oogovens maakt inbreuk op fondrechten van illegalen' Vooreen staffunctionaris zit er weinig perspectief in het aangiftebiljet. Alhoewel... 'Niet-artsen mogen ook acupunctuur toepassen' -^rnenergie is voor ~sderland onnodig Vlieg in uw vakantie met MartinairJ 'ocaat in kort geding tegen bedrijf en staat En spaar Jkilometercheques voor vele unieke J|f Xkado's. Kans óp een van de 10 gratis Long Weekends New York Visakte veertig cent duurder Staatssecretaris Veder-Smit aan Kamer Verlengstuk Bejaarde man bij brand omgekomen -leider Den Uyl h Creëer een kapitale aftrekpost: de Belastingaftrek Polis. Minder belasting nu. Méér inkomen straks. Voelt u voor de VUT? En als u uw pensioen niet haalt? Zo'n Belastingaftrek Polis, valt daar zelf tegenop te sparen? Nationale-Nederlanden Onderzeebootjager niet naar Paramaribo Industriebond wil snel gesprek over Schokbeton IJ JEj van Driel aan het woord tijdens de behandeling van het kort geding dat 84 illegale buitenlanders tegen Hoogovens en de staat y d aangespannen- \x\ *Wordcn uitgereikt vanaf 1-4-1980. Haal de folder bij uw "reisadviseur. Extra voorjaarswedstrijd:* (voor 2 personen). 'Geldt vanaf 1-4-1980 tot 1-7-1980. tn onzer verslaggevers LEM De Alkmaarse advocaat mr. A. van Drlel heeft gisteren Hoogovens ervan lldigd „een inbreuk op grondrechten en mensenrechten" te maken, nu dat bedrijf t 84 illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders de gebruikelijke sollicitatieproce- 1 laten doorlopen. In een kort geding, dat diende voor de president van de rechtbank in m, mr. H. F. van den Haak, eiste hij dat Hoogovens wordt veroordeeld tot mede- ekening van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning. ens beroept zich op een af- net het ministerie van sociale at zo'n aanvraag niet zal wor- ediend. Met het oog daarop advocaat van de Illegale bui- ers tevens dat het ministerie dwongen wordt met het ver- een vergunning akkoord te leze maand solliciteerden de aar door Hoogovens ln een B- en advertentiecampagne Kien functies. De solllcltan- ;en 1966 en 1979 naar Neder- Jtomen, waren brodeloos ge- ior de Inwerkingtreding van irbeld buitenlandse werkne- jjter bekend als de 1-novem- Hoogovens zocht met man ht naar vijfhonderd arbelds- ii. Omdat die ln Nederland Inden waren, werd het mlnis- D sociale zaken om toestem- vraagd ze uit Joegoslavië aan :en. Het ministerie heeft die _g nog niet Ingewilligd. citanten, die terzijde worden door een steuncomité, me- Nederland voldoende (vol- ïn officiële schatting zo'n Illegale buitenlanders her- aan de vraag van Hoog- t kunnen voldoen. Een wer- npagne van het steuncomité iddels al ongeveer 250 kandl- ebben opgeleverd. g lsman van de 84 eisers, 83 anen en een Turk, stelde gis- ""lt het economisch belang van fns bij de aanstelling van zijn van voldoende gewicht ls om l „wezenlijk Nederlands be spreken Hij betoogde dat op iaarvan de sollicitanten aan houden kunnen maken op een vergunning. Maar, zei hij, kan pas worden beslist als erkstellingsvergunning ls ver- het ministerie van sociale geven weigering van Hoog- i medewerking te verlenen I aanvrage van deze laatste vergunning, betekent volgens Van motie, die het mogelijk maakt dat Driel dat de buitenlanders geen ge- Illegale buitenlanders zich melden bij bruik kunnen maken van hun rech- arbeidsbureaus, waarna wordt onder ten. Daarmee zou niet alleen ln strijd zocht of de-illegale arbeidsplaats ge- met het burgerlijk wetboek en de legaliseerd kan worden. Van Driel zei grondrechten worden gehandeld, gisteren al te weten dat die motie zal maar ook met Internationale ver- worden aangenomen, dragen. De landsadvocaat, mr. J. L. de Wlj- kerslooth, noemde het verlangen van de eisers „volstrekt zinloos". Hij stel- de dat Hoogovens terecht geen werk vergunningen wil aanvragen, omdat bij voorbaat vaststaat dat die zullen worden geweigerd. Op grond van de 1-november-wet, aldus de landsadvo caat, zal de Illegale buitenlanders nu eenmaal geen verblijf in Nederland worden toegestaan. De raadsman van Hoogovens, mr. H. W. E. Vermeer, sloot zich bij het ver weer van de staat aan en noemde het eveneens zinloos om een werkvergun ning aan te vragen. Daarmee zouden, zei hij, alleen maar valse verwachtin gen worden gewekt. Nadat ze gisteren de zitting hadden bijgewoond, zijn de eisers onderge bracht ln twee buurthuizen ln Bever wijk, omdat de Illegale buitenlanders deze week de Mozes- en A&ronkerk ln Amsterdam moeten ontruimen. Ze zullen ln hun nieuwe onderkomen blijven, totdat op 2 april uitspraak zal worden gedaan. DEN HAAG (ANP) Minister Braks van landbouw en visserij heeft voor het komende vlssei- zoen de verschillende visdocu- menten vier dubbeltjes duur der gemaakt. Drie van die vier dubbeltjes komen bij de in de prijs Inbegrepen bijdrage voor verbetering van de binnenvis serij op. De grote visakte gaat nu 33,50 gulden kosten, waarvan 12,30 gulden voor verbetering bin nenvisserij. De kleine visakte 11,50 gulden (6,30 gulden). Het hengelbewljs 5,50 gulden (4,30 gulden). Van onze Haagse redactie DEN HAAG Staatssecretaris Veder-Smit van volksgezond heid vindt de toepassing van alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, door artsen niet bezwaarlijk. Ook niet-artsen, zoals fysiotherapeuten, zouden volgens de bewindsvrouw in de toekomst de bevoegdheid moeten krijgen om andere geneesmethoden toe te passen. Dat moet dan worden geregeld ln de nieuwe wet op de medische beroeps uitoefening. die geldt voor individue le werkers ln de gezondheidszorg. Mochten die mensen een vergunning krijgen, dan zou alleen het ln gevaar brengen van gezondheid of leven strafbaar worden gesteld. ADVERTENTIE De advocaat van de staat zei dat om die reden ook tussen Hoogovens en het ministerie ls afgesproken dat ver zoeken om werkvergunningen voor Illegalen achterwege zouden blijven. HIJ bestreed ook dat hier van een Nederlands belang kan worden ge sproken. In zijn verweer verwees hij veelvuldig naar de parlementaire behandeling van de 1-november-wet Na te hebben vastgesteld dat de Tweede Kamer akkoord ls gegaan met die wet, noem de hij het „onjuist, wanneer het kort geding een verlengstuk wordt van de maatschappelijke actie over een uit sluitend politieke kwestie". Vandaag stemt de Kamer nog over een door de PvdA en D'66 Ingediende MILSBEEK (ANP) BIJ een boerde- rijbrand ln het Limburgse Milsbeek (gemeente Ottersum) ls de 82-Jarige J. Arts omgekomen. De man, die onge huwd was en alleen woonde, heeft nog getracht zich ln veiligheid te brengen. HIJ werd ln een niet door het vuur aangetast deel van de boerderij dood aangetroffen. aze sociaal economische redactie lAAG „Kernenergie ls voor Nederland onnodig." Dit PvdA-fractleleider Den Uyl gisteravond in een toe- in Nijmegen over de economische politiek voor de tachtig. „Het streven moet gericht zijn op vervanging trnenergie en het voorkomen van uitbreiding," aldus haanden geleden nam PvdA- tr Van den Berg, ln „Trouw" dpunt ln dat zo snel mogelijk bestaande kerncentrales, Do- I en Borssele, moet worden Dit vergaande standpunt nu toe echter niet gedeeld meerderheid van de PvdA- n Uyl had zich tot nu toe kkelljk uitgesproken. Zijn voor „vervanging van kem- komt neer op sluiting op 'an de twee bestaande cen ten Uyl voegde eraan toe dat Mpunt speciaal voor Neder- t. nt. Uitschakeling van keme- ln landen die daar vrij sterk m," ls weer een andere zaak, is to Uly. Ise •oei t-lelder meent dat ln de Jaren moet worden gestreefd naar 1 2.5 procent economische Jaar. HIJ ls het oneens met i-politlcus Bas de Oaay Fort- onlangs een mln-groel wen- itte. „Niet aangetoond ls dat nodig zou zijn voor herstel lleu), aldus Den UyL Pleidooien voor mln-groel „worden gemakkelijk mis bruikt door lieden die het op het levenspeil van de massa van de werk nemers hebben gemunt." Nul-groei heeft volgens de PvdA-lelder sterke negatieve effecten. Een selectieve economische groei acht hij mogelijk en nodig door de groei vooral te rich ten op maatschappelijke dienstverle ning, openbaar vervoer, research. De voorkeur van de PvdA voor de Jaren tachtig ls op economisch gebied ten eerste werkgelegenheid, ten twee de goede collecUeve voorzieningen en ten derde, voor zover dan nog moge lijk, handhaving van de koopkracht tot Inkomens op modaal niveau (32.500 gulden bruto nu). Tegen d«e achtergrond mag er, aldus Den Uyl, niet van worden uitgegaan dat een kabinet-Den Uyl, voor leder komend Jaar op voorhand een garantie kan geven voor behoud van koopkracht Wat 1980 betreft meent Den Uyl ech ter dat het kabinet-Van Agt „voorba rig en lichtzinnig" de doelstelling van handhaving van koopkracht tot mo daal heeft prijsgegeven. Volgens Den Uyl was dat dit jaar economisch nog Als staffunctionaris kun je doorgaans maar moeizaam aan aftrekposten komen. Zodat er na de loonbelasting toch nog een stevige aanslag voor de inkomstenbelasting volgt. Is daar nu niets aan te doen? Wis en waarachtig wel. Er is een legale manier om minder belasting te betalen. Dat is een winstdelende levens verzekering, waarvan u de premie jaar in, jaar uit voor de inkomstenbelasting kunt aftrekken. Tot een maximum van f 12.842,- per jaar, dat jaarlijks wordt bijgesteld. Wat levert die premie-aftrek op? Wel, als uw belastbaar inkomen f 50.000,- of meer bedraagt krijgt u 50 tot 72% van de premie van de fiscus terug. Oók als u al een pensioenbijdrage aan uw werkgever betaalt. Dat is dus geen kleinigheid. Via de Belastingaftrek Polis spaart u een solide kapitaal bijeen. Dat - verhoogd met een niet geringe winstuitkering - op bijvoorbeeld uw 62ste of 65ste tot uitkering komt. En over het totale bedrag betaalt u geen inkomsten belasting, als u er een pensioen voor koopt. Geheel naar uw keuze kan dat zijn een tijdelijk of een levenslang pensioen. Voor uzelf of voor u en uw vrouw samen. Over die pensioenuitkeringen is uiteraard inkomstenbelasting verschuldigd. Dan komt zo'n Belastingaftrek Polis straks helemaal als geroepen. Want vervroegd uittreden is ook niet alles, als je onvoldoende financiële armslag hebt Met zo'n Belastingaftrek Polis kweekt u een ruim "vrijetijdspensioen". Dat nog grotendeels door de fiscus wordt gefinancierd ook! Dan helpt de Belastingaftrek Polis uw vrouw haar inkomensniveau zo goed mogelijk te handhaven. Is er al een goede voorziening voor uw vrouw, of hebt u niemand om voor te zorgen? Dan passen we de Belastingaftrek Polis aan uw specifieke situatie aan. Zo simpel is dat. Een terechte vraag, waarop het antwoord meestal "nee" is, maar uw verzekerings adviseur gaat dat vanzelfsprekend samen met u na. Dus wat weerhoudt u om een afspraak met hem te maken? U kunt ook Nationale-Nederlanden bellen voor informatie. Telefoon 010 - 65 27 00, toestel 560. i ecologisch evenwicht" (ml- wel haalbaar geweest De staatssecretaris zegt dit ln een notitie die zij de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze brief wordt donder dag door de vaste Kamercommissie en mevrouw Veder besproken. Onder werp ls de kwaliteitsbewaking ln de gezondheidszorg. Nu ls het nog ln strijd met de wet dat niet-artsen zich bezighouden met toe passing van alternatieve geneeswij zen. Naar de mening van mevrouw Veder ls er behoefte aan nader onder zoek. Er moet gelegenheid worden gegeven om aan te tonen of alterna tieve geneeswijzen al dan niet deug delijk zijn, vindt zij. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Nederlandse onderzeebootjager „Amsterdam", die voor zeven maanden ls gestationeerd op Curasao, zal niet. zoals de bedoe ling was van 25 tot 29 april een vloot- bezoek brengen aan Paramaribo. Volgens de marinevoorllchtings- dlenst ls hiervan afgezien, omdat de marinestaf de order heeft gegeven, dat op de dag waarop prinses Beatrix wordt Ingehuldigd, zoveel mogelijk Nederlandse marineschepen op hun thuisbasis blijven. Dat geldt ook voor de schepen, die hun basis ln Neder land hebben. Alleen de schepen, die op die dag meedoen aan NAVO-oefe- ningen, mogen buitengaats blijven. De voorlichtingsdienst ontkent ge ruchten als zou de „Amsterdam" op Curacao worden gehouden om onno dige verwarring ln Paramaribo te voorkomen. UTRECHT (ANP) De Industrie bond FNV wil op korte termijn met de directie van het betonbedrijf Schokbeton overleggen over de toe komstplannen van deze onderne ming. BIJ Schokbeton ligt een reorga nisatieplan op tafel, dat het voortbe staan van het bedrijf volgens de Indu striebond ernstig ln gevaar kan bren gen. De bond ls daarom van plan d" directie eventueel via een kort geding te dwingen de verplichte overlegpro cedure na te komen. BIJ Schokbeton, een dochteronderne ming van het Ogem-concem werken ln totaal 800 A 900 mensen, verspreid over vestigingen ln Zwljndrecht, Krimpen a/d IJssel, Doodewaard. Kampen en Zeist De Industriebond FNV vreest dat men bij Schokbeton al bezig is met de voorbereidingen om de onderneming te ontmantelen. Die ontmanteling sou dan moeten bestaan uit het ver kopen van de gezondste onderdelen van Schokbeton en het „afbouwen" van het overblijvende deel van het bedrijf. Kritiek op plan voor jeugdtandverzorging UTRECHT :ANP> Het standpunt van staatssecretaris Veder-Smit, dat ln de tanheelkundige zorg voorrang moet worden gegeven aan de Jeugd tot achttien Jaren en dat de hulp gratis moet zijn, ls met instemming ontvangen door de Nederlandse vere niging van medewerkers van Jeugd- tandvercorgingsdiensten. ZIJ be treurt het cchtcr dat de staatssecre taris mogelijkheden open laat voor het inschakelen van hulstandartsen bij dit werk. Dat is volgens de vereni ging tegen het advies van de centrale raad voor de volksgezondheid, standpunt van de staatssecreti houdt volgens de vereniging het r co ln, dat dc concurrentiestrijd tus sen huispraktijk en school tand ve*- zorglng blijft voortduren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9