'anken op krediet Let computerhulp Meerderheid schikt in filerijden 'De Auto' komt terug Radio- én televisieprogramma' SEN NU EN NOOIT n puzzelen HET WEER door Hans de Jong leerrapporten Iets beter lAG 25 MAART 1980 TROUW/KWARTET P 17- R 23- HS 21 ptiatief van Shell en Philips in Zweden |het zelf tanken, nee ook Zweden bits afbeet, is tan- fop krediet in dit een volgende naar meer „self- ce". Stellig zal I alleen de vracht- knrijder, maar ook particuliere auto- st zal in Neder- te zijner tijd kun- en zonder dat en ander aan te komt. Jweedse bedrijven van Tederlandse concerns en Philips hebben sa- ten systeem ultgedok- waardoor wie tankt alleen geen pompbe- e. maar ook geen man duw achter de kassa ziet. De automobilist op het tankstation al- log maar met automa maken. Met een be- isje kan zij 24 uur per li terecht, net zo als nu ln meer landen al die ijkheld biedt aan itauto- en buschauf- met de Euroshell- 3 efficiënt. Het spaart alstratlekosten en e nu nog een euvel zelf tanken, doordat onverlaten wegrijden ir betalen wordt tl onmogelijk. De com- terminal op het sta- leest het pasje en de code, die de automo- zelf moet Intoetsen, er mee geknoeid zijn, taat dat in het elektro- geheugen gegrift, elke dag stuurt het ftle computercentrum Jvenska Shell te Stock- JULeen lijst met geblok- uw|e rekeningnummers uit v alle aangesloten (stations: nu 35 ln ge- lie lijst bevat Informa nt u|er verloren of gestolen indif. openstaande reke- r eein en dergelijke gege- j„,Dat gaat direct via de •l aalonlljn, zoals bij elk computersysteem met ter minals. Maar is deze ontwikkeling aangenaam voor de auto mobilist? Het oponthoud wordt met zelf tanken en meteen aan de pomp beta len ln plaats van binnen elke pomp een een „kaartle zer", waar men het pasje instopt zeker vermin derd. Wie zo tankt kan snel ler doorrijden. Ook dat is efficiënt Misschien dat er op die manier nog weer éën of twee cent van de steeds duurder geworden benzine prijs af kan. Doch het onpersoonlijke, dat zelf-tank als nadeel heeft, wordt met de Zweed se Shell-methode nog ver der onderstreept. De Zwe den, met hun kale motels en zelfbedieningsbuffetten, vinden dat misschien min der erg. Maar vele Neder landse automobilisten, on derweg slechts „toegespro ken" door hun radio, willen aan de pomp ook wel graag eens een woordje wisselen. En dat kan niet meer als er alleen maar automaten op het tankstation staan. Aan het systeem zit als voordeel wel een veilig heidsaspect. Daardoor ls het voor 24 uur per etmaal open te stellen stations aan trekkelijk. Er valt immers geen kassa meer te beroven en er ls ook geen personeel meer dat ln stille nachtelij ke uren bedreigd kan worden. Voor de oliemaatschappij ls het interessante dat het be- taalpasje klantentrouw op levert Men geeft Immers de klant krediet. Daarom en omdat het om een gemaks artikel gaat men behoeft nóg minder te lopen zal ASTERIX-DE GALLIER Betaalpas af „credit card" van Shell, geregistreerd In een terminal van Philips: de afrekening volgt maandelijks bij dit ln Zweden ook voor automobilisten geïntroduceerde systeem. deze vorm van elektronisch men. ZIJ het dat 8hell hler- tanken en betalen stellig toe nog geen directe plan- ook ln Nederland gaan ko- nen heeft Eén op elke acht automobi listen, die geregend ln files komen te staan, denkt er over een andere baan te zoe ken. Dat ls een uitkomst van een onlags gehouden verkeersenquête van het Centraal Bureau voor de 8tatistlek. Het C.B.8. stelde «29 auto rijders, die bijna dagelijks files ontmoeten tussen him woning en hun werk, de vraag of zij overwegen te verhulzen, een andere be trekking te kiezen of met het openbaar vervoer te gaan. Van de drie gesuggereerde mogelijkheden was ander werk zoeken favoriet: 12,5 procent heeft dat in overwe ging, maar ln de praktijk valt dat niet altijd gemak kelijk te realiseren. Als tweede alternatief Eén van de oudste autobla^ den van Europa gaat op nieuw verschijnen. Het la „De Auto", dat volgende maand ln ere wordt her steld. De herverschijning van dit officieel orgaan van de KNAC blijft beperkt tot één maal per maand, voor lopig uitsluitend voor de le den van de Koninklijke Ne derlandse Automobiel Club. De KNAC. opgericht ln 1898, begon in 1903 met „De Auto" als weekblad. In 1969 werd echter besloten tot een fusie met het blad Autovi sie, waarbij de clubmedede lingen achterin dit tijd schrift werden opgenomen. Dat bleek geen succes: op nieuw probeert de KNAC „De Auto" ln leven te roe pen, maar dit gelukte slechts voor de duur van drie Jaar. Daarna ls een veertiendaagse uitgave met KNAC-informatle onder de titel „Auto Club" ver schenen. Hoewel de verschijning van „De Auto" destljd om finan ciële redenen gestaakt moest worden, durft de KNAC nu herstel van de oude maam voor een maandblad aan. Dat ls mede te danken aan een stijging van het ledental van de club in 1979: van tienduizend naar elfdui zend. De oplage wordt voor lopig op twaalfduizend gesteld. „De Auto" verschijnt ln z'n 66ste Jaargang, wanneer het blad na de tweede week van april van de pers zal komen. Tot hoofdredacteur ls be noemd de heer P. H. Krol, die o.m. de autorburiek van het blad „Arts en Auto" ver zorgd heeft kwam de overweging per openbaar vervoer te reizen naar voren. Daaraan dacht acht procent Dit ging voor namelijk om mensen, die minder dan vijftien kilome ter bij hun werk vandaan wonen. Zeven procent tenslotte wil wel verhulzen, waarbij het voor deze mensen weinig blijkt uit te maken hoe groot de afstand is, die ze voor hun woon-werk-ver- keer moeten overbruggen. De meest frappante uit komst van de enquête is dat 72,5 procent geen van de drie alternatieven over weegt en zich blijkbaar schikt ln het fllerijden. Wel licht ook ln afwachting van de plaatselijke oplossingen van het fileprobleem, zoals die bijvoorbeeld bij Vianen afzienbaar is, wanneer eind volgend Jaar de twede Lek- brug wordt opgesteld. DE FOSDYKE SAGA mt «tast mn uur, aceaeem hi« is onschuunö. a MN RUNMfiN -KiZXIe OOK AAN T WSRKMAMfN Jums 6AAN DUS NftfN **-> KST cïmpsn 1«n mtt «omal. QpQGsKVrTCMUV. am y K0KSN)f /f (xfXXJxJiFEcuui rarren pens CN v«tx«wcro<70#^ FERD'NAND AL nckla 9 tclvc>t nog eens lelijk tegen de X1271 heb ik je wel meer gezegd." 5,34) grinnikte maar ging er niet rhcde 302? komt commissaris Haver- jg van vakantie?", vroeg hij 1 daarvan. ——in deze week. Als het zo door- 1 hij wel wegblijven. De mls- Dlijkbaar ook met vakantie, over 1 rustig de laatste tijd." loment ging de telefoon. Erik im de hoorn op. Het was de Hij luisterde. De Griep die o zat te kijken, zag zijn ge- kekken. „We komen er aan", tan de knikker", concludeer- -Iep. „Zullen we maar weer?" Sturehstige Delicten begon hler- laak waar Erik Jager de hele U bang voor was geweesdt. -4et bijna vakantie was. 3 Munsters makelaarskan- de Europasingel bewees de ïloning zijn nut door de tem- ln alle vertrekken constant „jtlcn graden te houden. Dat it zeggen dat André's werk- lust op deze mooie dag eveneens op het Juiste peil voor grote prestaties was gebleven. Hij las het taxatierapport dat hij Juist had klaargemaakt nog even door. „Ondergetekende, André Mun ster, makelaar-taxateur, kantoor houdende te Castellum a.d. Rijn, ver klaart op de eed bij de aanvaarding zijner bediening door hem afge legd HIJ zette zijn handtekening en schoof vervolgens het papier van zich af als of het iets heel smerigs was. Daarna ging hij voor de open terras deuren staan en keek naar buiten. 8tralende lentedagen zijn zeldzaam en hij zou er liefst op uit trekken naar de verre horizon achter zijn tuin, waar hij de groene weilanden zag samenvloeien met de ginds wat heli- ge maar overigens onbewolkte hemel. In het vertrek naast zijn kamer hoor de hij het driftige ratelen van schrijf machines; plotseling de telefoon. Hij belde vier, vijf keer. André werd altijd ongedurig als ze zo lang wachtten met opnemen en hij stond op het punt het kantoor binnen te lopen toen het stil werd aan de andere kant van de muur. Veertig seconden later ging de zoemer op zijn bureau. De stem van Tanja, zijn se cretaresse. trilde van Ingehouden woede. „Mevrouw Wafelbek belt op. Ze wilt u beslist persóónlijk spreken.' HIJ zuchtte. „Verbind maar door." Mevrouw Wafelbek en haar man wa ren al bijna een Jaar bezig met het kopen van een huls, maar er was nog nooit een akte gepasseerd en hij wist wel zeker dat hij nooit zo ver zou komen. Huizen bekijken was vermoe delijk een hobby van haar. Ze zou waarachtig de eerste niet zijn die een makelaar wekenlang aan het lijntje hield om uiteindelijk zonder zelfs maar te bedanken voor alle verknoei de tijd stomweg niets meer te laten horen. Aan de zeurderige, nasale klank van door A. Lour«n«-Koop W. Brut Som Vtrockt/AatwaraM imhbbb haar stem hoorde hij meteen dat het ook nu weer scheef zat „Mijn man en lk hebben besloten toch maar van de koop van dat laat ste huls af te zien. U moet weten Hij wist nog maar nauwelijks welk huls ze bedoelde want hij had geen kaartsysteem van haar geleuter aan gelegd. Maar hij was al zo vertrouwd met haar formulering van bezwaren dat het hem lukte begrijpende klan ken uit te stoten en Intussen de pre mie vóór een opstalverzekering te be rekenen. De afgelopen maanden had hij haar alles wat er ln Castellum aan hulzen beschikbaar kwam laten zien. Hij had calculaties gemaakt, het met aannemers opgenomen over de onzin nigste verbouwingen en haar de ene optie na de andere verleend. Tegen de tijd dat het voorlopige koopcontract op tafel diende te komen was ze ech ter altijd weer teruggekrabbeld. Als makelaar leer Je geen spier te vertrek ken als Je bijna barst van ergernis, maar op deze mooie dag voelde hij dat de maat vol was. Gelukkig voelde zij dat ook. „Mijn man en lk willen het maar liever ergens bulten Castel lum proberen. Kunt u ons een goede makelaar in Den Haag of Lelden aan bevelen?" HIJ noemde haar grif de naam van zijn dierbaarste vijand en legde heel langzaam de hoorn op de haak. André begon nooit te smijten als hij kwaad was. Wel schoof hij met een ruk zijn stoel naar achteren en Uep het terras op. Op hetzelfde moment opende Tanja de deur van het kantoor. Ze was heel. groot en het leek wel alsof ze veel meer botten had dan andere mensen. Ze was niet het type om een weekend mee uit te gaan, maar ze had hoeda nigheden die minstens zoveel waard waren. André was best tevreden met haar omdat ze alles wat hij vergat voor hem onthield en hem anderzijds hielp dingen te vergeten die hij zich liever maar niet moest herinneren. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 6 02 (S) AVRO. Muziek en verkeersinformatie. (7.03 en 8.03 AVRO's Radiojournaal). 9.03 (S) Tekst en uiUeg. 9.08 (S) Concertant 10.02 De Zand bakshow. 10.10 (S+M) Arbeidsvitaminen. 11.02 Lord Zeepsop, hoorspelserie 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. 13.03 AVRO's Radiojournaal.' 13.20 (S) De AVRO diligence. 13.35 Beurs plein 5. 14.02 (S) 'n Middagje AVRO. 16.02 Hersengymnastiek. 16.30 De Zandbak show. 16.38 Kat in de zak. 17.02 (S) Gas terug. 18.11 AVRO's Radiojournaal. 18.25 Toppers van toen. 19.02 (S) Natafelen. 20.03 (S) Operette: Hoogtepunten uit Rud- digore. operette. 20.30 (S) Van Broadway tot Carré. 21.02 De Korawa-expeditie, hoorspelserie 21.49 Lichte grammofoon- muziek. 22.02 AVRO's Sportpanorama. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op mor- gen. VARA: 0.02 (S) Elpee tuin. 1.02 (S) Groot licht 5.02 (S) Truck. HILVERSUM II (402 m) KRO: 07.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.38 Echo (8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 636 Amuse mentsmuziek 8.50 Postbus 900. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.13 Scheepspraat 9.20 De letter M. 10.30 Ouder worden we allemaal. 11.00 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 1130 Ratel. 12.16 OVERHEIDSVOORLICH TING: Uitzending voor de landbouw. 12.26 Mededelingen over land- en tuinbouw. 1230 Nieuws 1236 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Lange vingers 14.30 Open School. 15.15 Opvoeden in geloven. 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Het praat programma 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo 18.10 Verkenning. 18.20 HUM. VERBOND: Na vijven en zes sen. 18.50 P.P.: Uitzending van de PSP. 19.00 (S) Wegen naar verzoening. 19.30 Kruispunt 20.00 (S) Concert 21.15 Spekta kel. hoorspel. 22.20 Overweging. 2230 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 23.30 (S) Muziek op het spel (70). 23.55-24.00 Nieuws. niLVERSUM III (444 m) VARA: 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holland ze zeg gen 10.30 (S) Typisch Jansen. 11.30 (S) VARA's zoek plaatje 13.30 (S) Spitsbeeld 15.30 (S) Popkrant 16.30 (S) Beton NOS 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade VARA; 19 02 <S) Popdonder 21.02 (S) Nashville. 22 02 (S)and all that jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. HILVERSUM IV (FM-Kanalenl 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Er staat een orgel in Wassenaar- 9.30 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Specialiteiten la carte. 13.00 (S) De meest verkochte klassieke tien 13 30 Koren - Korpsen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Belcanto- rium. (-17.00) TV vandaag NEDERLAND I 10.00 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 14.00 NOS/NOT: Schoollefvfis 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 21.55 Den Haag vandaag 22.10 Panoramiek 22.30 Beelspraak De enkele |aren uitgestelde - dood van Jacques Rlgaut 23.15 Journaal NEDERLAND H 13.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort voor Joegoslavan en Italianen 18.55 Journaal 18.59 EO: Avonturen op Denneheuvel 19.05 EO-Kindertcrant 19.30 Het kWno huis. tv-serie 20.1 Jeruzalem-Miniatuur 20.55 Tijdsein 21.24 Tenslotte 21.37 NOS: Journaal 1840 18-25 2047 21.30 22.08 TELEAC: Microprocessors II. 1# cyclus, les 20. NOS: Journaal KRO: Sinbad de Zeeman DeMuppetshow NOS: Journaal KRO: Buddenbrooks. tv-serte Brandpunt Onehoog achter, tv-serte Moei de mens Vastenoverweglng 23.10 NOS: Journaal. DUITSLAND I 10.00 Journaal en aktuali- Uiten. 10.25 Die Oberführung, ballade. 12 25 Aktueel magazine. 12.55 Persover zicht 13.00-13.10 Journaal. 16.10 Journaal 16.15 Reportage. 17.00 Kinderfilmserie. 17.50-18.00 Journaal. (Regionaal program ma- NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Mike Andros - Reporter der Gross- stadt tv-serie. 18.30 Aktualiteiten. 1845 Kleuterprogramma 18.55 Mike And ros - Reporter der Grossstadt tv-serie. 19 25 Re gionaal magazine. 19.59 Programma over zicht WDR: 9.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 De ongelukkige pianostemmer, mis daadverhaal. 18.30 Licht programma. 18.40 Holmes Yoyo, tv-serie. 19.15 Aktu aliteiten. 19.45 Poppentheater) 20.00 Jour naal. 20.15 Filmkwis 21.00 Aktualiteiten. 21.45 Delvecchio, tv-serie. 22.30 Aktualitei ten. 23.00 Popmuziek. 23.45-23.50. Jour naal. DUITSLAND II 1630 Programma voor ouderen. 17.00 Journaal. 17.10 Park für alle. tv-serie. 17.40 Aktualiteiten en mu ziek. 18 20 Tekenfilm 18.40 Tekenfilmse rie. 19.00 Journaal. 19 30 Lasst uns lugen, comedie. 21.00 Aktualiteiten 21.20 Jonge renmagazine. 22 00 (ZW) Yojimbo - der Leibwichter (Yojimbo), speelfilm. 23.45 Journaal. DUITSLAND NDR 18.00 Kleutelprogram ma 18.30 Reportage. 19.15 Informatieve serie. 19.30 Aktuele informatie. 20.00 Jour naal. 20.15 Informatieve aerie. 20.45 Sport- magazlne. 21.00 Film re portage. 21.45 Ak- tueel magazine. 2240-23.15 Sport DUITSLAND WDR 9.30 Kleuterprogram ma. 17.30 Cursus. 18.00 Kleuterprogram ma 18.30 Cursus Wiskunde. 19.00 Lichte muziek 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Aktueel magazine. 21.00 Aktueel ma gazine. 21.15 Gesprek. 21 45 Aktuahteiten- rubriek. 22.30 Informatieve serie 23 00 Journaal BELGIS NEDERLANDS NET I 18 00 Te- kenfilmserie 18.05 KJcu terprogramma 18 30 Open Schooi 19 00 Korte komische film. 19 05 Gastprogramma. 19 35 Medede lingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Amusementsprogramma. 20 45 Documen tair programma 21.35 Spelprogramma 22.00 Informatief programma. 22.30-22.45 Journaal. NET II Van 18.00 tot 20.10 Zie Net I 20 10 Documentaire serie 20.35 De Collega's, tv- serie. 21.10-23.15 De grote Galsby (The great Gatsby). speelfilm. BELG IC FRANS 14.00. 14.30, 15.00 en 17 15 Schooltelevisie. 17 45 Solvator et les Mohicsns de Paris, tv-serie. 18.15 Spelpr<> gramma. 18.30 Sociaal-economisch pro gramma. 19.00 Cultureel programma. 19.15 Regionaal magazine 19 29 Weerbe richt 19.30 Journaal. 19.55 Chérie noire, cnmedie 21.10 Informatief programma 23 00-23.05 Journaal laai. 1. rivier ln Italië, 5. onin- (9. rond gebouw. 11. vetachtl- Q3. nauwer, 15. water ln Lim- j landschap op de O.kust van- 18. plaats ln Frankrijk, 19. ken. 21. familielid, 22. geld (en, 24. gesneden steen, 26. p. rivier ln Siberië. 28. muze minnedicht, 30. meisjesnaam, ken enkele plaats. 32. verve len. 33. plaats in Italië. 2 paardezlekte, 3. bijwoord. |ilg. 5. watering, 6. hetzelfde, 8. bijbels figuur. 10. Ier- i vijzel, 14. werkkring, 16. pa- k. dwaas, 20. voorzetsel, 21. Iner, 22. kiezelzandsteen, 23. |k, 24. graansoort. 25. keer, In, 29. vreemde munt, 30. ho- }g vorige puzzel. (aal L definitie. 2. Ina-roe- ptier-maat. 4. tor-nee-spa. 5. (taf 6. neg-Asen-te. 7. tronk- jer-Neer-NT. 9. entourage. I 1 distantie. 2. entos-eren. fco-Rt. 4. Irene-anno. 5. nor- I 6 ieme-set-er. 7. Ta-ast-No- f-pat-eng. 9. estafette. De temperatuur ls nu eindelijk eens wat hoger. Er zijn middagwaarden van tien tot twaalf graden: normaler voor de tijd van het Jaar. Het ls aan een oceaandepressie ten westen van de Britse eilanden te danken (ln het centrum 985 millibar) dat het Russi sche maximum ln West-Europa niet meer de alleen-heerschappij heeft. De wind ;al de eerstkomende dagen uit richtingen tussen zuidoost tot zuid, later zuidwest waaien. Fronten van de depressie trekken langzaam van het zuidwesten uit ons land binnen. ZIJ vergroten vandaag de kans op een bul. Morgen, als het front zelf pas seert, kan het enige tijd regenen, maar later op de dag zal de zon ver moedelijk wel weer doorbreken, het eerst ln het zuiden. De buien waren van zondag op maandag nogal krach tig ln zuid west-Enge land: twaalf tot vijftien millimeter regen ln twaalf uur tijd, onweer ten zuidwesten van Ier land. In Nederland lijkt de kans op regen van meer betekenis niet zo heel groot. Vermoedelijk krijgt Zeeland er wat meer van dan Groningen. Met micro-klimaat bedoelt men de gemiddelde weersomstandigheden vlak boven de grond. Die kunnen aanzienlijk verschillen van die hoger op. Denk alleen maar eens aan de temperaturen vlak boven de grond- als de zomerzon voluit schijnt: soms vijftig tot zestig graden. Ook ten aan zien van kou-dieptepunten zijn er grote verschillen met hogerop. 8tatlons, gelegen ln een valleltje, waarin heldere ultstrallngsnachten de koude lucht naar toe zakt (de zwaartekracht werkt tenslotte over al) geven vaak lagere temperaturen door dan stations in de wat hogere omgeving. Zo vallen nu al enkele Ja ren de minima van het Friese ama- teurstatlon Schettens lager uit dan die van andere delen in Friesland. De ligging van het station blijkt vorstge- voelig te zijn. Op de Veluwe is de •Imbosch ook zo een kou-gevoelig plekje rijk. Fotograaf Wim Noord broek gaf mij door, dat hij bij zijn boshuis tussen Teriet en Eerbeek, ge legen ln een zwakke ondiepte, ln de nacht van zaterdag op zondag tien graden vorst heeft gemeten: streng dus. Dit gebeurde op ooghoogte. Het was hem wel vaker opgevallen, dat zijn tweede woning zich bevindt op één van de koudste plekjes van Ne derland, althans waar de tempera tuur wordt gemeten. We zijn nu dus wel wat afgedwaald van het micro klimaat. De heer L. N. Vernle in Oud-Bljerland zou zijn thermometer het beste kun nen opstellen ln een speciaal hutje en dan de maximum- en minimumtem peratuur éénmaal per etmaal aflezen. Ik zelf doe dat om 19.40 uur (ls 7 uur zonnetijd), wie over een thermograaf beschikt, kan het etmaal natuurlijk van nul tot vierentwintig uur nemen. Wie niet de beschikking heeft over een hutje, kan de thermometer het best ln de schaduw op het noorden hangen. Je kunt ook s morgens de minimum-temperatuur opnemen (bij voorkeur 's winters, maar dan wel na half negen) en 's avonds de maximum-temperatuur. De gemiddelde etmaal-temperatuur kan simpelweg worden berekend door de maximum- en minimum uit slag bij elkaar op te teljen en door twee te delen. De heer Varmie nam op 11 maart 1980 's middags op ander halve meter hoogte tegen een schut ting tien graden waar an tegen een dikke plank aan de noordkant op een open plaats, ongeveer vijftien centi meter hoog, veertien en een halve graad. Welke uitslag Is de julate? vraagt hij. Antwoord: de eerste, al thans voor normaal gebruik, maar 'een correctie van evn graad of twee in verband met tuln-rifect lijkt mij wel op zijn plaats. Op die bewuste avond kwamen het vliegveld Valkenburg en de luchthaven Rotterdam namelijk niet hoger dan acht graden. En nu maakt medewerker en gewezen tuinder W Vermeer ln Haarlem zijn verhaal af over de grote contrasten ln het voorjaar 1952. De datum vrijdag 11 april (1952) vergeet hij nooit meer „Op de vroege veiling ln het Weatland bracht de andijvie plusminus vijfen dertig cent per kilogram op. Dat was een wat straffe prijs, want op maan dag en woensdag lag de prijs rondom de dertig cent. Op de velling om 11 uur van Poeldijk lag de prijs om streeks vijftig cent, en om 2 uur '8 middags op de velling van Kwlnts- heul zeventig cent Zelf was lk ln Beverwijk. Er was een flinke aanvoer van koude grond-spinazie, wel veel met zwarts toppen door de late vorst; de prijslnzet was van twintig tot vijf entwintig cent per kilogram en ein digde met vijfenzestig centl Het wit lof daarentegen zette ln voor onge veer zestig cent en sloot op ongeveer twintig cent Een gekke boelEen dergelijk prijsverloop heb lk ln mijn vijftigjarige loopbaan voor of na die UJd nooit meer meegemaakt Misschien vindt u het een wat groen te-technisch verhaal, maar probeer daar dan doorheen te kijken. Het gaat om de indirecte uitwerking van één van de koudste laatste maart-weken van de eeuw. gevolgd door een record-warme periode van 9 tot 19 april In Friesland zeggen ze. wanneer het erg groeizaam wordt na een voorafgaande kouperiode „It géra brüst de groun üt." letterlijk: „Het gras bruist de grond uit" 10 HOOOWATZR »o»iudH N maan vuartnfrn 10 MUM. Ilanncviteuiutzen 1011-22 It. Rotterdam 0 00-12 27. Hrheveniniren 11-30—, IJmuiden 12.17—, Den Helder 255-1» IS HarUncen 6J3-17 «0. DeUzljl 7 ««-20 0»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21