PEC legt wakte van jax bloot KNVB: vijf clubs minder Feyenoord snakt naar het einde AZ'67 ruikt kans op spannend slot NAC weer produktief amerend verlies in Zwolle Trainingskamp helpt ook niet Kees Kist mogelijk voor drie weken uit roulatie FC Twente met 1-4 verslagen Ogloblin onder record Heiden WILSON NOG 31 MAART 1980 SPOOT TROUW/KWARTET 11 icobi a Erik Oudshoorn DEN HAAG Het sectlebestiiur van de KNVB heeft plannen ln de openbaarheid gebracht om vijf clubs uit het betaalde voetbal te laten afvloeien. Met ingang van het seizoen 1981/1982 wil het sectlebe- stuur ln financléle nood verkerende clubs toestemming ln de competitie te spelen weigeren. Mr. Eric Vilé, voorzitter van het bestuur van de sectie betaald voetbal, heeft deze plannen dit weekeinde ontvouwd. De besturen van de vereniging van contractspelers (WCS) en de ver eniging van oefenmeesters ln Ne derland (WON) hebben met verba zing kennis genomen van het be sluit van het bestuur van de sectie betaald voetbal. Volgens woord voerder Jaap van der Leek, alge meen secretaris van de WON, zou den daar 100 tot 150 spelers en een tiental trainers bij betrokken zijn. De WCS en de WON zullen zich verzetten tegen het besluit en bij de KNVB protesteren. In een commu niqué van de belde organisaties stond onder meer: „De procedure, die het bestuur betaald voetbal in deze voert Is ln flagrante tegen spraak met de overeenkomst, die er bestaat met dit bestuur. Daarbij heeft het bestuur betaald voetbal zich verplicht alvorens besluiten te nemen tijdig overleg te plegen met FBO, WCS en WON als het om het voortbestaan van clubs gaat en met de WCS en de WON als het gaat om zaken die specifiek de posi ties van de spelers en de trainers raken. De WCS en de WON zullen zich verzetten tegen dit bestuursbe sluit en zullen bij de KNVB protes teren". Mr. Eric Vllé nam het protest van de WCS en WON niet al te zwaar op. „Wij hebben zeer kort geleden het bestuursbesluit genomen om tot die 32 clubs te komen. We gaan dat uiteraard nog met alle geledingen, de FBO, WCS en WON. bespre ken en natuurlijk komt het ter spra ke op de vergadering van het be taalde voetbal op 10 mei. Het Is uiteraard niet zo, dat als het be stuur een bepaald beleid uitstip pelt, dat dat beleid dan ook defini tief vast staat. Het ls gewoon een voornemen. En dat voornemen heb ben wij ln de openbaarheid ge bracht." Vilé ontkent niet dat er een over eenkomst bestaat, waarin vastligt dat alvorens besluiten genomen worden over zaken met deze strek king er overleg gepleegd moet wor den met de FBO. WCS en WON. „Maar er is op dit moment geen sprake van een besluit. Een besluit valt pas definitief in een vergade ring van het betaald voetbal. Waar nu over gesproken wordt, ls een voornemen dat wij aan de clubs voorleggen. Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat als wij een bepaald beleid uitzetten, dat voordat we ook maar Iets mogen zeggen we dan eerst overleg moeten plegen met die organisaties, want ln dat geval zou den we nooit een zelfstandig beleid kunnen voeren." mil ILE Nog maar enkele n geleden, na de moeite- tewonnen uitwedstrijd i Haarlem (1-3), richtte Btenhakker zich in een kkede tot de media. ;aisklonk het op de ülelijke amicale toon, ijren jullie nou niet dat het kampioenschap al in lak heelt. Op die manier ipt bij mijn spelers de intra tie. „Ofschoon hakker zich van een der- :e dicteertoon beter kan luden maar dat is een kooi zaak heeft hij seqde naderende onheilstij- waarschijnlijk al zien >men. ks alle Individuele kwaliteiten ,ïe favoriet voor de landstitel ft weinig evenwichtigheid om enebp en schouders boven de (nog ef (jjwakkere) concurrentie uit te Dat bleek onlangs tegen 2-1), maar zeer zeker ook zater- er pnd in de ontmoeting met PEC ^Ln Zwolle plotseling de on- :te van een degradatie-kan- r 11 Sj. Geen Amsterdammer die dat erkl te bestrijden, geen Amster- ,spe »r ook die het bekende woord Iteerd" in de mond nam. Het erpntaar van de bleek weggetrok- |eo Beenhakker was in feite Een bekend kwaaltje van s. Zelfs de meest breedvoerige s krijgen na een dergelijk de- 2 „Jast van een plotseling opko- doofstomheid. Beenhakker Joè) veel te zeggen, maar dan wel ,Êpe spelers. Mogelijk dat er deze wat verschuivingen plaats- Is zeker noodzakelijk wan- jax kansen wil blijven maken ^"drle fronten (competitie, beker e jropa Cup) waarop het de ko- meni weken ten strijde trekt. Op de lerlaag tegen PEC viel ln het o (3-0 niets af te dingen. AJax stootte en 5rofd en verdiende ontbering. tchattlng? Gebrek aan lnspira- To« tegenstanders als Feyenoord, ourg en Twente die meer tot de Ting spraken dan PEC? Kan iar het mag een formatie van 5 Krirgelijk kaliber niet overkomen, spel van zaterdagavond was "tgelrechte aanfluiting, niet al- roor de ploeg zelf maar ook voor ian« derlandse voetbal. (verzachtende omstandigheid" Heen de afwezigheid van drie schtrljke schakels kunnen worden Koenöerd: Meutstege (geblesseerd), naker (geschorst) en La Ling rHeblesseerd. De kwlkzllverachti- ^"tdribbelaar heeft bovendien last Tmoeidheid en een hardnekki- idséonchitis. Om die redenenen 6 ;7^ hij een weekje op vakantie i 'e Canarische eilanden. Kenne- n va ond de Ajax-leldlng het duel id niet volwaardig genoeg om ln de gelederen te houden, sctju la Llng wordt zo langzamer- Hend op een voetstuk geplaatst waar de v al d ?lds| aar ,pfoi lette J snpi r Ajax onderuit tegen PEC Zwolle. Frank Arnesen wordt gestopt door de Zwolse defensie. hem heen draalen om vervolgens zelfs nog voor te zetten. Op dat mo ment had Wijnberg na een onschuldi ge charge op Jans net een gele kaart ontvangen. Maar wie ln het Amsterdamse kamp maalde daar achteraf nog om? Desa streuzer was immers de 3-0-nederlaag die Ajax de komende weken nog le lijk kan opbreken. De basis van dit Amsterdams drama werd kort voor rust gelegd toen René IJzerman uit een vrije trap een Ideale boogbal ln het strafschopgebied liet neerdalen. De fel op zijn huid gezeten Lerby kopte het speeltuig pardoes ln eigen doel. De brutale offensieve bedoelin gen van PEC (Korbach: „Zo spelen we altijd, alleen nu slaan ze je arm ln een mitella van opwinding") werden na rust beloond met een tweede doel punt, gescoord uit een strafschp door de na lange tijd teruggekeerde oldti mer Ben Hendriks. Het shlrtjetrek- ken van Zwambom ten opzichte van Koko Hoekstra was de attente van' Swleten niet ontgaan. Nadat Frank Arnesen evenals Tahamata volle dig uit vorm vanaf één meter af stand op de paal mikte, maakte Jan Hendriksen tien minuten voor tijd het Zwolse feest compleet door met een fraaie schuiver in de rechterhoek Schrijvers kansloos te laten: 3-0. rEC Zwolle-AJax 3-0 (1-0). 43. Lerby (eigen doel) 1-0. 71. Hendriks 2-0 (stralschop), 80. Hendriksen 3-0. Scheidsrechter; Van 8wieten, toeschouwers: 11.000. PEC Zwolle: Van Oeffen; Drost, Israel. Hendriks. Stelnvoort (Hendriksen); Frandscn. IJzerman. Hoekstra; Rasmussen, Van der Hengst. Jan». Ajax: Schrijver»; Wijnberg, Krol, Zwambom. Boe ve; Lerby. Jensen. Arnesen; Bons Ink, Blanker (Pen), Tahamata. optredens absoluut niet thuls- La Ling hoeft niet mee te ver- La Llng mag tot het bittere oor gaan met pingelen, ook in es waarin het halve team kans- Tij staat, en La Llng mag op tie als hij zich slapjes voelt, egen één dat hij op de eerst ide training triomfantelijk om een kijkt en roept: „Jongens, kunnen ook geen dag zonder ion anderzijds wel dat spelers als bez La Ling en zelfs de nooit echt kensbroken Meutstege bij Ajax Frai nvervangbaar zijn. De tweede 1(iuur is nog van een ondermaats van e. La Lings vervanger, Ton sr, kon zaterdagavond geen ten nt bekoren. Hij beschikt over eperkt assortiment passeerbe- im. jen en zijn directe bewaker Ben Jf iks had al na drie minuten door Een dieptepass waar veel al t iel snelheid voor nodig ls is kr tm niet besteed. Na een half uur miste hij bovendien een ju- )k ^an een kans. ismi n de tweede hdft deed Eeen- r een nieuwe greep ln zijn pove- Tvemateriaal en dit keer kwam JE 1 te logge (of lijkt dat maar zo?) ik. Pen uit de dug-out te voor- Het siert Beenhakker dat hij Jgd aan de bak laat komen, ^noch Pen. noch Blanker horen topploeg als Ajax thuis. loeten er vraagtekens gezet bij de optredens van Piet De van FC Utrecht afkom- ■pchtsachter heeft bij Ajax nog er kunnen Imponeren. Zater- ond kwam hij tegenover Ron te staan, en dat was nog een want ook de jonge Zwollenaar >lt met een moeizaam rijpings- i. Wljberg wist zich aanvanke- ttemin toch alleen als een ipiloot staande te houden, «te de wedstrijd vorderde her- hij zich enigszins, maar toen de slotfase mee naar voren Uet hij echter weer de nodige vallen. Zo kon René IJzerman goed uur voetballen zeker drie het eenvoudige bewegingen om keert. De kwaal ls niet van dien aard dat er accuut moet worden Ingegre pen, maar Kist voelt daar toch veel voor. Als het aan hem ligt, dan wordt hij zelfs deze week al geopereerd. Trainer Kessler en het bestuur roe pen om het hardst dat de gezondheid van Kist voor alles gaat. De persoon ln kwestie vindt dat uiteraard ook, maar hij geeft toe dat er tevens ande re (sportieve) belangen ln het spel zijn. Kist voelt weinig voor een uitstel van enkele weken of maanden omdat hij dan het Europees kampioenschap ln Italié aan zich voorbij ziet gaan. Het lijkt logisch daaruit te conclude ren dat Kist zijn Oranje-belangen meer gewicht toekent dan de AZ- zaak. Met een operatie ls Kist volgens clubarts Van Rompu minimaal voor drie weken uit de roulatie. door Richard Matthijsse ROTTERDAM De technische leiding van Feyenoord had het voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-0) nodig geoor deeld dat de selectie zich zaterdag in de bossen van Zeist terugtrok. Vaclaf Jezec is overigens geen voorstander van trainingskampen, maar de slechte prestaties van de laatste weken, met als absoluut dieptepunt de 4-0 nederlaag tegen Excelsior, had de Tsjech op andere gedachten gebracht. door Matty Varkamman TILBURG Nu Ajax ln de laatste zes wedstrijden evenzoveel punten heeft laten liggen, is AZ'67 plotseling als kanshebber voor het landskampioenschap boven komen drijven. Dat stemt velen ln de voetbalwereld tot enige ongerustheid want een Alkmaarse titel zou eventueel het onbevredigende slot van een matige competitie betekenen. AZ'67 kan er weliswaar prat op gaan, dat na de winterstop in twaalf ontmoetingen negentien punten werden verzameld ln cijfermatig opzicht heeft geen enkele club de Noordhollanders dat nagedaan maar het voetbal was vaak niet om aan te zien. Er viel doorgaans zo weinig te genieten, dat de belangstelling voor de thuiswedstrijden van AZ intussen op schrikbarende wijze ls verminderd. Dat zal nu wel weer ln poaltieve zin veranderen. Want na de forse AZ- wlnst bij Willem n (0-6) ls het aan de top zowaar weer spannend geworden. Als AZ op 24 februari bij Ajax voor de winst had durven spelen ln plaats van zich angstig ln de eigen defensieve stellingen te verschansen, was er mo gelijk zelfs sprake geweest van een open slot. Dat er toch de nodige kwaliteit ln het AZ-team hulst, bleek gistermiddag. Het even aangeslagen als vormloze Willem n had geen schijn van kans. Tegenover de beweging, het goede combinatievermogen en de individu ele kwaliteiten bij AZ, stelde Willem n slechts onbegrip en de totale chaos. Dat laatste werd ln de tweede helft prachtig uitgebeeld bij een vrije trap, even bulten het zestlen-metergebled. Van Rooy, Hooyer en Nelemans lie pen elkaar toen bijna omver, daar leder voor zich dacht met dit leuke spelonderdeel te zijn belast. Jan Pu bliek lachte als een boer met kiespijn, zoals ook het gerommel van de verde digers Roemgens (na rust vervangen door Hoofs). Huybregts, Havermans en Cosic besmuikte reacties opriep. Wie het allemaal zag, was geneigd dit Willem II op langere termijn weinig goeds te voorspellen, maar anderzijds draalen de tricolores toch leuk mee ln de eredivisie en was dit na het 1-3 verlies ln de openingswedstrijd tegen Ajax pas de tweede thuisnederlaag. De zaak was voor AZ simpel en\vlug bekeken. Onder aanvoering van uit blinker Metgod wanneer wordt deze man nu eens ln de Oranje-basis neergezet werd Willem n binnen de kortste keren opgerold. Welzl beleef de met vier goals een extra leuke middag. De Oostenrijker is geen ster speler maar wel attent bij kansen en een echte snelschleter. Woensdag mag hij zijn land ln München tijdens de Interland tegen West-Duitsland gaan vertegenwoordigen. Deze Welzl, als centrumaanvaller ook zeer bruikbaar, wordt wellicht een bijzonder belangrijke speler voor AZ'67. nu het ernaar uitziet dat top scorer Kist binnenkort de stadions voor een ziekenhuis verruilt. Kist tobt al drie jaar lang met oorklachten en heeft nu het advies gekregen zich te laten opereren daar hij bij een langdurig uitstel zelfs doofheid ris- Wat Feyenoord ln Zeist heeft uitge spookt, mag Joost weten maar af gaande op het vertoonde spel tegen het knokkende Vitesse moeten de Feyenoorders nauwelijks met hun vak zijn bezig geweest. Het was bar en boos, zoals het de Arnhemmers bestreed. Zonder een greintje fanta sie, zonder zelfvertrouwen en ln een tempo dat elke eerste divisie club had kunnen bijbenen, hoopte Feyenoord zijn tegenstander de punten afhandig te maken. Vitesse werd weliswaar een groot deel van de wedstrijd met de rug tegen de muur gezet, maar daarmee ls dan ook alles gezegd. Petursson, Peters en Budding bleken niet bij machte een vindingrijke oplossing aan te dragen om de solide Arnhemse muur te slechten. Want solide opereerde de laatste linie van Vitesse met als grote uitblinker doelman Ben NIJhuis. Hij verrichtte zowel voor als na rust en kele wonderbaarlijke reddingen, daarbij uitstekend terzijde gestaan door met name Mellaard en Libero Mulderij. De laatste mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Mulder in de slotfase een oogje toekneep toen de Arnhemmer de doorgebroken Niel sen ten val bracht. De strafschop zou bij Vitesse nauwelijks protesten heb ben opgeroepen, maar Mulder moet kennelijk hebben gedacht dat Feye noord dan te veel van het goede zou hebben gekregen. De Rotterdammers mogen blij zijn dat zij zich inmiddels bijna van Europa Cup-voetbal heb ben verzekerd, want de terugval zet gaandeweg door. „Ik heb de Jongste ploeg ln de eredivisie en dan begint het gemis aan routine de ploeg op te breken" klaagde trainer Jezec. die Kurt Welzl (r) is blij met zijn vier treffers. Hier juicht hij met Kees Kist. door het ontbreken van Van der Kor- put, Notten en Van Til zijn toevlucht moet zoeken ln middelmatige spelers als Troost, Albertsen en Bouwens. Dat Vitesse maar een enkele keer de middenlijn overschreed, en als dat gebeurde hadden Gerritsen en Bur- sac zelfs nog fraaie uitzichten op een treffer, was in de gegeven omstandig heden begrijpelijk. De competitie is voor Vitesse ln een fase gekomen, dat elk punt van le vensbelang ls. De 1-0 overwinning die vorige week op FC Utrecht werd be haald. was volgens trainer Willems op het juiste moment gekomen. Het her stel bovendien van Heezen en Blijen- berg is voor een ploeg van Vitesse dat over een marginale selectie-groep be schikt van vitaal belang. Blljenberg kwam er tegen Feyenoord echter nauwelijks aan te pas. Hij ls het sterkst wanneer hij ln de punt van de aanval wordt aangespeeld, maar als hij zich moet laten zakken naar het middenveld is hij te traag om vanuit de tweede lijn naar de frontlinie door te stoten. Is voor de Arnhemmers het restant van het seizoen nog van groot belang. Feyenoord lijkt naar het einde te snakken. Zelfs een nederlaag van Ajax kan de ploeg niet meer Inspire ren. AZ'67 dat op 13 april ln de Kuip speelt hoeft zich geen zorgen te maken. Feyenoord-Vltesse <M). Scheidsrechter Mulder, toeschouwers 15.986 Feyenoord: Hlele. Wijnstekers, Nielsen. Stafleu en Brard, Troost. Albertsen (Bouwens). en Van Dein- sen. Budding. Peters (De Leeuw) en Petursson Vitesse: NIJhuis. Zaaljer. Das. Heezen en Mel laard, Meljers, Mulderij en Oerdsen. De Leeuw. Bleljenberg (Van der Vall) en Bursac AZ'67 heeft Inmiddels wel weer de beschikking over Jan Peters. Na een absentie van een half Jaar maakte Peters gisteren ln de tweede helft zijn rentree met goed spel en een gele kaart (zijn tweede van het seizoen) wegens aanmerkingen op de leiding van scheidsrechter Oeurds. Willem ll-AZ'67 0-6 (64). 10 Kist O-l, 32 Welzl 0-2. 35 Metgod 0-3, 38 Welzl 0-4,82 Welzl 0-5. 83 Welzl 0-6 Scheidsrechter: Oeurds. toeschouwers 14.000 Oele kaart Peters (AZ'87) Willem II: Samardstc. Cotlc. Roemgens (Hooit). Hulbregts, Havermans. Van de Ven. Hooyer. Van Rooy. Broeken. Van Miertoen Neelemans (Bijster AZ'67: Treytel, Weljsters. Van Dongen. Spelbos. Hovenkamp. Arntz. Metgod (Peters. Nygaard. Tol, Kist en Welzl ENSCHEDE - NAC heeft er blijk baar geen trek ln het volgend seizoen een klasse lager te moeten gaan ope reren. Nadat vorig week al Roda JC verrassend royaal werd afgetroefd was het ditmaal de beurt aan FC Twente om zich te verbazen Met liefst 1-4 werd de ploeg van Hennie Holllnk aan de kant gezet en aan die score viel niets af te dingen. Teleur stellend voor NAC was slechts dat Anton Joore en Joachim Siwek de gele kaart ontvingen van arbiter Bau- ke Draaisma, hetgeen beiden de der de keer van het seizoen overkwam, zodat ze ongetwijfeld de volgende week zullen moeten ontbreken. Maar de vreugde overheerste uiteraard en volkomen terecht. Het onthutsend zwakke FC Twente (Hennie Holllnk: „Zo'n dag kun je een keer treffen, je mag alleen maar hopen dat het Je niet te vaak overkomt") werd volkomen verdiend naar een ruime nederlaag gespeeld die de Illusies op Europees voetbal wel eens volledig zouden kun ne doen verdwijnen. Al na negen minuten had NAC suc ces. Het terk opdringende, maar geen Inventiviteit tonende FC Twente zag apathisch toe hoe Zondervan en Glit ter te laat Ingrepen om Slwek de doortocht te beletten. De pass van de Pool werd door Vreljsen op zijn juiste waarde geschat: 0-1. Voor FC Twente werd het alleen nog maar erger nadat Van Gils de geblesseerd geraakte Dierckx was komen te vervangen Vijf minuten voor de pauze kon Vreij- sen ongehinderd Siwek bereiken, die Van Gerven voor de tweede maal kansloos passeerde: 0-2. FC Twente speelde een verloren wed strijd. Het wilde de ontmoeting na de pauze wel naar zijn hand zetten, maar kreeg meteen de rekening gepresen teerd na een foute handeling van Scheve. Een passje van Vreljsen stel de Van Oils in staat voor 0-3 te teke nen. Van Gils produceerde ook de vierde Bredase treffer tegen de mach teloze Enschedeérs, die geen moment zichzelf waren Pas vier minuten voor afloop kon FC Twente wat terug doen, maar het was tekenend dat het uit een strafschop moest gebeuren Jaap Bos zorgde vanaf de elfmeter voor de eindstand 1-4, nadat Thore- Eredivisie Willem II-AZ'67 Utrecht-Haarlem 1-0 Feyenoord-Vitesse 8-0 Roda JC-GA Ea«les 3-1 Twente-NAC 1-4 PEC-AJax 3-0 NEC-Excelsior 2-2 PSV-Sparta 1-0 MVV-Den Haag 2-0 Ajax AZ '67 Feyenoord PSV Roda JC Utrecht Excelsior Twente Willem II G Ahead Den Haag MVV Vitesse PEC Sparta NEC NAC Haarlem FC Den Hssg-Wlllem II. AJ»x-NEC MtandafHaarlem-Feyenoord. Vltesse-Rod» JC. Excelsior-PSV 28 28 4 4 44 87-31 28 18 6 4 42 67-26 27 IS 10 4 36 48-26 28 13 7 8 33 49-31 28 14 5 9 33 43-36 28 12 8 8 32 41-38 28 18 9 9 29 49-47 28 12 5 11 29 36-38 28 9 18 9 28 36-53 28 11 5 12 27 42-41 28 9 7 12 25 32-37 28 7 9 12 23 31-43 28 6 10 12 22 31-49 28 7 7 14 21 28-37 28 7 6 15 20 36-58 28 8 4 16 28 28-44 27 7 5 15 19 23-47 28 5 9 14 19 34-55 ZATERDAG: AZ '91-fc Utrecht, Eerste divisie Den Bosch-Helmond Sp Cambuur-Fortuna S Veendam-VW Graafschap-Heracles SVV-VI'dingen Amersfoort-DS'79 Amsterdam-Gronlngen Wageningen-Heercnveen Telstar-Volendam 7-0 2-3 2-2 1-2 2-0 1-4 1-2 1-1 0-2 Groningen 27 18 6 3 42 De* Bosch 28 18 4 6 40 Volendam 26 17 3 6 37 Wagenlngen 25 13 9 3 35 DS '79 28 11 9 8 31 Cambuur 25 14 2 9 30 Amsterdam 27 11 8 8 30 VVV 27 12 6 9 30 Graafschap 28 13 4 11 30 Fortuna S 25 18 7 8 27 Heracles 27 10 6 11 26 Heerenveen 26 9 7 10 25 Telstar 25 7 9 9 23 Eindhoven 26 7 6 13 28 Vl'dingen 28 5 8 15 18 SVV 26 5 7 14 17 Veendam 26 5 7 14 17 Helmond Sp 26 6 5 15 17 Amersfoort 26 1 5 20 7 De Graafschap en Cambunr periodekampioenen Zaterdar: Cambuur-Elndho- ven. Veendun-Helmond Sport, OraaJschap-For- tun» SC. SVV VW. Amersfoort-Hcrscles, Amster dam-Vlaardlnjten. WagerüngcrvD3"79, TelaUr-FC Oronlngen. Volendun-Heerenveen. Maaadag: Elndhoven-FC Den Bosch. Helmond Sport-Cambuur. Fortune SC-Veendam. VW-De OrsaJschap. Her»cles-8W, Vlaardlngen Amers foort. DS(79-Amsterdam. Oronlnfen-Wacenlngen. Heeren veen-Telstar Periodestand VIERDE PERIODE FC Den Bosch 2 2 9 9 4 11- 2 Heracles 2 2 9 9 4 3- 1 FC Groningen 2 2 8 8 4 3- 1 DS'79 2 118 3 8- 5 SVV 2 119 3 6- 4 FC VVV 2 119 3 3- 2 FC Wagenlngen 2 119 3 3- 2 Eindhoven 119 9 2 3- i Volendam 2 19 12 3- 2 Heerenveen 2 9 2 9 2 1- 1 Fortuna S 2 19 12 5- 6 FC Amsterdam 2 9 111 1- 2 De Graafschap 2 9 111 1- 2 Veendam 2 9 111 2- 3 FC Vlaardlngen 2 9 111 9- 2 Telstar 19 9 19 9- 2 SC Cambuur 2 9 9 2 9 2- 4 SC Amersfoort 2 9 9 2 9 1- 5 Helmond Sport 2 9 9 2 9 2-19 Sporttoto sen een strafschop uitlokte bij een overtreding van Van Gils. Die kon er niet om treuren. Hij had Immers de wedstrijd zelf al ln het voordeel van de degradatie-kandidaat beslist. FC Twente-NAC 1-4 (9-2) 9 Vreljsen 0-1. 40 Slwek 0-2. 47 Van Oils 0-3. 78 Van OIU 0-4. 88. Boa 1-4 (stralschop) Scheidsrechter Draaisma Toe schouwers 7500 Oele kaarten Joore en Slwek FC Twente: Van Oerven. 8cheve (Sanchez Tor res), Gnttcr, DUllng, Zondervan. MenUnk. Klla. Otto. Boa. Llndsted. Thoresen NAC: Van Eenennaam; KrIJnen. Dierckx (Van Oils), Joore, Neeskens; Lokhof. Quaars. Schepper, Vreljssen. Sprangen. Slwek Juiste kolom 2 I-3 I-3-I-3-I-I-2-2-2-2- Aan tal deelnemers 154 521 Inleg: ƒ533.234.00 Prljzenbedrag ƒ253 281,40, Eerste Prijs 101 312.58, Tweede prijs 63 320,35. Derde prijs ƒ88 848,49 TOTO GELIJK xenbedra» ƒ27 631.70 Eerste prijs Tweede prijs: 1 381.59 Derrie prijs ƒ4 135.55 Vierde prijs 8 907.93 Vijlde prijs 5 528M Lotto ALMA ATA De Sowjetrus Dlmltri Ogloblin ls zaterdag tijdens schaats wedstrijden op de Medeobaan ln Alma Ata met een tijd van 14.25,71 onder het wereldrecord van de Ameri kaan Eric Heiden gebleven. Helden kwam m Lake Placid tot 14.28.12. Aantal deelnemer* 838 192 Inleg ƒ3 593 522,50 Prljzenbedraf 65.147,56 Eerste prijs 652.404,43 Tweede prijs 170 944,12 Derde prtjs: 255 987.23 Vierde prijs 341 289.94 Vijfde prijs 341 288,64 De Juiste cijfers Belgische lette: 22 31 36-37 40 advertentie Als er Wilson Glennv in uw pak staat, weel u dat u goed zit. Een kostuum dat de merk naam Wilson Glenny voert Ls uw geld dubbd en dwars waard. Zuiver Schotse scheerwol. Perfecte snit Soepel dragend. Getemperd modieus. Kortom, hól kostuum voor iedere man die geen com promis wil tussen prijs en kwaliteit. Informeer: tel. 020-151255

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11