Vernieuwing oude wijken loopt spaak Schadeprocedure tegen het FNV Boycot Kiesuwkado i nsterdam wil lege nden vorderen Kennedy verslaat Carter twee maal Rookgordijn om zaak bio-wapens PIKEURTJE In deze krant je proeft de bessener bóven uit!# Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER van der klugt woningzoekenden Minister Albeda: kabinet is PvdA links gepasseerd Wethouders van vier grote steden: s - Een BROEK van Schuttersveld corduroy zit goed, stóatgoed Let op dit etiket of hangkaartje Prinsesseboom Havenwerkers in Rotterdam leggen claim na stakingsacties kte veertig duurder Bisschop Romero El Salvador >TERS JUT OALERÜJ Trouw Sportief Bezorg touw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging. TrOUW trouw H 38STE JAARGANG NR 10910 DONDERDAG 27 MAART 1980 Veel bewolking en penoden met regen Middagtemperatuur ongeveer elf graden. Krachtige wind uit zuid tot zuidoost. Morgen en overmorgen Wisselvallig en weinig verandering in temperatuur Zon op: 0611 onder: 19 05 Maan op: 15.53 onder: 05.27 bedden centrum tlN ZAAK MET HART VOOR U •matrassen «dekens «ledikanten e.d.« LOSSE NUMMERS 65 CENT en afspraak in gering geeft mpisch comité h subsidie onze sportredactie (TERDAM Het Neder- I Olympisch Comité heeft trste termijn van de jaar- t subsidie van 185.000 gul- Iran de regering ontvangen. mee torpedeert het kabinet feleid, dat het met betrek- tot het comité had uitge- eld. Minister-president Agt besloot dc financiële t blokkeren, omdat het co- tegen het advies van de Ing in het principebesluit genomen om toch een naar de Olympische Spe- i Moskou te sturen. loon de regering, gesteund een Kamermeerderheid, rlandse deelname aan het (ment in de Sowjetrussi- hoofdstad ongewenst mag het comité beslissen wel of geen sportploeg de Spelen gaat. De meeste comité verenigde bonden tn zich al tegen een boycot Ie Olympisch Spelen uitge- r tarlijkse subsidie van bijna ton heeft niets met het iren in Moskou zelf te ma- Met dat geld worden bu- iosten voldaan. Er bestaat onduidelijkheid over een die-aanvraag van zesdui- gulden voor het aanstellen een tolk in Moskou. „De Ing heeft laten wéten, dat lat geld niet krijgen," zegt itaris-penningmeester I Frese van het comité. „Ik liet nagaan of dat bedrag al gehouden, omdat de subsi- a termijnen wordt betaald, ebben een gedeelte van het I toegezegde geld ont- fcn." Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het college van burgemeester en wethou ders in Amsterdam wil leeg staande bedrijfspanden vor deren voor woningzoekenden. B en W menen dat langdurige leegstand van gebouwen in een stad waar ongeveer 80.000 woningzoekenden zijn, onver antwoord is. Het college schrijft ln een notitie aan de gemeenteraad dat de woonruimte- wet uit 1947 het gemeentebestuur in staat stelt te vorderen. Daar zijn wel risico's en onzekerheden aan verbon den, maar die wegen niet op tegen het belang van de woningzoekenden, al dus het college. Zowel gekraakte als leegstaande ge bouwen komen volgens het college ln aanmerking. Voorwaarde is dat ze al lange tijd niet meer als bedrijfspand worden gebruikt en er geen duidelij ke toekomstige bestemming voor ls. Als met de eigenaar geen overeen stemming te bereiken is over aan koop kan een vorderingsprocedure in gang worden gezet. De gemeente neemt het pand in be heer en geeft de eigenaar een vergoe ding op basis van de huurwaarde bij gebruik als woonruimte. Over de vor dering adviseert een onafhankelijke commissie. Die wordt door de ge meenteraad benoemd en kan bestaan uit vertegenwoordigers van huiseige naren en huurders. De eigenaar kan tegen vordering in beroep gaan bij de Raad van State. De gemeente verhuurt de panden door aan urgente woningzoekenden die staan ingeschreven op de wacht lijst of aan groepen jongeren. Als verworven panden zijn gekraakt, moet er met de bewoners een huur contract worden gemaakt. PAGINA 3: Minister optimistisch over hulp Noorden PAGINA 4: Proloog behoeft uitdagender aanpak PAGINA ECONOMIE: Minder zwart geld PAGINA SPORT: Nederland gelijk tegen Frankrijk PAGINA 5: Van onze Haagse redactie DEN HAAG De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotter dam, Den Haag en Utrecht vrezen dat de vernieuwing van de oude wijken spaak loopt, als er niet meer geld komt voor woningverbetering. ADVERTENTIE itificatie £>'>k\V .V.® NEW YORK (AP, Reuter, AFP) Senator Edward Kennedy heeft pre sident Carter verrassend verslagen bij de voorverkiezingen in New York en Connecticut. Kennedy die na zijn vorige verliezen politiek dood werd verklaard, is terug in de race, nadat hij Carter met 59 tegen 41 procent in New York en 47 tegen 41 procent in Connecticut ver sloeg. Ondanks deze uitslagen zal het erg moeilijk zijn voor Kennedy om nog presidentskandidaat voor de demo craten te worden. Immers, president Carter heeft nu al iets meer dan de helft van de 1.666 afgevaardigden achter zich en ls daarmee vrijwel ver zekerd van de kandidatuur van zijn partij. Aan Republikeinse zijde zorgde VN- ambassadeur George Bush voor een verrassing en versloeg de Republi keinse koploper Ronald Reagan in Connecticut met 39 tegen 34 procent. De derde Republikein John Ander son. kreeg hier 22 procent.. In New York lag het weer anders. Daar kreeg Reagan 73 afgevaardigden achter zich terwijl Bush slechts de steun kreeg van 6 Republikeinse afgevaar digden. Bij de Republikeinen blijft oud-gou verneur van California Ronald Rea gan onbewist leider. Hij heeft 293 afgevaardigden achter zich. terwijl zijn concurrent George Bush slechts 48 afgevaardigden achter zich heeft in totaal. Een analyse staat op pag. 7 ADVERTENTIE In het kader van de nationale boomplantdag heeft prinses Beatrix gisteren de eerste boOm geplant voor een nieuw bos bij Zwolle. Haar voorbeeld werd o.a. gevolgd door minister Braks van landbouw en drie honderd scholieren uit heel Ne derland. Het bos, dat 17 hectare groot wordt, moet een blijvende her innering worden aan het feest jaar „Zwolle 750". In de komen de dagen krijgen de Zwollena ren de gelegenheid de aanleg van het bos te voltooien. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Rotter damse havenwerkgevers heb ben bij de rechtbank ln Utrecht een civiele procedure aangespannen tegen de Ver- voersbonden FNV. Els van de werkgevers is dat de vak bond de schade vergoedt die de Rot terdamse havenbedrijven hebben ge leden ten gevolge van de staking op maart tegen het loonbeleid van de regering. De hoogte van de schade claim is nog niet bekend. Het is voor de eerste keer dat een werkgeversorganisatie een schade claim indient tegen een vakbond in verband met de recente acties tegen het loonbeleid van de regering. Door de stakingsactie van 4 maart lag circa zestig procent van de Rotterdamse haven „plat". In totaal hebben veertien bedrijven daardoor ernstige schade ondervon den, vertelt een woordvoerder van de Scheepvaart Vereenlglng Zuid (SVZ), ADVERTENTIE En toch maar 4.45 per liter! MOSKOU (Reuter) „Een of andere klerk" op het hoofdkwartier van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een bericht over mond- en klauwzeer gevonden ln een krant uit de Oeral, en dat omgewerkt tot een sensatieverhaal voor het Westduitse dagblad Bildzeltung over een biologische bom. Deze verrassende versie van het onderhuidse conflict tussen Amerika en de Sowjet-Unle over vermoede produktie van biolbgische wapens, verscheen gisteren ln het weekblad Literatoemaja Gazeta. Het was de eerste keer dat Russen iets over het Incident konden lezen. Tot nog toe hadden ze het alleen op de radio kunnen horen, via de zenders van de Voice of Amerika. Die hadden onder meer gemeld dat volgens hun eigen Russische persbureau Tass in Swerdlowsk (inderdaad in de Oeral) zich een uitbraak van de dodelijke ziekte miltvuur had voorgedaan, overigens met volstrekt natuurlijke oorzaken. Maar dat bericht van Tass was alleen voor buitenlands gebruik bestemd. Volgens de Literatoemaja Oazeta was Amerika tevreden gesteld door de Russische verklaring dat er niets bijzonders aan de hand was. Het weekblad van de Russische schrijversbond schrijft geregeld over ..ge voelig" nieuws dat door de grote kranten in Moskou vermeden wordt, om tegen te spreken wat de intellectuele lezers uit westelijke radiouit zendingen vernemen. ADVERTENTIE Herdenking Gebedsbijeenkomst ter her denking van Aartsbisschop Romero zaterdag 29 maart 14.00 uur kathedraal, Lange Nieuwstraat, Utrecht (buslijn 2). M.m.v. Mgr. Th. Zwartkruis Jan Zijerveld Ed van der Walle Georganiseerd door: Cebe- mo, Centraal Missla Commis sariaatPax Chrlstl, Bis schoppelijke Vastenaktle, Ne derlandse Missieraad, Solida- rldad, Juatltla et Pax. De wethouders van stadsvernieuwing uit die steden vrezen dat het vernieu wingsproces in de oude wijken wei eens kan worden „platgelegd" als het programma voor woningverbetering niet wordt uitgebreid. Het zou aan de bewoners niet meer te verkopen zijn, stellen de wethouders, dat verbeterde woningen nagenoeg even duur wor den als nieuwbouw of soms zelfs duurder. De wethouders Hardon (Den Haag). Van der Poeg (Rotterdam), en Schae- fer (Amsterdam) verklaarden dat gis teren na afloop van een commissie vergadering in de Tweede Kamer over woningverbetering. De wethou ders (allen PvdA) toonden zich na afloop bijzonder teleurgesteld over het beraad dat de Tweede Kamer commissie voor volkshuisvesting over deze zaak had gehouden. Een „beschamende vertoning" schetste de Haagse wethouder van stadsver nieuwing zijn teleurstelling over het beraad van de Kamercommissie. „De minister weet niet waarover hij praat. Hij speelt daarom met vuur," stelde zijn Amsterdamse collega Schaefer na afloop. De vaste Kamercommissie voor volkshuisvesting sprak gisteren over het programma van verbetering van woningwet en particuliere huurwo ningen. Dit Jaar komen daar twintig duizend woningwetwoningen voor in aanmerking en een bedrag van ne gentig miljoen. „Volstrekt onvol doende", zo schetsen de grote steden. Beclaerts van Blokland Daarnaast achten de wethouders het systeem van huurprijsberekening na renovatie ongunstig, waardoor bewo ners al bij de Inspraak worden afge schrikt om akkoord te gaan met de verbetering van oude complexen. Een meerderheid in de commissiever gadering van CDA en WD steunde minister Beelaerts van Blokland van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning, die zijn stadsvernieuwingsbe leid verdedigde tegenover scherpe kritiek van de PvdA-fractie en die van D'66 en PPR. Beelaerts bestreed dat de woningverbetering als gevolg van de huurvaststelling en gebrek aan geld stagneert. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE ra^amaeame^ai WEGENS VERBOUWING TOTALE VERKOOP! van Perzische Tapijten! Grijp Uw kam! F.nkcle voorbed dc SAVEH Ol'ASIlKAY HEKIZ AFSHAR KA RADJA BAGT1ARI MIRR BAGTIARI BIDIAR I50*I00 245*175 240*168 300*195 255*173 299*201 298*200 352*261 295*202 HU NU GOEDKOPER DAN DE HALVE PRI|S!Ü! Alle tapijten niet certificaat. Parkeren voor de deur. Inruilgarantic. Achtarhakkari 13-14. Dordracht Tai.0781300: MOSKOU (AP) De Russische voor vechtster voor de mensenrechten Malva Landa is tot vijf Jaar binnen landse ballingschap veroordeeld. Dit is ln Zwitserse dissidentenkringen vernomen. Zij werd schuldig bevonden aan het „bewust verspreiden van valse infor matie die de Sowjet-Unle bezoedel de". waarin de Rotterdamse havenwerk gevers verenigd zijn. Daaronder be vinden zich bedrijven als de Graan Elevator Maatschappij. Europe Con tainer Terminus, Kroonvlag, Seaport Terminals, Frans Swarttouw en Mül- ler Thomson. Vervolg op pagina 3 Het Olympisch Comité ziet de eerste hap regeringssub sidie op de giro verschijnen en kan niet nagaan hoeveel boycot daar in zit. Het ferme standpunt van onze staatslieden heeft onzichtbare afmetingen aangeno men. Kan dit als record worden erkend? Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boelseerklei mei verf in 3 kleuren en Ueed je (C) penseeltje Wordt ronder oven mc, ftjj| dlcrmwic( Als ond<.r '<TÜ ,,D, legger of voor de vier Schroevedraaiersel <B> 4 Hou(en eierdopjes (D) Grote, kleine en kruiskopsLhroeve- V* draaier in een Handgreepje me. °,P blankhou.en hang. omslagmeehaniek. euor evlra gemak P|us "n t "K e c garantie voor zachl gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over- luiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam Uw adres Postcode en plaats: _Giro: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement gcldi voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden a.in Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1