jah mag voorgoed Egypte blijven 55 Strijd in Tsjaad onoverzichtelijk Hongarije zweert trouw aan Moskou Seen fout van Carter of 't breekt Kennedy op Zorg in Zuid-Afrika over geheim plan 3l Arabisch verzet -gen besluit Israël jzelingskwestie moeilijker pleit voor aan en v van asiel ln kou pleit voor •iferentie Madrid 51 in Geweld in El Salvador eist opnieuw levens Studenten uit Mali bezetten ambassade EG laat uitgewerkt neutraliteits-plan Afghanistan vallen Zuid-Korea doodt infiltranten IAG 25 MAART 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET ilJ. r IO. TEHERAN (Reuter, AFP, AP) De verbannen sjah van Iran ls gisteren ln Cairo Skomen en mag van de Egyptische president Anwar Sadat permanent in Egypte blijven, vertrek van de ex-sjah uit Panama heeft de oplossing van de gijzelingskwestie ln de rlkaanse ambassade in Teheran allesbehalve dichterbij gebracht. ik Jtaris-generaal van de Verenigde b, Kurt Waldhelxn, zei dat de gen om de Amerikaanse gijze- Teheran vrij te krijgen door rtrek van de sjah gecompliceer- Wen geworden. Maar Waidhelm meteen bij dat die pogingen wel j^jezet zullen worden. hoofdaanklager in Iran. Siyed Moussavi, liet weten dat het van de sjah naar Egypte gen bij het oplossen van de crisis Kurt Waidhelm, zei dat~de rondom de Amerikaanse gijzelaars. Moussavi vond de Panamese en Egyptische handelwijze een schen ding van de internationale wetten. Hij noemde de Egyptische president „een stroman zoals andere stroman nen van Amerika over de gehele we reld". Radio-Teheran voorspelde dat Egypte grote moeilijkheden zou krij gen nu het de sjah asiel verleend heeft. Verder beschuldigde de radio grote moeilijkheden" zal zor- de Verenigde Staten ervan de sjah te hebben geholpen bij zijn ontsnap- ping aan de uitlevering door Panama Het hoofd van de Iraanse revolutio naire rechtbanken, ayatollah Sadeq Khalkhali, riep gisteren op tot grote Islamitische demonstraties tegen de Egyptische president en zei te hopen dat Sadat hetzelfde zou overkomen als de sjah. Khalkhali zei nog dat de gijzerlaars die zich schuldig hebben gemaakt aan spionnage spoedig be recht en ln de gevangenis gezet zullen worden. Iraanse studenten ln Beiroet riepen het Egyptische volk op zo snel mogelijk een eind te maken aan het bewind van Sadat. ;OU (DPA) De Sowjet-Unle lowakije hebben Etlle be staten opgeroepen met de idingen van de vellighelds- intie van Madrid te beginnen, inferentle is vastgesteld voor aar. De oproep staat in een iqué, dat ter afsluiting van :oek van de Tsjechoslowaakse ir van buitenlandse zaken hthapek aan Moskou ls uitgegeven. jek en zijn Russische ambtge- Dromiko gaven te kennen dat politiek van onstpanning willen brSetten. Een politiek, die volgens n de Jaren zeventig tot zoveel len ttefs" heeft geleid. De twee mi- L- s spraken zich voorts ook uit vofeen conferentie over militaire llanannlng en ontwapening in Volgens het Franse blad Le Monde zou de Panamese sterke man, gene raal Omar Torrijos, zondag nog heb ben geprobeerd voor elkaar te krijgen dat de studenten in Teheran de gijze laars zouden overdragen aan de Iraanse autoriteiten. In ruil daarvoor zou hij de sjah niet laten vertrekken. De Iraanse minister van buitenlandse .tJZALEM (Reuter, AFP, AP) Op de door Israël bezette U&lljke Jordaan-oever en de strook van Gaza dreigt fel it tegen het besluit van de regering om in Hebron twee n jen voor Joods religieus onderwijs te stichten. Burgemees- de an Hebron, Fahd Kawasma riep alle inwoners van de •s «bever op alle contacten met de Israëliërs te verbreken. ie ge exC*s een protestbijeenkomst in htaiimeentehuis van Hebron zei de voorgelegd aan de commissie en tot utairop heden steunde de commissie de e ktfneester verder dat de Israeli- regering. Maar deze keer bestaat er binnen de commissie geen meerder heid die achter het besluit van het eirtieslisslng moest worden tegen- „zelfs al brengt ons dat ln pet met de autoriteiten. De Israë- 'kabinet staat. De mogelijkheid be- oéebben voor ons allen niet ge- gevangenissen. We moeten alle k htten met hen stopzetten, we tegn geen zaken met hen doen, we van*» ophouden met werken, we e wen niets meer doen." urgemeester van Bethlehem, relj zei dat de Israëlische beslls- an elke mogelijkheid van vreed- snaast elkaar bestaan van Ara- ipi en Joden een einde maakte, vergadering werd besloten dat iron vandaag een staking van zal worden gehouden. sch ijjeen op de Westoever en ln yieheeft het Israëlische kablnets- s nat voor de nodige deining ge- ladei ook in Israël is er veel verzet. veikl het kabinet zondag met acht ——zes stemmen en drie onthou- 1 het besluit nam heeft de De- Ische Beweging, die deel ult- van Begln's coalitie, geëist dat slissing voorgelegd wordt aan Jlementscommlssie voor bulten- 1 zaken en veiligheid. Begins 't beheerst 15 van de 25 zetels commissie, maar volgens icretarls Aryeh Naor be ier ln de commissie momenteel «eerderheid voor het besluit lijnlijk zal de commissie niet londerdag over het besluit pra- I donderdag gaat het parlement Ten maand op reces. Dan nog ls vraag of de commissie een (l van de regering kan tegenhou- Democratische Beweging «rel vaker een regeringsbesluit staat nu dat uitvoering van het kabi netsbesluit een maand op zich zal laten wachten. Autonomie Het besluit van de regering Begin maakt de onderhandelingen over de autonomie van Palestljnen op de westelijke oever en de strook van Gaza tussen Egypte, Israël en de Ver enigde Staten er niet gemakkelijker op. In de nacht van zondag op maan dag besprak Begin het besluit met de Amerikaanse afgezant Sol Linowltz, die naar het Midden-Oosten ls ge stuurd om meer vaart te krijgen ln de onderhandelingen. Donderdag zal de man ln het Egyptische Alexandrlë zijn om de volgende gespreksronde bij te wonen. Om deze onderhandelingen ujt de im passe te halen heeft de Amerikaanse president Jlmmy Carter de Evypti- sche president Anwar Sadat en pre mier Begin naar Washington geno digd voor afzonderlijke gesprekken. Carter voorspelde dat de besprekin gen moeilijk zullen zijn, maar dat ze wel kunnen slagen. Carter kreeg veel Joods applaus toen hij zonder aan de vooravond van de voorverkiezingen in New York zei dat „Jeruzalem on verdeeld zal blijven, dat de Palestijn se bevrijdingsbeweging PLO Israëls bestaansrecht moet erkennen voor dat de Verenigde Staten contact zul len opnemen met de PLO en dat Washington zich blijft verzetten te gen een onafhankelijke Palestijnse staat". zaken Qhotbzadeh zou hiermee In gestemd hebben, maar om enkele uren uitstel gevraagd hebben. Torri jos zou geweigerd hebben, waarna de sjah naar Egypte vertrok. Ghotbza- deh, en ook de Iraanse president Banl Sadr, waren daar volgens Le Monde zeer kwaad over. Volgens Ohotbza- deh had Iran Panama zelfs verzekerd dat de sjah in Iran niet zou worden geëxecuteerd. Banl Sadr liet weten dat Iran de Verenigde Staten zal blij ven vragen om de uitlevering van de sjah. Zowel Panama als Egypte zijn onderdanig aan Washington, aldus Banl Sadr. „Sadat ls zelfs nog meer verbonden aan het Witte Huls dan Torrijos". Naastenliefde Washington ontkent dat het meege holpen heeft aan het vertrek van de sjah naar Egypte. Regeringsfunctio narissen zeiden gisteren dat de VS gepoogd heeft de sjah te bewegen ln Panama te blijven. Ook ln de VS is men bang dat de kwestie van de gijzelaars er alleen maar moeilijker door geworden is. Washington zegt dat de beslissing Panama te verlaten door de sjah zelf genomen ls. Hij vertrouwde de Panamese autoritei ten niet meer toen deze lieten weten een uitleveringsverzoek van Iran te zullen overwegen. Daarvoor had Pa nama steeds gezegd de sjah niet te zullen uitleveren. De Egyptische president heeft altijd gezegd dat de sjah in zijn land wel kom zou zijn en dat het verlenen van asiel aan de sjah niets meer dan een daad van naastenliefde zou zijn. De sjah werd gisteren op het vliegveld van Cairo door Sadat zelf verwel komd. Vandaar vlogen de twee met hun echtgenote per helikopter naar het Maadl militaire ziekenhuis, acht kilometer ten zuiden van de stad. Het ziekenhuis wordt zwaar bewaakt. De sjah zei dat hij na zijn operatie (hij wordt zeer waarschijnlijk aan zijn milt geopereerd) de pers wel te woord wilde staan. Sadat zei dat de sjah voorgoed ln Egypte mocht blijven. Toen de sjah in Januari vorig Jaar aan zijn verban- nlngstocht begon was het eerste land dat hij aandeed Egypte. Daarna ging hij naar Marokko, de Bahama's, Mexico, de Verenigde Staten en Pa nama. Egypte onderhoudt geen be trekkingen met Iran en er bestaat geen uitleveringsverdrag tussen bel de landen. SAN SALVADOR (UPI) - In het dorpje Tacachico, 43 kilometer ten zuidoosten van San Salvador, zijn zondag 25 mensen doodgeschoten. De lezingen over wat zich ln het 375 zielen tellende dorp heeft afgespeeld, lopen zeer uiteen. Volgens de lege rvoorllchtln ga dienst wer een patrouille van het leger, die een tip had gekregen dat zich geuer- rillero's ln het dorp ophielden en dat er wapens waren verborgen, zondag ochtend door guerrillaera's overval len. De patrouille beantwoordde het vuur. De schietpartij kostte aan 25 mensen het leven, aldus de voorlich tingsdienst van het leger. De patroui lle leed geen verliezen. Deze lezing van het leger verschilt ln alle opzichten met die van Roberto Cuellar, hoofd van een mensenrech-. tengroepering, die werkt onder auspi ciën van de katholieke kerk in El Salvador. Cuellar verklaarde dat vol gens zijn informatie er geen sprake ls geweest van een overval op een pa trouille van het leger. 8oldaten trok ken het dorp binnen en begonnen huizen in brand te steken en te schie ten,aldus Cuellar. 350 mensen waren er ln geslaagd te ontsnappen. NDJAMENA (AFP, AP, Reuter) De gevechten ln en rondom de hoofdstad van Tsjaad, Ndjamena zullen naar verwacht heviger worden. Na een betrekkelijk rustige nacht raakten de legers van de president Oueddl en de minister van defensie Habre weer slaags. Naar verluidt laat Oueddl versterkin gen van zijn FAN (Volksleger) uit het noorden komen en begeven verster kingen van Habre's FAN (noordelijk leger) zich naar Ndjamena. Tegelijkertijd hebben twee andere le gers ook plannen zich ln het strijdge woel te mengen. De FAT (Tsjaad* leger) van vice-president kolonel Ka- moogue, een christelijk leger, dat tachtig kilometer ten zuiden van Ndjamena gestatlonneerd ls. rukt op naar de achterflank van Habre's le ger. Daarnaast komen militairen die op de hand zijn van de minister van buitenlandse zaken Acyl Ahmat van uit het zuiden naar de hoofdstad. Dit leger heeft steun vanuit Llbiê. Volgens waarnemers ln Ndjamena moet de echte strijd nog beginnen. Tot nu toe zijn volgens onbevestigde berichten al 700 mensen bij de ge vechten gedood. De gevechten giste ren waren niet zo hevig als de twee dagen er voor. maar dit zou komen omdat de legertjes voor een groot deel door hun munitie heen waren. Normaal leven was ln Ndjamena vrij wel niet meer mogelijk. In de stad was de elektriciteits- en watervoorzie ning geheel stopgezet Honderden Europeanen hebben hun toevlucht gezocht tot een Franse mi litaire basis even bulten Ndjamena. In het Italiaanse consulaat ln Londen hebben zich gisteren drie explosies voorgedaan. Scotland Yard dacht niet aan een „daad van terrorisme". Wel werd een Italiaan aangehouden, die mogelijk de bom bij de voordenr van Vijfhonderd Europeanen bevonden het consulaat geplaatst kan hebben. Door de explosie werd een verdieping geheel verwoest en ontstond een felle brand. Niemand liep verwondingen op. zich er gisteren al. Degenen die het land willen verlaten krijgen daar de gelegenheid toe. Ongeveer 300 Euro- BOEDAPEST (AP, Reuter, UPI) Hongari-- ls niet van plan zijn buitenlandse politiek te veranderen en zal zich de komende Jaren l _rk op de Sowjet-Unle blijven richten. In de binnenlandse politiek zal het land doorgaan met zijn gemengde economie, waaraan het zijn relatief welvarende positie te danken heeft. Dit was de boodschap van partijleider Janos Kadar op het twaalfde partijcongres van de communistische partij ln Boedapest. Kadar betitelde de Sowjet-Unle ala „belangrijkste steunpilaar van de zaak van de menselijke vooruitgang" en verklaarde dat de „onverbrekelij ke vriendschap" met Moskou nog hechter is geworden. De verslechte ring van de Internationale verhoudin gen na „Afghanistan" weet Janos Ka dar aan „reactionaire en imperialisti sche krachten", die een anti-sowjet en anti-communistische campagne ontketend hebben. Kadar sprak zich uit voor verminde ring van bewapening en zag graag dat de voorbereidingen voor de velllg- heldsconferentle ln Madrid ln een „opbouwende sfeer" plaatshebben. Dit zou het wederzijds vertrouwen kunnen vergroten en de terugkeer naar de koude oorlog kunnen tegen gaan, aldus de Hongaarse leider. Volgens Kadar ls de groei ln de Hon gaarse economie flink teruggelopen. Hij is echter niet van plan de econo mische koers, die als een van de meest liberale ln het Oostblok wordt JOHANNESBURG (Reuter) In Zuid-Afrika ls flinke beroering ontstaan na de bekendmaking ln dagbladen van een geheim plan van het leger om de oppositie tegen te werken. In het document wordt gesproken over een opdracht aan het leger om „de aanval van de oppositie op de premier tijdens jhet begrotingsdebat te niet te doen". Premier Botha heeft zich gisteren gedistantieerd van het „geheime plan" en verklaarde dat er een onderzoek zal worden Ingesteld naar de oorsprong en Inhoud van het document. Het plan ls opgesteld door majoor-generaal Pretorlus en draagt de naam „psychologisch actieplan: begrotingsdebat over strijdkrachten". In het debat wordt flinke oppositie verwacht tegen de defensieuitgaven. Volgens het document ls het niet wenselijk dat de oppositie daar gebruik van maakt ten koste van de regering. Vandaag wordt een speciaal debat ln het parlement gehouden over het „geheime plan". Oppositieleider Frederik van Zyl ver klaarde dat de democratie wordt uitgehold als de strijdkrachten verwikkeld raken in partijpolitiek. In het document staat dat de media moeten worden aangemoedigd een positief beeld te geven van de „bekwame en betrouwbare soldaat". Klachten over het lage salaris ln het leger moeten worden ont kracht. Naar verwacht worden de militaire uitgaven ln Zuid-Afrika aanzien lijk verhoogd. gezien, te veranderen. De ontwikke lingen blijven achter bij het vijfjaren plan. Schuld daarvan zijn de veran deringen ln de internationale econo mie, de slechtere handelsvoorwaar- den en discriminerende maatregelen van sommige kapitalistische landen, zei Kadar. Het nationaal inkomen zal minder groeien en daarom zal het Inkomen per hoofd van de bevolking de ko mende vijf Jaar slechts met zes pro cent stijgen. Dit was de laatste vijf Jaar negen procent De consumptie zal met 8 procent stijgen, dit was 14 procent. Volgens economen beloopt de Inflatie nu zeker 14 procent op Jaarbasis. Dit komt door de sterke prijsverhoging van eerste levensbe hoeften, die gemiddeld 30 procent duurder werden. Janos Kadar had kritiek op de overmaat aan bureau cratie in zijn land. op het „parasitis me", op zwartwerkers en handel op de zwarte markt. Hongarije krijgt ongeveer 50 procent van zijn Inkomen uit buitenlandse handel. De economische positie ls daardoor zeer kwestbaar. Hongarije heeft van de Oosteuropese landen de hoogste levensstandaard. peanen vertrokken gistermiddag naar Kameroen. Een Journalist uit Soedan werd zon dag tijdens de gevechten doodge schoten. De Nlgeriaanse president Seynl Kountche en de Libische leider Khaddaffi hebben een beroep op de bevolking van Tsjaad gedaan het ak koord van Lagos te respecteren. De twee leiders hebben voorgesteld een nieuwe conferentie bijeen te roepen om een oplossing te vinden voor de geschillen tussen de vele partijen ln Tsjaad. DAKAR (Reuter) Studenten uit Mali hebben de Mallnese ambassade ln Senegal bezet en geëist dat alle gearresteerde studenten ln hun land worden vrijgelaten. Volgens de bezet ters heeft de regering van president Moussa Traore enkele honderden stu denten gevangen genomen en zelfs gezinnen van gevluchte studenten ge gijzeld. Studentenleider Abdoukarim Cama- ra zou gemarteld zijn en aan de gevol gen daarvan zijn overleden. Zijn dood werd vrijdag officieel bekend ge maakt zonder nadere bijzonderhe den. De politie van 8enegal heeft de Mallnese ambassade omsingeld maar leek gisteren nog geen poging te on dernemen het gebouw te bestormen. Het was gisteravond niet bekend of de studenten ook mensen ln het ge bouw gegijzeld hielden. In Mall was de laatste maanden veel onrust onder studenten. Ze gingen tot een langdu rige staking over. De regering van Traore nam eind vorig Jaar wraak door de universiteiten tijdelijk te sluiten en een groot aantal studenten op te roepen voor militaire dienst. President Traore kwam ln 1968 aan de macht na een staatsgreep. ROME (Reuter) De Europese Ge meenschap heeft er van afgezien een gedetailleerd voorstel om van Afgha nistan een neutrale en nlet-gebonden staat te maken, uit te werken. Dit werd gisteren door diplomatieke bronnen ln Rome bekendgemaakt Wel blijft het Idee van de neutraliteit overeind en zal dat vla diplomatieke kanalen ook nog wel verdedigd wor den. Het voorstel was uitgedacht door de Britse minister van buiten landse zaken, Lord Carrington en overgenomen door de Gemeenschap. Het had tot doel het voor de Sowjet- Unie gemakkelijker te maken zijn troepen uit Afghanistan terug te trek ken. „Maar het ls duidelijk geworden dat als we nu met een uitgewerkt plan komen, dat toch verworpen zal worden. We proberen nu een klimaat te creëren waarin de Russen tot het bewustzijn komen dat het algemeen Idee van de neutraliteit ccn uitweg uit de crisis kan bieden", aldus de diplomaten. SEOEL (UPI) Zuldkoreaanse sol daten hebben zondag drie gewapende Noordkoreaanse Infiltranten doodge schoten. Dit heeft het Zuldkoreaanse ministerie van defensie gisteren be kendgemaakt. Volgens het ministerie werden de drie Noordkoreanen zondagmorgen opge merkt toen ze in de monding van de Han-rivler op 24 km ten noorden van de Zuldkoreaanse hoofdstad Seoel een soort amfibie-aanval wilden uit voeren. Waarnemers verwachten dat het incident de dialoog tussen Noord en Zuid-Korea zal schaden. Vorige week besloten de twee landen tot het houden van een topconferen tie in het grensstadje Panmoenjom. IBerl van Panhuis YORK Morgen is het een Jaar geleden dat president Anwar t van Egypte en premier Menachem Begin van Israël hun vredesver- tekenden. Ter gelegenheid daarvan gaf Amerika's president Jimmy r de grondlegger van de vredesregeling— zondag al een receptie. j niet toevallig drie dagen te vroeg, fsldent moest een gebaar van goede ken tegenover de Joodse kiezers ln Vork, die vandaag de uitslag van de prkiezingen kunnen bepalen en die j zijn over het Amerikaanse stem- J enkele weken geleden bij een tegen {gerichte resolutie ln de Veilighelds- i de Verenigde Naties. s van de Newyorkse Joden (een derde [e Democratische kiezers ln deze twee- at van Amerika) is nog steeds een teken. Carters verontschuldiging i verklaring dat de VS niet wisten zich voor het eerst ln de Velllgheids- jenover Israël stelden heeft veel nauwelijks tevreden gesteld. De pre- I heeft nog steeds een warm pleitbe- I ln Newyorks burgemeester Ed Koch, |et alleen wat Israël betreft Carter ln neemt maar ook zijn steun stad New York ln herinnering L Daarmee ls echter het aantal promi- jJoden ook wel op. lend JMyereon, 40 Jaar geleden de eerste Joodse schoonheidskoningin van de V8 en nu de zeer getalenteerde adviseur van Koch, trok na de stemming ln de Veilig heidsraad haar steun aan Carters herverkie zingscampagne ln, en wijst nu overal op zijn onbetrouwbaarheid. En Robert Strauss, Carters campagneleider, werd vorige week in een bijeenkomst van Joodse leiders zo heftig onder vuur genomen dat hij woedend weg liep. De vraag is echter of de vijandige houding van Newyorks Joden Carters rivaal Edward Kennedy ten goede zal komen. Op het ogen blik lijkt het daar niet op. Veel Democraten zien de keus tussen Carter en Kennedy als die tussen de duivel en de diepe blauwe zee. Voor Kennedy ls Iedere voorverkiezing on derhand een slagveld, met hem zelf als de waarschijnlijke verliezer. Peilingen hebben aangewezen dat men de senator uit Massa chusetts niet vertrouwt en zijn zedelijk ge drag afkeurt. Als Kennedy mocht hebben gedacht dat zijn affaire ln Chappaquiddlck tot het verleden behoorde, dan heeft deze verkiezingscampagne hem wel het tegen deel getoond. „Wie moeten we kiezen; de een is politiek onaanvaardbaar, de ander moreel," riep zondag een man tegen Bess Zondag al vierde president Carter de eerste verjaardag van het Israëllsch- Egyptische vredesverdrag met een receptie ln het Witte Huls waar de ambassa deurs van Israël en Egypte, Evron (r) en Ghorbal, de eregasten waren. Toevallig gekozen lijkt het moment voor deze plechtigheid niet. Want vandaag beslissen de Democraten in New York voor een derde Joods of zij Carters recente misstap in de Veiligheidsraad zijn vergeten. En een receptie op woensdag, de eigenlijke verjaardag van bet verdrag, zou weinig hebben kunnen bijdragen. Myerson. En dat zal er mogelijk toe lelden dat veel Democraten vandaag gewoon thuis zullen blijven. Bezuinigen Van hen die wel een keus zullen maken zou een meerderheid zich waarschijnlijk uit spreken voor de president. Toch er ls een kans dat Kennedy het beter zal doen dan vorige week ln Illinois. Van belang is hoe de kiezers uiteindelijk zullen oordelen over het bezuinigingsplan van de president. Carol Bellamy, de voorzitter van de gemeente raad van New York, heeft ook al haar steun aan Carter Ingetrokken omdat ze vreest dat de plannen ook diep zullen snijden ln de uitgaven van de al stevig in moeilijkheden zittende stad. De grote vraag ls ook nu weer: gaan de sceptici naar het kamp van Kennedy of blijven ze thuis? De senator heeft de afgelopen dagen kosten noch moeite gespaard om de minderheden de waarschijnlijke slachtoffers van Car ters bezuinigingen aan zijn zijde te krij gen. Economische en sociale kwesties zijn nog steeds Kennedy's sterkste punt Vorige week hield hij een als belangrijk aangekon digde toespraak over Afghanistan aan de Columbia Universiteit maar de studenten kregen pas lets van bezieling toen de sena tor ging spreken over onderwijs, huisves ting en gezondheidszorg. Die enkele minu ten toonden hier een Kennedy ln de voet sporen van zijn broers John en Robert: een Kennedy van de minder bedeelden. En be zoeken aan Harlem, de Bronx en Brooklyn bevestigden zijn krediet onder de minder heden. Bij de Republikeinen ls er nauwelijks spra ke van spanning. George Bush en John Anderson hebben nauwelijks campagne ge voerd en dat maakt Ronald Reagan de gedoodverfde winnaar. Er zit echter een valletje in de stembiljetten van de Republi keinen. Nergens wordt vermeld wie voor wie is. en daarom hebben Reagan-aanhang^rs precies uitgelegd gekregen wie aan hun kant staat Met de aanwijzing van Reagan- gedelegeerden wil de staf er zeker van zijn dat zijn procenten wei degelijk ln stemmen op de partij conventie in Detroit worden vertaald. De tweede voorverkiezing van vandaag, ln het noordoostelijke Connecticut, is de laat ste kans voor Oeorge Bush. Hier ls hij geboren en voor deze staat was zijn vader Prescott Jarenlang lid van de 8enaat. Mocht Bush hier goede resultaten boeken dan heeft het toch veel weg van de laatate opleving voor de politieke dood van de oud CIA-directeur ln dit verkiezingsjaar. Na New York en Connecticut trekt de primdfry- c ara vaan voorlopig naar het middenwesten en daar gaat het tussen Reagan en Ander son. Met de Callfornlsche oud-gouverneur als favoriet. President Carter neemt dezelf de plaats In bij de Democraten. Het westen en middenwesten van Amerika zullen mo gelijk de komende weken nog duidelijker maken dat tenzij zl?h onvoorziene onge lukken voordoen de strijd ln november zal gaan tussen Carter en Reagan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7