Zonder akkoord Den Haag geen nieuw Kamer-complex Eindelijk vaart in verbetering busvervoer Scheveningen wil vissersmonument Kijken en praten over woondichtheif Protestmars in Den Haag tegen Argentijnse junta Haagse gemeenteraad stelt vragen over nieuwbouw Bij vierde verjaardag dictatuur Rijswijk stopt met verstrekken van privé-informatie Protest opbouwwerk tegen ontruiming van kraakwoningen Op belangrijke uitvalsweg in Leiden Verplaatsing 'oude steen' onmogelijk Politionele nota over kraken brenï geen duidelijkheid Boomfeestdag in Den Haag g Vrachtauto's in Waddinxveen utuji bebouwde kom ien Giftig gas uit wagon ontsnapt"?! DINSDAG 25 MAART 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het ts ondenkbaar dat de nieuwbouw voor uitbreiding van het Tweede Kamer- compiex wordt uitgevoerd, wanneer het gemeentebestuur van Den Haag zich zou uitspreken tegen alle drie de nu ingediende architectonische ontwerpen. Een woordvoerder van de Rijksge bouwendienst heeft dit gisteravond gezegd In een hoorzitting die in de Haagse gemeenteraad werd gehou den over de uitbreidingsplannen voor de Tweede Kamer De woordvoerder die zitting heeft in de commissie die de nieuwbouwpiannen begeleidt, zei verder, dat gezien de reacties die tot nu toe op de plannen zijn binnenge komen. niet valt te verwachten, dat een ontwerp het met vlag en wimpel zal halen Na een mislukte prijsvraag onder 111 Nederlandse architecten hebben nu drie architecten in op dracht van minister Beelaerts van Blokland ontwerpen voor de nieuw bouw ingediend. De architect De Bruijn maakte een plan dat geken merkt wordt door veel open ruimtes maar ook door hoogbouw, architect Hagoort ontwierp een gebouw dat zich uitstrekt tot boven de Hofweg. En het architectenbureau „Oroep 5" laat de Binnenhof-bebouwing uit groeien tot aan de Hofweg. Programma In antwoord op vragen uit de ge meenteraad zei Pol de Beer namens de begeleidingscommissie gister avond. dat er maar weinig vierkante meters vallen af te knabbelen van de behoefte aan extra ruimte waarover de Kamer zich heeft uitgesproken. Hoogstens zouden er wat kamers voor Euro-parlementariërs en andere kleinere voorzieningen uit het com plex kunnen worden gehaaid. De Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Enige tientallen leden en sympathisanten van het Solldarlteits Komité Argentinië Nederland (SKAN) heb ben gisteren ln Den Haag een demonstratieve optocht gehou den van het Malieveld naar de Argentijnse ambassade aan de Koolhaas Javastraat. Beer wees de gemeenteraad erop, dat bij het uitbreidingsprogramma slechts is uitgegaan van vierhonderd man personeels uitbreiding voor de Tweede Kamer in de komende vijf entwintig Jaar. ..Dat is nog geen twee procent personeelsuitbreiding per Jaar", rekende De Beer voor. ..veel minder dan op een gemiddeld minis terie." Oisteravond werd door de begelei dingscommissie uitgesloten dat er ln de afweging rond de nieuwbouw nog andere plannen kunnen worden beke ken dan de drie die het laatst zijn ingediend. Naast de plannen van de drie architecten die door minister Beelaerts van Blokland zijn aange zocht, zijn ln de discussie momenteel toch ook de ogen gericht op een twee tal andere mogelijkheden. Vorige week diende de PPR-gemeenteraads- fractie van Den Haag een alternatief in voor uitbreiding van de Kamer, dat uitgaat van een efficiënter gebruik van het bestaande Binnenhof-com plex. In het PPR-plan wordt slechts weinig bebouwing gesloopt op de hoek van de Lange Poten en de Hof weg. de bestaande gevelwanden blij ven daarbij bovendien overeind staan. De Tweede Kamer kan in deze opzet extra ruimte vinden in gebou wen aan het Binnenhof die momen teel nog ln gebruik zijn bij onder meer de ministeries van algemene zaken en van binnenlandse zaken. Het SKAN wilde met deze protest mars onder de aandacht brengen dat het vier Jaar geleden is dat de Argen tijnse militairen een staatsgreep uit voerden Volgens het SKAN is er sinds die dag sprake van een voortdu rende systematische schending van de rechten van de mens. Voor commerciële doelen RIJSWIJK B. en w. van Rijswijk willen stoppen met het verstrekken, yoor commerciële doeleinden, van ge gevens uit de burgerlijke stand. Tot nu toe bestaat ln Rijswijk de moge lijkheid om via een abonnement we kelijks een overzicht te ontvangen van alle wijzigingen ln het register, zoals geboorten, huwelijksaangiften, huwelijken en overlijden. Van deze mogelijkheid maken vooral fellcita- tlediensten of bedrijven die Jong ge huwden en Jonge ouders voordelige aanbiedingen willen doen, gebruik. Vorig Jaar vroeg de PSP ln Rijswijk met deze abonnementen te stoppen omdat de privacy van de Inwoners erdoor wordt aangetast. Na overleg met andere gemeenten (Den Haag. Rotterdam en Delft hebben ook tot afschaffing besloten) wil het Rijs- wijkse college het verstrekken van deze inlichtingen per 1 Juni a s. (als de abonnementen aflopen) beëindigen. Het doorgeven van deze inlichtingen past niet meer ln de steeds sterker wordende roep om bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is een van de overwegingen. Er zijn naar schattingen van onder anderen Amnesty International ln Argentinië 15.000 politieke gevange nen. worden er 30.000 mensen vermist en vonden duizenden mensen de dood. De schending van de mensen rechten heeft een dramatisch hoogte punt gekregen met het aannemen van de wet op de doodsverklarlng ln augustus vorig Jaar. Deze sinistere wet houdt ln dat ontvoerde, vermiste personen na 90 dagen vanaf de datum dat zij als vermist zijn opgegeven bij het ministerie van Justitie „dood ver klaard worden". Op deze wijze wil de Junta het vermoorden van tegenstan ders legaliseren. Gas Tijdens de mars werden leuzen geroe pen als „Vldela moordenaar" (Vldela is president van Argentinië) en werd geageerd tegen de Nederlandse firma Bos en Kalis, die volgens het SKAN met een kredietgarantie van de Ne derlandse regering van 3 miljard gul den een gasveld in Argentinië gaat ontginnen. Nederland staat er vol gens het SKAN toch ai niet zo best op. Tegenover het passieve vluchte lingen- en mensenrechtenbeleld van de Nederlandse regering staat een actief handelsbeleid. Het 8KAN weet te melden dat Neder land na de VS de belangrijkste han delspartner is geworden van Argenti nië. De betogers deden dan ook een oproep aan de regering om de hulp aan de Junta stop te zetten en de strijd van het Argentijnse volk tegen de onderdrukking te steunen. In het Kijkhuls werd 's avonds een manifestatie gehouden waarop de Ar gentijnse film „La hora de los hor- nos" werd vertoond en het actie-or kest De Dam optrad. Een tweede „nlet-officieel" ontwerp dat toch van gewicht is ln de discus sie. is dat van de architect Koolhaas. HIJ deed mee aan de mislukte prijs vraag en schetste een hoogbouwplan waarvan velen zeggen, dat het de basis heeft gevormd voor het ontwerp dat De Bruijn daarna inleverde. In ieder geval twee Haagse gemeente raadsleden, een CDA'er en een PvdA'er, hebben in het openbaar al gesteld het ontwerp van Koolhaas beter te vinden dan de drie Ingedien de plannen, waaruit nu een keuze gemaakt zou moeten worden. DEN HAAG De ambtenaren van het opbouwwerk in Den Haag hebben bij de gemeenteraad geprotesteerd tegen de ontruiming vorige week door de politie van een kraakpand n de Jacob Catsstraat. De opbouwwerkers (gemeentefunc tionarissen die buurtgroepen begelei den) schrijven in een brief aan de raad dat ze al Jaren samen met de bewoners hebben aangedrongen op maatregelen om leeggekomen hulzen weer sneller bewoond te krijgen. Vol gens de briefschrijver doet een optre den zoals dat van de mobiele eenheid vorige week dinsdag het ergste vre zen voor de toekomst. Goed overleg tussen de buurtbewoners en de ge meente wordt daardoor ernstig be moeilijkt, zo weet het opbouwwerk. Het gemeentebestuur schakelde vori ge week dinsdag de mobiele eenheid in om de kraakwoning met geweld te ontruimen. Bij de actie werden de krakers en hun sympathisanten uit het huls gesleept en kwam het tot een confrontatie tussen de mobiele een heid en omstanders. door Marcel ten Hooven LEIDEN Er begint eindelijk schot te komen in het miljoenenproject, dat de langdurige stremmingen voor het openbaar vervoer op één van de belangrijkste uitvalswegen in Leiden, de Hoge Rijndijk, moet wegnemen. Uit een traag en moeizaam verlo pend overleg is een pakket ambte lijke voorstellen voor de volledige reconstructie van de druk bereden regionale weg gerold. Dit pakket ligt na een ingewikkelde reis door het ministerie van verkeer en water staat nu op het bureau van ver keersminister Tu ijnman. Wanneer de betrokken besturen (het provinciebestuur van Zuid-Hol land en de gemeenteraden van Lei den en Leiderdorp» geen brokken maken in de besluitvorming en er daardoor niet opnieuw vertragin gen ln het krappe tijdschema ont staan. kan in de eerste maanden van volgend Jaar begonnen worden met het werk aan dc Hoge Rijndijk. De aanleg van vrije-busbanen en het installeren van stoplichten met een vooreangsre geling voor de bus sen zullen het gezicht van deze weg totaal veranderen. Al met al zit er dan al bijna tien Jaar tussen het provinciaal besluit maat regelen te gaan nemen voor de ver betering van het openbaar vervoer ln de regio's Den Haag en lelden en dc daadwerkelijke aanpak van de route Lelden-Lelderdorp-Alphen aan den Rijn Het was in 1972 dat de aanleg van een nieuwe autoweg tus sen Lelden en Den Haag afketste op het acüeve verzet tegen de „Leidse Baan", die dwars door een fraai natuurgebied zou lopen De provin ciale staten koppelden hieraan het besluit het openbaar vervoer betere kansen te geven met wegrecon- strucUcs ten gunste van de bus. De eerste maatregelen in het kader van het ..Experimenteerproject Leidse Baan" werden genomen op de route Leiden-Katwijk; anderhalf Jaar ge leden werd deze reconstructie vol tooid. Sindsdien kunnen de bussen vrijwel zonder vertraging de dage lijks optredende files op deze route passeren. Bruggen De belangrijkste oorzaak van de files op de Hoge Rijndijk is het openen van de twee bruggen in de weg. de Lelderdorpse brug en dc Wilhelminabrug. tijdens het spits uur. Metingen wljïen uit dat de bus sen hierdoor soms wel 15 tot 20 minuten vertraging oplopen. Bijko mend gevolg van deze stremmingen is dat een grotere inzet van bussen en chauffeurs nodig is. Bovendien is de dienstregeling van de 23 buslij nen op de Hoge Rijndijk niet meer te vertrouwen. Het is niet mogelijk gebleken de bruggen ln de Hoge Rijndijk tijdens de spits gesloten te houden: Er is in het water niet genoeg buffercapaci teit om het scheepvaartverkeer eni ge tijd stil te leggen. Daarom ls gekozen voor het middel van de wcgreconstructie, die begint bij het eind van de Leidse city-ring. Het wegenbeloop in de driehoek Leven- daal-Korevaarstraat-OranJe- boomstraat moet ten behoeve van de aanleg van vnje-busbanen totaal veranderd worden. De centrale plaats van het verkeersknooppunt zal verhulzen naar de buitenzijde van de stad. rond de Jan van Hout- brug Het verkeersluwe wegdeel, dat daardoor aan de binnenstads zijde ontstaat ihet korte stuk Le vendaal tussen de Korevaarstraat en de Oranjeboomstraat) kan dan voor het busverkeer worden gere serveerd. Op de rest van de route richting Leiderdorp (richting stad-uit) wordt bij de reconstructie van de weg uit gegaan van het principe, dat op redelijke afstand van elk van de drie knelpunten ln de Hoge Rijn dijk een vrije busbaan moet begin nen. De bussen kunnen zo de wach tende auto's passeren. Zo wordt voorgesteld aan het eind van het Levendaal een busbaan naar het kruispunt met de Zijlsingel te laten beginnen, het begin van de busbaan naar de Wllheimlnabrug bij het kruispunt met de Burggravenlaan aan te leggen en de vrije busroute naar de Leiderdorpsebrug bij de brugoprltten te laten starten. Een systeem in de stoplichtinstallaties, waarbij vanuit de bus het licht op groen gezet kan worden, moet de doorstroming van het openbaar ver voer vervolmaken. Andere verkeers maatregelen Vanuit het Leidse stadsbestuur ls op de ambtelijke werkgroep, die de voorstellen voor de reconstructie van de Hoge Rijndijk heeft voorbe reid. sterke druk uitgeoefend om de aanleg van de busbanen te koppe len aan andere verkeersmaatrege len. In de ambtelijke voorstellen ls nu langs de hele route voor een verbetering van de voorzieningen voor het fletsverkeer gepleit: langs Het visserijmonument aan de Scheveningseweg. Van een onzer verslaggevers SCHEVENINGEN Anderhalf jaar na zijn oprichting heeft het „actie-comité verplaatsing visserijmonument", dat zich ten doel stelde het visserij monument aan de Scheveningseweg te verplaatsen naar een passender plaats, laten weten dat dit om technische redenen niet uitvoerbaar blijkt te zijn. Het monument werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog, die, on danks de neutraliteit van Neder land, aan menig 8cheveningse vis ser het leven heeft gekost. Het comité vond dat de huidige plaats van het monument, ter hoogte van de Frankenslag, niet passend meer was. Bestond de Scheve ningseweg vroeger slechts als wandelpromenade, de verkeersin tensiteit van nu deed de oprich ters van het comité besluiten er naar te streven dat de steen naar een rustiger plaats zou worden overgebracht. Men had daarvoor verplaatsing naar de 8trandweg, nabij het Cemafoor, op het oog. Een en ander had moeten geschie den voordat vorig Jaar het 75-Jarlg bestaan van de Scheveningse ha ven gevierd werd. Die datum werd dus niet gehaald en nu is gebleken dat het tech nisch niet mogelijk is het oude monument te verplaatsen. Het co mité geeft de moed echter nog niet op en heeft de Stichting Vissers monument Scheveningen in het leven geroepen. Men ls tot de con clusie gekomen dat bij vele Sche veningse groeperingen de wens leeft om te komen tot de oprich ting van een monument ter nage dachtenis aan alle, in de loop der tijden, omgekomen Scheveningse vissers. De Stichting ijvert voor een mo nument. uitgevoerd in figuratieve kunst, waarvoor zij inmiddels aan drie kunstenaars een opdracht omschrijving heeft doen toeko men. Een Jury, samengesteld uit het Stichtingsbestuur, zal it de drie ontwerpen een keuze maken. De nodige gelden zullen voor een groot deel ter beschikking worden gesteld door een particuliere wel- zijnsstlchting. Het resterende be drag zal door middel van diverse acties onder de Scheveningse be volking worden ingezameld. Aan de gemeente Den Haag is toestemming gevraagd het monu ment te mogen plaatsen aan het eind van de Keizerstraat op de Boulevard, bovenop de zeewering. Van onze correspondent LEIDEN Ook na het verschijnen van een politionele nota over hoe op ie treden bij het kraken van wonin gen. en een discussie hierover in de raadscommissie voor politionele aan gelegenheden. blijft het toekomstig beleid onduidelijk. Oorzaak hiervan is. dat het bijvoor beeld moeilijk vast te stellen is. of een woning nog feitelijk ergens voor ge bruikt wordt of niet. Te lang leeg te koop laten staan, omdat de vraag prijs te hoog ls. moet echter niet als feitelijk gebruik worden aangemerkt. Krakers zouden dan een zeker huls- recht krijgen. Duidelijk uit de nota wordt wel. dat knokploegen van huis eigenaren tegen krakers niet mogen worden ingezet en dat de politie bij overtreding hiertegen zal optreden. Maar de Leidse Kraakbond vindt toch, dat uit de nota te veel rechten aan de hulseigenaren worden toege kend en dat de rechten van de wo ningzoekenden erin te min bedeeld zijn. Commissaris Van Voorden kritiek gisteravond echter! hand. Hij wil graag met kra tafel gaan zitten om over matiek te praten, zo zei hij. vroeg de raadsleden vooral lijnen voor het politie-opti stellen, opdat zij een stv schap in handen krijgt. „Nu dat de ene helft van Leiden i •lijk neemt, als we wèl tegei optreden en de andere helf dat niet doen." Peters (PvdA) stelde daar» richtlijnen op te stellen omf len of een huis feitelijk wordt of dat de woning ord vaardbare reden te lang leï „Want ook krakers hebben d aldus mevrouw Hes (PvdAr echter te weinig ln de nota naj; gebracht zag. Ham (CDA) ziet de oorzaag problemen in het uitblijvei^ Leegstandswet die duidT moet brengen. ROTTERDAM In de hal van het stadhuis in Roti wordt op maandag 31 maart een tentoonstelling over dichtheid" geopend, georganiseerd door het opent chaam Rijnmond. Tot en met 18 april kunnen de bëzoe! inmiddels uitgevoerde woningbouwplannen bezic| Rijnmond wil hiermee aantonen, dat woningdichthipeii woonkwaliteit uitvoerbaar zijn, zonder direct aan hog< te denken. Woondlchtheld is niet alleen als kijk- gang is gratis evenals de brcj^°te tentoonstelling bedoeld; de nevenbe- k doeling is, de discussie en het mee- Tijdens de discussie worden 1in denken over het dicht bijeenwonen te gen verzorgd door drs. J. L. Sr bevorderen. Met het oog hierop wordt hoofdingenieur-directeur vofcen voor de openingsdag 31 maart een vesting provincie Zuid-Hollar^nj discussiedag georganiseerd waaraan leiding heeft over een forum 1^ iedereen kan meewerken. Aanmelden de uit ir. J. C. H. Drost, hoofd i kan geschieden tot en met donderdag R. o. van Rijnmond, B. Ccfmm 27 maart telefonisch of schriftelijk bij wethouder stadsontwikkelini het openbaar lichaam Rijnmond af- dingen, P. Rijntjes, voorell deling ruimtelijke ordening, Vaste- ningbouw Spijkenisse, P. Tl. land 96-104, telefoon: 010-111320 (hr. ma voorzitter woningbouwver Aydagül). IJsselmonde en B. van Hengl Pe manifestatie wordt om 10 uur geo pend door minister Beelaerts van Blokland, waarna de discussiedag be gint. De tentoonstelling zelf is tot en met 18 april van maandag tot en met vrijdag geopend van 's morgens ne gen tot '«middags vijf uur. De toe- Donderdag a.s. DEN HAAG Ook Den Haag doet donderdag a.s. mee aan de Nationale Boomfeestdag, die is bedoeld om bij de schooljeugd belangstelling op te wekken voor het groen en wel speci aal voor bomen. De Haagse wethouder van onderwijs kunst- en personeelszaken, Van Lier, geeft op die dag 's morgens het start sein voor het planten van enkele hon derden bomen en struiken. Ongeveer 270 leerlingen van vijfde en zesde klassen van acht lagere scholen uit de omgeving van het ZHB-Hovenplein- tje en de Pleter Bothastraat in Den Haag zullen vervolgens eiken, aca cia's, Turkse hazelaars, sneeuwbes- sen, vlinder- en vlierstruiken, brem struiken en vele andere bomen en heesters gaan planten. WADDINXVEEN Om de ifn overlast van vrachtauto's e&ev vans tegen te gaan stelt de ge Waddinxveen een parkeerexc*s denlng tn waarmee vrachtaifine< caravans uit de bebouwde kdnee den geweerd in de weekeir#e*U gedurende de nacht. Er wordkt het vrachtverkeer speciale ppt m aangewezen waar deze voëebt wel neergezet mogen worden.jeva verordening wil men ook hïten parkeren van caravans te£i alsmede het achterlaten van*i o rakken langs de openbare w£i n! urgt X' ZWIJNDRECHT Uit eenfc, gevuld met petramethylloo< dens, het rangeren op het I terrein door een technisch ment giftig gas ontsnapt. Vifij wegbeambten die het gas ha{" geademd, werden voor nadei zoek naar het ziekenhuis vei Stremming voor het busverkeer op de Hoge Rijndijk, xoals hier bij dc Wilhelminabrug, moet in de toekomst door een de weg moeten vrijllggende fietspa den worden aangelegd en de fiets paden over de Lelderdorpse brug moeten via een tunneltje met de paden aan de overkant van de Hoge Rijndijk verbonden worden. De kosten van de totale wegrecon- structle. Inclusief een verbreding van de Lelderdorpse burg, bedragen bijna 11 miljoen gulden. Volgens afspraken, die ln het kader van het Experimenteerproject Leidse Baan gijn gemaakt, wordt dit geld volle dig door het rijk opgebracht. Het uiteindelijke doel van de voor rang. die het busverkeer krijgt, ls dat ln het bijzonder ln het woon werkverkeer meer van het open baar vervoer gebruik wordt ge maakt. En de ervaringen met de busroute tussen Leiden en Katwijk stemmen wat dat betreft hoopvol De s treekvervoermaatschappij NZH noemt zich bijzonder tevreden over de stijging van het gebruik op deze lijn. De bussen boeken ln de spits een belangrijke tijdwinst op het autoverkeer ln vergelijking met de situatie zonder speciale voorzie ningen aan de weg. Lange duur Wethouder Waal (ruimtelijke orde ning en verkeer) van Leiden heeft rijkswaterstaat, één van de leden van de werkgroep Experimenteer project Leidse Baan. ervan beschul digd voor een belangrijk deel schul dig te zijn aan de lange duur van de planvoorbereiding van de wegre- constructie. Volgens de wethouder eiste rijkswaterstaat dat de recon structieplannen gedetailleerd be kend moesten zijn, voordat binnen Leiden de bestuurlijke procedures (inspraak, besluitvorming ln de ge meenteraad) op gang kwamen. „Als Leiden ln z'n eentje z'n gang had mogen gaan. hadden de busbanen over de Hoge Rijndijk er nu al gele gen," aldus Waal. Een woordvoerder van de actie groep. die acht Jaar geleden het Initiatief voor het experimenteer project nam. is het met Waal eens. „Het ambtelijk apparaat van rijks waterstaat. dat ln de zestiger Jaren stormachtig is gegroeid, is nog te veel ingesteld op grootschalige wer ken ten behoeve van de wegenaan leg. Het kan moeilijk wennen aan het idee, dat de tijd dat het open baar vervoer de sluitpost van het verkeersbeleid was. voorbij is." Alle Instanties, die bij het experi menteerproject betrokken zijn. zijn het erover eens dat de bijzonder ingewikkelde ambtelijke overleg- wegreconstructie opgeheven w ikei fori structuur, die voor het proJ<!r^' het leven is geroepen, ook de^008 aan de vertragingen in de plar* en bereiding. In de ambtelijke *er groepen zitten zowel vertegen digers van het ministerie val keer en waterstaat, als van rij 18 v terstaat, de provincie, de betrd6 gemeenten en de streekverv< drijven. En alle fasen ln de i structieplannen voor de Hoge f**1 dijk zijn telkens langs alle scl 2lc bij alle betrokken Insti gelopen. "ai he< Daarom is Inmiddels op Inlt van ir. Fortuljn van de provti a waterstaat het een en ander zigd aan de overlegstructuur, tuljn hoopt daarmee een Jaar technische voorbereiding vo< volgende fase van het Ex per" teerproject, de route Leide» Haag. te kunnen besparen. t. D: JoC

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6