Geen hoop op redding van honderd vermisten ïüiïll Kiesuwkado i E Oostzaners willen best stroom uit wind maken Trouw dse Courant Veel wind HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Het tijdperk van Juliana binet weigert galen-wet' versoepelen Siaanse ^jtbalcompet Paramaribo viert feest van de onzekerheid Nieuw plan Kanaaltunnel lijkt uitvoerbaar Filmkroniek over Spetters Lieberman; pleegkind van Haagse School De rebel die een bloedbad voorkwam Reclame onder vuur Meeste slachtoffers van ramp met platform waren Noren VARA kiest Van den Heuvel tot voorzitter NICARAGUA Laat april DOEN wat DIJ DOET DREYER00RD is ALTIJD goed Bezorg Trouw een nkawe abonnee Lees een krant met overtmgmp TfOUW H 38STE JAARGANG NR 10912 ZATERDAG 29 MAART 1980 Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagfemperatuur ongeveer 10 graden Krachtige wind. windkracht 6, aan de kust tijdelijk stormachtig windkracht 8. draaiend van zuidwest naar noordwest. Morgen en overmorgen zonnige perioden maar eerst nog kans op een bui Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Morgen zon op 618. onder 19.06 uur verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe pryzea Den Haag: Vlierboomstraat. 461, Lojsduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 13 links |ieruitspraak onze parlementsredactie )A( HAAG Het kabinet -<Jx«ert het beleid ten aanzien jde illegale buitenlandse nemers in ons land te lepelen. abinet heeft gisteren besloten ameruitspraak die voor deze peling pleitte, naast zich neer ;en. remier Wiegel noemde deze ■uitspraak, afgelopen donder- er motie gedaan met zeventig len voor en 68 tegen „hoogst kntwoordelijk". Idoeling van de Kamermeerder- Iras om de illegale buitenlandse jemers de kans te geven zich traft bij de arbeidsbureaus aan Jden. Deze bureaus moeten dan ten of de betrokkene werkelijk aan heeft. In dat geval zou zijn tzigheid in Nederland alsnog le- temaakt kunnen worden, iremier Wiegel uitte gisteren na i van de ministerraad zware kn ip deze regeling. Er bevinden blgens hem naar schatting vijf tot twintigduizend illegalen in land. En als die worden toegela- ►men daar in verband met ge- reniging nog eens vele buiten- s bij. Dat zou weer grote pro- n met de opvang in de grote geven. Toelating van deze stroom buitenlanders zal het toe gevoerde regeringsbeleid nzien van de minderheden on- ven, volgens Wiegel. Er zullen eds meer naar Nederland ko- mdat Nederland dan de naam van het land waar men zich ^%an de bestaande wetgeving De moeilijkheden die we tot t met de minderheden hebben zijn ook ontstaan door onze Iheid", aldus Wiegel. OOf IvdA-Kamerlid en indiener van jitie Buurmeier meent dat een ming van nieuwe illegalen te •men valt. als het kabinet er- rgt dat er geen vraag meer is leze werknemers. Dat betekent trkgevers die tegen de wet in aensen in het buitenland wer- trenger moeten worden ver- 9br f* ADVERTENTIE RELDDIAKONAAT 1 jy >en bij Vek aan eten irek aan onderdak ^3rek aan vrijheid irek aan recht rek aan liefde m O 2211 bmeen Diakonaal bau van de Ijief. Kerken. de Beaufortweg 18 |SMfl I AG Leusden PAGINA 19 PAGINA 15 PAGINA 21 PAGINA 21 PAGINA 25 PAGINA 17 Koningin Juliana en prinses Beatrix woonden gistermiddag in het paleis op de Dam in Amsterdam een fori nbijeenkomst bij, waar het vraagstuk „leven in grote steden" aan de orde kwam. De deelnemers bestonden voornamelijk uit vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten en wetenschapsmensen. Van een onzer ver slaggevers AMSTERDAM Het is helemaal niet uit gesloten dat een wijk met vierhonderd hui zen en wat bedrijfjes in Oostzaan een be langrijk deel van zijn elektriciteitsvoorzie ning uit windmolens gaat halen. De pro jectgroep van de uni versiteit van Amster dam die met een half- concreet plan daar voor drie maanden de boer op ging, onder vond bij bevolking, betrokken instanties en een financier geen tegenstand van bete kenis. Iedereen loopt een beetje op iedereen te wachten, en denkt dat anderen wel be zwaren zullen heb ben, zeggen de stu denten, en daarom gebeurt er niets. Na het uitbrengen van hun rapport hebben zij de gemeente Oost zaan geadviseerd, het initiatief te nemen. De provincie zal niet dwars liggen, bleek hen uit oriënterende besprekingen. Het Gemeente energiebe drijf vindt het best een aardig idee. De Algemene spaarbank Nederland wil voor zoiets best een lening onder gemeentega rantie verstrekken. En de bewoners wil len best even uit het raam kijen of het wel hard genoeg waait om de stroomvers- lindende was te gaan doen Dat is een van de redenen waar- Om de studenten graa'g de windenergie bij de gebruikers zelf wil aftappen, en niet in de verre windmo lenparken waarop in het nationaal onder zoekprogramma win denergie het hoofdac cent ligt Volgens het plan wor den de windmolens gekoppeld aan het openbare elektrici- teitsnbet, waaraan de stroom die de wijk op dat moment niet ge bruikt, wordt terug geleverd. Die terugle vering is voor het pro ject een onvoordelige zaak, omdat het elek triciteitsbedrijf al leen de daardoor in de centrale bespaar de brandstof wil ver goeden.En dat is uite raard een stuk min der dan het geldende tarief. ADVERTENTIES STA VANGER (Reuter, AFP, AP) De ramp met het olie platform Alexander Kielland in het Noorse deel van de Noordzee heeft in ieder geval aan 38 mensen het leven ge kost. De hoop dat de meer dan honderd vermisten nog levend zullen worden terugge vonden daalde gisteren met het uur, ondanks wanhopige pogingen om met behulp van duikers en kleine onderzeeërs nog mensen uit het wrak te halen. Gisteravond waren 89 mensen gered. Het platform, dat hotelaccommoda tie bezat voor 336 arbeiders op de olievelden van de Noordzee, kapseis de donderdagavond toen een van de vijf poten waarop het gevaarte rustte, het begaf. Velen sprongen of werden in zee geworpen. Helikopters waren snel ter plaatse om zoveel mogelijk mensen te redden. Met behulp van kleine duikboten werd een inspectie uitgevoerd van de «1* ruimten, -ur daar erd geen tfcMri. an leven meer waargenomen. De meeste slach toffers waren Noren. De nacht van donderdag op vrijdag en ook gisteren overdag waren Britse, Noorse en Nederlandse schepen bezig met het zoeken naar slachtoffers. Het kapseisen van het booreiland is de grootste ramp die zich ooit heeft voorgedaan bij de oliewinning ter zee. De oliemaatschappij Phillips Petro leum, de eigenaar van het booreiland, heeft Smit Internationale in Rotter dam opdracht gegeven bergingsdes kundigen naar Oslo te sturen. Zij moeten de Noorse autoriteiten advi seren over de mogelijkheden omube restanten van de Alexander Kielland Van een onzer redacteuren AMSTERDAM Dr. A. H. van den Heuvel (48). de secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk, is gisteravond door de VARA- verenigingsraad gekozen tot voorzit ter van deze omroep. Hij volgt in deze functie André Kloos op. Dr. Van den Heuvel heeft de benoe ming aanvaard. Tegelijk heeft hij het ambt van predikant neergelegd. Dit heeft tot gevolg dat hij niet langer secretaris-generaal van de hervormde kerk is. ADVERTENTIES verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 Tot 30 juni 1980: Cateau Kray-Sijsma WACHTEN OP GELUK Deze nieuwe Omnibus bevat de boeken: Uitdaging, Dat lukt je zélf niet. Het uitzicht blijft. Ook deze Omnibus is weer een garantie voor urenlang leesplezier. Totaal 634 blz., gebonden met een fraai kleurenomslag. Normale prijs 32,50 NU SLECHTS 17,50 Uw voordeel 15,- Bij de boekhandel bent u Op de manifestatie van ft maart kon het Nicaragua Komitee een cheque van 250.000 overhandigen aan Sergio Ramirez, lid van de Nicaraguaanse regering, als gift van het Nederlandse volk voor de alfa- betiseringskampagne in Nicaragua. Langs deze weg willen wij alle gevers hartelijk bedanken. Blijf de kampagne steunen. Giro 35 SO 163 Nicaragua Komltea, ow. „attabatlaa- rlng". Informatie Nicaragua Komi tee. Van Speijkstraat 21. Utrecht. In een Noors opvangcentrum wor den de personalia opgenomen van geredde bewoners van het olieplat form Alexander Kielland. te bergen. Dit werd gisteren meege deeld door directeur Kleyn van Willi gen tijdens de aandeelhoudersverga dering van de maatschappij. De Noorse premier Odvar Nordli wei gerde gisteren in te gaan op vragen naar nieuwe nadere veiligheidsmaat regelen voor de booreilanden voor de kust van het land. De reddingsopera tie is op dit moment van meer belang, aldus de premier. In Londen maakte de Britse regering wel bekend dat zij een onderzoek zal laten instellen naar de veiligheid van de Britse booreilan den in de Noordzee. Meer nieuws op de pagina's 3 en 7. Hogere omroepbijdrage Van onze parlementsredactie DEN HAAG De ministerraad heeft gisteren besloten tot verhoging van de omroepbijdrage van 130 tot 135 gulden per jaar. De omroepbijdrage voor alleen radio gaat volgend Jaar omhoog van 38.50 naar 40 gulden. Ook de ree lame tarieven van radio en tv worden 6 4 7 procent duurder. Vice- premier Wiegel zei gisteren dat de mogelijkheid om nieuwe plannen uit te voeren bij de omroep, zoals zendtijduitbreiding, nog zeer beperkt zal blijven, ondanks deze verho gingen Avondonderwijs duurder Van onze parlementsredactie DEN HAAG De cursusgelden voor voortgezet onderwijs in de avonduren worden verhoogd. De opbrengst zal echter opnieuw aan het avondonder wijs ten goede komen. Van de extra opbrengst van deze verhoging, voor 1980 is dat 5,6 miljoen gulden en voor 1981 8,4 miljoen gulden, kunnen hon derd arbeidsplaatsen extra tot stand worden gebracht. ADVERTENTIE (witte hoed of zonnehoed) Oosterbeek - tel. 085-333169 (zie peg. 24) HOL WERD A Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Atewr* 03240-11522 Ldyitad: 03200-21600 0S202-16652 steunt progressieve orgonisoties van hoitenlondse arbeiders met een subsidie van 50.000 inlichtingen en aanmeldingen X min Y Beweging, Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag. tel. 070-645433. GIRO 609060 Boetseerset (A) Schroevedraaierset (B) BoetscerkJei met verf in 3 kleuren en Grote, kleine en kruiskópschrotve- penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in één. Handgreepje met omslagmcchanick. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) ais garantie met fraai diermotief. voor zacht Als onderlegger of voorde sier. gekookte eieren I Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een ovér- I tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. INaam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: I Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: _TeL:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7,50 Kado naar keuze: DA. DB. OC. OD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1