermee aange toond. Enkele weken geleden werd Brevok kampioen in de eerste divisie B, zaterdag bereikte Dynamo dit re sultaat vla een 3-0-winst op Valbovol. Zowel Brevok als Dynamo degradeer den vorig seizoen uit de eredivisie. Belde teams veroverden hun titel met een bijna maximum aan winstmoge- UJkheden. Ze verloren slechts een wedstrijd. Wie van de eerste divisie- ploegen voor de dan nog overbUJven- de plaats in de eredivisie gaan strij den. ls inmiddels ook al bekend: uit de eerste divisie A gaat het Sneker Animo deelnemen. Uit de eerste divi sie B probeerde de VC Heerlen voor het tweede achtereenvolgende Jaar in de eredivisie terug te komen. De tegenstander uit de eredivisie is ook hier dus nog niet bekend. Tot zaterdag leken daar maar twee ploe gen voor in aanmerking te komen: de twee debutanten VC Maastricht en het Amstelveense Martinus. Het afge lopen weekeinde verloren deze teams hun uitwedstrijden. Maastricht by AMVJ en Martinus van het op de derde plaats loerende WC. Het wer den ln belde gevallen 3-0-resultaten. WC, dat ln de eerste set de Amstel veense ploeg maar Het ultrazen, had na het 16-14-resultaat maar weinig moeite de vla 15-8 en 15-1 opgebouw de 3-0-winst voor een weer enthousi ast thulspubüek te behalen. Overi gens speelt de Vughtse ploeg een cen trale rol ln de degradatiestrijd. Zater dag moet de ploeg van trainer-coach Rob Hachrnang. naar verwachting dan elndeUjk weer met Ad v. d. Vel den. naar Rijswijk. Daar wacht een nu vol zelfvertrou wen barstend PVC/Blokkeer. Niet ten onrechte Het stiefkind ln de eredivi sie voUeybal, veel geblesseerden en veel spelers die ln verband met hun studie de trainingen moesten verzui men, speelden tegen EAW een goede wedstrijd. De Arnhemmer Eric van Dijk daarover „WIJ waren gehandi- Eredlvlsle dames: Orton-Corbulo 3-2 (9-15,16-14. 7- 15. 15-11. 15-8). AMVJ-Longa '59 3-0(15-8. 15-13. 15- 2). SFC-Valbovol 3-1 (15-5. 15-7. 6-15. 15-2). Dyna- mo-Sarto 3-2 (15-2. 154). 13-15. 14-16. 15-8). Energo- VC Heerlen 3-1 (7-15. 15-4. 15-13. 15-2). Haag '68- DVC 0-3 (10-15. 11-15. 7-15, Haag '68 degr i Stand DVC 21-40. Dynamo 20-38. Corbulo 20-32. VC Heerlen 21-28. AMVJ 21-24. Orlon 21-24. Ener go 21-18. SFC 21-16. Longa '59 21-16. Sarto 21-6, Valbovol 21-8. Haag '68 20-2. Heren. Orlon-Corbulo 1-3 (8-15. 15-10. 7-15. 3-151. AMVJ-VC Maastricht 3-0 (15-12. 15-1. 16-14). Zaan '69-Lycurgus 3-0 (15-8. 15-10. 15-9). VC Oeldrop- Dynamlek 34) (15-5. 15-11. 15-9). WC-Martlnus 34) (16-14. 15-8. 15-1). EAW-PVC/Blokkeer 1-3 (9-15. 8- 15. 15-4. 8-15). Stand AMVJ 21-40, Corbulo 21-40, Zaan '69 21-28. WC 21-28. Orlon 21-26. Lycurgus 21-22. VC Oel- drop 21-16. Dynamiek 21-16. EAW 21-14. VC Maastricht 21-8. Martinus 21-8. DVC/Bk>kkeer 21- BOTTROP De Fransman Francis Cqnnesson In In Bottrop ongeslagen wereldkampioen anker-kader 47/1 ge worden. Connesson versloeg in de laatste partij de Belg DieUs met 300 tegen 261 in 16 beurten. Hans Vultink eindigde als tweede na zijn overwin ning op de Westduitser Müller met 300 tegen 183 in 3 beurten. De eindstand is: 1. Connesson 1, Die Us 10. 4 MüUer 6 HILVERSUM De Nederlandse rug byploeg heeft in Hilversum met 16-10 van West Duitsland gewonnen in poule B van het FIRA-kampioen- schap Voor Nederland scoorde Theo Oortwyn aUe punten. De stand in poule B ls: 1. Spanje 2-4, 2. Nederland 3-4, 3. Joegoslavië 2-2, 4. West-Duits land 3-2, 5. Zweden 2-0. AMSTERDAM Nereus heeft ook in de strijd om het 48e langeafstand- kampioenschap van de Amstel de zege gegrepen. De Amsterdamse stu denten toonden zich zondagmiddag opnieuw de sterksten in deze tijdrace voor achten over 8000 meter van Ou derkerk aan de Amstel tot in de hoofdstad. Heren «ebt eente divisie: 1 Nereus I 28 34 89. 2 Orct/Nereus 26 38 11. 3 NJord 1 26 38 72.4 Phocu 1 27 05 87 Dinn «ebt eerste divisie: 1 Nereus'Phocas 19 19.22 2 Oren 20 22.80 3 Ak>- pofcDe Vliet 21 15.98 4 Okennos 21.27.27 Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! -fs£ Gefeliciteerd! pk.' irs' ers -k Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! S-Va Bent u de houder van êên deze kentekens? Stuurons totokopie van het kentekej bewijs en u krijgt gratis een literblik Valvoline XLD m(f^ torolie Plus: een origin Valvoline race-jack! Waarom deze aktie? Valvoline XLD motorolie keuze van Formule I kampic nen als Mario Andretti en El de Angelis Maar óók over C hele wereld door miljoeneJ- gebruikt in 't dagelijks ve#**^ keer. Daarom: 6 keer voor 11 automobilisten een gratis 5 N terblik! Om keihard te bewi| i zen hoeveel beter deze top olie is. Niet alleen op't circui maarjuistóókindestadeno ^CK de grote weg! Valvoline Over de hele wereld het winnende merk «as XLD StEB Valvoline Oil Nederland B.V. J Postbus 11. 3300 AA Dordrt Tel 078-180011

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 12