Ter Schegget op een zonnig terras Kerk en NCRV in één project De Messias in Nergenshuizen Groep legerpastores dicht bij IKV VANDA/ Bestrijding van racisme Christen-kibboets wil erkenning Conferenties De mens leeft niet Joodse wetsrollen in veiligheid gebracht VOORBIJGANG Paus opent sy Oekrainse ker DINSDAG 25 MAART 1980 TROUW/KWARTET IAC door A. J. Klei De podf eleerde, die mij een artikel kwam aanbieden, keek door het venster van het koffiehui*, waar we ons ophielden, en verklaarde dat het schraal weer was. Ik beaamde dit ..Nog niks peen weer om op een terrasje te zitten," bracht hij een verbijzondering aan. Ook hierin kon ik geheel met hem meegaan. ..Weet Je." sprak hij, en er kwam een dromerige uitdrukking ln zijn blik, „Ik kan soms zo geweldig verlangen naar zitten op een zonnig terras ..JIJ hebt 'De andere mogelijkheid' van Ter Schegget gelezen!" riep Ik uit HIJ kreeg een kleur. .Nou drong lk aan. Bedremmeld gaf hij toe, het Jongste boek van dr O. R ter Schegget bestudeerd te hebben. Deze theoloog, waarde lezer, staat niet alleen. Ik heb nagegaan dat bij een leder, die de lektuur van „De andere mogelijkheid" heeft voltooid, een sterke begeerte leeft naar een weersgesteldheid, welke hem de gelegenheid biedt op een zonnig terras te zitten. Nu bestond die begeerte ook reeds vóór de verschijning van Ter Scheggets boek. doch toen werd zij krachtig onderdrukt. Want wat geschiedt wanneer Iemand uit de theologische branche op een zonnig terras zit? HU kijkt naar het omringend en passerend vrouwvolk, hij wordt het bijbelwoord indachtig, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren ln zUn hart overspel pleegt. en de lol Is eraf Ter Schegget echter geeft ln „De andere mogelijkheid" een uitleg van deze tekst, die zUn lezers ln staat stelt, op een zonnig terras hun ogen ongehinderd de kost te geven. Helaas kwam zijn boek verleden Jaar uit op een tijdstip, dat het met de zonnige terrasjes nagenoeg gedaan was. zodat de afnemers van Ter Schegget een ganse winter lang hebben moeten wachten, alvorens zU de hun geschonken andere mogelijkheid met belde ogen kunnen aangrijpen. ..De andere mogeUJkheld" la geschreven ten gerieve van kritische gemeenten en dr Ter Schegget biedt zUn bevrijdende exegese dan ook aan zUn „lieve, beste progresslevellngen" aan. maar hij heeft zich met zijn uitleg ook de sympathie van rechtse theologen verworven. Deze hebben er trouwens veel meer aan, zij zitten heel wat vaker dan progressie ven op een zonnig terras, omdat zij nooit hoeven meedoen met een optocht tegen iets verkeerds of een actie voor Iets goeds. Ingewijden hebben mij verzekerd dat hierdoor de kansen van Ter Schegget op een hoogleraarschap aanzienlijk gestegen zUn. Ook lk geeft ntijn ogen goed de kost, niet op een zonnig terras, maar bij het doornemen van de kerkeUJke bladen (en zo hoort het ook). Mijn prijzenswaardige houding heeft meegebracht, dat lk thans de ogen van al degenen die hunkeren naar een zonnig terras ervoor kan openen, dat het verhaal van Ter Schegget een misselijk staal van mannelijk theologiseren ls. EerUJk gezegd had ik zelfs bU 't kennis nemen van het fleurig standpunt van Ter Schegget lets over me van: hahah, die Ter Schegget!. maar dat heb-lk afgieeerd. Ik trof r.ameUJk ln het maart-nummer van „Opstand", het blad van de christenen voor het socialisme (CVS), een bespreking aan van „De andere mogeUJkheld". voor de CVS-vrouwen groep Utrecht-Amsterdam geschreven door Janneke Hoekstra en Jeannette van Beuzekom. Tot mijn Innige voldoening pakken ze Ter Schegget eerst stevig aan wegens zijn overmatig gebruik van moeilijke woorden. Ze noemen dit machtsvertoon. Doch dit terzUde. Waar het me om gaat ls het volgende fragment: „Ter Schegget UJkt zich van zUn positie als man (en dan nog een man die de pretentie heeft Iets over vrouwen te willen zeggen) absoluut niet bewust Dat hij zich daar geen rekenschap van geeft moge bUJken uit de uitleg van de tekst 'Jullie hebt gehoord, dat er gezegd ls: Je zult niet echtbreken. Maar lk zeg Jullie, een leder die een vrouw aanziet met het doel haar te begeren, heeft ln zUn hart al echtbreuk met haar gepleegd.' Ter Schegget vervolgt: Ueve, beate progresslevellngen, dat gaat niet tegen de eros WU mogen best op een zonnig terras onze ogen de kost geven! Dat mag zelfs wat vrijer, wat minder verholen en verstolen.' Oeen vrouw voelt zich door dat 'wij' aangesproken. Het ls nu eenmaal niet zo onder de heersende seksuele verhoudingen dat vrouwen op terrasjes naar mooie mannen zitten te kijken. Welke vrouw zal erom vragen wat minder verholen 'uitgekleed' te worden? Voor vrouwen zUn deze zonnige terrasjes immers pubUeke tribunes, waar wij gecondltic rd uitdagend of sttjf krampachu* voorbU wandelen, ten prooi aan vraatzuchtige mannenblikken, die zoeken naar een tepel achter een doorschijnend bloesje of een opkruipende rok. Ter Schegget realiseert zich niet dat hU zich met een dergeUJke opmerking uitsluitend tot mannen richt, en din alleen maar de heersende moraal kan bevestigen. Een soortgelijk voorbeeld ls zUn specificatie van de eros: 'de geslachteUJke liefde als verkwikking van het menseUJk leven'. Ook daarover lopen de ervaringen van de belde seksen nogal uiteenJe kunt niet zomaar Iets dat voor veel vrouwen Dr O. KL ter Sehegget een verschrikking ls, als verkwikking omschrijven!" Tot zover uit de bespreking van Janneke Hoekstra en Jeannette van Beuzekom, die speciaal afgevlogen zUn op het hoofdstuk „De vrouw gaat voor" van „De andere mogeUJkheld". Van een onzer verslaggevers De NCRV besteedt deze week ln enkele speciale programma's extra aandacht aan het racisme. De uitzendingen worden gedaan naar aanleiding van de uitgave, door de sectie Interna tionale Hulpverlening van de Generale Dlakonale Raad van de hervormde kerk, van een gesprekspro]ect over dat onder werp DEN HAAG (PNHK) „Dienen wij de vrede?" Dat vraagt een aantal geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht zich ernstig af. Volgens deze „Werkgroep geestelijke verzorging- vredesvraagstukken" heeft een deel van de militairen het moeilijk met een eventueel gebruik van kernwapens. Het project ls groots aangepakt met twee radio-uitzendingen, een televi sieprogramma. een gespreksboekje met achtergrondmateriaal, een uit voerige lltcratuurUJst en een mobiele foto-tentoonstelling, die gisteren offi cieel geopend Is ln de NCRV-studlo ln HUversum. Hier sprak de Amster damse emeritus prof. dr. Joh. Ver» kuyl, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het openen van de ogen van kerkmensen voor het racisme. Verkuyl noemde het racisme gisteren een van de grootste ethische vraag stukken van de hedendaagse wereld, een bedreiging even groot als de kern wapens en een oerzonde. Het ls een troebele bron voor doodgewone bor reltafelroddel en voor Investeringen ln racisme. Prof. Verkuyl legde uit dat tijdens de assemblee van de wereldraad van kerken ln 19G8 de stoot gegeven is voor de tot standkoming van het pro gramma van de kerken tegen het racisme. Het PCR heeft ten behoeve van de kerken gespreksmateriaal ge maakt. Dat materiaal was voor de Nederlandse situatie niet goed brulk- Van een medewerker JERUZALEM Rechter Aharon Ba rak van het hoge gerechtshof ln Jeru zalem heeft het ministerie van bin nenlandse zaken gelast een reden op te geven, waarom het de kibboets Ir Ovot niet toestaat deel te nemen aan de regionale raad van de Ara va, een deel van de Negev. Ook moet het ministerie bekendmaken waarom de naam Ir Ovot niet wordt erkend. Te- geUJk heeft het bureau voor statistiek rechteUJk bevel gekregen op te geven, waarom het de kibboets Ir Ovot niet vermeldt ln zijn statistieken. Het bestuur van kibboets Ir Ovot heeft het ministerie en andere over heidsorganisaties gedreigd een pro ces aan te doen als het niet dezelfde erkenning krijgt als de andere klb- boetsiem ln Israël. Ir Ovot werd ln 1966 gesticht en wordt bevolkt door vijftien famiUes. Het zUn Joden die het christendom aanhangen Het mi nisterie van binnenlandse zaken wil Ir Ovot niet erkennen, zoals het zegt, omdat het de naam onjuist acht. De bijbelse plaats Ir Ovot zou niet ln de Negev, maar ln de SLnal hebben gelegen. Maar Slmcha Pearlmutter. de stich ter van de kibboets denkt niet aan naamsverandering. „Het is alsof Je na vUftien Jaar de naam van Je kind moet wijzigen". HU heeft een politie ke partij opgericht, die deel zal ne men aan de parlementsverkiezingen van 1981. De partij heet ln het Iwriet Eretz Yisrael kaiot has hem (Het land Israël ls de bruid van Ood). De partij neemt aan de verkiezingen deel onder een samenstelling van de naam ZU heet dan Ayeka. Het ls ln het Hebreeuws de eerste vraag die Ood aan Adam heeft gesteld: Waar zUt gU? OriénUtledag theologie voor Jon geren die overwegen theologie te gaan studeren, donderdag 3 april 10.30 uur. De Voorhof. De BUL Inf. en opg Hervormd Opleidingscentrum, tel. 03438-2548 Politieke lesing van de bijbel, 8-13 april, 't Dackhues. Hulssen (tel 085- 259105) baar en daarom heeft de Sectie Inter nationale Hulp een eigen op de Ne derlandse situatie toegesneden pro ject samengesteld. Racisme In Nederland, alt de tentoonstelling van de Sectie Interna tionale Hulp van de hervormde Generale Dlakonale Raad. Spanning Het ls een gevaar dat ons Nederlan ders bedreigt, dat we racisme vrijwel alleen onderkennen, wanneer dat ln rijn grofste vorm veraf wordt toege past Maar ook ln ons land groeit de spanning tussen de meerderheid en de minderheden en dit leidt tot een groeiend racisme. Prof. Verkuyl zei gisteren dat het tot de jnllltla Chrts- tl" (de wapenrusting van Christus) behoort dat we ons teweer stellen tegen het racisme. Het aanheffen van antl-raclstlsche leuzen ls evenwel niet genoeg. De christen ls geroepen het kwade te overwinnen door het goede. HU zal daarom offers niet uit de weg gaan en de strijd tegen het racisme positief aanvatten, door te streven naar persoonlijke contacten, het op nemen van minderheden ln onze sa menleving. het verruimen van de werkgelegenheid en door de hulsves- tlngskansen voor minderheden te vergroten. Nederland beweegt zich hoe dan ook met zUn honderdduizenden vertegen woordigers van minderheidsgroepen In de richting van een samenleving die een smeltkroes zal zUn van ver schillende etnische en culturele ge meenschappen. Het resultaat kan Zijn een bUzonder Interessante nieu we samenleving, waar de mensen ge nieten van Ieders culturele Inbreng ln het geheel. Maar het ls ook mogelijk dat de reeds aanwezige spanningen verder toenemen en uitgroeien tot giftige discriminatie. Willen we dat sombere toekomstbeeld vemüjden dan zullen we ons nu alvast moeten vormen tot tolerante leden van de samenleving en ook onze Jeugd leren hoe zij hun eigen Inbreng ln het ge heel tot zUn recht kunnen laten ko men. Daar ls een vormingsproces voor nodig. Met zUn bijdrage voor de vorming van kerkleden oogstte de 8ectie In ternationale Hulp Instemming van prof. Verkuyl. Het materiaal ls be stemd voor gespreksgroepen van ge meenteleden, voor volwassenen- en Jeugdcatechese en voor het onder- wUs. Het gespreksboekje omvat een hoofdstuk uit het richtinggevende boek van Verkuyl „Breek de Muren af! Om de gerechtigheid ln de rassen verhoudingen" en een eigen bijdrage van de Groningse theoloog dr. C. J. Labuschagne. Het boekje wordt be sloten door een kort woord van het CDA-kamerlld drs. C. P. van DUk. Deze laatste benadrukt dat het racis me. gezien een aantal Incidenten ln ons land. ook hier toeneemt. HU pleit voor bestrijding van het racisme ln ons onderwijs. Eén familie Labuschagne toont ln rijn hoofdstuk aan dat het racisme ln strijd ls met het Evangelie. In de BUbel wordt duldeüjk gemaakt dat de Schepper de mensheid als één familie heeft bedoeld. Van de dieren zijn verschil lende soorten geschapen, maar de mens ls één. Uit de ene Adam komt de hele mensheid voort en dat de mensheid nu ln een zekere verschei denheid bestaat komt voort uit ver schillen ln klimaat, milieu, voeding en erfeUJkheid. Wie meewerkt aan racisme pleegt venraad en loochent het verzoeningswerk van Christus. Binnen de oecumenische beweging is op het moment een diepgaand proces van bezinning aan de gang over de vraag hoe de kerken ln de Jaren tach tig bezig moeten zijn met de bestrij ding van het racisme. Daartoe opge roepen door het centraal comité van de wereldraad van kerken vinden op het moment overal ln de wereld be raadslagingen plaats ter voorberei ding van een grote conferentie die ln Juni ln ons land zal plaatshebben. In de Nederlandse voorbereidende con sultatie, deze herfst ln Hlerden ge houden. kwamen de kerkeUJke verte genwoordigers ln samenspraak met vertegenwoordigers van raciale min derheden ln ons land onder meer tot de conclusie dat het proces van opne ming van raciale minderheden ln onze samenleving niet moet worden overgelaten aan de meest kwetsbare groepen van de Nederlanders. Maar al te vaak formuleren diegenen die niet zelf ln aanraking met minderhe den komen de beste voornemens zon der rich te realiseren dat anderen, die zelf ook ln een kwetsbare positie ver keren, zoals werklozen, minimum-lo ners en zwak-soclale mensen die goe de voornemens moeten uitvoeren. Wanneer de kerkleden de strijd tegen het racisme op anderen afwentelen schieten zU te kort. Deze notie had ln •het project van de 8ectle Internatio nale Hulp wat sterker benadrukt kunnen worden. De complete werkmap met een foto tentoonstelling, een poster, een bro chure en een handleiding voor ge sprek en actie ls verkrijgbaar bU de Oenerale Dlakonale Raad, Postbus 14100, 3508 SE Utrecht, teL 030-332426. De prijs van de map ls 25. De brochure Racisme kost één gulden. Op donderdagavond 27 maart zendt de NCRV ln de rubriek „BU de tijd" (Hilversum 1. 22.02 u) een schets uit van de manier waarop Nederlanders en buitenlanders ln Den Haag op weg zijn naar een multiculturele samenle ving. Het tv-programma „Kerk buurt" op 27 maart (Nederland 1, 19 05 u) besteedt ook aandacht aan het project De huidige wet laat alleen een beroep open om zich wegens een individuele gewetensnood aan de dienst te ont trekken. Dit wekt de sctüjn dat dus mensen die ln dienst zUn en bUJven geen gewetensbezwaren kunnen hebben. De werkgroep, waarin enkele aalmoe zeniers, predikanten en raadsUeden samenwerken, heeft een discussie stuk opgesteld dat toegezonden wordt aan alle direct belanghebben den. ZU voelen zichzelf persoonlijk zeer betrokken omdat geesteUJke ver zorgers geacht worden zonder meer achter de doelstelling van de krijgs macht te staan. De groep vraagt zich echter af „of de krijgsmacht met de tegenwoordige geweldsmiddelen ook Inderdaad legitiem kan worden ge acht tot bescherming van de staats belangen." Men meent dat de staat zo vervlochten ls met economische en Industriële belangen dat de staats soevereiniteit al op allerlei wijzen wordt aangetast. Wapenleveranties aan ontwikkelingslanden en militair Ingrijpen ter bescherming van econo mische belangen tonen aan dat een nieuwe beoordeling van de rol van de krijgsmacht nodig ls. De groep doet concreet het voorstel om het betreffende grondwetsartikel te wUzigingen. In plaats van „Tot bescherming der belangen van de staat ls er een krijgsmacht" moet een nieuwe versie komen: „Tot bescher ming van de vrede onder de volken ls er een krijgsmacht die als vredes macht ter beschikking staat van de Verenigde Naties". Zolang dit nog niet gerealiseerd ls ziet de werkgroep een taak voor de krijgsmacht, maar dan zonder dreigen met nucleaire ver geldingswapens. ADVERTENTIE bij brood alleen (Met 4 4). Geef dan néiet de stoffelijke steun ook het brood dee levens, het Woord Gods, aan de 200.000 schoolkinderen van het arme Brazlllö. Een Nieuwe Testament koet 2,63. Giro 901.000 van In de Rechte Straat te Velp, met verm. NTBr. door A. A. Spijkerboer „Pascha", zegt dr. W. Aalders ln zijn Jongste boek, „ls de ervaring van een toch door diepe wateren, door het vuur, door een bange nacht." en die tocht leidt naar een nieuwe, ongekende, nauwelijks vermoede werkelijkheid Beslissend voor Aalders' gedachtengang ls dat die nieuwe werkelijkheid niet ln maar bulten de geschiedenis ligt Want de geschiedenis van de mensheid ls voor hem een geschiedenis van bloed, zweet en tranen: verplettert die geschiede nis ook niet de nobelste en de vroomste mensen? Verlossing ln de geschiedenis? Onmogelijk, om niet te zeggen: godslasterlijk! De mensheid moet van de geschiedenis zelf verlost worden! Dat wil Aalders er drlehonderddrleênnegentlg bladzijden lang Inhameren. Hij zegt dit allemial Ln een etudje over Job. Aalders plaatst (zonder zich al te zeer te bekreunen om de resulta- ne van de oud-testamentlsche weten schap) de schrijver van dit bUbelboek enkele eeuwen voor Christus ln Egyp te. dus ln het Jodendom dat ln bal lingschap was Waarom ln de bal lingschap? Omdat Ood de balling schap gebruikt heeft-om aan de Jo den duidelijk te maken dat ze af moesten zien van hun nationale ver langens. zoals de terugkeer naar het land en het herstel van Israël: de Joden zouden hun roeping te midden van de volkeren alleen kunnen ver vullen als ze niet meer uitzien naar heil binnen de geschiedenis. Waarom ln Egypte? Omdat Egypte ln de eeu wen voor Christus diep beïnvloed ls door de Oriekse cultuur, zo diep dat men ln Egypte vertrouwd was met de tragedies van Aeschylus, Sofocles en Europldes. Stelling Zo komt Aalders tot zijn voornaam ste stelling, nameUJk dat er een grote verwantschap ls tussen de schrijver van het boek Job en Europldes. Het doel van Euripides was „het toeberei den van de bodem van het menseUJk hart, om zijn verwachting te stellen op een doorbraak uit de hemel, een godsverschijning, die verlossend en helend Ingrijpt ln het donkere spel van mensen en machten, en die heen- breekt door gevestigde meningen en conventies." De schrijver van het boek Job heeft Euripides als het ware „genaast": Job moest, hoe godvre zend hij ln het begin van het boek ook geweest mag zUn, door zUn UJden nog leren om naar echte kennis van Ood te verlangen, en die echte kennis plaatst een mens boven de werkeUJk- held: „Wat Job ervaart, ls een weder geboorte. Door grote benauwenissen en diepten heen is hU gaan inzien, dat zUn vroomheid en rechtvaardigheid de mens niet gelukzalig maken. Er bUJft een wezenUJke en onover brugbare kloof tussen de mens en Ood. Ondanks zijn oprechte gods dienstigheid leeft hij ln het bereik van de dood Het staat nog ver van het ware en on verderf eUJke le ven. Hoe meer hij ln aanraking komt met de afgrondelijke diepten van de werkeUJkheld, hoe sterker hU beseft, dat redding, verlossing en heil een volstrekt generzUds zijn." In de gedeelten over de Oriekse tra gedie laat Aalders zien dat ook de Orieken riepen om verlossing uit „het duistere schrikbewind der geschiede nis" en zo brengt Job dus de klacht van alle mensen uit alle tijden en van alle plaatsen voor Ood. Doortocht Als Pascha, de doortocht door de Rode Zee. echt was wat Aalders be weert dat het ls. dan hadden de Israë- Ueten elgenUJk ten hemel opgenomen moeten worden op het ogenblik waar op ze de oosteUJke oever van de Rode zee bereikten. Maar dat rijn ze niet: ze zUn de geschiedenis Ingegaan en de Joden rijn nog tot op de huidige dag duldeUJk zichtbaar ln de geschie denis aanwezig. Aalders raakt dan ook op gespannen voet met grote delen van het Oude en het Nieuwe Testament HU bUJkt dat zelf overi gens heel goed te merken en lüj redt zich dan uit de moeilijkheden door de Wet en de Profeten even tussen haak jes te zetten: ze zUn „niet zonder meer de enige en uitsluitende toegang tot de godsopenbaring". (Hoe krijgt een van de voornaamste vrienden van Kohlbrugge zoiets elgenUJk uit zUn pen?!) Het Nieuwe Testament geeft voor hem dan ook eerder antwoord op de klacht van Euripides dan op de vragen die de Wet en de Profeten oproepen. Is het Aalders verder ont gaan dat ln het Nieuwe Testament het nieuwe Jeruzalem uit de hemel op de aarde neerdaalt? „Getooid als een bruid", dat ls héél aards. Vanwaar het onmiskenbare élan waarmee Aalders zUn boek geschre ven heeft? HIJ wil rich kenneUJk af zetten tegen wat sinds enige tijd „de Joods-christeUJke traditie" wordt ge noemd. tegen een theologie die aan knoopt bij de uittocht uit Egypte om duldeUJk te maken dat Ood de bevrij ding van aUe onderdrukten (de volke ren ln de Derde Wereld, de gastarbei ders, de vrouwen) op het oog heeft Je kunt bij deze theologie wel een paar vragen steUen, bij voorbeeld of Je er ooit te horen krijgt dat Je Je kruis op Je moet nemen als Je Jezus wilt vol gen. Wat Aalders zegt UJkt ln zeker opricht erg op de door hem zo fel bestreden theologie en elgenUJk over treft hU die dan nog: ln wat nu „de Joods-christeUJke traditie" heet lost de Messias het startschot de messl- aanse beweging komt dan op gang en eist de nodige ruimte voor zich op, en de Messias Zelf vertoont Zich nauwe- UJka maar. Maar bij Aalders ls de Messias maar even zichtbaar en dan verdwUnt HU meteen naar Nergens huizen We zUn niet geholpen met theologleën waarin Jezus Christus niet metterdaad vanuit de hemel Ko ning ls op de aarde. Dr. W. Aalders, Wet Tragedie Evan gelie, Een andere benadering van het boek Job. Ultg. J. N. Voorhoeve, Den Haag ƒ49.50. De tekening (bij Job 10) ls overgeno men alt de Mart Kempers-bijbel van bet Nederlands Bijbelgenootschap. DE VADER HOUDT BEID1 HETOOG Als de jongen om het hem nor d ndi •J>Q te kt a n (C.flt p /ooit he De werkgroep pleit voor meer contact tussen de geesteUJke verzorgers en hun respectleveUJke zendende In stanties. LevensbeschouweUJke orga nisaties houden zich Immers steeds meer met oorlog en vrede bezig en dat leidt Ucht tot vervreemding over en weer met de geesteUJke verzorgers in de krijgsmacht De werkgroep heeft na uitvoerig over leg met het lnterkerkeUJk vredesbe raad besloten om zelfstandig te werk te gaan, zonder het contact met het IKV te verbreken. Leden van de werkgroep zUn de aalmoezeniers H. Brautigam, C. Hubers en F. Thlssen; de predikanten W. Fokkens, A. van Glnkel en J. W. Jongbloed en de raadsUeden F. 8 poe ls tra. A. Buiten weg en W. Hey. Van een medewerker JERUZALEM Meer dan honderd wetsrollen zijn de laatste zeven Jaar uit islamitische landen ln Israël aan gekomen. Een organisatie ln Israël heeft een soort geheime dienst ln het leven geroepen ter redding van wets- roUen en andere reUgleuze voor werpen. De organisatie werd opgezet, nadat ln. een aantal islamitische landen tij dens de Zesdaagse oorlog van 1967 synagogen in brand werden gestoken. De roUen uit de O rote synagoge van TrlpoU ln Libië zUn vrijwel alle ln het geheim naar Israël gebracht toekomende deel van het veill 6 gevraagd heeft staat er:.En ton deelde hun het vermogen". en vers 12) Twee keer staat er d» vermogen. Maar in het grlek twee verschülende woorden. Jongen vraagt om het deel vaj&n detterUJk) „hetzUnde" (griel die ousia). De vader deelt hun (w ls letterUJk) „het leven" (grlekairhe Belde woorden kennen wij njren verband. Je zou„het zijnde" misschien kunnen vertalen n er ls", dus: het bezit van de vi van de famlüe. En „het levei dan betekenen: „het jrhe levensonderhoud". In feite op hetzelfde neer. Grlmm Grtmm, Grieks-Latijns wool op het N.T. 1879) denkt bij „Ipor zijnde" aan: wat van iemandl oi „het leven" tekent hij aan: win c het leven onderhouden wordlete ander onderscheid vraagt evioet onze aandacht. De Jongen vit vs jrtijn" deel. De vader deelt .iror leven. De Jongen ls metzichziam De vader verUest de een voortkei ander niet het het oog. Zit daumi kleine aanwijzing in? Denkt (Ujk Jongen alléén aan zichzelf? D aa er best in zitten. Ik ga me nu meteen te bulten aan kritiekpjf] „voor Jezelf opkomen". We hr zoveel barre voorbeelden ln h verleden waarin dat de mens onmogeUJk gemaakt werd, dl he heel begriJpeUjk ls dat menstar zichzelf denken. De kritiek ziljk alleen in de tegenstelling. AÜet Jezelf denken. Dèt is aanvechrd Daar zal een mens achter motns komen, ln hoeverre dat voor Inn opgaat. Ikke, Ikke, en de restgd stikken; als Ut het maar heb, ar 1 dingen die zich niet verdragelsle een verantwoord voor Jezelf k li opkomen. Voor dat laatste ls verhaal kenneUJk ruimte. On moet de conclusie lulden: wa,.c jongen vraagt is op zichzelf nPr laken. Maar er bUJven vragerie' het vervolg om een antwoord!, verlegen ritten. Ier too: NED. HERV. KERK Beroepen te Almen: T. J» Schoonhoven te TJerkgaa StolwUk: C. van den Ben terdam-Zuld. Bedankt voor Kampen: J. I°"1 te Amersfoort rf GEREF. KERKEN „va Aangenomen: naar Bolr* laard, J. van Hoawellnf te r11 «IJl- Aangenomen naar Haarle C. J. Verhoeven te Schann™ c.a.: naar Den Helder: B. J. haas te Culemborg; naar Do T erpstra te Diever die beda NUega-Opelnde en Haulerw Aangenomen naar Vlanen: L not te Koudum. Bedankt voor Baflo, Hallur gen, Joure, Katwijk aan Ze wUk: J. Kflol te Oldebroek. GEREF. KERKEN VRLÏG. Beroepen te Lelden en Mil A. de Snoo te Mussel CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voor Naarden: P. tog te Veenendaal. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Nleuwdorp-Wo <UJk: J. C. van Ravenswaaj neuzen. Aangenomen naar VUssü Paul te Rotterdam-Zuldwljl Bedankt voor Rotterdam- voor Amsterdam-Centrum: gerland te Krabbendljke. EV. BROEDERGEMEEN" Benoemd Oroot-Dorl ontheven held van emerita). ROME In tegenwoordlgh bisschoppen van de Oekrai f— ttjnse ritus uit Europa en g heeft paus Johannes Paulu krainse bisschoppensynode In de twee uren durende plechtigheid ln de SixtiJ» verklaarde de paus. dat een naams te doelstellingen van de ls een coadjutor met i opvolging te kiezen voor I Va tic aan wonende 88-Jari! aartsbisschop van Lwow. I 8UpyJ. De bisschoppen kun) eerste zitting een lijst van ten aan de paus voorleg! agenda van deze synode bekend gemaakt. Ook de over het resultaat der zitf niet geregeld. Journalisten, geven als hun mening, daf Uchtlng over deze synode ter ls dan die over de Ni bisschoppensynode. In rijn toespraak vermeed Iedere toespitsing van de re UJke verhouding tussen de de kerk van de Oekraïne er sisch-orthodoxe patriarch Moskou. In 1946 ls de geünlé door Stalin opgeheven en toegevoegd aan de Russli doxe kerk. Deze opheffing w de Oekrainse kerk ln bal niet erkend. De bedoeling v node ia de eenheid ln de kerk, met haar ongeveer 1 leden, te herstellen. Zowel houding met Rome als on deze eenheid grondig verstd zaak van de verdeeldheid l gende wens van kardinaal hij verhoogd wordt tot de patriarch. Een tweede punt van confl celibaat. De Oekrainse kerk ouds het recht gehuwde mi priester te wUden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2