ijnmondraad akkoord let opslag petroleumgas 'Kunst van overheid te koop aanbieden' U kiest toch voorkomplete toilet-service! I®1 De neus als het vergeten orgaan Kamercommissie vraagt Pais opheldering over open school 'Geen denkmonopolies op grond van de bijbel' Ceolat erderheid voor LPG-terminal Europoort Uw buik vol van"Lucht"? Stakingen van FNV beëindigd Arrestanten vrij door tekort cellen Wordt een Hokatex halte. Bent u van alle zorgen af. 'Geuren kunnen waardering voor elkaar veranderen' ~4AG 25 MAART 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET 3 «n onzer verslaggevers ERDAM De meerderheid van de leden van de {ïondraad zal Instemmen met het op grote schaal aan- i en opslaan van vloeibaar petroleumgas (LPG) ln het londgebled, mits voldaan wordt aan een aantal voor- en. verloren gaan, werd voorgerekend in de Rljnmondraad. Als de terminal er de beraadslagingen ln de Iraad die bij het ter perse i deze krant nog voortduur- ïdle vanmiddag worden voort- r is duidelijk geworden dat een held Shell en BP groen licht lj nfcn voor de aanleg van een de" .PG-tenninal ln het Europoort en n le vi venfcilnal kan er komen, vindt de trheld van de Rljnmondraad, te ke afvoer van hetgas zo snel i (C.jk perpijpleiding zal gebeuren 'oori het open karakter vn de ter- 1J „hoor belde oliemaatschappijen andi onderschreven.Dit laatste X win dat ook derden er gebruik 'ordleten kunnen maken. Op den tevioet dit ertoe lelden dat alle n vrf van LPG in ons land op een »ltJrordt gebundeld. BIJ een cen- Ichzanvoerplaats ls de kans op /oonken met het lichtonvlambare t daumgas volgns deskundigen nktilljk kleiner dan bij eenge- 1? D aanvoer. :nui "ebfiding ilnh tens d, dl het dagelijks bestuur van het ens «ar lichaam Rijnmond ls het ïkziijk af te dwingen dat het gas .Allet af aan vla een pijpleiding vechrd wordt naar het achterland. mans heeft staatssecretaris Ko- oor Innenlandse zaken) nogmaals rested dat ookde regering een- ïeb, ar heeft voor afvoer van LPO. rageisleldlng „zo veel en zo snel self k ls." tela wSchtlng van de aanle& van - eij>g zal de regering maxima Onder VTaChtaUlO 'T.n unn. A* onriar. vnrman V.'MVB a aaa.aa waaaa a*. agei wel komt, betekent dit een toename van drieduizend arbeidsplaatsen, nog algezien van de hoeveelheid werk die de bouw van de terminal oplevert. Donderdag moet de Rotterdamse ge meenteraad zich ultapreken over de vergunningaanvraag van Shell en BP. Vrijdag ls het woord aan provin ciale staten van Zuid-Holland. Van een onzer verslaggevers EDE Mensen die vanuit de Bijbel één bepaalde politieke stellingname de enig Juiste achten, hebben het volgens CDA-voorzltter P. Steen kamp bij het verkeerde eind. „Er mag een eerlijk en op recht politiek meningsver schil zijn tussen christenen maar geen alleenvertonings recht op grond van de bijbel, aldus Steenkamp, die gast spreker was op het gezamen lijk congres van de christelij ke en katholieke slagers bonden. Steenkamp zei te zijn opgegroeid tij dens de Duitse bezetting en ln die tijd een grondige hekel te hebben gekre- Steenkamp op slagerscongres: gen aan denkmonopolies. Maar ook was hij ln dit verband geschokt door een toespraak van de toenmalige AR- voorman Jan Schouten ln de gerefor meerde kerk van Uithoorn, begin Ja ren vijftig. Schouten had toen op grond van bijbelteksten betoogd dat Nederlands-Indlë nooit verloren had mogen gaan. Steenkamp zei ln zijn rede enkele malen dat het christenzijn voor alle facetten van het leven geldt. Als voor beeld noemde ruj Vietnam. Vele dor pen hadden zich daar tijdens de oor log overgegeven aan het communis me, omdat ze geen zaak hadden waar voor ze konden staan, want het be wind ln Saigon was corrupt De enige dorpen die zich wel verzetten (uitein delijk overigens vergeefs) waren dor pen met een overwegend christelijke bevolking. De CDA-voorzltter citeerde ln dit ka der ook de Nazl-mlnlster Speer. Hem was tijdens het proces ln Neurenberg gevraagd hoe het toch mogelijk was geweest dat HlUer in 1933 aan de macht was gekomen. „De Duitsers", had Speer gezegd, „hadden het te druk gehad met uitgaan en blerdrin- ken, aan politiek deed men niet." Die woorden van Speer gevetf ons te den ken. zei Steenkamp. „We moeten ge- tulgen en werken vanuit de biJbeL" Op sociaal-economisch gebied waar schuwde de CDA-voorzltter tegen centralisme. Verwachten we te veel van de overheid, dan ontstaat de situ atie dat de overheid het niet aan kan. Een gevaarlijke situatie want dan kunnen mensen om een „sterke man" gaan roepen. Nieuwe voorzitters van de katholieke en christelijke slagersbonden zijn res pectievelijk de heren J. N. J. Straat hof en mr. G. van Muiden. ZIJ zijn de opvolgers van A. P. Goossens en H. de Mooy. Vandaag vóór twee uur antwoord gevraagd Van onze parlementsredactle DEN HAAG De Tweede-Kamercommissie voor onderwijs ls geïrriteerd door een persbe richt dat minister Pais vorige week heeft laten uitgaan over de open schooL Volgens de commissie bevat het Informatie die eerder ondanks dringend verzoek aan de commissie werd onthouden tijdens een openbare vergadering over de open school. Het PvdA-Kamerlld Van Ootjen heeft als voorzitter van de commissie nu een brief op poten naar het hulsadres van Pais gestuurd, waarin hem om opheldering wordt gevraagd. De mi nister moet daar vóór vanmiddag Niet OD tild twee uur op antwoorden, anders J komt er alsnog een Kamerdebat over de open schooL Dat zou dan nog deze week moeten worden gehoudea daan te maken. Tijdens het overleg met de Kamercommissie heeft hij zich daarover nogal ln het vage gehuld. In Den Haag Is gisteren het eerste exemplaar van het boek „Troelstra en het model van een nieuwe staat" aangeboden aan PvdA-fractieleider Den Uyl. Het boek geeft een historisch overzicht van de socialistische beweging ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van de socialistische voorman. Op de foto v.l.n.r. Den Uyl, de auteur prof. Frits de Jong en de heer De Leeuw, directeur van het Instituut voor Sociale Wetenschappen. BIJ de commissie bestaat op een aan tal punten grote onduidelijkheid over wat Pals met de open school wil. Zo liet de minister vorige week in het persbericht weten dat hij de Stich ting proefprojecten open school zal vragen de aangevraagde ontslagen voor de medewerkers van de veertien proefprojecten (ln totaal 229) onge- jlen voor de andere vormen irvoer. Per binnenschip zal «al vijfhonderdduizend ton ar petroleumgas mogen wor- jevoerd vanuit de LPG-terml- luropoort, per trein maximaal |»derdduizend ton en per tan- ;stens vijftienduizend ton. FRANEKER (ANP) De 37-Jarige Alida G. van der Woude uit Leeuwar den ls gisteravond in Franeker door een verkeersongeval om het leven ge komen. ZIJ stak de parallelweg van de rijksweg over en werd door een vrach tauto gegrepen. I\ A ?®3ruik van LPO zal de komende uC6Il VOOITSIIff ^Srm toenemen, ls de verwach- 'ooral de petrochemische in- OLDEBERKOOP (ANP) In Oos- zal veel meer gebruik gaan tellingerwerf (F) ls de 74-Jarige Trijn- van LPG ter vervanging van tje de Vries uit Noordwolde aangere- Bolfuwe benzine). Als de terminal den door een vrachtauto en kort ell en BP er niet komt, zullen daarna overleden. ZIJ stak met de Sr zo'n zevenduizend arbelds- fiets een kruising over en verleende ln ons land ln de toekomst volgens de politie geen voorrang. J. Van onze parlementsredactle DEN HAAG Kunstwerken die de overheid ln het kader van de beeldende kunstenaarsrege ling heeft gekocht, zouden particulieren moeten kunnen kopen. Dat vindt het CDA-Tweede- Kamerlid Belnema en blijkt uit schriftelijke vragen die hij gisteren heeft gesteld aan minister Gardeniers van CRM. Op dit ogenblik ls het nog zo, dat minder geld verloren gaat met het alleen kunstenaars zelf hun werk mo- opslaan van de kunstwerken en dat r Do >eda lerw! len: ülun n Ze oek. ug. i Mil N ^-Wo waaj lissli Jwljl lam] um:| :e. :nt! ADVERTENTIE gen terugkopen binnen een termijn van twee Jaar. In het geval de kunste naar overlijdt kunnen nabestaanden nog altijd het werk terugkopen. De beeldende kunstenaarsregeling (BKR) ls een regeling van het minis terie van sociale zaken, waardoor kunstenaars tegen Inlevering van werk een behoorlijke boterham wordt gegarandeerd. Door het sociale ele ment ls het vaak zo, dat voor het werk aanmerkelijk meer geld door de over heid wordt gegeven, dan dat het op de „vrije markt" zou opbrengen. Een commissie beoordeelt het werk en stelt nadien een bedrag vast, waar na Rijk, provincies en gemeenten het werk ln beheer krijgen. Een deel van het gemeentelijke werk komt ln arto theken terecht, waardoor particulie ren het kunnen hurén. Kopen ls er echter niet bij. Het beheer van het rijksdeel van de kunstwerken ls ln handen van CRM. Deze dienst de dienst 's Rijks verspreide kunstmo numenten kampt al jaren met moeilijkheden voor wat betreft een redelijke opslag. Het aanbod ls te groot, de hulsvesting te klein; niet efficiënt en ln vaak abominabele staat. de overheid zodoende wat kan bespa ren op haar uitgaven. De PvdA'er Kosto gaf lang geleden al blijk voorstander te zijn van de moge lijkheid tot het verkopen van kunst werken. HIJ vindt dan wel dat het geld, dat vrij komt door die verkoop onmiddellijk weer moet worden be steed aan de aankoop van kunst. Er moet dan wel een ander prijsbeleid worden gevoerd, want voor de parti culier mag niet die prijs worden gere kend, die de overheid voor het werk biedt De burger hoeft Immers niet op te draalen voor het sociale element dat ln de regeling ls opgenomen, stelt Kosto. Het ministerie van crm is altijd fel markt" voor kunstwerken helemaal de nek wordt omgedraaid. De bewindsman wilde aanvankelijk de projecten per 1 augustus aan staande laten aflopen, en de open- schoolwerkwljze Introduceren bij be staande onderwijs- en vormingsin stellingen. Toen al aan alle open- schoo lm edewerkers ontslag was aan gezegd, liet hU aan de Kamer weten ADVERTENTIE Overmatige luchtophoping in maag of darmen kan een vervelend, opgeblazen gevoel en pijnlijke spanningen ten gevolge hebben. Dat is vaak het geval na het eten van bepaalde spijzen. Neem dan Ceolat.Ceolat kauwtabletten zijn aangenaam van smaak en gemakkelijk in te nemen. Ceolat helpt snel en doel treffend. een héle opluchting! Uitsluitend verkrijgbaar bij apotheker en drogist Lees vooraf de gebruiksvoorschriften Ketting van de poort Van een onzer verslaggevers ORONINGEN De Groninger poli tie heeft vier arrestanten moeten vrij laten omdat er in geen enkel huls van bewaring plaats was. Van hen worden er drie verdacht van Inbraak, de vier de van verkrachting. Volgens de wet mag de politie ver dachten niet langer dan vier dagen vasthouden; daarna moeten ze ln voorlopige hechtenis worden gezet. Er ls nog geprobeerde de vier onder te brengen ln psychiatrische Inrichtin gen, maar daar wilde men hen niet hebben. têgënstrnder* geweest van 'het verka Rp7PttprS QTHHII Iliet Hoofdinspecteur P. A. Spakman van pen van kunstwerken uit de beelden- ucllC,'w;i|öf UVi de Groninger politie noemt het een de kunstenaarsregeling. Men vindt in nn ultimatum dat met het mogelijk maken van aan- 111 UP UlUIIiaiUllI kopen uit artotheken een „vrije Van een onzer verslaggevers WAGENINGEN De bezetters van de landbouwhogeschool ln Wagenln- gen hebben gisteravond besloten niet ln te gaan op het ultimatum van het college van bestuur om vanmorgen om tien uur hun actie te beëindigen. dat hij geen kans zag zijn plannen tijdig rond te krijgen. De ontslagaan vragen moeten nu dus weer worden teruggedraaid en de projecten wor den met een Jaar verlengd. Door aan de commissie niet de ge vraagde informatie te verstrekken en aan de buitenwacht wel, heeft Pais geen recht gedaan aan het belang dat aan een overleg tussen regering en volksvertegenwoordiging moet wor den gehecht, schrijft Van Ooljen. „Naar aanleiding van deze ongebrui kelijke gang van zaken" wil de com missie onder meer weten welke stap pen Pais sinds het overleg van vorige week heeft genomen om ontslagen bij de proefprojecten en bij het bureau van de stichting te voorkomen. Ook wil de commissie geïnformeerd wor den over de voortzetting van de proefprojecten. de Groninger politie noemt het een trieste zaak. „Ondanks pogingen van de rechter-commissaris en de officier van Justitie moet Je deze mensen weer op de gemeenschap los laten. Het gevaar voor recidive ls nu op z'n zachtst gezegd niet uitgesloten." Besparen De heer Belnema vindt dat door de verkoopmogelijkheid de kunstwer ken beter tot hun recht komen, dat er Van onze soc.-econ. redactie DORDRECHT Met het verwij deren van de kettingen van de poorten van het bedrijf Boele's Scheepswerven en machinefa briek in Bolnes, eindigde gisteren de voorlopig laatste staking in het kader van de FNV-acties. Het werk op dc werf heeft vier dagen stü gelegen uit protest tegen de loon- maatregeL Ook zaterdag en zondag bleef de poort gesloten. De directie wilde namelijk ln het weekend de achterstand die gedurende de twee dagen was opgelopen, inhalen door enkele honderden werknemers te la ten overwerken. Volgens een woordvoerder van de In dustriebond FNV ls de actie ln Bolnes waar bijna 1300 mensen werken, ge slaagd. De houding van de directie noemde hij „kinderachtig". Zo zou de directie als tegenmaatregel een ten toonstelling en een filmavond voor de 250 Spanjaarden die ln het bedrijf werken, hebben afgelast. Het beëindigen van deze actie ls een voorlopig einde van de reeks door de FNV georganiseerde stakingen. Arte Groenevelt, de voorzitter van de In dustriebond FNV, stelde vorige week dat wanneer de CAO-onderhandelln- gen niets opleveren de Industriebond in de afzonderlijke bedrijven acties zal gaan voeren als verzet tegen het uitschakelen van de vakbond door de loonmaatregelen. Een grote meerderheid van de bezet ters wil de school bezet houden. ZIJ houden er echter rekening mee, dat de politie nog vandaag het gebouw zal proberen te ontruimen. Het ultimatum van het college kwam zondagavond tot stand nadat de stu denten de school al drie weken had den bezet gehouden. Het Tweede-Ka merlid Van den Anker (PvdA) heeft het afgelopen weekeinde nog gepro beerd te bemiddelen, maar dat heeft weinig resultaat gehad. De bezetters willen, dat het college van bestuur een nieuwe brief naar Den Haag schrijft, waarin duidelijker stelling wordt genomen tegen de mo gelijke invoering van een twee-fasen- structuur aan de school. „Alles wat ik hier In hula doe, is altijd verkeerd De keus is niet zo moeilijk. Hokatex zorgt voor een komplete toiletservice. Een frisse, hygiënische presentatie van de toiletten in uw bedrijf. Hokatex komt met de regelmaat van de klok en - bezorgt de schone handdoekrollen (1) - vult de zeepcrèmevoorraad aan (2) - houdt de luchtverfrissers in werking (3) - verwisselt de hygienettes (4) (damesver- bandwegwerpboxen.) Met deze servicevoorzieningen in moderne kleuren zijn de toiletten in uw bedrijf pas écht kompleet! Waarom belt u zelf niet even met ons hoofd kantoor te Voorburg? Telefoon; (070) 69 40 31. Hokatex heelt door het hele land vestigingen: Amsterdam, Best. Deventer. Leeuwarden. Utrecht. Voorburg. Zevenbergen. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Geuren bepalen voor een belangrijk deel ons leven, maar over de functie en het belang van onze reukzin is eigenlijk nog maar erg weinig bekend. Zien en horen lijken de laatste jaren alle aandacht voor zich op te eisen en het heeft er veel van weg dat het ruiken als zintuigelijke waarneming een beetje in de taboesfeer is gekomen, in ieder geval erg op de achtergrond is geraakt. reukzin een waarschuwings functie en helpt ons giftige stoffen te vermijden. Daar naast helpen geuren ons om voedsel te vinden, terwijl ze verder belangrijk zijn ln het reguleren van de relaties tus sen individuen. BIJ veel dier soorten helpen geuren het In dividu om zijn plaats ln de sociale orde te vinden, zei Köster. Zo markeren dieren bij voorbeeld hun territorium en laten daarmee tekens ach ter voor mogelijke Indringers Ook de seksuele relaties zijn zeer strikt gereguleerd dooi geuren bij veel diersoorten. Om daar wat aan te doen, hielden enkele „handelaren in reukwaren" gisteren ln Utrecht een zogeheten geur- symposlum, waarop de neus als vergeten zintuig ln hét middelpunt van de belang stelling stond. Naast het luis teren naar enkele Inleiders konden de deelnemers zich naar hartelust uitleven ln het tot zich nemen van allerlei luchtjes en geurtjes. In de hal van de Congreszaal stonden zo'n honderdtwintig gewassen opgesteld, terwijl men zijn reukorgaan verder kon testen bij een stand van de werk groep chemische zintuigen uit Utrecht. Dr. E. P. Köster, als hoogle raar ln de experimentele psy chologie verbonden aan de rijksuniversiteit van Utrecht, ging uitvoerig ln op de beteke nis van het ruiken ln het dage lijks leven en ln het bijzonder op het gebied van de seksuali teit. In het dagelijks leven merken we zelden op welke functie onze reukzin vervult, maar zodra het normaal func tioneren van onze neus ge blokkeerd wordt, hetzij tijde lijk door verkoudheid, hetzij permanent door ziekte, een ongeval of door ouder worden, realiseren we ons dat het ver lies veel deprimerender ls dan we ooit hadden gedacht, aldus prof. Köster. Orde In de eerste plaats vervult de In de dierenwereld hebben de „seksuele geuren" op zich weer verschillende functies Ze kunnen een rol spelen bij de aantrekking van de seksue le partner over een zekere af stand. Het beste voorbeeld ls wellicht de stof die de vrouw tjes van bepaalde vlindersoor ten afschelden en die de man netjes van dezelfde soort naar hen kan toelokken over af standen van twintig kilo meter. Geuren kunnen ook belang rijk zijn doordat ze de hormo nale toestand van de partner kunnen veranderen, zoals ls aangetoond ln experimenten met muizen, waarbij de man- netjesgeur het verloop van de menstruatlecyclua van het vrouwtje beïnvloedt. Ten slot- te kunnen geuren zeer belang rijk zijn bij het teweeg bren gen en reguleren van de sek suele daad zelf. Zo zullen bij voorbeeld mannelijke muisjes niet met vrouwtjes paren, die niet in een vruchtbare periode zijn. De hamvraag ls natuurlijk of geuren ook dergelijke functies vervullen ln het seksuele ge drag van de mens, aldus prof. Köster, die zei dat hier nog maar erg weinig onderzoek naar ls gedaan. Daarbij gaat het om vragen als: „bestaan er menselijke feromonen (stof fen die de andere sekse aan trekken), herkennen de men sen elkaar door de geur en veranderen geuren de wijze waarop men de ander waar deert?" Heimelijk Ook al wordt er naarstig naar gezocht, het ls op dit moment niet te zeggen dat er menselij ke feromonen zijn. Wel ls aan getoond dat kinderen hun moeders geur herkennen en dat ook seksuele partners el- kaars geur goed kunnen te rugvinden temidden van an dere mensengeuren. Ook ls ln een aantal gevallen bewezen dat geuren de waardering van mensen voor elkaar verande ren De hoogleraar merkte verder op dat er geen directe studies bestaan over de In vloed van geuren op het te weegbrengen of reguleren van de seksuele daad zelf. In dit verband zijn er vragen gesteld over de interesse die mensen hebben over de faecale en uri- ne-achtige luchtjes en het mo gelijke verband tussen deze belangstelling en het seksuele gedrag. „Kinderen vinden poep- en pies-luchtjea op jon ge leeftijd heerlijk en ln de dierenwereld ls het elkaar be ruiken rond de anale en geni tale zones erg belangrijk," al dus dr. Köster. „Dit gedrag hebben we echter afgeleerd, omdat het niet mag, maar het gaat hier om heimelijke ver leiders." HIJ zei tot slot: ,Jk bevind me ln een delicate positie, maar heb me laten verzekeren dat ln alle parfums deze luchtjes zijn Ingebouwd en het zou best kunnen zijn dat we op deze manier dat beetje dierlij ke als verborgen verlangen hebben behouden. In die zin zijn parfums te beschouwen als vervangingsmiddel voor natuurlijke seksuele geuren. We „deodoriseren" ons aan alle kanten, maar kennelijk hebben we toch tets nodig".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3